Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ) (отм.)

МС

Държавен вестник брой: 112

Година: 2004

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 31.01.2005

Раздел I
Общи положения

Чл.1. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Степента на увреждане на инвалидите под 16-годишна възраст се установява с експертно решение на Районната експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК) или от Централната експертна лекарска консултативна комисия (ЦЕЛКК), а на инвалидите над 16-годишна възраст - с решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Чл.2. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Социалните, здравните и образователните дейности за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите се извършват от юридически или физически лица, имащи право на съответната дейност при условията и по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за народното здраве, Закона за лечебните заведения или Закона за народната просвета.
Чл.3. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

Раздел II
Ред за даване на разрешение за дейности по рехабилитация и социална интеграция

Чл.4-12. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

Раздел III
Профилактика и медицинска рехабилитация

Чл.13. Профилактика на предотвратимата инвалидност и медицинска рехабилитация на инвалидите се извършват съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове по здравеопазването.
Чл.14.
(1) Всяко юридическо и физическо лице, което наема на работа лица по трудов договор, е длъжно да осигури безопасни и здравословни условия на труд с оглед опазване на трудоспособността, здравето и живота им.
(2) Задълженията по ал.1 са валидни и при организирането и провеждането на обучение във всички видове учебни заведения, организации и школи за квалификация.
Чл.15-16. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

Раздел IV
Образование, професионално ориентиране и професионална квалификация
(загл. изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

Чл.17.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Министерството на образованието и науката и общинските съвети създават консултативни центрове, които:
1. дават становище за възможностите за интегрираното обучение по чл.12, ал.2 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;
2. насочват децата инвалиди към подходящи форми на обучение, рехабилитация и социална интеграция въз основа на диагнозата и препоръките на лекуващия лекар;
3. консултират родителите (осиновителите, настойниците) за участието им в рехабилитацията и социалната интеграция на децата инвалиди.
(2) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Услугите в държавните и общинските консултативни центрове са безплатни за деца-инвалиди.
Чл.18. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
Чл.19.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Общинските служби за социално подпомагане могат да осигуряват жилищно настаняване и подпомагане на лицата, завършили "Социално учебно професионално заведение" (СУПЗ), които нямат близки, задължени по закон да се грижат за тях.
(2) (Изм., ДВ, бр. 20 от 1999 г., бр. 122 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.) Бюрата по труда със съдействието на дирекциите "Социално подпомагане" и в съответствие с предписанията на ТЕЛК и НЕЛК насочват към подходящи свободни работни места лицата, завършили Социално учебно-професионално заведение (СУПЗ).
Чл.20. Инвалидите в трудоспособна възраст имат право на интегрирано обучение за професионална квалификация (начална професионална подготовка, повишаване на квалификацията и преквалификация).
Чл.21. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
Чл.22.
(1) Националната служба по заетостта по предложение на работодателите организира разработването и осъществява методическо ръководство по прилагането на специализирани програми за професионална квалификация на работещите инвалиди за запазване на работните места при преструктуриране на производството и при внедряване на нова техника и технологии в предприятието.
(2) Програмите по ал.1 се утвърждават от министъра на труда и социалните грижи.
(3) Утвърдените програми се финансират със средства от фонд "Професионална квалификация и безработица".

Раздел V
Трудова заетост

Чл.23. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
Чл.24. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Необходимостта от полагането на грижи за инвалиди с трайни увреждания по смисъла на чл.21, ал.2, т.4 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ) се установява с решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК) и социална анкета от службата за социално подпомагане по постоянния адрес на лицето.
Чл.25.
(1) Изпълнението на задълженията за откриване на работни места за трудоустрояване, вкл. и на цехове, може да стане чрез сключване на договор за откриването им в специализираните предприятия и кооперации на инвалидите.
(2) Работодателите могат да сключат дългосрочен договор за възлагане на поръчки за изработка на изделия и услуги, изкупуване на продукция или коопериране на производството със специализирани предприятия и кооперации на инвалиди.
Чл.26. Нормирането, отчитането и заплащането на труда на инвалидите в специализираните предприятия, кооперации, цехове и звена се определят по вътрешните правила за организация на работната заплата в тях, изработени в съответствие със специфичните правила за отчитане и заплащане на труда, приети с наредба на Министерския съвет.
Чл.27.
(1) Работодателите се подпомагат от рехабилитационни екипи, които:
1. насочват трудоустроените лица към подходящи работни места;
2. дават предписания за ергономични условия на работното място;
3. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) разработват индивидуални рехабилитационни програми за трудоустроените лица съобразно предписанията на ЛКК и ТЕЛК (НЕЛК).
(2) Рехабилитационните екипи по ал.1 се ръководят от заместник-директор по производството и включват за членове лекар, рехабилитатор, специалист по охрана на труда и представител на синдикатите (за кооперациите на инвалиди-представител на социалната комисия).
Чл.28.
(1) Ежегодно до 31 август на текущата година национално представените организации на и за инвалиди и организациите на работодателите на трудоустроени лица могат да подават пред министерствата потребители предложения за следващата година, съдържащи видовете произвеждани стоки и услуги и капацитетните възможности в специализираните предприятия и кооперации на инвалидите.
(2) Министерствата потребители представят получените при тях предложения в Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция, който предлага на Министерския съвет списък на стоки и услуги за възлагането им чрез държавни поръчки на специализираните предприятия и кооперации.
(3) Национално представените организации на и за инвалидите и организациите на работодателите на трудоустроени лица могат да внасят в Министерския съвет предложения за по-благоприятен режим на внос и износ на стоки.
Чл.29. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

Раздел VI
Достъпна битова и околна среда

Чл.30. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.)
(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на земеделието и горите, министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването издават наредба, с която определят общите изисквания, правилата, нормите и нормативите при проектиране и изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
(2) Министерският съвет приема всяка година по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството списък на обектите, които трябва да се приведат в съответствие с изискванията за достъпна среда, определени в наредбата по ал. 1.

Чл.31. (Изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Общините създават достъпна среда в урбанизираните територии за ползването й от инвалиди чрез:
1. (изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.) изработваните нови и измененията на действащите общи и подробни устройствени планове;
2. мероприятия за отстраняване на съществуващите архитектурни бариери и изграждане на комуникационни и други елементи, осигуряващи свободно използване от инвалидите на обществените сгради и селищната среда;
3. определяне на:
а) (изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.) урбанизираната територия, сградите и съоръженията, за които трябва да се осигури възможност за ползването им от инвалиди;
б) общинската земя за възмездно предоставяне на право на строеж или прехвърляне на частна общинска недвижима или движима собственост срещу изграждане на среда, сгради или съоръжения за ползването им от инвалиди;
в) преференции за предприемачите, които ще изграждат среда, сгради и съоръжения за ползването им от инвалиди.
Чл.32.
(1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Общинските съвети приемат решение за финансиране изграждането на достъпна среда в урбанизираните територии за ползване от инвалиди.
(2) Разрешенията за строеж на обектите по чл. 31, т. 3, буква "а" се издават при условие, че с проектите се осигурява възможност за достъп и ползване на обектите от инвалиди.
Чл.33.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Министърът на транспорта и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават наредба за ползването на транспортни услуги от инвалиди и предлагат на Държавната агенция по стандартизация и метрология за одобряване стандарти за изделия, облекчаващи участието на инвалидите в пътнотранспортното движение.
(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Изискванията на актовете и стандартите по ал. 1 са задължителни за общинските органи и другите юридически и физически лица, извършващи транспортна дейност, изграждащи и поддържащи комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, както и за работодателите на трудоустроените инвалиди.
Чл.34. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология съгласно Закона за националната стандартизация:
1. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) разработва и одобрява стандарти за обзавеждане на специализирани вътрешни съоръжения и приспособления в жилищата, работните помещения и обществените сгради, предвидени за ползване от инвалиди;
2. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) одобрява стандартите за други изделия, предложени от министерства и други ведомства, свързани с осигуряване на подходяща среда в населените места за ползването й от инвалиди.
Чл.35.
(1) Инвалидите със затруднения в придвижването ползват услуги на специализиран транспорт.
(2) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Специализираните транспортни услуги за трудноподвижни лица се извършват от превозвачи, получили разрешение за такава дейност при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
(3) Специализираният транспорт се осъществява:
1. (изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.) със специализирани транспортни средства в урбанизираните територии;
2. по комбинирана схема микробус - влак - микробус в страната.
Чл.36.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Общините могат да откриват клубове за социални контакти на инвалиди и да осигуряват издръжката им.
(2) Организацията и дейността на клубовете се уреждат с наредба на министъра на труда и социалните грижи.

Раздел VII
Социално-икономическа защита

Чл.37-39. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
Чл.40.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Родители (осиновители) на инвалиди до 18-годишна възраст с трайни увреждания имат право на месечна добавка в размер 70 на от гарантирания минимален доход, определен с акт на Министерския съвет.
(2) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) На родителите (осиновителите), осигурени за всички осигурени социални рискове, на самоосигуряващите се, както и на пенсионерите месечната добавка по ал.1 се изплаща за сметка на държавния бюджет.
(3) (Изм., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; доп., бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.) На неосигурените родители (осиновители) месечните добавки за деца инвалиди се изплащат от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" чрез дирекциите "Социално подпомагане" срещу представяне на молба-декларация по образец сългасно приложение № 3 и експертно решение на съответните комисии по чл. 1. Общинските служби за социално подпомагане ежемесечно представят във фонд "Рехабилитация и социална интеграция" опис-заявка за необходимите средства сългасно приложение № 4.
(4) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Неосигурените родители (осиновители) са длъжни да уведомяват писмено общинския център за социална политика за настъпили промени: даване на детето в заведения на пълна държавна издръжка или за осиновяване; смърт; отнемане на родителските права или други промени, водещи до лишаване от право на месечна добавка.
(5) Изплащането на месечните добавки за неосигурени родители (осиновители) започва от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало правото върху тях. Изплащането се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната по ал.4.
(6) (нова,ДВ,бр.112 от 2001 г.) За инвалиди с трайни увреждания до 18-годишна възраст, които получават лична или наследствена пенсия, месечната добавка по чл.40 се изплаща към пенсията.
(7) (нова,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Месечните добавки за деца-инвалиди могат да бъдат поискани най-късно до 3 години, считано от края на месеца, за който се отнасят, и се изплащат на родителя, който полага грижи за детето.
(8) (нова,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Когато родителите са починали или са лишени от родителски права, месечните добавки се изплащат на лицата, на които са възложени правата по настойничеството (попечителството).
(9) (нова,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Месечните добавки за деца-инвалиди, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, се изплащат на лицата, при които е настанено детето. Чл.41. (изм.,ДВ,бр.20 от 1999 г.) Инвалидите и другите лица, нуждаещи се от технически пособия за самообслужване и трудова дейност, имат право на целева помощ за покупка и ремонт на лични технически помощни средства.
Чл.42.
(1) Видовете технически помощни средства, за които лицата по чл. 41 ползват целева помощ, медицинските условия за отпускането им, експлоатационните им срокове и необходимите медицински документи са посочени в списък - приложение No 1.
(2) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г., бр. 60 от 1999 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката определя ежегодно до 31 декември със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на технически помощни средства по списък съгласно приложение № 1.
Чл.43. Целева помощ се отпуска само при получаване и ремонт на технически помощни средства, които са произведени, закупени или ремонтирани от физически или юридически лица, притежаващи разрешение за съответната дейност.
Чл.44. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Целевата помощ за покупка и ремонт на технически помощни средства се отпуска въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение No 8, подадена от инвалида, от негов законен представител или от упълномощено от него лице до общинската служба за социално подпомагане по постоянния му адрес.
Чл.45.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 7 дни след подаване на молбата издава разрешение по образец съгласно приложение No 5 за изработване, покупка или ремонт на необходимото техническо помощно средство или дава писмено мотивиран отказ.
(2) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Разрешението по ал. 1 е валидно за срок 12 месеца. Когато увреждането е трайно, ново разрешение се издава на основание на първоначално издадените медицински документи.
(3) (изм.,ДВ,бр.20 от 1999 г., бр.112 от 2001 г.) Отказът на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане или на упълномощеното от него длъжностно лице да издаде разрешение за изработване, покупка или ремонт на техническо помощно средство се обжалва пред ръководителя на областната служба за социално подпомагане в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
(4) (нова,ДВ,бр.114 от 1999 г.; изм.,бр.112 от 2001 г.) Ръководителят на областната служба за социално подпомагане се произнася по жалбата с решение по образец съгласно приложение No 6, което се обжалва по реда на Закона за административното производство.
Чл.46.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Средствата, отпуснати за целеви помощи при изработване, покупка или ремонт на технически помощни средства, се превеждат по сметката на физическите или юридическите лица, получили разрешение за извършване на съответната дейност.
(2) Лицата, които са получили технически помощни средства във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размер на съответната цена за техническото помощно средство в Република България.
(3) Паричната компенсация по ал. 2 се предоставя срещу платежен документ за закупеното техническо помощно средство, придружен с официален превод на български език.
(4) (нова,ДВ,бр.112 от 2001 г.) В случаите, когато след издаване на разрешението по чл. 45, ал. 1 лицето е купило за своя сметка отпуснатото му техническо помощно средство, то има право на парична помощ срещу представяне на фактура, касова бележка и издадено разрешение.
Чл.47. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Общинските центрове за социална политика водят следната задължителна документация:
1. досие на лицата, подали молба за целева помощ, съдържащо името, адреса, ЕГН и данните от медицинските документи;
2. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) регистрационен дневник на лицата, получили разрешение, в който се отбелязват номерът на разрешението и датата на получаването му;
3. картотека на извлечения от регистъра на физическите и юридическите лица, получили разрешение от Министерството на труда и социалните грижи за производство, продажба и ремонт на технически помощни средства.
Чл.48.
(1) Лицата по чл. 41, нуждаещи се от технически помощни средства, имат право на допълнителна помощ за пътни разходи в страната, когато тези средства не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по местоживеенето им и тяхното присъствие е необходимо.
(2) За получаване на допълнителната помощ по ал. 1 лицето представя:
1. билет за използваното превозно средство - влак II класа или автобус;
2. документ от физическото или юридическото лице, което изработва или поправя техническото помощно средство, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото техническо помощно средство.
(3) Допълнителна помощ по ал.1 получават придружителите на децата под 18 години.
(4) (нова,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представените документи по ал. 2, т. 2.
Чл.49. (Изм., ДВ, бр. 20 от 1999 г., бр. 39 от 2004 г.) Техническите помощни средства, получени по реда на този правилник, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани на трети лица без разрешение на дирекциите "Социално подпомагане".
Чл.50.
(1) Разходите за отпускане и ремонт на личните технически помощни средства са за сметка на фонд "Рехабилитация и социална интеграция".
(2) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Общинските служби за социално подпомагане изпращат ежемесечно на фонд "Рехабилитация и социална интеграция" опис на издадените фактури за технически помощни средства, подлежащи на изплащане съгласно приложение No 9.
(3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 39 от 2004 г.) Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" ежемесечно превежда по банковите сметки на фирмите сумите за предоставените от тях технически помощни средства на инвалиди или на дирекциите "Социално подпомагане" за изплащане фактурите на лицата, купили за своя сметка отпуснатите им технически помощни средства.
Чл.51. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
(1) Инвалидите с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) Инвалидите с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1. да са на възраст от 7 до 65 години;
2. да имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК) над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация;
3. да са работещи или учащи се;
4. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.
(3) Целевата помощ се отпуска въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение No 7, подадена от правоимащото лице до общинската служба за социално подпомагане, а за лицата под 18-годишна възраст - от техните законни представители.
(4) Към молбата-декларация по ал. 3 се прилагат следните документи:
1. копие от регистрационен талон на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;
2. копие от експертно решение, издадено от комисиите по чл.1;
3. служебна бележка за доходите от трудова дейност;
4. документ за самоличност (за справка).
(5) При необходимост общинската служба за социално подпомагане може да изисква и други документи.
(6) Инвалидите с трайни увреждания, които притежават лично моторно превозно средство, но не са ползвали целева помощ по ал.1 за покупката му, могат да ползват такава помощ за приспособяване.
(7) Помощ по ал.1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване.
Чл.52. (изм.,ДВ,бр.62 от 1997 г.) Инвалидите имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.
Чл.53.
(1) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер 600 лв. за преустройство на жилище, ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) За получаване на целева помощ по ал. 1 инвалидите подават в общинския център:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи;
2. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) молба-декларация, съдържаща данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;
3. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) експертно решение, издадено от комисиите по чл.1.
(3) Социалният работник извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на инвалида.
(4) (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник с решение на ръководителя на общинския център за социална политика.
Чл.53а. (нов,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
(1) Лицата с увреден слух и намалена работоспособност над 50 на сто имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно и до 8 лв. на час при ползване услугите на държавни и/или общински администрации, здравни, културни и други институции.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.
(3) Бюрата за жестомимичен превод ежемесечно представят описи на фонд "Рехабилитация и социална интеграция" за ползвалите жестомимични услуги.
(4) Взаимоотношенията между фонд "Рехабилитация и социална интеграция" и Съюза на глухите в България, свързани със заплащането на жестомимичните услуги, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.
Чл.53б. (нов,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
(1) Лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90 на сто, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно и по 5 лв. на час при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции.
(2) Целевата помощ по ал.1 се изплаща от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.
(3) Териториалните структури на Съюза на слепите в България представят ежемесечно описи на фонд "Рехабилитация и социална интеграция" за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между фонд "Рехабилитация и социална интеграция" и Съюза на слепите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.
Чл.53в. (нов,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Контролът по разходването на средствата за целеви помощи по чл.53а и 53б се осъществява по реда на чл.56 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
Чл.54. (изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
(1) Целевите помощи по чл. 51 и чл. 53 са за сметка на фонд "Рехабилитация и социална интеграция".
(2) Общинските служби за социално подпомагане ежемесечно представят на фонд "Рехабилитация и социална интеграция" опис на необходимите за изплащане суми по ал. 1.
Чл.55-56. (отм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
Чл.57.
(1) Национално представените организации на инвалиди и за инвалиди по критериите за представителството в Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция съгласно Правилника за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него (ДВ,бр.46 от 1996 г.) имат право на субсидия от държавния бюджет.
(2) Предложения за субсидии, съпроводени с доклад и разчет, се представят на Министерството на финансите съгласно бюджетни насоки и в сроковете, определени от министъра на финансите за представяне на проектобюджетите на държавните органи.
Чл.58. (нов,ДВ,бр.112 от 2001 г.)
(1) Управителният съвет на Държавната парично-предметна лотария ежегодно предлага на министъра на финансите организирането на целева лотария "Помощ за самопомощ", приходите от която се внасят във фонд "Рехабилитация и социална интеграция".
(2) Министърът на финансите възлага на Държавната парично-предметна лотария организирането на целевата лотария по ал. 1 на основание чл.25 от Устройствения правилник на Държавната парично-предметна лотария, приета с Постановление No 26 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,бр.19 от 2000 г.).

Допълнителни разпоредби
(разд. нов,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

§ 1. "Семейство" по смисъла на този правилник включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, заварени, доведени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите граждански брак).
§ 2. Доходи за отпускане на целеви помощи по реда на този правилник са всички приходи, с изключение на:
1. добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на инвалидите с право на придружител;
2. сумите, които настанените в заведенията за социални услуги получават като възнаграждение за участие в трудовотерапевтичен процес;
3. помощите, определени с акт на Министерския съвет;
4. хуманитарните помощи;
5. еднократните помощи при раждане на дете;
6. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
7. добавките към пенсията на ветераните от войните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, както и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на ООН;
8. целевите парични помощи, отпускани по Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

Заключителни разпоредби

§ 3. (пред. § 1,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Този правилник се издава на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ДВ,бр.112 от 1995 г.).
§ 4. (пред. § 2,ДВ,бр. 112 от 2001 г.) Министерствата и ведомствата, които имат задължение за издаване на нормативни актове по прилагането на правилника, ги приемат в срок 3 месеца от обнародването му в "Държавен вестник".
§ 5. (пред. § 3,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Министерствата и ведомствата в срока по § 2 да приведат нормативните си актове в съответствие с този правилник, съответно да отменят онези, които са уредени с него или му противоречат.
§ 6. (нов,ДВ,бр.112 от 2001 г.) Контролът върху дейността на юридическите или физическите лица, получили разрешение (лиценз) за осъществяване на социални, здравни или образователни дейности за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите при условията и по реда на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, Закона за лечебните заведения, Закона за социално подпомагане и Закона за държавния вътрешен финансов контрол, се осъществява от длъжностни лица, упълномощени от министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Приложение № 1
към
чл. 42, ал. 1
(Изм., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 57 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 112 от 2001 г.;
доп., бр. 35 от 2002 г. - в сила от 1.04.2002 г. до 30.06.2002 г.
изм. и доп., бр. 39 от 2004 г.)

