Модър 2002 ООД -преработка, производство и търговия с дървен материал.
Доставчик на врачански варовик и естествен камък
Консултантски услуги и проектиране при търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства
Преработка и търговия на гнайс от Ивайловград.
Естествени скално-облицовъчни материали гнайс за каменни облицовки.
Разработва кариера Дионисо. Кариерата е в непосредствена близост до с. Върбешница, обл. Враца.
Висококачествени износоустойчиви части за рециклиращата, минната и кариерната индустрии.
Произвежда кварцов пясък с различни размери за пясъкоструене, леярство, индустриални подове, строителство, сухи строителни смеси, филтри за басейни и пречиствателни станции.
Добив и търговия с врачански варовик и скалооблицовъчни материали мушелкалк, сив и червен пясъчник, гнайс.
Добив и преработка на индустриални минерални суровини по открит и подземен способ- кварцови пясъци, пегматити и фелдшпати, огнеупорни глини, флуорит, кварц, азбест.
Добив на висококачествен мрамор от собствена кариера.
Строителна фирма.
Строителство на морски и речни пристанища, драгажна дейност, добив на инертни материали и др.
Проучване добив и преработка на скално-облицовъчни материали; минно и тунелно строителство; хидрогеоложки проучвания.
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини.
Добив и обработка на скални материали Туфа и Гнайс.
Добив на скално-облицовъчни материали.
Предлага пясък; филц; дрениращ материал(камъни); баластра.
Добив на варовикови блокове. Производство на облицовъчни плочи. Производство на разнокаменни изделия.
Произвежда плътен добавъчен материал, бетон и строителни разтвори, поддържа инфраструктурата, извършва транспортни услуги и услуги със строителна механизация.
Строителни материали.
Добив и обработка на варовикови декоративни скали по открит и подземен способ.
Една от първите частни български компании на пазара за горещо и студено валцувана стомана.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив