Иновационна стратегия на ОИСР: с летящ старт за утре

19.11.2010 | 13:25
по статията работи:
Резюме от доклад на ОИСР
Иновационна стратегия на ОИСР: с летящ старт за утре

Резюме на доклада The OECD Innovation Strategy: getting a head start on tomorrow на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)

 

Иновациите стимулират растежа и помагат за преодоляване на социалните предизвикателства

През последните две години се наблюдава намален потенциал за растеж на производството, повишаване на безработицата и стремително нарастващ държавен дълг. За да се възстановят икономиките и да направят стъпка към по-устойчив растеж, те спешно се нуждаят от нови източници на растеж.

Същевременно намалява значението на някои от традиционните източници на растеж. Много страни отчитат застой или намаляване на населението, а това намалява ролята на работната ръка в дългосрочния икономически растеж. Освен това инвестициите във физически капитал бележат намаляваща възвращаемост и могат да се окажат недостатъчни за силен растеж в дългосрочен план, особено в развитите икономики. Иновациите, които предполагат въвеждането на нови или значително подобрени продукти, процеси или методи, все повече ще се налагат като двигатели на растежа и заетостта, и за подобряване на жизнения стандарт. Това важи и за нововъзникващите икономики, които гледат на иновациите като начин за засилване на конкурентоспособността, за разнообразяване на икономиката си и като стъпка към дейности с по-висока добавена стойност.

Иновациите са вече важен двигател на икономически растеж в някои страни. Фирмите в няколко страни от ОИСР сега правят сериозни инвестиции както в нематериалните активи, като научно-изследователска и развойна дейност (НиР), софтуер, бази-данни и умения, така и във физически капитал, като оборудване или структури. В значителна степен растежът на мултифакторната производителност (MФП) е свързан с иновации и усъвършенствана ефективност. Предварителните оценки показват че в Австрия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство и Съединените щати като цяло инвестициите в нематериални активи и в растеж на MФП допринасят за нарастване на производителността на труда в периода 1995 - 2006 година от две трети до три четвърти и така иновациите се превръщат в основен двигател на растежа. Различията в MФП са също причина за значителната разлика между напредналите и нововъзникващите икономики. Това предполага, че иновациите са ключов източник за бъдещ растеж и на нововъзникващите икономики.

Това икономическо предизвикателство съвпада със засиления политически натиск за справяне с разнообразни социални предизвикателства, като изменението на климата, здравеопазването, сигурността на храните, или достъпа до чиста вода, които са глобални по своя характер, или изискват глобални действия. Тези предизвикателства не могат да бъдат решавани от всяка страна поотделно и изискват по-добра координация на усилията на страните и чрез намеса от страна на предлагането и търсенето. Иновациите са от съществено значение за икономичното и навременно решаване на тези проблеми. При липса на иновации, справянето с климатичните промени, например, ще бъде значително по-скъпо. Освен това чрез растеж, движен от иновации, правителствата по-лесно могат да направят необходимите инвестиции и да осъществяват политика на намеса за справяне с тези предизвикателства.

Действията в областта на иновациите трябва да са приоритет на излизането от кризата.

Ролята на кризата е само да подчертае необходимостта от иновации като начин за намиране на нови решения. Макар и да са необходими съкращения на разходите, правителствата трябва да продължат да инвестират в бъдещи източници на растеж, като образование, инфраструктура и научни изследвания. Ограничаването на публичните инвестиции в подкрепа на иновациите може да осигури краткосрочни фискални облекчения, но ще навреди на базата за дългосрочен растеж. Публичните инвестиции във фундаменталните научни изследвания осигуряват основа за бъдещи иновации, какъвто е примерът преди години с Интернет и с Проекта за човешкия геном. Същевременно тези инвестиции ще бъдат необходими за насърчаване на революционни технологии за справяне с климатичните промени и други глобални предизвикателства.

В същото време има сериозна възможност да се подобри ефективността на държавните разходи и иновации в предоставянето на публични услуги. Реформите в системите на образование и обучение и държавните научноизследователски институции, например, може да помогне за увеличаване възвращаемостта от публичните инвестиции в иновации. Освен това много политически действия, които могат да допринесат за укрепване на иновациите, не изискват допълнителни или значителни публични инвестиции. Структурните политически реформи на рамковите условия в подкрепа на иновациите, като например премахването на регулаторните бариери пред иновациите и предприемачеството, включително и административни разпоредби, както данъчни реформи подпомагащи растежа, могат да допринесат много за укрепване на иновациите и растежа.

