Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (Отм. ДВ. бр.29/2008г.)

МС

Държавен вестник брой: 29

Година: 2008

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 18.03.2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията, редът на дейност и функциите на Центъра за енергийна ефективност в индустрията, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 111 от 2003 г., бр. 78 от 2005 г.) Центърът е юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Издръжката на центъра се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 111 от 2003 г., бр. 78 от 2005 г.) Центърът се управлява и представлява от директор. Директорът се назначава и освобождава от министъра на икономиката и енергетиката.

Глава втора
ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА И ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I
Функции на центъра

Чл. 4. Центърът:
1. извършва експертизи и обследвания на енергийните потребители, предоставя научно-техническа информация, обучава специалисти в областта на енергийната ефективност в индустрията;
2. (доп., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.) разработва и предлага на министъра на икономиката и енергетиката мерки за намаляване на енергийното потребление в индустрията;
3. подпомага разработването и реализирането на национални програми за енергийна ефективност в индустрията;
4. осъществява трансфер на технологии, знания и опит в областта на енергийната ефективност;
5. организира семинари, конференции и работни срещи по енергийната ефективност в областта на индустрията;
6. осъществява арбитраж на експертизи и обследване на енергийните потребители;
7. поддържа активни отношения със сродни организации в България и в други страни;
8. набира средства от местни и чуждестранни източници за осъществяване на дейностите по енергийна ефективност;
9. работи активно по проблемите на енергийната ефективност в областта на индустрията за присъединяването ни към Европейския съюз.

Раздел II
Правомощия на директора на центъра

Чл. 5. Директорът на центъра:
1. организира, ръководи и отговаря за дейността на центъра;
2. представлява центъра;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в центъра по трудово правоотношение;
4. назначава и освобождава държавните служители в центъра;
5. утвърждава длъжностното щатно разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
6. разпорежда се със средствата на центъра по бюджета и от други източници;
7. награждава и дисциплинарно санкционира служителите на центъра в съответствие със закона и утвърдените вътрешни правила за организацията на работната заплата;
8. утвърждава разходите за управление на центъра;
9. координира и контролира финансово-стопанската дейност;
10. осъществява други дейности, непосредствено свързани с управлението на центъра и с осъществяването на неговите функции.

Чл. 6. При осъществяването на своите функции директорът на центъра взаимодейства и сътрудничи с държавни органи, фирми и организации, както и с органи на местното самоуправление за осъществяване дейностите на центъра.

Глава трета
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I
Общи положения

Чл. 7. Администрацията на центъра е обща и специализирана. Тя е организирана в два отдела, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му за осигуряване дейността на центъра.

Чл. 8. Общата численост на персонала в центъра е 10 щатни бройки, в това число директор и се разпределя в отдели съгласно приложението.

Раздел II
Обща администрация

Чл. 9. Отдел "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване":
1. по отношение на човешките ресурси:
а) подготвя актовете за назначаване и трудовите договори с работещите в центъра, както и актовете по прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
б) подготвя длъжностното и поименното разписание на администрацията;
в) образува и води служебните досиета на работещите в центъра;
г) оформя заповедите за командировка;
д) организира и участва в подбора на кандидати за вакантни длъжности;
е) изготвя документите, необходими за пенсиониране;
2. по отношение на деловодната дейност:
а) приема и регистрира входящата кореспонденция;
б) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
в) извежда изходящата кореспонденция;
г) поддържа архива на центъра;
3. по отношение на финансово-стопанската дейност:
а) осъществява финансовата дейност и счетоводната отчетност на центъра, предварителния и текущия контрол по разходването на парични средства съгласно утвърдения му бюджет;
б) обработва и осчетоводява първичните счетоводни документи;
в) изготвя периодичните счетоводни отчети и извършва периодичните и годишните инвентаризации на стоково-материалните ценности; г) осъществява снабдителски и технически дейности за експлоатация, използване, съхраняване, стопанисване и поддръжка на стоково-материалните активи на центъра;
д) организира извършването на текущи ремонти и на всяка друга техническа дейност в центъра;
е) съхранява, поддържа и опазва стоково-материалните активи на центъра;
4. по отношение на правното обслужване:
а) осигурява правното обслужване на центъра за спазване на действащото законодателство;
б) осъществява процесуалното представителство по дела, по които центърът е страна;
5. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на директора.

Раздел III
Специализирана администрация

Чл. 10. Отдел "Енергийна ефективност":
1. по отношение на информационно осигуряване:
а) поддържа бази от данни в информационната система;
б) съдейства за информационното осигуряване на организираните от центъра мероприятия;
в) поддържа и попълва библиотечния фонд на центъра;
г) обслужва информационните връзки на центъра с Интернет;
д) обслужва компютърната техника на центъра;
е) съставя и разпространява рекламни издания на центъра;
2. по отношение на дейности за енергийна ефективност в индустрията:
а) подпомага методически органите на изпълнителната власт по въпросите на енергийната ефективност;
б) предлага концепции и реализира международни и наши програми за енергийна ефективност в индустрията;
в) участва в разработването на програми за енергийна ефективност в индустрията;
г) разработва мерки за намаляване на енергийното потребление;
д) подготвя становища по проблемите на енергийната ефективност в индустрията;
е) извършва обследвания на енергийни потребители с цел намаляване на общото потребление;
ж) извършва арбитраж на експертизи при обследвания на енергийните потребители;
з) извършва калибровка на специализирната апаратура;
и) изготвя доклади за дейността на центъра;
к) осъществява контакти с фирми и организации за реализиране предмета на дейност на центъра;
л) осъществява трансфер на технологии;
м) организира семинари, конференции и работни срещи по въпросите на енергийната ефективност в индустрията;
н) консултира физически и юридически лица в областта на енергийната ефективност в индустрията;
3. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на директора.

Раздел IV
Организация на работата на центъра

Чл. 11.
(1) Началниците на отдели организират, координират, отчитат се и носят отговорност за изпълнението на задачите в съответствие с определените в правилника функции.
(2) Държавните служители и работещите по трудово правоотношение в центъра изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 12.
(1) Държавните служители и работещите по трудово правоотношение са длъжни да пазят служебната тайна по отношение на информация за дейността и конкретните задачи на центъра, станали им известни по повод на работата.
(2) Държавните служители и работещите по трудово правоотношение подписват декларация, че ще пазят служебната тайна.
(3) Държавните служители и работещите по трудово правоотношение не могат от свое име да оказват услуги, свързани с предмета на дейност на центъра, или друга конкурентна дейност на лица, които ползват услугите на центъра.

Чл. 13. Центърът може да привлича извънщатни сътрудници и консултанти.

Чл. 14. Работното време на центъра е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

Чл. 15. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия, с предметни или парични награди в съответствие със Закона за държавния служител в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл.11 от Закона за администрацията и чл.3 от Постановление № 248 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.).

§ 2. Директорът на Центъра за енергийна ефективност в индустрията в срок до един месец от влизането в сила на правилника да утвърди щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите в центъра.

Приложение
към
чл. 8

Обща численост на персонала в структурата на Центъра за енергийна ефективност в индустрията - 10 щатни бройки

Директор 1
Отдел "Административно-правно и
финансово-стопанско обслужване"
2
Отдел "Енергийна ефективност" 7
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив