Инструкция № 2 от 2001 г. за реда, по който се ползва субсидия за ученическото столово хранене

МОН

Държавен вестник брой: 34

Година: 2001

Орган на издаване: МОН

Дата на обнародване: 07.03.2004

Чл.1.

С тази инструкция се определя редът за ползване на субсидия за отделните хранения и отчитането на храненията в ученическите столове и бюфети.


Чл.2.

(1) Когато ученическото столово хранене се организира по реда на чл.3, т.1 от ПМС No 88 от 2000 г. за организация на ученическото столово хранене (ДВ,бр.44 от 2000 г.), се ползва субсидия само за поевтиняване на храната.
(2) Когато ученическото столово хранене се организира по реда на чл.3, т. 2 и 3 от ПМС No 88 от 2000 г., се ползва субсидия за поевтиняване на храната и за режийните разноски.


Чл.3.

(1) Цената на храната в ученическите столове и бюфети се изчислява по себестойност. Когато ученическото столово хранене се организира по реда на чл.3, т.1 от ПМС No 88 от 2000 г., в цената на храната не се начисляват режийни разноски.
(2) Учениците заплащат разликата между цената на храната по ал.1 и субсидията, определена по реда на чл.5 от ПМС No 88 от 2000 г.


Чл.4.

В ученическите столове и бюфети се изготвя ежедневно калкулационна ведомост за всеки отделен вид хранене (закуска, обяд, вечеря), която се подписва и подпечатва от директора на училището или от упълномощено с негова заповед лице.


Чл.5.

(1) За отчитане на оборотите от продажбите в ученическите столове и бюфети се използват електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП). Регистрирането и отчитането на ЕКАФП се извършва по реда на Наредба No 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, издадена от Министерството на финансите (ДВ,бр.16 от 1999 г.).
(2) Фискалната касова бележка освен задължителните реквизити по чл.23, ал.2 от Наредба No 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти съдържа размера на субсидията във вид на плащане "кредит" и дължимата сума, която се заплаща "в брой".


Чл.6.

(1) В ученическите столове и бюфети ежедневно се прави финансов отчет на дневните обороти за всеки вид хранене, който се отразява в книгата за дневните отчети, по чл.33, ал.2 от Наредба No 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.
(2) Директорът на училището или упълномощено с негова заповед лице ежедневно подписва и подпечатва дневните финансови отчети по ал.1.
(3) Въз основа на дневния финансов отчет се отчитат фактически извършените хранения и полагащата се за тях субсидия.


Чл.7.

(1) Организаторите на ученическото столово хранене получават субсидията за отделните хранения ежемесечно от съответния разпоредител с бюджетните кредити.
(2) Когато храненето се организира по чл.3, т.1 от ПМС No 88 от 2000 г., субсидията за поевтиняване на храната се получава срещу представени справка за броя на видовете хранения и сведение за дневните финансови отчети с нулиране и записи във фискалната памет на ползваните ЕКАФП.
(3) Когато храненето се организира по чл.3, т.2 и 3 от ПМС No 88 от 2000 г., субсидията за поевтиняване на храната и за режийните разноски се получава срещу представени фактура и сведение за дневните финансови отчети с нулиране и записи във фискалната памет на ползваните ЕКАФП.


Чл.8.

(1) В ученическите столове и бюфети се съхраняват и подлежат на контрол от страна на Министерството на образованието и науката и от съответните контролни органи калкулационните ведомости, дневните финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет на ЕКАФП за всеки работен ден и контролните ленти, съхранени по реда на Наредба No 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.
(2) Директорът на училището съхранява екземпляр от месечните сведения за дневните финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет на ЕКАФП за всеки работен ден.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Учителите и непедагогическият персонал на училището могат да се хранят в ученическите столове и бюфети при условие, че заплащат цената на консумираната от тях храна, изчислена по себестойност.
§ 2. Консумираната от учителите и от непедагогическия персонал храна в ученическите столове не се отчита в общия брой хранения на учениците.

Заключителни разпоредби

§ 3. Инструкцията се издава на основание чл.4, ал.3 от ПМС No 88 от 2000 г. за организацията на ученическото столово хранене (ДВ,бр.44 от 2000 г.).
§ 4. Инструкцията е съгласувана с Министерството на финансите.
Министър: Д. Димитров

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net