В повечето страни пазарите могат да се засилят, за да стимулират търсенето на иновативни продукти и услуги, които отговарят на социалните и глобални нужди. Правилното ценообразуване, отварянето на пазарите за конкуренция и създаването на стандарти умни регулации, стимулиращи иновациите, са сред подходите, които правителствата могат да използват, за да отворят пътя за иновации в области като здравеопазването и околната среда. По-доброто използване на обществените поръчки също е ефективно, когато държавата е голям потребител. Добре-разработените политики от страна на търсенето са по-евтини от преките мерки за подпомагане; а същевременно не са насочени към конкретни фирми, но възнаграждават иновациите и ефективността. Търсенето е тясно свързано с предлагането, но и от страна на предлагането са нужни политики, които създават условия за нововъведения от страна на бизнеса.

Необходимо е политиките да отразяват иновациите такива, каквито са днес.

За да са ефективни, политиките за насърчаване на иновациите трябва да отразяват начина, по който иновациите се случват днес. За да се превърне едно изобретение в успешна иновация са необходими редица допълнителни дейности, включително и организационни промени, обучение на ниво фирма, тестване, маркетинг и дизайн. Науката продължава да бъде основна съставна част на иновациите, въпреки че иновациите сега включват много повече от НиР /научна и развойна дейност/. Иновациите рядко стават в изолация, те са високо интерактивен и мултидисциплинарен процес и все повече предполагат съвместна работа на все по-голяма и разнообразна мрежа от заинтересовани страни, институции и потребители. Освен това появата на нови и важни участници в процеса усложнява още повече многостранната международна картина на иновациите.

Тези и други промени в иновационния процес са предизвикателство пред съществуващите политики в национален мащаб. Политиките трябва да отидат отвъд политиката на предлагане, фокусирана върху НиР и специфичните технологии, към политики с по-системен подход, които отчитат многото фактори и участници, влияещи върху иновациите. Целта на политиките не трябва да са самите иновации, а прилагането на иновациите с цел подобряване живота на отделния индивид и на обществото като цяло. Това не е лесна задача, особено след като обхватът на иновационните политики се разширява. Целта на Иновационната стратегия на ОИСР е да подкрепи този процес за развитие на политики, като се има предвид, че "няма универсална мярка за всички". Тя е изградена около пет приоритетни действия на правителствата, чрез които се формира последователен и цялостен подход към иновационните политики, които да са в основата на икономическо възстановяване, базирано на иновациите и които да засилят ролята на иновациите в дългосрочен план.

 На хората трябва да се даде възможност за иновации.

Човешкият капитал е в основата на иновациите. За да се даде възможност на хората да правят нововъведения е необходимо широко и адекватно образование и развитие на широк кръг от умения, които допълват неформалното образование. Учебните програми и педагогически методи трябва да бъдат адаптирани, за да създадат у учениците способност да учат и прилагат нови умения през целия живот. Същевременно образователните и квалификационни системи се нуждаят от реформа, която да гарантира, че са ефективни и отговарят на изискванията на съвременното общество. Усъвършенстването на учителите е от особено значение за по-високите резултати, това може да включва по-добър първоначален подбор на преподаватели, непрекъсната оценка за идентифициране на области, нуждаещи се от подобрение, признание и възнаграждение за ефективния учителски труд. Университетите, колежите и центровете за професионално обучение са основни възли в иновационната система, както за създаване, така и за привличане на човешкия капитал, необходим за иновациите.

Тези институции действат като основни мостове между участниците в процеса - фирмите, правителствата и държавите - за постигане на по-широка и по-отворена система на иновациите. Основното предизвикателство пред политиката е да признае важната роля на университетите за иновациите, вместо да ги възприема, както се случва твърде често, просто като доставчик на основен обществен продукт. Това изисква по-голямо внимание на политиците за гарантиране на независимост, конкуренция, високи постижения, предприемачески дух и гъвкавост на университетите.

Предприемачите са особено важни действащи лица в иновациите, тъй като чрез тяхната помощ идеята добива търговски приложения. В Съединените щати през 2007 година фирмите, с дейност до пет години допринасят за близо две-трети от нетния брой на новооткритите работни места. Успешното предприемачество върви успоредно с практиката, ето защо експериментирането и навлизането на пазара са важни. И все пак, само малка част от населението получава предприемаческо образование. Образователните и квалификационни политики трябва да спомогнат за създаване на предприемаческа култура чрез възпитаване на умения и нагласи, необходими за творческа дейност.

Международната мобилност на талантите допринася за създаването и разпространението на знания, особено мълчаливите знания. За да се насърчи това движение на знания, правителствата трябва да изградят способност за приемане, отворен пазар на труда за чуждестранните студенти и да гарантират, че режимът на данъчно облагане няма да санкционира мобилните работници. От своя страна, изпращащите страни трябва да въведат политики, които дават възможност на напусналите държавата изследователи да се върнат отново в пазара на труд на родната си страна. Миграционните режими за висококвалифицирани работници трябва да бъдат ефективни, прозрачни и прости и да позволяват движение в краткосрочен план, или периодично връщане. Необходимо е свързаните политики да са съгласувани с по-широкия дневен ред на миграцията, както и с политиките за развитие и помощ, за да се допринесат за ефективното управление на миграцията.

Хората участват в иновациите не само като създават, разпространяват или адаптират технологии на работното място, но и като потребители. Политиката за защита на потребителите и тяхната подготвеност трябва да подобри функционирането на пазарите, като помага на потребителите да станат активни участници в иновационния процес и да правят информиран избор. Това е добавена полза за засилване на конкуренцията между фирмите. Важно е да се гарантира достъпна и разбираема информация на потребителите и да отчита начинът, по който хората възприемат информацията.

Иновациите в предприятията трябва да бъдат реализирани максимално.

Фирмите са от съществено значение за превръщането на добрите идеи в работни места и богатство. Новите и млади фирми са особено важни, тъй като често използват технологични и търговски възможности, които са били пренебрегвани от по-установени фирми. И при навлизане на пазара и при излизане експериментирането, което води до развитието на нови технологии и пазари, е от съществено значение. Улесняването и намаляването на подзаконовите и административните тежести пред начинаещите фирми, ще намалят бариерите за навлизане на пазара. Законите за фалита трябва да бъдат по-малко наказателни за предприемачите и да предлагат по-благоприятни условия за преструктуриране на страдащите фирми, при спазване на управлението на риска и чрез избягване на морален риск.

Между 20% и 40% от младите фирми не постигат успехи през първите две години. Пренасочването на ресурсите към по-ефективни и иновативни фирми е от решаващо значение за иновациите и икономическия растеж. Политиките на пазара на труда трябва да осигурят необходимата гъвкавост, за да преразпределят средства от западащите към иновативните фирми, както и за подпомагане на обучението през целия живот и за преквалификация на работниците. Данъчният климат за предприемачите трябва да е направен по-неутрално; потенциалните предприемачи могат да се въздържат да напуснат настоящите си работа, поради финансови и здравни разходи, свързани със загуба на здравни застраховки или вноски за социално осигуряване от работодателя. При възможност трябва да се намалят бариерите пред възможността за прехвърляне на тези обезщетения.

Растежът на фирмите е особено предизвикателство в много страни. Ниските регулаторни бариери могат да осигурят условия бързо развиващите се фирми да не харчат от капитала, необходим за растежа им, за преодоляване на бюрократичните пречки. Административните, социалните и данъчните изисквания, които растат с нарастване на фирмата, следва да бъдат преразгледани, тъй като те увеличават цената за растежа. Политиката може да помогне и на съществуващите малки и средни фирми да развиват способността си за иновации, например чрез подкрепа за формиране на съответните умения. Достъпът до финансиране е ключова пречка пред бизнеса, базиран на иновации, дейност рискована по своята същност и изискваща дългосрочен хоризонт. Приоритет трябва да е възстановяването на една стабилна финансова система. Добре функциониращите пазари на рисков капитал и секюритизация на активите от иновации, (например на интелектуална собственост) са основни източници за финансиране на много стартиращи иновативни фирми и трябва да бъдат доразвити. Финансовите пазари трябва да продължат да осигуряват достатъчно пространство за поемане на здравословен риск, дългосрочни инвестиции и предприемачество, всичките основни двигатели на иновациите, като същевременно гарантират защита в случай на неуспех. Когато публичните средства се използват за облекчаване на достъпа до финансиране, те следва да бъдат насочени посредством съществуващите на пазара системи и да имат ясно изразен пазарен подход.

Създаването, разпространението и приложението на знанията е от решаващо значение.

Създаването, разпространението и приложението на знанията съществено засилва способността на предприятията и на страните да правят нововъведения и да преуспяват във все по-конкурентната глобална икономика. Науката продължава да бъде в основата на иновациите и държавните научноизследователски институции в много страни от ОИСР се нуждаят от реформи, за да имат високи постижения и да подобряват сътрудничеството си с бизнеса. Днес високоскоростните комуникационни мрежи са в подкрепа на иновациите в цялата икономика, точно както електрическите и транспортните мрежи ускориха иновациите в миналото.

Правителствата трябва да насърчават и ИКТ, по-специално широколентовите мрежи, като платформи за иновации чрез поддържане на отворен, свободен, децентрализиран и динамичен характер на Интернет. Освен хардуера и софтуера, инфраструктурата на ИКТ включва информация, която е публично създадена или финансирана. Предоставянето на тази информация безплатно, или на ниска цена, може да стимулира иновациите и да подобри прозрачността и ефективността на правителствата. Пречките, които възпрепятстват повторното използване на информация от публичния сектор за търговски и нетърговски цели, следва да бъдат разгледани, включително ограничителните или неясни правила, уреждащи достъпа и условията за повторна употреба; неясните и противоречиви цени за информация, когато повторната употреба е изискуема и сложните и дълги процедури за лиценз. Като цяло, информирането на обществеността трябва да е открито, така че да се елиминират изключващите договаряния и да се позволи повторно използване за иновации с търговска и нетърговска цел.

Правата за интелектуална собственост (ПИС) да бъдат важен стимул за инвестиране в иновации, като се даде възможност на фирмите да си покриват инвестиционните разходи. ПИС трябва да бъдат добре защитени и правилно прилагани. Те допринасят за създаването на иновации и са важни за разпространяването на знания и за създаване на стойност. Разнообразните съвместни механизми, като например лицензионни пазари или пулове и клирингови къщи, могат да улеснят достъпа до знания и тяхното използване. Патентните системи трябва да бъдат добре съобразени и да осигуряват подходящ баланс между стимулите за иновации и обществената полза, която произтича от разпространението на знания на пазара.

В една икономика, която все повече се основава на знанието и иновациите, развитието на функциониращи мрежи и пазари на знания може да окаже значително въздействие върху ефикасността и ефективността на иновационните усилия. Съществуват някои добри практики, но са необходими значителни по мащаб действия. Правителствата могат от една страна, да стимулират развитието на инфраструктурна мрежа за знания, от друга - да прилагат мерки, като например Основните насоки на ОИСР за достъп до научни данни от публични средства, да споделят знания и данни от публичния сектор, и на трето място - да насърчават развитието на съвместни механизми и посредничество, които насърчават обмена на знания и осигуряват справедлива възвращаемост на направените инвестиции.

Иновациите могат да се прилагат за решаване на глобалните и социалните предизвикателства.

Иновациите са средство за справяне с глобалните и социалните предизвикателства. Глобалните предизвикателства трябва да се решават заедно и с помощта на глобални решения, чрез двустранно и многостранно международно сътрудничество. Въпреки това, настоящите глобални предизвикателства изискват по-съгласувани подходи за ускоряване на развитието на технологиите, за навлизане и разпространение на нови продукти на пазара. Трябва да се търси нов модел за управление на многостранното сътрудничество в областта на международната наука, технологиите и иновациите. Той може да се съсредоточи върху определянето на приоритетите, финансирането и институционалната уредба, процедурите, които гарантират достъп до знания и трансфер на технологии, изграждането на капацитет, както и доставката на нови иновации за широка употреба.

