Инвестиционните фондове у нас управляват активи за почти 8.17 млрд. лева

21.11.2022 | 15:05
по статията работи: econ.bg
Активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2022 г. са 5.3% от Брутния вътрешен продукт на страната
Инвестиционните фондове у нас управляват активи за почти 8.17 млрд. лева
Снимка: под лиценза на creative commons

Към края на септември 2022 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8176.8 млн. лева. Техният размер се увеличава с 401 млн. лева (5.2%) в сравнение със септември 2021 г. (7775.8 млн. лева) и намалява със 105.5 млн. лева (1.3%) спрямо юни 2022 г. (8282.3 млн. лева), съобщиха от БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2022 г. е 5.3%, при 5.6% от БВП към септември 2021 г. и 5.4% към края на второ тримесечие на 2022 г.

Към края на септември 2022 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2645.4 млн. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. (2515.5 млн. лева) те се увеличават със 129.9 млн. лева (5.2%). В сравнение с юни 2022 г. (2681.9 млн. лева) активите намаляват с 36.5 млн. лева (1.4%). Към края на трето тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 181.9 млн. лева (15.7%) до 1342.3 млн. лева при 1160.4 млн. лева към септември 2021 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 16 млн. лева (3.6%) до 453.2 млн. лева при 437.2 млн. лева към края на септември 2021 г.

Спрямо юни 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 15.4 млн. лева (1.2%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 4.7 млн. лева (1%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 68 млн. лева (7.4%) до 850 млн. лева към септември 2022 г. (918 млн. лева към края на септември 2021 г.). В сравнение с юни 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 47.1 млн. лева (5.3%).

Към края на септември 2022 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 50.7%, при 46.1% към септември 2021 г. и 49.5% към юни 2022 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 32.1% от общата сума на активите към септември 2022 г. при относителен дял от 36.5% към септември 2021 г. и 33.4% към юни 2022 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 15 млн. лева (1.5%) до 1016.3 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 439.5 млн. лева (100.7%) до 875.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 228.4 млн. лева (28.5%) до 572.1 млн. лева. В сравнение с юни 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 4 млн. лв. (0.4%), докато тези в акции/дялове на ИД и ДФ и в ценни книжа, различни от акции намаляват съответно с 18 млн. лева (2%) и с 16.7 млн. лева (2.8%).

Към края на септември 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 38.4%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.1% и ценни книжа, различни от акции – 21.6%, при съответно 39.8% за акциите и другите форми на собственост, 31.8% за ценните книжа, различни от акции и 17.3% за акции/дялове на ИД и ДФ към края на септември 2021 г. Към юни 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 38%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.3% и ценни книжа, различни от акции – 22%.

Към края на трето тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.1% и в евро – 32.3%, при съответно 50% и 44.1% към септември 2021 г. Към юни 2022 г. активите, деноминирани в български лева, са 63.5%, а тези в евро – 32.3%.

Географската структура на ценните книжа6 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2022 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 67.8 млн. лева (5.5%) до 1296.5 млн. лева при 1228.7 млн. лева към края на септември 2021 г., а в останалите държави от Европейския съюз6 нарастват с 203 млн. лева (26.8%) до 960.9 млн. лева при 757.9 млн. лева към края на септември 2021 г. В сравнение с юни 2022 г. инвестициите в България намаляват с 18.6 млн. лева (1.4%), а в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 9 млн. лева (0.9%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 52.6% към септември 2022 г. при 54.9% към края на септември 2021 г. и 52.5% към юни 2022 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември 2022 г. е 39% при 33.9% към края на септември 2021 г. и 38.8% към юни 2022 година.

Към края на септември 2022 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5531.4 млн. лева. Спрямо същия месец на 2021 г. (5260.2 млн. лева), те нарастват с 271.2 млн. лева (5.2%). В сравнение с края на юни 2022 г. (5600.4 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 69 млн. лева (1.2%). По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2022 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 325.1 млн. лева (8.7%) до 3397.2 млн. лева при 3722.3 млн. лева към септември 2021 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 89.8 млн. лева (9.5%) до 1031.5 млн. лева към септември 2022 г. при 941.6 млн. лева към края на трето тримесечие на 2021 г.

Спрямо юни 2022 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 64.7 млн. лева (1.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват с 8.5 млн. лева (0.8%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2022 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (61.4%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18.6%). Към края на септември 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 70.8% и 17.9%, а към юни 2022 г. – 61.8% и 18.6%.

Към края на септември 2022 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2645.4 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2630.8 млн. лева. Към края на трето тримесечие на 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2438 млн. лева (92.7%), а към сектор Останал свят – 192.8 млн. лева (7.3%). Спрямо септември 2021 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 112 млн. лева (4.8%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 42.8 млн. лева (28.5%). По институционални сектори към септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 42.1 млн. лева (6.7%) до 674.5 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намалява с 46.4 млн. лева (4.2%) до 1060.3 млн. лева.

Спрямо юни 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 31.3 млн. лева (1.3%), а към нерезиденти намаляват със 7 млн. лева (3.5%). По институционални сектори към септември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 2.5 млн. лева (0.4%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 29.9 млн. лева (2.7%).

Към края на септември 2022 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.3%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (25.6%) и Нефинансови предприятия (9.5%). Най-големите относителни дялове към септември 2021 г. са съответно 44.7% за сектор Домакинства и НТООД, 25.5% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 9.1% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 7.3% от общия размер на собствения капитал към септември 2022 г. при относителен дял 6.1% към края на септември 2021 г. и 7.5% към юни 2022 г.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Лекарят ми предписа 2 литра вода на ден. Сметнах я в кубчета лед и ми излезе 14 уискита...
На този ден 23.03   1227 г. – В Аахен Маргарет фон Бабенберг официално е коронована за кралица на Германия. 1568 г. – Катерина Медичи признава правата на френските хугеноти, с...
Полезно от Мрежата
7sport.net