Въ­ве­де­но от проф. Дже­ръм Мак­кар­ти оп­рос­те­но оз­на­че­ние на мар­ке­тинг-мик­са ка­то съв­куп­ност от фор­ми и средства за въз­дейс­т­вие вър­ху па­за­ра. Че­ти­ри­те час­ти, гру­пи­ра­щи от­дел­ни­те фор­ми и сред­с­т­ва са:

  • сто­ка­та (product);
  • мяс­то­то на про­даж­ба­та, кон­к­рет­но­то тър­жи­ще (place);
  • ком­п­лек­сът от на­сър­чи­тел­ни ме­роп­ри­я­тия (promotion), в ко­и­то спо­ред Мак­кар­ти вли­зат лич­ни­те про­даж­би, насър­ча­ва­не­то на про­даж­би­те, рек­ла­ма­та и фир­ме­ния пъб­лик-ри­лей­шънз;
  • це­на­та (price).

Кон­цеп­ци­я­та е сил­но ос­пор­ва­на, тъй ка­то мал­ци­на при­е­мат сис­те­ма­та ПР ка­то еле­мент от мар­ке­тин­га и ос­вен то­ва в сфе­ра­та на тър­го­ви­я­та рек­лам­но-на­сър­чи­тел­на­та дей­ност се про­веж­да син­х­рон­но с ос­та­на­ли­те "еле­мен­ти" на мар­ке­тинг-мик­са (напр. в тър­го­ви­я­та на дреб­но). Ос­но­вен при­вър­же­ник на та­зи кон­цеп­ция за­се­га ос­та­ва Фи­лип Кот­лър.

 

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; УИ Стопанство; 1995

ECON.BG

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...