Тъй като много от тези предизвикателства, несъвършенства на пазара - включително просто липсата на пазар - ограничават инвестициите, развитието и внедряването на иновациите. Ценообразуването на външните фактори при околната среда, като например емисиите на въглероден двуокис, ще бъде важен стимул за иновации. Данъчните политики или други икономически инструменти могат да дадат необходимия сигнал и по този начин да насърчат пазара за иновации към премахване на субсидии, които вредят на околната среда. Политиките би трябвало да позволят на частния сектор да идентифицира най-обещаващите средства за решаване на глобалните проблеми чрез иновациите. Правителствата трябва да поемат водеща роля в области, които са рискови и несигурни за фирмите, като публичните инвестиции за научноизследователска дейност и добре разработената подкрепа за изследвания на частния сектор преди директната конкуренция.

Страните с ниски доходи са изправени пред специфични предизвикателства да превърнат иновациите в двигател на икономическото си развитие, включително лошите условия и ниския човешки и социален капитал. В тези страни политиката трябва да се фокусира върху подобряване на образователното равнище и засилване на законовите условия. Особено важно е модернизиране на селското стопанство чрез локално адаптиран подход, при който предприемачеството, селскостопанската производителност и добавената стойност способстват за намаляване на бедността и водят до "зелен" растеж.

Необходимо е по-добро управление и оценяване на политиките за иновации.

Като се има предвид все по-централната роля на иновациите в постигането на широк кръг от икономически и социални цели е необходим цялостен държавен подход към политиките за иновации. Това изисква стабилна платформа за координиране на действия, фокус върху политиките със средно-и дългосрочна перспектива, както и водеща роля на политиците на най-високо ниво. Ангажирането на заинтересованите страни в разработването на политики може да помогне за създаването на обща визия за по-ефективни социални политики. Това означава съгласуваност и допълване между местното, регионалното, националното и международното ниво. Оценката е от съществено значение за повишаване на обществената ефективност и ефикасност на политиките за насърчаване на иновациите. Необходими са усъвършенствани средства за оценяване, за установяване и разпространение на иновациите, както и по-добра обратна връзка на оценяването с политическия процес. Това изисква и по-добра система за измерване на иновациите, включително на техните резултати и въздействия.

Как да се върви напред - смяна на акцента в политиката за иновации.

 Широката концепция за иновациите включена в Иновационната стратегия на ОИСР подчертава необходимостта от по-добро съответствие между търсенето и предлагането, включително и ролята на пазарите. Нещо повече, необходимо е политическите действия да отразяват променящата се същност на иновациите. Това предполага акцент върху следните области:

По-стратегически фокус върху политиките за иновации и тяхната роля за постигане на силен, по-справедлив растеж без замърсявания.

•Разширен обхват на действието на политиките за насърчаване на иновациите отвъд областта на науката и технологиите в потвърждение на факта, че в иновациите има широк спектър от инвестиции в нематериални активи и в участници.

Необходимост от нови образователни и квалификационни политики, адаптирани към потребностите на обществото днес, които създават възможност за креативност на хората, за да се включват в иновациите и да се възползват от техните резултати.

•Засилена политика за създаване и стимулиране на растежа на нови фирми и тяхната роля в създаването на иновации и нови работни места.

•Адекватно внимание към ключовата роля на научните изследвания, за да се реализират радикални иновации и се осигури бъдеще на иновациите.

Усъвършенствани насърчаващи механизми за разпространение и прилагане на знанията, чрез добре функциониращи мрежи и пазари.

•Специална роля на държавата в създаването на нови платформи за иновации, например чрез развитие на високоскоростни мрежи и широколентов достъп.

•Нови подходи и механизми за управление на международното сътрудничество в науката и технологиите, за да отговори на глобалните предизвикателства и за разпределяне на разходите и рисковете.

•Структура за измерване на по-широка концепция за развита мрежа на иновациите и тяхното въздействие върху политиките.

ОИСР е готова да помага на правителствата и международните инстанции при използване на Иновативната стратегия при разработване на подходи за намиране на национални и глобални решения. Реализацията на Иновационната стратегия ще бъде непрекъснат и развиващ се процес, който ще ползва от мониторинга, партньорската проверка и обмена на опит и добри практики на финансова политика.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
- Келнер, какво пие русата дама в ей там??? - Скъпо 32-годишно уиски, господине... - Аха... Поднесете ѝ тогава три бучки лед от мен!!!
На този ден 21.07   1298 г. – Войни за шотландска независимост: В Битката при Фолкърк английският крал Едуард I и неговите стрелци с лъкове побеждават воините на Уилям Уолъс близо до...