Откриване на частно училище

 

Процедурата по откриване на частно училище е уредена в Закона за народната просвета, правилника за прилагането му, Наредба № 7/2001 г. По смисъла на закона "частно училище" е такова, което е открито или преобразувано по искане на български физически или юридически лица, не е на бюджетна издръжка и ползва собствена или наета материална база. Процедурата има за цел легализиране дейността на частно училище. Този вид дейност се осъществява само след разрешение от страна на Министерство на образованието и науката. Разрешението се дава от под формата на заповед на министъра на образованието и науката, която се обнародва в Държавен вестник.

Забележка: откриването на чуждестранно училище или българско училище с чуждестранно участие се извършва по особен ред, различен от разглеждания в тази процедура.

 

Ред и действие на процедурата. Необходими документи.

Процедурата се прилага в случаите, когато български физически или юридически лица желаят да открият училище и да осъществяват съответната педагогическа дейност в собствена или наета материална база и без да са на бюджетна издръжка. Документите необходими за откриване на частно училище се внасят от кандидатите в Министерство на образованието и науката и са изчерпателно изброени в Правилника за прилагане на ЗНП, а Наредба № 7/2001 определя тяхното съдържание:

 1. Молба до Министъра на образованието и науката;
 2. Документи, свързани с данни за кандидата:
     а) за граждани- копие от документ за гражданство и свидетелство за съдимост;
     б) за търговци или юридически лица с нестопанска цел- копие от съдебното решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние, а за еднолични търговци- актуално свидетелство за съдимост.
 3. Документи, свързани с проекта за организация на училищното обучение:
     а) проект на учебен план, разработен съгласно държавните образователни изисквания;
     б) сведение за директора и учителския състав, към което за директора се прилагат копия документите за завършено образование и получената професионална квалификация, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство,  документ, удостоверяващ учителския стаж на директора, декларация удостоверяваща, съгласието за работа в училището, както и нотариално заверено изрично пълномощно- в случаите, когато училището ще се управлява и представлява от упълномощено трето лице;
     в) проект на договор за обучение, съдържащ: предмет, права и задължения за страните относно организацията на обучението и възпитанието, спазване на държавните образователни изисквания и опазването живота и здравето на децата и учениците; срок; начин на плащане на таксата за обучение; условия за прекратяване, при които на възложителя се връща остатъкът от внесената такса за обучение- по взаимно съгласие, при закриване на училището, по причини, свързани със здравословното състояние на ученика; условие за прекратяване при налагане на наказание на ученика преместване на ученика в друго училище до края на учебната година.
 4. Документи, свързани с материално-техническата база:
     а) акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко две учебни години, считано от учебната година на откриване;
     б) проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид училище;
     в) проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид училище;
     г) обяснителни записки по всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация), съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност;
     д) хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния санитарен контрол;
     е) писмено становище по проектната документация от органите на пожарна и аварийна безопасност;
     ж) санитарно разрешително, издадено от съответния териториален орган на санитарен контрол;
     з) сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност, издаден от съответните органи на пожарна и аварийна безопасност или становище за разрешаване ползването на обекта по предназначение, издадено от органите на пожарна и аварийна безопасност;
     и) разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган, или удостоверение, издадено от съответната общинска (районна) администрация, че обектът може да се ползва по предназначение.
 5. Документи за осигуряване на медицинското обслужване на учениците - договор с медицински специалист и копие от документ, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност на медицинското лице, страна по договора;
 6. Документи за платена държавна такса.

 

Подаване на документите за откриване на частно училище

Документите за откриване на частно училище се внасят Министерство на образованието и науката целогодишно, като подадените до 31 януари документи се разглеждат за откриване или преобразуване на училище за предстоящата учебна година. Внасят се само копия от документите, свързани с материално-техническата база, като Министерство на образованието и науката може да изисква за сверяване оригиналите им. Когато частното училище ще ползва сгради или помещения в съществуващи учебни или детски заведения, без да променя предназначението им, не се изискват всички от посочените документи, свързани с материално-техническата база (без следните документи: проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид училище; хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния санитарен контрол; писмено становище по проектната документация от органите на пожарна и аварийна безопасност; разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган, или удостоверение, издадено от съответната общинска/районна администрация, че обектът може да се ползва по предна значение). Когато се преустройват или реконструират помещения в съществуващи сгради, променя се предназначението им или при ново строителство, не е нужно представянето на проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид училище.

 

Техническа подготовка на процедурата

Това на практика е предварителна подготовка, която трябва да извърши заинтересованото лице, преди да започне процедурата по откриване на частно училище. Тя преминава през няколко етапа:

 1. Изготвяне на проект на договор за обучение;
 2. Изготвяне на проект на учебен план. Учебното съдържание за задължителна професионална подготовка може да се определя и с авторски учебни програми, които се утвърждават със заповед от министъра на образованието и науката при откриване на частно училище;
 3. Към акта за собственост или наета материална база се прилагат документите, свързани с материално-техническата база;
 4. Осигуряване на медицинско обслужване на учениците - сключване на договор с медицински специалист. Към договора се прилага копие от документ на медицинското лице, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност;
 5. Изготвяне на сведения за директора и учителския състав;
 6. Изготвяне на печат на училището;
 7. Заплащане на такси, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на образованието и науката.

 

Срок на процедурата

Експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката, разглежда и оценява редовно внесените проекти в едномесечен срок от датата на подаването им в МОН. При констатиране на несъответствия с нормативните изисквания кандидатът писмено се уведомява за тях, като в рамките на едномесечния срок, предвиден за разглеждането на проектите от комисията, се определя еднократно срок до 10 дни за отстраняването им. След оценяване на всички необходими документи и изясняване на всички факти и обстоятелства комисията изготвя експертно становище, което е:

 1. положително- когато при оценяването не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок;
 2. отрицателно- когато констатираните несъответствия не са отстранени или не са отстранени в определения срок.

При положително експертно становище в двумесечен срок от представяне на документите, нужни за откриване на частно училище, министърът на образованието и науката издава заповед, с която се разрешава откриването на частно училище. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

 

Отказ

Министърът на образованието и науката отказва откриването на частно училище когато:

 1. не са внесени всички необходими документи, посочени в чл. 17 от ППЗНП;
 2. проектът за откриване на частно училище е получил отрицателно експертно становище.

Отказът за откриване на частно училище се съобщава писмено и може да се обжалва по реда на Закона на Върховния административен съд.

 

Преобразуване и промени в частните училища

Преобразуването на частните училища се извършва по реда на откриването им, като молбата до министъра на образованието и науката се отправя от лицата, представляващи училището.

В частните училища могат да се извършват промени, свързани със смяна на името, официалния адрес, на сградата (сградите) или помещенията, където се провежда и обучението, вида на училището, профилите или професиите, по които се организира обучението, лицето, получило разрешение за откриване на училище, лицето, което управлява и представлява училището или авторските учебни програми. Промяна на обстоятелствата се разрешава от министъра на образованието и науката по писмена молба на лицето, получило разрешение за откриване на частно училище. Молбата трябва да съдържа данните за лицето, обстоятелството, чиято промяна се иска, както и мотивите за исканата промяна.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Георги Колев 30.04.2014 | 13:38
Искам да открия учебен център, в който ще се извършват курсове по различни дисциплини и презентации, като няма да са обвързани с учебни срокове и програми. Ще се извършват в стая, в момента узаконена като офис, като групите ще са малки до 10-12 човека. Въпросът ми е дали трябва ли да се минават висички процедури като за частно училище, или има по-опростени процедури в зависимост обхвата на дейността? Колев
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net