Списък на видовете помощни средства, условията за отпускането им, необходимите документи и експлоатационните им срокове

№ по ред Видове технически помощни средства Условия за отпускане Необходими документи Експлоатационен срок Забележка
1. Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство Пълна (частична) липса на долен (горен) крайник (Доп., ДВ, бр. 57 от 1999 г.)
Медицински протокол от
ЛКК (ТЕЛК) с участието
на оторизиран лекар
ортопед
По преценка на оторизирания лекар ортопед експлоатационните срокове могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от оторизирания ортопед и лицензираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите
а) първа постоянна протеза Една година с право на три поправки (подмяна на приемната гилза).
б) постоянна протеза (Доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 39 от 2004 г.)
Две години за работещи (учещите) с право на два ремонта.
Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
Една година за децата до 18-годишна възраст с право на един ремонт
2. Ортези
а) ортопедични апарати По медицински индикации (Доп., ДВ, бр. 57 от 1999 г.)
Медицински протокол от ЛКК (ТЕЛК) с участието на оторизиран лекар ортопед
Две години за работещите (учещите) с право на две поправки.
Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
Една година за децата до 18-годишна възраст с право на един ремонт
3. Ортопедични обувки и приспособления за корекция
(доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
а) ортопедични обувки и/или апарат обувки
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см. При липса на части, деформация или увреждане на ходилото, затрудняващи придвижването, или ако за функционалното или козметичното коригиране на крайника са необходими такива обувки (Доп., ДВ, бр. 57 от 1999 г.)
Медицински протокол от ЛКК (ТЕЛК) с участието на ортопед или хирург
Един чифт на 6 месеца с право на една поправка (два чифта за 12 месеца с право на две поправки) за лица до 18-годишна възраст. Един чифт с право на един безплатен ремонт (два чифта за 2 години с право на две поправки)
б) профилактични функционални обувки По медицински индикации при "диабетно стъпало" Протокол от ендокринологична ЛКК, в която участва лекар ортопед Един чифт годишно с право на един безплатен ремонт (два чифта за 2 години с право на две поправки).
За лицата до 18-годишна възраст - един чифт на 6 месеца с право на една поправка (два чифта за 12 месеца с право на две поправки)
в) индивидуални коригиращи приспособления и стелки По медицински индикации при "диабетно стъпало" Протокол от ЛКК, в която участва лекар ортопед (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
Два чифта за 12 месеца, а за лицата до 18-годишна възраст - един чифт на три месеца (четири чифта за една година)
4. Принадлежности за ползване на протези Наличие на протеза Медицински протокол от ЛКК с участието на оторизиран лекар ортопед
а) два броя протезни рула Една година
б) дванадесет броя протезни чорапи Една година
в) шест броя протективни чорапи Една година
г) три козметични ръкавици за протези за горен крайник Една година
д) един брой акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство Една година
е) един чифт обувки за протези Една година
5. (Зал., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
6. Лечебни бандажи - 1 брой По медицински индикации (Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г.)
Медицински протокол от ЛКК с участието на хирург
Една година
7. (Зал., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
8. Слухови апарати с индивидуална отливка към тях (Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г., бр. 112 от 2001 г.)
Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГ болести
(Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г.)
Подменят се преди
изтичане на
експлоатационния
срок, ако нуждата за това
е удостоверена с протокол
от катедрите по УНГ
болести
(доп., ДВ, бр. 114 от
1999 г.; изм., бр. 39
от 2004 г.)
а) конвенционални
слухови апарати
за практическа
глухота (над 80 дБ)
По медицински индикации (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи от специализирана лекарска консултативна комисия (ЛКК) за ушни, носни и гърлени (УНГ) болести. За деца до 18 години, издадени от клиниките на университетски многопрофилни болници за активно лечение (УМБАЛ), а за лица над 18 години, издадени от диагностично-консултативен център (ДКЦ) (медицински център) (МЦ) на многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) - областни или УМБАЛ
Пет години (Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г.) Подменят се преди изтичане на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГ болести
б) джобни слухови апарати - по костен и въздушен път По медицински индикации " Пет години "
в) очила по костен път По медицински индикации " Пет години "
г) програмируем слухов апарат за едностранно и двустранно слухо-протезиране на деца и учещи - студенти По медицински индикации " Три години "
(доп., ДВ, бр. 114 от 1999 г.)
д) програмируеми слухови апарати за лица в трудоспособна възраст
По медицински индикации " Пет години "
е) батерии за слухов апарат (Зал., ДВ, бр. 57 от 1999 г.) Двадесет броя батерии за една година
ж) ремонт на слухов апарат (Зал., ДВ, бр. 57 от 1999 г.) Протокол от специалисти - технически лица на фирмата вносител (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
Един ремонт в рамките на експлоатационния срок
9. Говорен апарат По медицински индикации (Изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи от специализирана ЛКК за УНГ, издадени от клиниките на УМБАЛ
Пет години Подменя се, ако нуждата за това е установена с констативен протокол от фирмата вносител
- ремонт на говорен апарат По медицински индикации Протокол от технически лица на фирмата вносител (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
Един ремонт в рамките на експлоатационния срок
10. Заместващи и козметични средства Важи забележката по т. 9
а) очни протези По медицински индикации (Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г.)
Медицински упротокол от ЛКК на болници и специализирани здравни заведения
Пет години
б) гръдни епитези По медицински индикации " Пет години
в) протези за нос и уши По медицински индикации " Пет години
г) зъбни протези - обикновени, плакови, изработени без употреба на злато или платина Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука или на професионално заболяване " Пет години
11. Перука - 1 брой По медицински индикации " Една година
12. Очила Важи забележката по т. 9
а) обикновени или тъмни Отпускат се, ако увреждането е от трудова злополука или от професионално заболяване, травматично увреждане или от усложнение при общо заболяване. Не се отпускат при миопатия или хиперметропия " Пет години
б) бинокулярни, бифокални, бинокловидни " " Пет години
13. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за незрящи лица По медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от ползването им (Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г., бр. 114 от 1999 г.)
Медицински протокол от ЛКК (ТЕЛК) с участието на хирург (ортопед) или невролог
Три години
14. Инвалидни колички
а) рингови (стандартни), с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и др. Частична (пълна) парализа на двата долни крайника или други увреждания, при които самостоятелно придвижване е невъзможно (Изм., ДВ, бр. 57 от 1999 г., бр. 112 от 2001 г.)
(Изм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи от специализирана по профила на заболяването ЛКК, издадени от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ - областни или УМБАЛ
(Доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
Пет години с право на един основен ремонт и комплект гуми и лагери на всеки 2 години
За деца до 18-годишна възраст експлоатационният срок е три години
(Доп., ДВ, бр. 114 от 1999 г., бр. 39 от 2004 г.)
Лицата, нуждаещи се от инвалидни колички, имат право на ръчна рингова инвалидна количка (задвижвана с чужда помощ) или на акумулаторна количка, но не и на двете едновременно. Може да се представи и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК), при условие че лицето е освидетелствано по друг повод
б) (отм., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
б) (предишна б. "в", ДВ, бр. 39 от 2004 г.) акумулаторни колички Увреждане на горните крайници, което не позволява използване на количките по буква "а", и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка (Доп., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи от специализирана по профила на заболяването ЛКК, издадени от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ - областни или УМБАЛ
Десет години с право на два основни ремонта, комплект гуми и лагери на всеки 2 години и комплект акумулаторни батерии на всеки 3 години (Доп., ДВ, бр. 114 от 1999 г., бр. 39 от 2004 г.)
Право на акумулаторна
инвалидна количка имат
лицата до 65-годишна
възраст за мъжете и до
60-годишна възраст
за жените. Лицата, нуждаещи
се от инвалидни колички,
имат право на ръчна рингова
инвалидна количка
(задвижвана с чужда
помощ) или на акумулаторна
количка, но не и на
двете едновременно. Може да се представи и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК), при условие че лицето е освидетелствано по друг повод.
15. (Доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант
Условията по т. 14а (Доп., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи на специализирана по профила на заболяването ЛКК, издадени от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ - областни или УМБАЛ
(Доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
Пет години с право на един основен ремонт, комплект гуми и лагери на всеки две години
(Доп., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
Може да се представи и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК), при условие че лицето е освидетелствано по друг повод.
16. (Зал., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
17. (Зал., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)
18. Специализирани помощни средства и принадлежности
(изм., ДВ, бр. 114 от 1999 г.)
а) антидекубитални възглавници и/или дюшеци
По медицински индикации (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи от специализирана по профила на заболяването ЛКК, издадени от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ - областни или УМБАЛ
Две години (Доп., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
Може да се представи и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК), при условие че лицето е освидетелствано по друг повод. Разрешение за покупка на нови антидекубитални дюшеци и възглавници се издава след изчерпване на употребяваните, налични в дирекциите "Социално подпомагане", които се предоставят за повторно използване след задължително извършване на камерна дезинфекция или на дезинфекция с дезинфекционни препарати, разрешени за ползване от Министерството на здравеопазването
б) масички за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички По медицински индикации (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 39 от 2004 г.)
Медицински протоколи от специализирана по профила на заболяването ЛКК, издадени от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ - областни или УМБАЛ
Пет години (Доп., ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
Може да се представи и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК), при условие че лицето е освидетелствано по друг повод
в) приспособления за управление на леки автомобили от лица с дисфункция на долни и горни крайници По медицински индикации Медицинско удостоверение за водач на МПС Експлоатационният срок на автомобила
Приложение No 2 към чл.51, ал.2

Списък на заболяванията и уврежданията, при които инвалидите имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство

1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.
2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.
3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30 градуса, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50 градуса.
4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра.
5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса.
6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни без активни движения.
7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.
8. Трайна парализа на ходилото или подбедреницата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.
9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.
10. Анкилоза на двете тазобедрени стави.
11. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса.
12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна дорзифлексия над 10 градуса и плантофлексия над 30 градуса.
13. Имплантирани еднопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния строеж, степента на мускулната компенсация, стила и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта.
14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на строежа, придвижването и издръжливостта.
15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на строежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50 градуса.
16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно- и биоподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.
17. Хемофилия артропатия с нарушаване на стабилността и мотолитета на крайниците.
18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.
19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.
20. Трайна долна параплегия.
21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.
22. Трайна хемиплегия (вкл. круциата), както и тежка хемипареза.
23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (вкл. круциата) със значително нарушение на двигателните функции.
24. Прогресивна мускулна дистрофия.
25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи.
26. Миопатии с определена група инвалидност.
27. Мултиплена склероза с определена група инвалидност.
28. Ампутация или дезартикулация на единия горен крайник над метакарпофалангиалните стави.
29. Ампутация или дезартикулация на единия долен крайник през или над метатарзалните стави.
Забележка. При заболявания и увреждания, които не са посочени в това приложение, но значително ограничават двигателните способности, функционалното увреждане се идентифицира (приравнява) към посочените по-горе.

Приложение No 3 към чл.40, ал.3
(изм.,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА
СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
гр. (с.)............

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на месечни добавки за деца-инвалиди с трайни увреждания до 18-годишна възраст по чл.40, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите

От .................................... (име, презиме и фамилия) ЕГН............. адрес: гр. (с.).................................. община ................ ул./ж.к. ............ No ..... бл. ........ вх. ......... ап. ......... тел. ........., притежаващ(а) документ за самоличност ............................. (л.к. No, изд. от .......... на .....)
Моля да ми бъде отпусната месечна добавка за дете-инвалид с трайни увреждания до 18-годишна възраст по чл.40, ал.2 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осигурен/а за всички осигурени социални рискове и не съм пенсионер.
1.1. Притежавам трудова (осигурителна) книжка No ..............., издадена от ............ на .............. г. последен трудов договор, прекратен на ..................... г.
2. Съпругът(ата) ми ............................. (име, презиме и фамилия) ЕГН............ адрес: гр. (с.) ............................. община ............., ул./ж.к. ........ No ... бл. ....... вх. ........ ап. ......... тел. ..........., притежаващ(а) документ за самоличност ............................. (л.к. No, изд. от .............. на .........)
2.1. Не е осигурен(а) за всички осигурени социални рискове и не е пенсионер.
2.2. Притежава трудова (осигурителна) книжка No ................, издадена от ............ на.................... г., последен трудов договор, прекратен на............/.......... г.
3. Децата-инвалиди с трайни увреждания (родени, припознати, доведени, осиновени, заварени) до навършване на 18-годишна възраст, които не са настанени в заведения на пълна държавна издръжка, са следните:

No по
ред

Собствено, бащино и
фамилно име на детето

ЕГН

Протокол на РЕЛКК (ЦЕЛКК)

Срок

номер

дата

от дата

до дата

4. При всяка промяна (даване на детето в заведение на пълна държавна издръжка; смърт; отнемане на родителските права; възникване на осигурително правоотношение на един от нас; придобиване право на пенсия; промяна на местоживеенето и др.) се задължавам да уведомя писмено общинската служба за социално подпомагане в 7-дневен срок. Известно ми е, че за неверни данни, вписани в молба-декларацията, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс и се задължавам да възстановя неправомерно получените суми с дължимата към тях лихва.
5. Прилагам следните документи:
5.1. Документ за самоличност (за справка).
5.2. Актове за раждане на децата (за справка).
5.3. Протокол на РЕЛКК (ЦЕЛКК).
5.4. Лична карта на деца-инвалиди с трайни увреждания над 14-годишна възраст (за справка).
5.5. Трудови (осигурителни) книжки (за справка).
5.6. Документ от военно поделение, от местата за изтърпяване на наказание "лишаване от свобода", от социално, здравно и учебно заведение и други.
Декларатор: ............
______________________________________________________________________
попълва се от служителите на общинската служба за социално подпомагане
На основание чл.40, ал.3 ЗЗРСИИ има право на месечна добавка за инвалиди до 18-годишна възраст с трайни увреждания в размер............лв. от ....../..... г.
........./...... г.
гр.................
Социален работник: ..............

Приложение No 4 към чл.40, ал.3
(изм.,ДВ,бр.112 от 2002 г.)

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА ФОНД
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ"

ОПИС-ЗАЯВКА
на лицата, получаващи месечни добавки за деца-инвалиди с трайни увреждания до 18-годишна възраст по чл.40, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите за месец .... /.... г. при Общинската служба за социално подпомагане гр.(с.).........

No по
ред

Име, презиме и фамилия на получателя

ЕГН

Брой деца-инвалиди с трайни увреждания до 18-годишна възраст

Сума за получаване

Обслужваща банка ..........................
Банкова сметка ............................
Банков код ................................
БИН (ако службата има) ....................
Гл. счетоводител:........... Ръководител:............

Приложение No 5 към чл.45, ал.1
(ново,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Община ................ област ................

РАЗРЕШЕНИЕ
Дата ........., 200 ... г.

На основание чл.45, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите

РАЗРЕШАВАМ (ОТКАЗВАМ)

На .................................................... (име, презиме и фамилия), ..................................... (постоянен адрес, ЕГН)

No по
ред

Вид на техническото помощно средство (изработване, покупка и ремонт)

Размер на
целевата
помощ

Експлоа-
тационен
срок

Осигурен за всички
осигурени социални
рискове (неосигурени)

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред областната служба за социално подпомагане.
Ръководител: (.................)

