УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

В сила от 01.06.2009 г. Издаден от Министерството на икономиката и енергетиката
Обн. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., отм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2010г.
Отменен с § 4 от заключителните разпоредби на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация - ДВ, бр. 8 от 29 януари 2010 г., в сила от 01.02.2010 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, наричан по-нататък "Центъра".

(2) Дейността на Центъра се осъществява в рамките на действащото българско законодателство, в съответствие със законодателството на Руската федерация и в изпълнение на действащите спогодби за взаимно сътрудничество в областта на търговията, стокообмена и промишлеността между Република България и Руската федерация.

 

Чл. 2. (1) Центърът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката и енергетиката със седалище и адрес на управление: София 1797, ж.к. Изгрев, ул. 165 № 3А, ет. 6, стаи 601/602.

(2) Адресът на Центъра в Руската федерация е: пощенски код 117570, Москва, ул. Красного маяка, дом 24.

 

Чл. 3. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката.

 

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 4. Центърът съдейства и подпомага министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на разширяването на икономическите, търговските и техническите отношения между Република България и Руската федерация, в развитието на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и привличането на инвестиции.

 

Чл. 5. При осъществяването на своята дейност Центърът:

1. проучва, анализира и предоставя актуална информация за законодателството на Руската федерация в икономическата област и търговската политика на страната;

2. създава, поддържа и предоставя актуална информация за икономическите възможности и експортен потенциал на Република България;

3. изготвя анализи и прогнози за условията за извършване на търговска дейност в Руската федерация;

4. прави предложения пред Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Държавната агенция по туризъм, Българската агенция за инвестиции и други компетентни институции за развитието на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и привличането на инвестиции;

5. представя и популяризира български стоки и услуги на руския пазар чрез рекламни акции в подкрепа на българското производство, туризъм и услуги и експортния потенциал на Република България в Руската федерация;

6. подпомага български държавни и регионални структури, юридически и физически лица и техни обединения, които осъществяват дейност по развитието на износа на български стоки и услуги и икономическите връзки с Руската федерация чрез предоставянето на зали за провеждане на семинари и конференции, изложбени и жилищни площи, офиси, складови площи и чрез други услуги, създаващи условия за успешното развитие на дейността им на руския пазар;

7. подпомага регионалното и отрасловото сътрудничество между Република България и Руската федерация чрез осъществяване на контакти, обмен на информация и реализиране на инициативи и делови мисии на български и руски органи на държавна власт и на местно самоуправление, на български и руски браншови и отраслови организации, физически и юридически лица в мероприятия, срещи, изложби, симпозиуми.

 

Глава трета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл. 6. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор.

(2) Директорът се назначава от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министър-председателя на Република България.

 

Чл. 7. (1) Директорът:

1. организира, ръководи и контролира дейността на Центъра;

2. представлява Центъра;

3. координира дейността на Центъра с Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната агенция по туризъм, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, български физически и юридически лица и техни обединения;

4. сключва договори за сътрудничество с български браншови и отраслови организации;

5. осигурява своевременното уведомяване на българските и руските държавни органи, български и руски физически и юридически лица и техни обединения за услугите и мероприятията, предоставяни и организирани от Центъра;

6. предлага на министъра на икономиката и енергетиката сключване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите на Центъра с място на работа в Москва, Руска федерация, командироването им по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, предсрочното прекратяване или удължаване срока на дългосрочната им командировка, както и прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на тези служители;

7. сключва, изменя и прекратява правоотношенията на служителите с място на работа в София, Република България, разрешава ползване на отпуски, както и изплащането на обезщетения за неизползван платен годишен отпуск на същите;

8. командирова служителите, назначавани от него, в Руската федерация и в чужбина; командироването извън територията на Руската федерация се съгласува с министъра на икономиката и енергетиката;

9. предлага за утвърждаване на министъра на икономиката и енергетиката проект на длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите и работните заплати на Центъра;

10. утвърждава и подписва месечните ведомости за възнагражденията на служителите на Центъра и плащанията по чл. 15 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина;

11. сключва, изменя и прекратява граждански договори;

12. утвърждава вътрешните правила за работа в Центъра;

13. ръководи, организира и осъществява контрол за спазването на вътрешните правила при предоставянето на свободни площи и помещения на Центъра на български физически и юридически лица и техни обединения, които осъществяват дейност по износ на български стоки и услуги и развитие на икономическите връзки с Руската федерация;

14. сключва договори за предоставяне за ползване на свободни площи и помещения на Центъра с лицата по предходната точка;

15. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;

16. управлява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити средствата на Центъра;

17. ръководи, организира, координира и осъществява контрол за ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на Центъра, като взема решения относно управлението и ползването на движимото и недвижимото имущество при спазване на законовите процедури;

18. представя за утвърждаване от министъра на икономиката и енергетиката годишния план за дейността на Центъра и актуализирания план за второто полугодие на съответната година;

19. представя на министъра на икономиката и енергетиката тримесечни отчети за дейността на Центъра и годишен доклад за цялостната дейност на Центъра;

20. утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар на Центъра;

21. участва в комисии и работни групи по изготвяне на нормативни и административни актове, касаещи дейността на Центъра и неговите служители.

(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или друго оправомощено от него лице, въз основа на издадена за това заповед.

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 8. (1) Администрацията на Центъра е организирана в три отдела, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му и осигуряват дейността на Центъра.

(2) Към отделите директорът може да създава сектори.

 

Чл. 9. (1) Общата численост на персонала в Центъра е 18 щатни бройки.

(2) Числеността на основните административни звена е посочена в приложението.

(3) Дейността на Центъра се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение.

(4) Служителите с място на работа в Москва, Руска федерация, се назначават от министъра на икономиката и енергетиката и се командироват при условията и по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

(5) Служителите с място на работа в София, Република България, се назначават от директора на Центъра.

(6) Министърът на икономиката и енергетиката утвърждава структурата, длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на Центъра.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 10. (1) Главният секретар на Центъра осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на Центъра в изпълнение на закона и законовите разпореждания на директора, като:

1. ръководи, координира и контролира функционирането на дейността на центъра, отчита се и носи отговорност пред директора на центъра;

2. организира разпределението на задачите между административните звена в Центъра, като създава условия за ефективна работа;

3. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

4. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на директора;

5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Центъра или упълномощава за това служител на ръководна длъжност и осъществява контрол по прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в Центъра;

6. осъществява контрол за изпълнението на възложените задачи;

7. изпълнява и други задачи, възложени му с нормативен акт или със заповед на директора.

(2) При отсъствие на главния секретар функциите му се изпълняват от определен от директора за всеки конкретен случай държавен служител.

 

Раздел III.
Отдели

Чл. 11. (1) Общата администрация на Центъра е организирана в отдел "Административно-правна и логистична дейност" и отдел "Финансово-счетоводен".

(2) Отдел "Административно-правна и логистична дейност":

1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на директора и на администрацията;

2. организира процесуално представителство пред съдебните институции;

3. изготвя и актуализира проектите на длъжностните разписания и поименно разписание на длъжностите на Центъра, в т. ч. и на извънсписъчния състав, назначаван при условията и по реда на ПМС № 66 от 1996 г.;

4. организира и отговаря за съхраняването и воденето на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;

5. поддържа и актуализира съществуващата база данни, свързани с управление на човешките ресурси, организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана деловодна система, включително и система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на Центъра;

6. осъществява дейностите по работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на физически и юридически лица, касаещи работата на Центъра;

7. изготвя договорите с юридически и физически лица, както и всички изменения, допълнения или прекратявания на договорите по управление, стопанисване и използване на движимата и недвижимата собственост на Центъра;

8. създава организация по охраната на труда, техниката за безопасност и отбранително-мобилизационната подготовка;

9. осигурява поддръжката и целесъобразното управление на сградния фонд и материално-техническата база на Центъра, като след реализиране на съответната процедура по предоставяне на помещения извършва фактическото предаване на зали за преговори, изложбени и жилищни площи, офиси, складови площи/помещения, складова техника и услуги;

10. осъществява контрол за приемане и съхраняване на стоки с български произход в свободните площи и помещения на Центъра;

11. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Центъра с машини и съоръжения, организационна техника, консумативи и материали, стоки, инвентар и обзавеждане;

12. организира, осигурява и контролира охранителния режим и осигурява спазването на пропускателния режим на Центъра; организира поддържането и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи;

13. организира и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на Центъра - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника;

14. организира и осъществява транспортното обслужване и сервизното обслужване на превозните средства;

15. организира и осъществява дейността на хранителния комплекс.

(3) Отдел "Финансово-счетоводен":

1. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на Центъра в съответствие със Закона за счетоводството и другите подзаконови нормативни актове;

2. изготвя проекта на бюджет и следи за изпълнението на утвърдения бюджет;

3. изготвя ежемесечните и тримесечните касови, финансови и други отчети за дейността на Центъра и ги предоставя в определените срокове на първостепенния разпоредител; съставя годишния финансов отчет;

4. организира своевременното и надлежно оформяне на документите по сметките на Центъра;

5. организира разработването и прилагането на вътрешните правила за заплатите и възнагражденията на служителите в Центъра;

6. организира завеждането и отчитането на материалните активи на Центъра;

7. организира функционирането на системите за финансово управление и контрол, включващи системата на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на Центъра при разходване на бюджетни средства;

8. следи за своевременното и правилно събиране на собствените приходи на Центъра и прави предложения за подобряване на работата в тази посока.

 

Чл. 12. (1) Специализираната администрация е организирана в отдел "Делови връзки и информация".

(2) Отдел "Делови връзки и информация":

1. съдейства на Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Държавната агенция по туризъм, Българската агенция за инвестиции и съответните браншови и бизнес организации, като проучва пазара на стоки и услуги в Руската федерация, събира, систематизира и предоставя информация при конкретни запитвания на български организации, юридически и физически лица;

2. събира актуална информация за новостите и нормативни актове в сферата на икономиката, търговската и туристическата политика на Руската федерация, която предоставя на Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Държавната агенция по туризъм, Българската агенция за инвестиции, на българските браншови и отраслови организации, както и при отделни запитвания на български физически и юридически лица;

3. поддържа актуални каталози на основните български производители, износители и предприемачески организации и руски фирми и организации, потенциални техни партньори, и подпомага установяването и развитието на бизнес контакти между тях;

4. организира в Москва и регионите на Руската федерация презентации на експортния потенциал и инвестиционния климат в България, изложбени прояви и бизнес срещи, делови мисии, семинари, конференции, участва в подготовката и провеждането на такива мероприятия, организирани от Министерството на икономиката и енергетиката и други български институции;

5. поддържа регулярни делови контакти с национални и специализирани руски печатни и електронни медии, информационни агенции, като изготвя информационни бюлетини, ПР материали, интервюта и др.;

6. осъществява дейностите, свързани с връзките с обществеността, с провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии, организирани от Центъра;

7. работи за активизиране на сътрудничеството и реализирането на взаимноизгодни проекти между регионите в Руската федерация и Република България за развитието на директни икономически връзки на отраслово ниво;

8. организира самостоятелно или във взаимодействие с други организации делови мисии в регионите на Руската федерация с участието на представители на български държавни институции, областни и общински администрации, браншови и отраслови организации и др.;

9. поддържа постоянни контакти и осъществява обмен на информация с федерални и регионални държавни органи и търговско-промишлени палати на Руската федерация, органите на държавна власт и на местно самоуправление на Република България, както и с отделни физически и юридически лица;

10. по време на международни изложения и прояви, както и по време на официални кампании на българската държава популяризира и пропагандира чрез рекламни акции и друго съдействие българското производство, туризъм и услуги в Москва и регионите на Руската федерация;

11. съгласувано с Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната агенция по туризъм планира, разработва и организира мероприятия за повишаване популярността на Република България като туристическа дестинация на руския пазар;

12. осъществява взаимодействие с дирекция "Външноикономическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Държавната агенция по туризъм и Българската агенция за инвестиции за координиране и съгласуване на дейността, насочена към развиване и разширяване на регионалното и отрасловото сътрудничество между Република България и Руската федерация с цел повишаване обема на експорта на български стоки и услуги;

13. изпълнява поетите задължения към регионални и отраслови организации в рамките на планирани инициативи;

14. съдейства на българския бизнес при осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори, като разпространява търговски запитвания и предложения;

15. развива интернет страницата на Центъра като информационен източник, попълва рубриките й с актуална информация и я популяризира сред заинтересованите институции, организации, фирми и в България, и в Русия.

 

Раздел IV.
Организация на работата на Центъра

Чл. 13. Вътрешните правила за работа в Центъра се утвърждават от директора.

 

Чл. 14. Началниците на отдели ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответния отдел в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от директора функции.

 

Чл. 15. Освен определените с правилника функции отделите изпълняват и други задачи, възложени им от директора във връзка с осъществяваната от Центъра дейност.

 

Чл. 16. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

 

Чл. 17. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с парични награди, както и с отличия и с предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител.

(2) Награждаването на служители от администрацията на Центъра се извършва със заповед на директора. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка директорът може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда.

(3) Средствата за награди се изплащат от бюджета на Центъра.

 

Чл. 18. (1) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време на Центъра е от 9 до 18 ч. с почивка от 12 до 13 ч.

(3) Приемното време на административните звена, които работят с външни лица, е в рамките на работното време, а за специфични случаи то се определя със заповед на директора.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Устройственият правилник се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 3 от Постановление № 217 на Министерския съвет от 1999 г. за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на икономиката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г. и бр. 82 от 2001 г.).

 

§ 2. Устройственият правилник влиза в сила от 1.VI.2009 г.

 

§ 3. В едномесечен срок от приемането на този правилник директорът на Центъра издава необходимите правила и актове.

 

§ 4. Отменя се Устройственият правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2007 г.; изм., бр. 28 от 2008 г.).

 

Приложение към чл. 9, ал. 2
Приложение към чл. 9, ал. 2

Численост на персонала в административните звена на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация - 18 щатни бройки
 

Директор 1
Главен секретар 1
Отдел "Административна и логистична дейност" 5
Отдел "Финансово-счетоводен" 3
Отдел "Делови връзки и информация" 8

 

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив