УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

В сила от 10.10.2006 г. Приет с ПМС № 258 от 25.09.2006 г.
Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, съставът и функциите на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

 

Чл. 2. (1) Националната ветеринарномедицинска служба е юридическо лице със седалище София и е специализиран орган за управление, осъществяване и контрол на ветеринарномедицинската дейност.

(2) Националната ветеринарномедицинска служба е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.

(3) Издръжката на НВМС се формира от бюджетна субсидия и от приходи от собствена дейност съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

(4) Министърът на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на НВМС.

 

Чл. 3. Националната ветеринарномедицинска служба осъществява:

1. контрол по здравеопазване при:

а) отглеждане на животни;

б) добив и съхраняване на зародишни продукти;

в) пускане на пазара, търговия, обмен и транспортиране на животни и зародишни продукти;

2. ветеринарно-санитарен контрол при производството, съхраняването, пускането на пазара, търговията и транспортирането на суровини и храни от животински произход;

3. контрол при получаването и обезвреждането на странични животински продукти и продукти, получени от тях;

4. контрол за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните;

5. контрол за безопасност на специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за фуражите;

6. контрол върху производството, съхраняването, търговията и употребата на ветеринарномедицински продукти (ВМП);

7. граничен ветеринарномедицински контрол на обектите по чл. 184, ал. 1 ЗВМД;

8. лабораторна и научноизследователска дейност;

9. контрол на ветеринарномедицинската практика;

10. контрол на дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;

11. контрол върху пускането на пазара на генетично модифицирани организми като продукти или съставки на храни от животински произход, както и на ветеринарномедицински продукти, които се състоят от или съдържат генетично модифицирани организми или комбинация от генетично модифицирани организми.

 

Глава втора.
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Раздел I.
Общи положения

Чл. 4. (1) Националната ветеринарномедицинска служба се ръководи и представлява от генерален директор.

(2) Генералният директор се назначава от министъра на земеделието и горите. За генерален директор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Ветеринарна медицина" и с професионален опит по специалността минимум 10 години, от които поне 5 на ръководна длъжност в администрацията или в научна организация.

 

Раздел II.
Правомощия на генералния директор

Чл. 5. (1) Генералният директор:

1. изпълнява държавната политика във ветеринарномедицинската област;

2. ръководи, организира и контролира дейността на НВМС;

3. представлява НВМС пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

4. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на НВМС;

5. ежегодно представя на министъра на земеделието и горите проекти на държавната профилактична програма (ДПП) и списъка на заразните болести, срещу които ветеринарномедицинските органи провеждат мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране;

6. одобрява годишните имунопрофилактични и диагностични планове на териториалните звена;

7. организира издаването на информационен бюлетин на НВМС;

8. предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и горите проекти на национални мониторингови програми в областта на здравеопазването на животните и безопасността на храните от животински произход;

9. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

10. сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в НВМС, или упълномощава за това директорите на специализираните структури и териториалните звена;

11. извършва действия по:

а) управление на недвижимите имоти, предоставени на НВМС;

б) управление на движимите вещи - публична държавна собственост, и разпореждане с движимите вещи - частна държавна собственост, предоставени на НВМС;

12. утвърждава със заповед:

а) научноизследователския план на НВМС;

б) състава на експертните съвети в НВМС;

13. разрешава провеждането на конкурси за докторанти и научни сътрудници от специализираните структури на НВМС по предложение на научния съвет;

14. сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на НВМС;

15. одобрява поименните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство в НВМС;

16. преразпределя дълготрайни материални активи между специализираните структури и териториалните звена на НВМС;

17. упълномощава директорите на специализираните структури и териториалните звена на НВМС да разрешават ползването на отпуски, да сключват договори и да издават актове, свързани с дейността на структурата или звеното;

18. утвърждава структурата на административните звена в НВМС и длъжностните им разписания;

19. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;

20. организира дейностите по международно сътрудничество, европейска и евроатлантическа интеграция на НВМС;

21. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

22. утвърждава вътрешни правила, свързани с дейността на НВМС, и Инструкция за документооборота в НВМС;

23. издава заповеди за внедряване на приети от експертния съвет на НВМС научно-приложни разработки;

24. утвърждава бюджета на специализираните структури и териториалните звена на НВМС;

25. определя числеността на териториалните звена на НВМС;

26. определя средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала в специализираните структури и териториалните звена на НВМС;

27. осъществява и други правомощия, предоставени с нормативен акт или възложени със заповед на министъра на земеделието и горите;

28. осигурява обслужване на служителите от НВМС от служба по трудова медицина.

(2) При осъществяване на правомощията си генералният директор издава:

1. заповеди, разпореждания и други актове в предвидените от закона случаи;

2. наказателни постановления в предвидените от закона случаи.

 

Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си генералният директор се подпомага от трима заместник генерални директори.

(2) Заместник генералните директори се назначават и освобождават от министъра на земеделието и горите по предложение на генералния директор. За заместник генерален директор се назначава ветеринарен лекар, отговарящ на изискванията на чл. 4, ал. 2.

(3) Генералният директор със заповед делегира правомощия на заместник генералните директори.

(4) При отсъствие генералният директор се замества от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник генерален директор, който няма право да назначава, изменя и прекратява служебни и трудови правоотношения и да налага дисциплинарни наказания на служителите в НВМС.

 

Раздел III.
Дирекционен съвет

Чл. 7. (1) Към генералния директор на НВМС се създава дирекционен съвет като консултативен орган.

(2) Членове на дирекционния съвет са заместник генералните директори, главният секретар, директорите на дирекции в Централното управление и директорите на специализираните структури и териториалните звена на НВМС.

(3) Генералният директор на НВМС е председател на дирекционния съвет.

 

Чл. 8. (1) Дирекционният съвет разглежда въпроси, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, предложени от генералния директор или посочени в предложението по чл. 9, ал. 1.

(2) Заседанията на дирекционния съвет се провеждат по дневен ред, съдържащ въпросите по ал. 1, който се изпраща на членовете му най-малко 5 работни дни преди заседанието.

 

Чл. 9. (1) Дирекционният съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно от генералния директор на НВМС или по предложение на 1/4 от членовете му. При необходимост се провеждат извънредни заседания.

(2) Заседанията на дирекционния съвет са редовно проведени, ако присъстват най-малко 3/4 от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) За всяко заседание се води протокол.

(4) Протоколите от заседанията се съхраняват от главния секретар на НВМС.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В НВМС

Раздел I.
Главен секретар

Чл. 10. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на НВМС, координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законосъобразните разпореждания на генералния директор.

(2) Главният секретар се назначава и освобождава от генералния директор. За главен секретар се назначава лице с юридическо или икономическо образование, с професионален опит най-малко 8 години, от които най-малко 4 години на ръководна длъжност в администрацията на изпълнителната власт.

(3) Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира администрацията на НВМС за законосъобразно осъществяване на нейните функции;

2. създава условия за ефективна работа на служителите на НВМС;

3. упражнява контрол за спазване на сроковете за приключване на образуваните в администрацията преписки;

4. контролира и отговаря за документооборота и другите носители на информация, за съхраняването на документите и служебната тайна;

5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в НВМС;

6. представя на генералния директор ежегоден доклад за състоянието на администрацията;

7. предлага мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения от служители на НВМС, както и за предотвратяване на негативни последици от такива нарушения;

8. съгласува проекти на договори, по които страна е НВМС, и отговаря за тяхната законосъобразност;

9. съгласува проекти на документации за търгове и конкурси по ЗОП и ЗДС и отговаря за законосъобразността им;

10. съгласува проекти на актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебни и трудови правоотношения и отговаря за законосъобразността им;

11. осъществява контрол по изпълнението на сключените договори и при констатиране на неизпълнение предлага съответните мерки;

12. ръководи и организира въвеждането и функционирането на информационни и автоматизирани системи в дейността на НВМС;

13. изпълнява и други задачи, възложени му със заповед на генералния директор.

(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен със заповед на генералния директор служител на ръководна длъжност за всеки конкретен случай.

 

Раздел II.
Администрация на НВМС

Чл. 11. (1) Генералният директор осъществява дейността си с помощта на администрация.

(2) Администрацията по ал. 1 е структурирана в Централно управление, 36 поделения - териториални звена, и специализирани структури.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г.) Общата численост на администрацията на НВМС е 2084 щатни бройки.

(4) Числеността на персонала в административните звена на НВМС е посочена в приложението.

 

Чл. 12. Администрацията на НВМС е организирана във:

1. звено за вътрешен одит;

2. обща администрация;

3. специализирана администрация.

 

Чл. 13. Общата администрация на НВМС включва:

1. дирекция "Финансово-стопански дейности";

2. дирекция "Правна";

3. дирекция "Информационни системи и инвестиции".

 

Чл. 14. (1) Специализираната администрация включва:

1. Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност";

2. дирекция "Здравеопазване на животните";

3. дирекция "Евроинтеграция и международни отношения";

4. дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол";

5. дирекция "Наука, лабораторен контрол и обучение".

(2) В състава на Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност" се включват следните териториални звена:

1. регионалните ветеринарномедицински служби в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;

2. дирекция "Столичен ветеринарно-санитарен контрол";

3. дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол".

(3) В състава на НВМС са и следните специализирани структури:

1. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София;

2. Институтът за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) - София;

3. Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София;

4. Регионалният диагностичен ветеринарномедицински институт (РДВИ) - Стара Загора;

5. Регионалният диагностичен ветеринарномедицински институт (РДВИ) - Велико Търново;

6. редакция на списанията "Ветеринарна сбирка" и "Ветеринарна медицина".

(4) Териториалните звена и специализираните структури по ал. 2 и 3 са със статут на дирекции, имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс.

(5) Директорите на специализираните структури по ал. 3, т. 1, 3 - 5 са хабилитирани лица по ветеринарна медицина.

 

Чл. 15. (1) Националната ветеринарномедицинска служба издава:

1. научно списание "Ветеринарна медицина" и научнопопулярно списание "Ветеринарна сбирка";

2. периодичен информационен бюлетин за текуща информация, свързана с дейността на НВМС.

(2) Издръжката на списанията се формира изцяло от реализираните от тях собствени приходи, които са елемент от бюджета на НВМС.

(3) Генералният директор определя със заповед редакционния съвет на списанията.

(4) Редакцията по чл. 14, ал. 3, т. 6 се ръководи от директор, който се назначава и освобождава от генералния директор на НВМС.

 

Раздел III.
Звено за вътрешен одит

Чл. 16. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на генералния директор на НВМС и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в НВМС, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз (ЕС) и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Ръководителят на звеното по ал. 1 докладва директно на генералния директор на НВМС.

(4) Звеното по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от генералния директор;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;

4. дава на генералния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от генералния директор;

6. проверява и оценява:

а) съответствието на дейностите със законодателството, с вътрешни актове и договори;

б) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;

в) създадената организация по опазване на активите и информацията;

г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

д) изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира генералния директор по негово искане, като дава съвети, мнения и предложения за обучения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с генералния директор и с ръководителите на звената, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага генералния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на генералния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

(5) Звеното по ал. 1 е със статут на дирекция.

 

Раздел IV.
Обща администрация

Чл. 17. Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1. разработва проект на годишен бюджет на НВМС;

2. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове;

3. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на приходите и разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на НВМС;

4. съставя отчети за касовото изпълнение на бюджета и обобщава данните за специализираните структури и териториалните звена в НВМС;

5. организира и извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация, на активите и пасивите на НВМС по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия;

6. изготвя годишния финансов отчет на НВМС;

7. организира снабдяването, отчитането и съхраняването на материалните активи на НВМС, ремонта и поддръжката им;

8. осигурява транспортното обслужване на НВМС, регистрацията на моторните превозни средства, застраховането, поддръжката, ремонта и годишните технически прегледи;

9. осигурява финансовото обезпечаване на специализираните структури и териториалните звена на НВМС;

10. изготвя предложения за корекции в бюджета на НВМС;

11. изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните за НВМС;

12. организира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния подпис;

13. изготвя ведомости за работната заплата на служителите в Централното управление на НВМС;

14. организира извършването на инвентаризации по ред и в срокове, определени в съответствие с нормативните актове;

15. съгласува длъжностните характеристики на служителите в НВМС;

16. изготвя актовете, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в дирекциите в Централното управление на НВМС;

17. изготвя документите за пенсиониране на служителите в Централното управление на НВМС;

18. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в дирекциите в Централното управление на НВМС.

 

Чл. 18. Дирекция "Правна":

1. оказва правна помощ на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;

2. участва в разработването на нормативни актове и дава становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване;

3. осъществява процесуално представителство на НВМС пред съдилищата;

4. изготвя становища относно законосъобразността на представените й за съгласуване актове;

5. съгласува документации за провеждане на конкурси, подбор и назначаване на държавните служители в администрацията;

6. съгласува изготвените отговори по постъпилите в НВМС предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и организации с изключение на постъпилите в специализираните структури и териториалните звена на НВМС;

7. оказва правна помощ на генералния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;

8. оказва правна помощ при издаване на наказателни постановления от генералния директор и дава указания на директорите на специализираните структури и териториалните звена, свързани с осъществяването на административнонаказателната дейност на НВМС;

9. участва в подготовката на актове и в решаването на правни проблеми, свързани с международната дейност на НВМС;

10. изготвя или участва в изготвянето и съгласуването на проекти на договори, свързани с дейността на НВМС;

11. оказва правна помощ на администрацията на НВМС при констатиране на нарушения по прилагане на нормативните актове, свързани с осъществяването на ветеринарномедицинската дейност;

12. подпомага генералния директор за спазване на нормативните актове по административното производство и административното обслужване на физическите и юридическите лица;

13. дава указания относно прилагането на нормативните актове;

14. участва в изготвянето и съгласува документации за процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), правилника за прилагането му и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

15. изготвя и съгласува документации за търгове и конкурси;

16. следи и информира генералния директор за хода на съдебните дела, по които страна е НВМС.

 

Чл. 19. Дирекция "Информационни системи и инвестиции":

1. разработва стратегията за внедряване, поддръжка и експлоатация на информационните системи на НВМС;

2. проучва информационните нужди на НВМС и изготвя аналитични справки, прогнози и информации;

3. оказва методическа помощ на дирекциите в Централното управление и на специализираните структури и териториалните звена на НВМС по поддръжката и използването на хардуера и софтуера на информационната компютърна система на НВМС и осигурява контролирани нива на достъп до информацията;

4. контролира достоверността и своевременната актуализация на информацията, включително чрез проверки;

5. организира и провежда обучение за работа с информационните системи;

6. внедрява и поддържа специализиран софтуер във връзка с въвеждането и използването на информационните системи;

7. поддържа технически системата за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;

8. осигурява съответствието на системата по т. 7 с тази на Министерството на земеделието и горите в съответствие с изискванията на ЕС;

9. осъществява контрол за достоверността на записите в системата по т. 7;

10. приема и изпраща уведомленията по чл. 195 и 199 ЗВМД за издадените от официалните ветеринарни лекари разпореждания за отнемане в полза на държавата и унищожаване на пратки, опасни за здравето на хората или животните;

11. осигурява и отговаря за информационното обслужване на администрацията на НВМС;

12. разработва програма за представяне дейността на НВМС пред обществото и чрез средствата за масово осведомяване;

13. осъществява методическо ръководство и координация на информацията от специализираните структури и териториалните звена към Централното управление;

14. разглежда и дава становища по заявления за достъп до обществена информация;

15. организира и координира подготовката, възлагането, управлението, наблюдението, отчитането и въвеждането в експлоатация на новостроящи се обекти, реконструкция и основен ремонт на съществуващи обекти, свързани с осъществяването на ветеринарномедицинската дейност;

16. разработва програми и проекти за изграждане на обекти по т. 15, финансирани със средства от фондове на ЕС;

17. участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на обекти, свързани с осъществяване на ветеринарномедицинската дейност;

18. извършва дейности по координация на изпълнението, мониторинг и отчитане на програмите и проектите по т. 16;

19. проучва, подготвя, организира и контролира инвеститорската дейност за изграждане на обекти, свързани с функциите на НВМС;

20. осъществява контрол по изпълнението на обектите, изготвя доклади и ежемесечни отчети и ги представя на генералния директор на НВМС;

21. разработва мерки и прави анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на НВМС;

22. осигурява деловодното обслужване на дирекциите в Централното управление на НВМС.

 

Раздел V.
Специализирана администрация

Чл. 20. (1) Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност":

1. подпомага генералния директор при изпълнението на държавната политика във ветеринарномедицинската област;

2. координира дейността на специализираните структури;

3. контролира дейността на териториалните звена относно спазването на нормативната уредба при осъществяване на дейността им;

4. разглежда искания и предложения от териториалните звена, свързани с осъществяване на дейността им;

5. анализира ефективността на дейността на териториалните звена;

6. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите от териториалните звена.

(2) За извършените проверки в изпълнение на функциите си по ал. 1 главната дирекция представя на генералния директор подробен доклад.

