Производство и търговия със субпродукти от преработката на маслодайни семена.
Добив и търговия с манган.
Строителна фирма.
Строителство на морски и речни пристанища, драгажна дейност, добив на инертни материали и др.
Добив на оловноцинкови руди по подземен способ.
Добив и обогатяване на оловноцинкови руди по подземен способ.
Добив и преработка на оловно-цинкови руди.
Добив и преработка на оловно-цинкови руди производство на оловен и цинков концентрат.
Добив и преработка на въглища, руди и нерудни суровини.
Производство и продажба на едро на дървени въглища и дърводобив.
Добив и пласмент на въглища.
Добив и пласмент на черни каменни въглища.
Добив, преработка, реализация на инертни материали и корабен транспорт по река Дунав.
Проучване добив и преработка на скално-облицовъчни материали; минно и тунелно строителство; хидрогеоложки проучвания.
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини.
Добив на инертни материали; кораборемонтни услуги; пристанищна товаро-разтоварна дейност.
Добив и обработка на скални материали Туфа и Гнайс.
Добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди и биохимично извличане на мед.
Добив на скално-облицовъчни материали.
Предлага пясък; филц; дрениращ материал(камъни); баластра.
Производство на еко брикети.
Закупуване, съхраняване, смесване и дистрибуция на втечнени въглеводородни газове.
Продукти и услуги в сферата на ски-индустрията, строителна и комунална техника.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net