Приложение No 6 към чл.45, ал.4
(ново,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

ОБЛАСТНА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

РЕШЕНИЕ No .......
Дата ........., 200 ... г.

На основание на Закона за административното производство и чл.45, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите

ПОТВЪРЖДАВАМ (ОТМЕНЯМ)

Решение No ......... дата ............. г. на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане по молбата на: ............................................................. (трите имена на лицето, подало молбата)
Мотиви:
.....................................................................
Решението може да се обжалва пред съда по реда на Закона за административното производство.
Ръководител: (.................)

Приложение No 7 към чл.51, ал.3
(ново,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

вх. No ........./.............г.

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЛУЖБАТА
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОБЩИНА ....................................

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

От....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН..........,
постоянен адрес: гр.(с)...................., община................., ул. ................................., No ......, бл. ......, вх. ......, ет. ......
Моля да ми бъде отпусната целева помощ за ............................................................... (за покупка или приспособяване на лично моторно превозно средство; целева помощ за преустройство на жилището)

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Месечен доход на член от семейството през последните 12 месеца ................... лв.
II. През последните пет години не съм получавал целева помощ за покупка или приспособяване на моторно превозно средство.
Декларатор: (.................)
Забележки:
1. "Семейството" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), с изключение на сключилите граждански брак.
2. "Доходи" по реда на този правилник са всички доходи на лицата, с изключение на:
а) добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на инвалидите с право на придружител;
б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичния процес;
в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г) хуманитарни помощи;
д) еднократните компенсации към пенсиите или към извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните от войните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, както и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на ООН;
ж) целевите парични помощи, отпускани по Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;
з) еднократните помощи при раждане на дете.

Приложение No 8 към чл.44
(ново,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

ДО ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ЗА
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Град ....................

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на технически помощни средства

От ........................................ (име, презиме, фамилия), ЕГН ..............,
адрес: гр.(с)..................., община ........................., ул. (ж.к.) .................. No ....., бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. .....
Притежавам документ за самоличност ....................... (No, издаден на, от и др.)
Моля да бъде отпусната целева помощ за ............................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Работя в ..................................................... и съм осигурен(а) за всички осигурени социални рискове ДА/НЕ
2. Пенсионер съм ................................. ДА/НЕ
3. Детето ми не е навършило 16-годишна възраст ДА/НЕ
4. Не съм осигурен(а) за всички осигурени социални рискове и не съм пенсионер ДА/НЕ
5. Определен ми е процент намалена работоспособност ............. със срок до ................................ ДА/НЕ
6. При прекратяване ползването на отпуснатото ми техническо помощно средство аз или моите наследници се задължаваме да уведомим общинската служба за социално подпомагане.
Известно ми е, че за неверни данни, вписани в молбата-декларация, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс и се задължавам да възстановя неправомерно получените суми с дължимата към тях лихва.
7. Прилагам следните документи:
7.1. Документ за самоличност (за справка).
7.2. Акт за раждане за деца до 16-годишна възраст (копие).
7.3. Медицински протокол.
7.4. Служебна бележка от местоработата (за работещите).
7.5. Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК) (копия).
Дата: ........./...........
Декларатор: ..................
_____________________________________________________________________
Попълва се от служителите на общинската служба за социално подпомагане.
Данните са сверени с документа за самоличност и с останалите приложени документи. Лицето има право на: ...........................
На основание .................... от приложение No 1 към чл.42, ал.1 от ППЗЗРСИИ .........................................................
Дата: ........./...........
Социален работник: .................. (име, фамилия)

Приложение No 9 към чл.50, ал.2
(ново,ДВ,бр.112 от 2001 г.)

ОПИС - ЗАЯВКА

За осигурените (неосигурените) лица, получаващи целева помощ за технически помощни средства по Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите за месец .........../........... г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
гр.(с.) ...........................

No по
ред

Име, презиме
и фамилия на
получателя

ЕГН

Мед. документ,
% намалена работоспособност
инвалидност и ЕР
на ТЕЛК.
Протокол на ЛКК

Вид на
техническото
помощно
средство

Фирма
доставчик

Разрешение,
No ....
дата

No на
фактура

Сума за получаване
по лимит или
фактура

Обслужваща банка..............................
Банкова сметка................................
Банков код....................................
БИН (ако службата има)........................
Гл. счетоводител:
Ръководител:

Бележки по прилагането на правилника:

1. Съгласно ПМС No 37 от 1999 г. (ДВ,бр.20 от 5 март 1999 г.) измененията на приложение No 1, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 1 февруари 1999 г.
2. Съгласно ПМС No 290 от 2001 г. (ДВ,бр.112 от 29 декември 2001 г.) измененията и допълненията на правилника, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 1 януари 2002 г., с някои изключения в приложение No 1, които влизат в сила от 1 април 2002 г.
3. Съгласно ПМС No 70 от 2002 г. (ДВ,бр.35 от 5 април 2002 г.) допълнението на правилника - новата т. 19 от приложение No 1, обнародвано в посочения брой на ДВ, влиза в сила от 1 април 2002 г.

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net