 

Чл. 21. (1) Териториалните звена по чл. 14, ал. 2, т. 1:

1. осъществяват имунопрофилактична дейност;

2. контролират производството, съхраняването, търговията и употребата на ВМП;

3. контролират събирането, съхраняването, транспортирането и обезвреждането на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях;

4. контролират дейността на ветеринарномедицинските специалисти, които упражняват ветеринарномедицинска практика;

5. осъществяват ветеринарно-санитарен и ветеринарномедицински контрол върху обектите на тяхната територия, подлежащи на такъв контрол по Закона за храните (ЗХ) и ЗВМД;

6. осъществяват лабораторни изследвания за диагностика на болести по животните и лабораторни анализи на суровини и храни от животински произход;

7. извършват контрол:

а) при производството, съхраняването и употребата на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи;

б) на транспортните средства, превозващи животни, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи;

8. осъществяват взаимодействие с други държавни органи и неправителствени организации;

9. организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на болести по животните и хранителни отравяния при хора и животни;

10. изготвят годишните имунопрофилактични и диагностични планове по здравеопазване на животните;

11. осъществяват контрола по спазване на:

а) ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти;

б) изискванията за хуманно отношение към животните;

в) ветеринарномедицинските изисквания за недопускане на поява и разпространение на болести по животните;

12. организират и контролират идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;

13. осъществяват обработването и въвеждането на данни в информационните системи, които се поддържат в НВМС;

14. осъществяват и други функции, възложени им с нормативен акт или със заповед от генералния директор.

(2) Дирекция "Столичен ветеринарно-санитарен контрол" осъществява държавния ветеринарно-санитарен контрол върху обектите на територията на Столичната община, подлежащи на такъв контрол по ЗХ и ЗВМД, както и дейностите по ал. 1, т. 9 и 14.

(3) Дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол":

1. осъществява граничен ветеринарномедицински контрол;

2. разработва образци на ветеринарномедицински документи, свързани с дейността й;

3. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;

4. прави предложения до генералния директор на НВМС във връзка с реконструкция, ремонт и оборудване на ветеринарни съоръжения на ГКПП;

5. осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;

6. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;

7. участва в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол;

8. участва в работни групи по международни проекти, свързани с проектирането, изграждането, реконструкцията и оборудването на гранични съоръжения;

9. участва в срещи, семинари, конференции и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;

10. организира и провежда периодични съвещания по въпроси, свързани с граничния ветеринарномедицински контрол;

11. участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол;

12. извършва дезинфекцията и дезинсекцията на влизащите в страната транспортни средства;

13. участва в разработването на програми за обучение на служителите, осъществяващи граничния ветеринарномедицински контрол;

14. извършва обмен на информация чрез системата за проследяване на търговията с животни, суровини и храни от животински произход (TRACES) при извършването на граничния ветеринарномедицински контрол;

15. дава становища по заявленията за издаване на разрешителни за внасяне и изнасяне на обектите по чл. 184, ал. 1 ЗВМД;

16. изготвя проекти на разрешителни за внасяне и изнасяне на обектите по чл. 184, ал. 1 ЗВМД.

 

Чл. 22. Директорите на териториалните звена:

1. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите по трудово правоотношение в териториалното звено след упълномощаване от генералния директор на НВМС и утвърждават длъжностните им характеристики;

2. сключват договори за доставки, необходими за осъществяване на дейността на териториалното звено, след съгласие на генералния директор;

3. контролират спазването на определените лимити за разходите на териториалното звено;

4. отговарят за законосъобразното и целесъобразното управление на предоставеното на териториалното звено имущество и за разпределението му;

5. контролират постъпването на финансовите приходи от дейността по сметката и в касата на териториалното звено;

6. контролират целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата в териториалното звено;

7. контролират изплащането на обезщетения при ограничаване и ликвидиране на болести по животните;

8. контролират изготвянето, съхраняването и изпращането в Централното управление на НВМС на отчетните форми за дейността на териториалното звено;

9. изготвят и изпращат в Централното управление на НВМС отчети, анализи и доклади за дейността на териториалното звено;

10. ръководят, контролират и представляват звеното пред трети лица;

11. осъществяват и други правомощия, възложени им с нормативен акт, заповед или пълномощно от генералния директор на НВМС.

 

Чл. 23. Дирекция "Здравеопазване на животните":

1. изготвя:

а) държавната профилактична програма и списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1 ЗВМД;

б) програмите за надзор върху заразните болести;

2. методически ръководи дейността на териториалните звена към НВМС по изпълнение на мерките, предвидени в програмата, списъка и програмите за надзор по т. 1;

3. разработва и предлага за утвърждаване от генералния директор програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози;

4. изготвя схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя на генералния директор за утвърждаване;

5. изготвя програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството;

6. контролира дейността на обектите за обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях;

7. организира и координира дейността в системата на НВМС по осъществяване на контрола при изхранване на селскостопанските животни с протеини от животински произход;

8. съгласува плановете по чл. 21, ал. 1, т. 12 и ги представя на генералния директор за утвърждаване;

9. събира и обобщава месечните отчети на териториалните звена към НВМС за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на държавната профилактична програма и програмите по т. 1;

10. събира и обобщава тримесечните отчети на териториалните звена за прегледаните и лекуваните от ветеринарни лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика, животни;

11. планира и организира доставките на имунологични ВМП, необходими за изпълнение на държавната профилактична програма и на програмите по т. 1;

12. изготвя необходимите документи за обявяване на болестите по чл. 47 ЗВМД пред Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ);

13. уведомява чрез компютърната система за спешно обявяване на болести (ADNS) държавите - членки на ЕС, за констатираните болести;

14. изготвя и представя доклади до Европейската комисия и до компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за епизоотичната обстановка в страната;

15. регистрира и обявява по реда на чл. 124 ЗВМД констатираните на територията на страната заразни болести;

16. изготвя и изпраща ежемесечно международен и вътрешен бюлетин за обявените в страната заразни болести на териториалните звена към НВМС и вътрешен бюлетин на ФАО, СОЗЖ и СЗО;

17. изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове и отговори по постъпили запитвания, свързани с дейността й;

18. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността й;

19. разработва програми за предотвратяване и ликвидиране на последствията при кризи, които могат да нанесат или са нанесли щети на животновъдството;

20. контролира провеждането на карантината на внесени животни;

21. организира, координира и методически ръководи дейността по хуманно отношение към животните в териториалните звена на НВМС;

22. контролира спазването на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и зоохигиенните параметри при отглеждане на животни в тях;

23. методически ръководи контрола при производство, транспортиране, съхраняване и употреба на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи по отношение на тяхната безопасност;

24. дава становища по заявленията за издаване на разрешителни за внасяне и изнасяне на обектите по чл. 184, ал. 1 ЗВМД;

25. изготвя годишен инспекционен план за контрол на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи по отношение на тяхната безопасност;

26. организира и координира дейността в системата на НВМС по осъществяване на контрола при производството, търговията, съхраняването, употребата и рекламата на ВМП;

27. организира и участва в работата на комисиите по чл. 286, ал. 1 ЗВМД;

28. участва в комисиите по чл. 262, ал. 2 и чл. 347, ал. 1 ЗВМД;

29. води регистри на:

а) издадените лицензи за ветеринарномедицинска аптека;

б) издадените лицензи за употреба на ВМП;

в) издадените лицензи за производство на ВМП;

г) издадените лицензи за търговия на едро с ВМП;

д) издадените лицензи за превоз на животни;

е) животновъдните обекти;

ж) ветеринарните участъци;

з) обектите по чл. 26, ал. 1 ЗВМД;

30. контролира спазването на ротационната програма за профилактика на кокцидиозата по животните;

31. разработва програми за обучение по здравеопазване и хуманно отношение към животните;

32. организира събирането, обработката и отчитането на информацията от териториалните звена на НВМС и обектите с епизоотично значение, свързана с идентификацията на животните и с регистрацията на животновъдните обекти;

33. изготвя справки, анализи и информации относно:

а) поголовията на животните и тяхното движение;

б) собствениците на животни;

в) обектите с епизоотично значение;

34. методически ръководи и контролира прилагането на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

35. участва в организирани от ЕС работни срещи по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях, идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти, контрол на ВМП и фуражи;

36. обменя информация чрез информационните системи на ЕС - за проследяване на търговията с животни, суровини и храни от животински произход (TRACES) и за спешно обявяване на болести (ADNS).

 

Чл. 24. Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол":

1. методически ръководи, организира и координира осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;

2. осъществява взаимодействие и координира дейността с представители на други ведомства във връзка с безопасността на храните;

3. обменя информация с международни организации и с Европейската комисия по въпроси, свързани с осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;

4. събира, обработва и анализира информация по въпросите на държавния ветеринарно-санитарен контрол;

5. разработва образци на ветеринарномедицински документи, свързани с дейността й;

6. изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с държавния ветеринарно-санитарен контрол;

7. осъществява взаимодействие с браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;

8. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;

9. участва в срещи, семинари, конференции и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;

10. организира и провежда периодични съвещания по въпроси, свързани с държавния ветеринарно-санитарен контрол;

11. при необходимост извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки, инспекции, одити и надзор в областта на безопасността на храните от животински произход и верифициране в обектите за производство и търговия с храни от животински произход;

12. участва в разработването на програми за обучение на служителите от ДВСК;

13. участва в заседанията на експертния съвет по ветеринарно-санитарна експертиза;

14. участва в заседанията на експертните съвети на браншовите организации;

15. поддържа регистър на обектите, на които е издадено удостоверение за регистрация по реда на чл. 12 ЗХ и чл. 229 ЗВМД;

16. изготвя въпросници, наръчници, указания и инструкции за осъществяване на проверки, инспекции, одити и надзор в областта на безопасността на храните от животински произход и верифициране в обектите за производство и търговия с храни от животински произход;

17. ежегодно изготвя национален план за осъществяване на държавния ветеринарно-санитарен контрол;

18. участва при разработването на ръководства за прилагане на добри практики и за внедряване на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки при производството и търговията с храни от животински произход;

19. извършва оценка на риска при производството на храни от животински произход.

 

Чл. 25. Дирекция "Наука, лабораторен контрол и обучение":

1. организира и координира изпълнението на научноизследователската и лабораторната дейност на НВМС по здравеопазване на животните и контрол върху безопасността на суровините и храните от животински произход, фуражните суровини, фуражните добавки, комбинираните и медикаментозните фуражи;

2. събира и обобщава заявките и планира доставките на апаратура, диагностикуми, реактиви, химикали, хранителни среди и други консумативи, необходими за научноизследователската и лабораторната дейност;

3. участва в разработването на ДПП и програмите за надзор на заразните болести в частта им за лабораторно-диагностичните изследвания;

4. изготвя и контролира изпълнението на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни, суровини и храни от животински произход;

5. контролира прилагането на методите за диагностичните изследвания и лабораторни анализи за целите на държавния ветеринарномедицински контрол;

6. организира и участва в работата на експертния съвет по диагностика и лабораторен контрол към НВМС;

7. събира, обобщава и анализира информацията от диагностичните изследвания и лабораторни анализи, извършени в системата на НВМС;

8. организира и участва в комисии за проверка на обектите по чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗВМД;

9. разработва образци на ветеринарномедицински документи, свързани с лабораторната дейност;

10. организира и контролира провеждането на лабораторните изпитвания и диагностичните рингтествания в страната и тези с референтните лаборатории на ЕС;

11. води регистър на лабораториите, извършващи ветеринарномедицински изследвания и анализи;

12. подпомага подготовката на лабораториите за акредитация;

13. изготвя програми и организира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите от НВМС;

14. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за извършените диагностични изследвания и лабораторни анализи;

15. изготвя годишен отчет за резултатите от извършената научноизследователска и лабораторна дейност по здравеопазване на животните и контрол върху безопасността на суровините и храните от животински произход, фуражните суровини, фуражните добавки, комбинираните и медикаментозните фуражи;

16. организира и участва в работата на експертния съвет по внедряване на научно-приложни разработки към НВМС;

17. съхранява протоколите от заседанията на Научния съвет по ветеринарна медицина към НВМС;

18. методически ръководи лабораторните изпитвания и анализи, свързани със:

а) издаването на лиценз за употреба на ВМП;

б) контрола при употребата на ВМП;

19. участва в изготвянето на методическите указания по чл. 29, ал. 2, т. 6.

 

Чл. 26. Дирекция "Евроинтеграция и международни отношения":

1. осъществява изпълнението на програмата за приемане на законодателството на ЕС в областта на ветеринарната медицина;

2. участва в работата на междуведомствените групи по хармонизиране на българското ветеринарномедицинско законодателство с това на ЕС;

3. координира подготовката и участва в провеждането на мисии на ЕС;

4. организира и участва в семинари и срещи с международно участие, свързани с осъществяването на ветеринарномедицинската дейност;

5. координира разработването и реализацията на проекти по Програма ФАР;

6. осъществява взаимодействие с Европейската комисия, ФАО, СОЗЖ и други международни ветеринарномедицински организации;

7. разработва проекти, участва в преговори по сключване на ветеринарномедицински споразумения и осъществява връзки с ветеринарни служби в други страни;

8. изготвя преводи на официални документи, свързани с дейността на НВМС;

9. организира подготовката на служебни пътувания в чужбина;

10. води протоколи за проведените срещи между НВМС и представители на ветеринарни служби на други страни и международни организации.

 

Чл. 27. Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е специализирана структура на НВМС за научноизследователска, внедрителска и контролна дейност, която:

1. извършва научноизследователска и лабораторна дейност за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в обекти по чл. 220, ал. 1 ЗВМД;

2. разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международните стандарти;

3. методически ръководи дейността на лабораториите в териториалните звена към НВМС за извършваните дейности по т. 1;

4. извършва лабораторни анализи по Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в обекти по чл. 220, ал. 1 ЗВМД;

5. извършва потвърдителни анализи и арбитражни изпитвания на проби от обекти по чл. 220, ал. 1 ЗВМД;

6. участва в обучение на докторанти, в следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторния контрол;

7. провежда и участва в междулабораторни рингтествания в страната и в международни рингтествания.

 

Чл. 28. Институтът за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) е специализирана структура на НВМС за контрол на производството, търговията, съхраняването и употребата на ВМП, която:

1. извършва постоянен и периодичен контрол върху качеството на лицензираните за употреба ВМП;

2. издава протоколи за резултатите от контрола по т. 1;

3. извършва контрол върху суровините и технологичния процес при производството на ВМП;

4. осъществява контрол върху помещенията, съоръженията и условията, при които се произвеждат, съхраняват и продават ВМП;

5. изготвя експертна оценка на досието и качествата на ветеринарномедицинските продукти по чл. 285 ЗВМД;

6. участва в работата на комисиите по чл. 347, ал. 1 и чл. 365, ал. 1 ЗВМД при издаване на лиценз за производство и за търговия на едро с ВМП;

7. извършва контрол на всяка партида имунологични ВМП;

8. представя на генералния директор на НВМС становища за одобряване рекламата на ВМП;

9. извършва арбитражни и съдебни експертизи във връзка с изясняване качеството на ВМП;

10. при установяване на отклонения в качеството на ВМП или при констатиране на нарушения предприема действията по чл. 389, ал. 1 ЗВМД;

11. предлага на генералния директор на НВМС да спре продажбата на ВМП, показали отклонения от изискванията за качество, и да разпореди на притежателя на лиценза за употреба да ги изтегли от пазара;

12. съхранява досиетата на лицензираните за употреба и предложените за издаване на лиценз за употреба ВМП;

13. създава и поддържа система за фармакологична бдителност по чл. 382, ал. 1 ЗВМД.

 

Чл. 29. (1) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София, е специализирана структура на НВМС.

(2) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт:

1. извършва научноизследователска, диагностична, експертна и внедрителска дейност в областта на здравеопазването на животните и експертиза на суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи и опазване на околната среда;

2. осъществява методическо ръководство и координира научноизследователската дейност на НВМС;

3. обучава докторанти;

4. участва в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти;

5. разработва и предлага на генералния директор на НВМС програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;

6. разработва методически указания за диагностика на болестите по животните и експертизата на суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи;

7. провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на диагностичните и изпитвателните лаборатории в системата на НВМС и участва в международни лабораторни изпитвания за съответствието им с изискванията на СОЗЖ;

8. събира и анализира информация за състоянието и глобалните тенденции за разпространението на особено опасни и екзотични болести по животните, съставя прогнози и планове за борбата срещу тях;

9. осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на диагностичните и изпитвателните лаборатории в НВМС;

10. извършва референтни анализи, потвърдителни и арбитражни изследвания в областта на диагностиката на болестите по животните и ветеринарно-санитарната експертиза на суровини и храни от животински произход, както и по отношение на безопасността на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи и опазването на околната среда;

11. извършва лабораторно-диагностични изследвания, свързани с изпълнението на национални мониторингови програми за надзор на болести от единната листа на СОЗЖ;

12. участва в разработването на проекти на нормативни актове;

13. разработва, адаптира и внедрява нови методи за диагностика на болестите по животните и ветеринарно-санитарна експертиза на суровини и храни от животински произход, както и по отношение на безопасността на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи;

14. изготвя и представя на генералния директор на НВМС междинни и заключителни отчети за изпълнението на научноизследователските задачи;

15. изготвя и представя на генералния директор на НВМС месечни, тримесечни и годишни отчети за извършената лабораторно-диагностична дейност.

 

Чл. 30. (1) Регионалните диагностични ветеринарномедицински институти - Велико Търново и Стара Загора, са специализирани структури на НВМС.

(2) Регионалните диагностични ветеринарномедицински институти:

1. извършват лабораторно-диагностична дейност в областта на здравеопазването на животните и ветеринарно-санитарната експертиза на суровини и храни от животински произход и по отношение на безопасността на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи;

2. участват в изпълнението на научноизследователския план на НВМС по здравеопазване на животните, ветеринарно-санитарна експертиза на суровини и храни от животински произход и по отношение на безопасността на фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи и опазване на околната среда;

3. осъществяват методическо ръководство на диагностичните и изпитвателните лаборатории към териториалните звена за определения им от генералния директор на НВМС район на обслужване;

4. участват в изпълнението на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните от определените им райони;

5. участват в организираните от НДНИВМИ междулабораторни тествания;

6. изготвят и представят на генералния директор на НВМС междинни и заключителни отчети по изпълнението на научноизследователските задачи;

7. изготвят и представят на генералния директор на НВМС месечни, тримесечни и годишни отчети за извършената лабораторно-диагностична дейност;

8. участват в Научния съвет по ветеринарна медицина към НВМС и в секционните съвети в НДНИВМИ.

(3) Генералният директор на НВМС със заповед определя:

1. районите на обслужване на институтите по ал. 1;

2. диагностичните и изпитвателните лаборатории, на които институтите по ал. 1 осъществяват методическо ръководство.

 

Чл. 31. (1) Директорите на специализираните структури по чл. 14, ал. 3, т. 1, 3 - 5:

1. представляват структурата пред трети лица;

2. организират и ръководят изпълнението на:

а) научната програма;

б) административните и стопанските задачи;

3. сключват необходимите за дейността на структурата договори;

4. отговарят за законосъобразното и целесъобразното стопанисване на имуществото и за изпълнението на бюджета на структурата;

5. изготвят и изпращат в Централното управление на НВМС отчети, анализи и доклади за дейността на структурата;

6. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите в структурата след упълномощаване от генералния директор на НВМС и утвърждават длъжностните им характеристики;

7. организират и провеждат процедури по ЗОП, Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по прилагането им след упълномощаване от генералния директор при спазване изискванията на чл. 15, ал. 6 ЗОП;

8. организират съхраняването на документите, свързани с дейността на структурата, и контролират достъпа до тях;

9. контролират спазването на определените лимити за разходите на структурата;

10. контролират постъпването на финансовите приходи от дейността по сметката и в касата на структурата;

11. изпълняват и други функции, определени с нормативен акт, със заповед на генералния директор на НВМС или произтичащи от договор, по който структурата е страна.

(2) Директорът на специализираната структура по чл. 14, ал. 3, т. 6 и директорът на ИКВП осъществяват правомощията по ал. 1, т. 1, т. 2, буква "б" и т. 3 - 11.

 

Чл. 32. (1) Към НВМС се създава Научен съвет по ветеринарна медицина, наричан по-нататък "научния съвет".

(2) Научният съвет е орган за научно ръководство на изследователската и диагностичната дейност на НВМС.

(3) В състава на научния съвет се включват хабилитирани научни работници от системата на НВМС, а при необходимост - и от ветеринарномедицинските факултети към Тракийския университет - Стара Загора, и Лесотехническия университет - София, от Българската академия на науките и други научни звена извън системата на НВМС.

(4) Компетенциите на научния съвет се определят в съответствие с изискванията на чл. 19 от Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ).

(5) Съставът на научния съвет се определя от генералния директор по предложение на директорите на специализираните структури по чл. 14, ал. 3, т. 1, 3 - 5 в съответствие със ЗНСНЗ.

(6) Научният съвет осъществява дейността си съгласно ЗНСНЗ и нормативните актове по прилагането му.

(7) Научният съвет е с мандат 4 години. Членовете на научния съвет могат да се включват в състава му без ограничение на броя на мандатите.

(8) Научният съвет избира председател и научен секретар за срока на мандата.

 

Чл. 33. Научният съвет на НВМС:

1. присъжда научни звания на научни сътрудници в съответствие с предоставените му от Висшата атестационна комисия компетенции, когато са налице условията по чл. 18, ал. 1 или 2 ЗНСНЗ;

2. обсъжда и приема:

а) научноизследователския план на НВМС;

б) междинните и заключителните отчети за изпълнение на научноизследователските задачи;

3. обсъжда и дава становище по:

а) методическото равнище на лабораторно-диагностичната дейност;

б) резултатите от внедрителската дейност в НВМС;

в) научноизследователската дейност в НВМС;

4. разглежда и одобрява предложенията за откриване на процедури за докторанти и научни сътрудници в специализираните структури по чл. 14, ал. 3, т. 1, 3 - 5;

5. прави предложения до генералния директор на НВМС за създаване, преобразуване или закриване на звена в специализираните структури по чл. 14, ал. 3, т. 1 - 5;

6. ежегодно провежда най-малко едно разширено заседание с целия научен потенциал на НВМС за анализ на научноизследователската, диагностичната и внедрителската дейност;

7. приема годишните отчети за дейността на специализираните структури по чл. 14, ал. 3, т. 1 - 5.

 

Раздел VI.
Организация на работата на НВМС

Чл. 34. Организацията на работата в НВМС се осъществява съгласно правилника, вътрешни правила и инструкция за документооборота, утвърдени от генералния директор на НВМС.

 

Чл. 35. (1) Дирекциите в Централното управление, специализираните структури и териториалните звена на НВМС осъществяват функциите си в съответствие с правилника.

(2) Непосредственото ръководство на главната дирекция се осъществява от главен директор, а на дирекциите, специализираните структури и териториалните звена - от директор.

(3) Главният директор на главната дирекция и директорите на дирекциите, специализираните структури и териториалните звена на НВМС:

1. докладват на генералния директор или на съответния заместник генерален директор материалите по въпроси, включени във функциите на ръководената от тях главна дирекция, дирекция, специализирана структура или териториално звено;

2. участват в съвещания при генералния директор;

3. изготвят и подписват материали, свързани с дейността на ръководената от тях дирекция, структура и звено;

4. разпределят задачите между служителите.

(4) При отсъствие главният директор или директорът се замества от определен със заповед на генералния директор служител за всеки конкретен случай.

 

Чл. 36. Служителите в НВМС осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики.

 

Чл. 37. (1) Документите, изпратени до НВМС от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязват датата на получаването и входящият номер.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

 

Чл. 38. (1) Генералният директор на НВМС разпределя преписките с резолюция на съответния заместник генерален директор или на главния секретар.

(2) Разпределението на преписките от заместник генералните директори и от главния секретар, начинът на завеждането им в деловодството на НВМС, изготвянето и съгласуването на изходящите документи се уреждат с Инструкцията за документооборота в НВМС.

 

Чл. 39. (1) Достъпът на външни лица в сградата на НВМС се разрешава след издаване на пропуск от охраната.

(2) Пропускът съдържа трите имена на лицето и на служителя, при когото отива. След приключване на посещението служителят, провел срещата, разписва пропуска.

 

Чл. 40. Работното време на администрацията на НВМС е 8 часа - от 9,00 до 17,30 ч. с почивка от 12,00 до 12,30 ч.

 

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до генералния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на службата. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на службата трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Генералният директор или упълномощено от него длъжностно лице взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на ведомството в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с генералния директор. Главният секретар съставя график за срещите на генералния директор с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на службата в интернет 7 дни предварително.

 

Чл. 41. (1) Служителите в НВМС се командироват в чужбина от генералния директор по мотивирано писмено предложение на съответния директор, а директорите на дирекции, специализирани структури и териториални звена - по мотивирано предложение от съответния заместник генерален директор или от главния секретар.

(2) В страната служителите от Централното управление на НВМС и директорите на специализираните структури и териториалните звена се командироват от генералния директор.

(3) Командироването в страната на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в специализираните структури и в териториалните звена на НВМС, се извършва от директора на съответното поделение след упълномощаване от генералния директор.

 

Чл. 42. (1) За образцово изпълнение на своите задължения служителите в НВМС могат да бъдат награждавани с отличия, с парични и предметни награди.

(2) Награждаването на служителите в НВМС се извършва със заповед на генералния директор, която съдържа вида отличие или награда. Генералният директор може да награди служител едновременно с отличие и с предметна награда.

(3) Стойността на предметната или паричната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител.

(4) Средствата за награди се изплащат от бюджета на НВМС.

 

Чл. 43. Генералният директор на НВМС утвърждава образец на почетен знак на администрацията на НВМС, както и образец на пропуск за служителите от администрацията на НВМС.

 

Чл. 44. (1) Служителите от дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол", работещи на граничните инспекционни ветеринарни пунктове, при изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло.

(2) Видът, стойността, сроковете на износване и списъците на длъжностите, за които е необходимо униформено облекло, се уреждат с вътрешни правила, утвърдени от генералния директор на НВМС.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Съществуващите звена в структурата на НВМС се преструктурират съгласно правилника до 1 януари 2007 г., като дотогава осъществяват дейността си по досегашния ред.

(2) Служителите в дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол" в Централното управление на НВМС и служителите в отделите и секторите в териториалните звена, осъществяващи граничен ветеринарномедицински контрол, се преназначават в дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол" на основание чл. 119 от Кодекса на труда и чл. 82 от Закона за държавния служител.

 

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 18 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2008 Г.)

§ 10. Навсякъде в нормативните актове по § 3 - 9:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 18 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2008 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2008 г.

 

Приложение към чл. 11, ал. 4
Приложение към чл. 11, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г.)

Численост на персонала в административните звена на Националната ветеринарномедицинска служба - 2084 щатни бройки

Генерален директор 1
Заместник генерални директори 3
Главен секретар 1
Звено за вътрешен одит 4
Обща администрация 37
в.т.ч.:  
дирекция "Финансово-стопански  
дейности" 16
дирекция "Правна" 10
дирекция "Информационни системи и  
инвестиции" 11
Специализирана администрация 2038
в т. ч.:  
Главна дирекция "Контрол на ветери-  
нарномедицинската дейност" 1697
дирекция "Здравеопазване на живот-  
ните" 17
дирекция "Държавен ветеринарно-  
санитарен контрол" 14
дирекция "Наука, лабораторен контрол  
и обучение" 8
дирекция "Евроинтеграция и между-  
народни отношения" 11
Национален диагностичен научно-  
изследователски ветеринарномеди-  
цински институт 140
Централна лаборатория по ветеринарно-  
санитарна експертиза и екология 53
Институт за контрол на ветеринарно-  
медицински продукти 56
Регионален диагностичен ветеринарно-  
медицински институт - Велико Търново 20
Регионален диагностичен ветеринарно-  
медицински институт - Стара Загора 20
Редакция на списанията "Ветеринарна  
сбирка" и "Ветеринарна медицина" 2

 

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив