1. От­дел­но пред­п­ри­я­тие или ор­га­ни­за­ция.
  2. Ус­той­чи­во наз­ва­ние на пред­п­ри­я­ти­е­то, ко­е­то го от­ли­ча­ва от др. пред­п­ри­я­тия в сто­пан­с­кия жи­вот. Ф. има прав­на за­щи­та; тя не мо­же да е иден­тич­на с ф. на др. пред­п­ри­я­тия и по то­ва се от­ли­ча­ва от лич­но­то име, кое­то мо­же да е ед­нак­во за ня­кол­ко ли­ца. ЗТМ­ПО (ДВ, бр. 95, 1967) в Бъл­га­рия не да­ва уред­ба на регистраци­я­та и зак­ри­ла­та на Ф., въп­ре­ки че чл. 8 от ПК (1883) за­дъл­жа­ва стра­ни­те - учас­т­нич­ки в нея, да пре­дос­та­вят на фир­ме­ни­те оз­на­че­ния (фр. raison sociale) ефек­тив­на за­щи­та сре­щу не­доб­ро­съ­вес­т­на­та конкурен­ция, до­ри ко­га­то Ф. не са зак­ри­ля­ни ка­то търг. мар­ки. В съв­ре­мен­на­та рекл. стра­те­гия Ф. и търг. мар­ки са ос­нов­ни­те кон­с­тан­ти, чрез ко­и­то рек­ла­мо­да­те­лят из­г­раж­да пред­с­та­ва­та на ад­ре­са­ти­те за об­ра­за на про­и­з­во­ди­те­ля или тър­го­ве­ца.
  3. Над­пис на на­и­ме­но­ва­ни­е­то на пред­п­ри­я­ти­е­то (ор­га­ни­за­ци­я­та) и на търг. мар­ка, кой­то за­поз­на­ва ми­ну­ва­ча с про­и­з­вод­с­т­ве­ния му про­фил и с ос­нов­ни­те рекл. кон­с­тан­ти: търг. мар­ка, рекл. цве­то­ве и др. Ф. е ед­но от най-ста­ри­те рекл. сред­с­т­ва с пър­во­о­б­ра­зи още в ан­тич­ност­та. Тя се из­пол­з­ва ма­со­во и в съв­ре­мен­ност­та. Съ­щес­т­ву­ват ин­ди­ви­ду­а­л­ни Ф. (напр. "Слад­кар­ни­ца "Не­заб­рав­ка") и ти­по­ви Ф. (напр. "Млеч­ни про­и­з­ве­де­ния"). Из­пис­ват се с оп­ре­де­лен шрифт, с ха­рак­тер­ни цве­то­ве, раз­по­ло­же­ние на мар­ка­та и др. Все по-го­ля­мо приложе­ние на­ми­рат Ф. от не­он, плас­т­ма­са или елек­т­ри­чес­ки круш­ки, ко­и­то са за­бе­ле­жи­ми и ве­чер­но вре­ме.

 

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; УИ Стопанство; 1995

ECON.BG

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.6506
GBP2.4796 2.4887 2.1354
от 16:10 11 Септември 2020 повече »
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
До края на септември става ясно дали минималната пенсия ще е 300 лева Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева обяви, че до края на септември управляващата коалиция ще реши дали минималната пенсия ще...