PwC отчита най-високо ниво на оптимизъм сред бизнес лидерите за последните 10 години

26.01.2022 | 12:50
по статията работи: econ.bg
Наблюдава се силна взаимовръзка между клиентското доверие и увереността на бизнес лидерите. От значение за клиентското доверие е и фактът дали компанията е поела ангажимент за постигане на нулеви въглеродни емисии
PwC отчита най-високо ниво на оптимизъм сред бизнес лидерите за последните 10 години
Снимка: под лиценза на creative commons

● 77% от лидерите предвиждат по-стабилна глобална икономика, само 15% очакват по-неблагоприятни условия

● Докато в Индия, Япония, Англия, Франция, Италия очакванията за развитието на световната икономика са по-оптимистични в сравнение с миналата година, то оптимизмът на бизнес лидерите в САЩ, Китай, Бразилия и Германия е по-умерен

● Наблюдава се силна взаимовръзка между клиентското доверие и увереността на бизнес лидерите. От значение за клиентското доверие е и фактът дали компанията е поела ангажимент за постигане на нулеви въглеродни емисии

● Здравните и кибер рисковете се посочват като основни глобални заплахи, следвани от макроикономическата нестабилност

● Изпълнителните директори определят САЩ като най-важната дестинация за растеж в световен мащаб, на второ място посочват Китай

 ● Като цяло компаниите все още не са се ангажирали с постигане на нулеви въглеродни емисии – по-малко от ¼ от изпълнителните директори потвърждават, че техните компании са поели такива ангажименти

Бизнес лидерите по света продължават да бъдат изправени пред предизвикателства, свързани с COVID пандемията и пазарните условия, включително нарастващата инфлация, прекъсванията по веригата за доставки и „Голямото напускане“ в някои части от света. Въпреки разнообразните и променящи се трудности участниците в тазгодишното проучване изразяват висок оптимизъм (най-висок за последните 10 години) относно перспективите за по-стабилна икономика през следващата година. Повече от три четвърти от изпълнителните директори, 77%, прогнозират, че световната икономика ще се подобри, докато само 15% очакват забавяне.

Оптимизмът на бизнес лидерите за икономически растеж през 2022 г. е само с 1% по-висок от миналогодишния от 76% и с цели 54% по-висок в сравнение с 2020 г., когато повече от половината (53%) от участниците прогнозираха спад в икономиката. 

Въпреки че като цяло се наблюдава очакване за икономически растеж през 2022 г., резултатите варират значително в различните страни и територии. Сред по-големите държави оптимизмът е най-висок в Индия, където 94% от изпълнителните директори очакват глобален растеж през следващата година, спрямо 88% през предходната година. Стабилен ръст на положителните очаквания наблюдаваме и в Япония (ръст от 16%, достигайки до 83% спрямо 67% предходната година) и умерено висок в Обединеното кралство (повишаване с 5% спрямо миналата година, достигайки 82%). Италия и Франция също отчитат голям ръст в  оптимизма на бизнес лидерите, което може би се дължи на по-значително от очакваното икономическо възстановяване на тези страни. 

От друга страна, в САЩ се отчита спад от 18% в оптимизма на бизнес лидерите по отношение на глобалната икономика, достигайки до 70%. Леко понижение има и в Бразилия (спад от 7% до 77%), Китай (спад с 9% до 62%) и Германия (спад с 4% до 76%), което вероятно се дължи на увеличаващите се негативни ефекти от инфлацията и ограниченията във веригата за доставки.

Въпреки че изпълнителните директори в САЩ не са настроени толкова позитивно относно  развитието на глобалната икономика, те са относително уверени когато става въпрос за перспективите за растеж на собствените им компании. 

„Докато продължаващата пандемия и появата на нови варианти на вируса ни притесняваха през годината, високото ниво на оптимизъм на бизнес лидерите говори за силата и устойчивостта на глобалната икономика и способността на изпълнителните директори да управляват бизнесите си добре дори и в несигурни условия. Няма нищо „нормално“ в света, в който работим, но вече свикваме с него. Виждаме разлики в нивата на увереност между страните, не липсват и предизвикателства, но е окуражаващо, че като цяло бизнес лидерите, с които говорихме, са настроени положително за 2022 г.“, споделя Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC.

Силата на доверието

Никога досега доверието не е било толкова важен фактор за успеха на компанията и никога не е било толкова голямо предизвикателство то да бъде спечелено и запазено. Въз основа на отговорите на участниците на въпроси, свързани с поведението на техните клиенти, проучването показва взаимовръзка между доверието на клиентите и увереността на изпълнителните директори. Лидерите, към чиито компании има високо клиентско доверие, са значително по-уверени в перспективите си за растеж през следващата година. 

Доверието се оказва пряко свързано и с ангажимента на компаниите към постигане на нулеви въглеродни емисии. Изпълнителните директори на компании, към които има високи нива на доверие, е значително по-вероятно да ръководят организации, които са поели ангажимент за нулеви въглеродни емисии, както и компании, в които възнагражденията на служителите са обвързани с нефинансови резултати.  

Здравните и кибер рисковете са сред основните притеснения на бизнес лидерите

Подобно на миналата година, кибер и здравните рискове се нареждат сред основните глобални заплахи, идентифицирани съответно от 49% и от 48% от участниците. Веднага след тях се нарежда макроикономическата нестабилност, като 43% от изпълнителните директори са много или изключително загрижени за потенциалното въздействие на инфлацията, промените в БВП и предизвикателствата на пазара на труда през следващата година. Друго основно притеснение, което се посочва, е способността за привличане и задържане на таланти. 

От гледна точка на секторни специфики, кибер рисковете са на първо място за изпълнителните директори на организации в сферата на финансовите услуги (за 59% от тях). От друга страна, участниците от производство (40%) и потребителски стоки и услуги (39%) са по-малко притеснени от рискове, свързани с кибер сигурността, въпреки големия брой на кибератаки в тези сектори. Би било интересно да се проследи дали това ниво на увереност ще се промени през следващата година.

Не е изненадващо, че висок процент от бизнес лидерите в сферата на хотелиерството (75%) са загрижени за въздействието на рисковете за здравето върху техния бизнес. 49% от изпълнителните директори в областта на енергетиката, комуналните услуги и ресурсите виждат изменението на климата като ключова заплаха през следващата година, което е с 15% повече от процентите във всички други индустрии.

Бизнес лидерите виждат в САЩ възможности за растеж

Когато изпълнителните директори търсят възможности за ръст на приходите извън родината си, те обръщат поглед към САЩ като локация с най-голям потенциал за следващата година. 41% от участниците посочват САЩ като една от най-перспективните страни за растеж на техните компании през следващите 12 месеца в сравнение с 35% през 2021 г. Китай се нарежда на второ място (27%), следван от Германия (18%) и Обединеното кралство (17%). За американските изпълнителни директори Обединеното кралство стои на първо място по важност за растежа на приходите им през следващите 12 месеца – 37% споделят, че това е един от техните водещи пазари, последван от Китай с 26%. 

Много компании изостават с ангажираността си към нулеви емисии

Резултатите от проучването показват, че е необходим по-сериозен напредък за постигане на глобалните климатични цели, тъй като по-малко от 1/3 от изпълнителните директори посочват, че тяхната компания е поела ангажимент за намаляване на въглеродните емисии. Едва 22% от анкетираните казват, че техните компании са поели ангажимент за нетни нулеви емисии, а сходен процент (26%) отбелязват поемане на ангажимент за въглеродна неутралност.

Едва една трета от главните изпълнителни директори определят изменението на климата като основно притеснение за следващата година, отразявайки убеждението, че то няма да повлияе на растежа на приходите им в краткосрочен план. В дългосрочен план нещата стоят различно - поемането на ангажимент за нулеви емисии заляга в основите на стратегиите на организациите. Тези ангажименти ще са от съществено значение не само за смекчаване на рисковете от изменението на климата, но и за удовлетворяване на очакванията на клиентите, инвеститорите и служителите.

Поетите ангажименти за нулеви емисии обикновено се свързват най-вече с по-въглеродно интензивни и мащабни компании. Сред секторите, поели подобни ангажименти, са комуналните услуги (40%), енергетиката (39%), телекомуникациите и банкирането и капиталовите пазари (по 24% всеки). Около две трети (65%) от изпълнителните директори, чиито компании имат приходи от 25 милиарда долара или повече, са поели ангажимент за нулеви емисии, за разлика от тези с приходи под 100 милиона долара (10%).

Около 57% от бизнес лидерите без поети климатични ангажименти споделят, че не считат своите компании за произвеждащи значително количество емисии на парникови газове. Това наблюдение е особено валидно в сферите на технологиите (74%), бизнес услугите (72%) и застраховането (71%).

Много от тези отговори вероятно се основават на емисии от обхват 1 (преки) и обхват 2, но не вземат предвид емисиите от обхват 3, които се генерират по цялата верига на стойността на компаниите, вкл. от доставчици и други партньори.

Бизнес лидерите посочват „намаляването на рисковете от изменението на климата“ като най-важен фактор, формиращ стратегиите им за нулеви нетни емисии – той е посочен като изключително или много значителен от 63% от респондентите. Непосредствено след него се нарежда „удовлетворяване на очакванията на клиентите“ (61%), което потвърждава, че действията на компаниите в посока справяне с изменението на климата са все по-важни за бранда и добавената стойност, която очакват клиентите.

Резултатите показват още, че колкото по-значим е ангажиментът за декарбонизация на една компания, толкова по-вероятно е целите за нетни нулеви емисии да са част от корпоративната стратегия и да са обвързани с възнаграждението на бизнес лидерите.

В корпоративните стратегии на 70% от компаниите, които са поели научно-базирани ангажименти за нулеви нетни емисии, се включат цели за емисии (сравнено с 44% от компаниите, чиито ангажименти не са научно-базирани, и 9% от компаниите, които не са поемали въглеродно-неутрални или нетни нулеви ангажименти). 1/3 от компаниите, които имат или работят в посока научно-базирани ангажименти, обвързват емисиите си с възнаграждението на главните изпълнителни директори, в сравнение със само 1% от компаниите, които нямат подобни ангажименти.

„За 25-те години, в които провеждаме глобалното проучване сред бизнес лидерите, видяхме как изпълнителните директори се справят с множество предизвикателства - от спукването на „dot-com“ балона до глобалната финансова криза. Новите изпитания за лидерите днес са глобалната пандемия и изменението на климата. Независимо от годината и типовете предизвикателства, забелязваме една константа, която винаги присъства и е от голямо значение, а именно – изграждането на доверие.

Тази година доверието е свързано с всичко – от увереността на изпълнителните директори в нарастването на приходите им, до това дали тяхната организация е поела ангажимент за нулеви емисии. Гледайки в дългосрочен план, със сигурност ще има непредвидими обстоятелства и предизвикателства през следващите 25 години. Ние вярваме, че компаниите, които са основани на доверие, ще постигат устойчиви резултати и ще имат успех в бъдеще“, обобщава Боб Мориц.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Блондинка звъни на оператора си: - Извинете, не ми работи интернетът... - А вие с рутер ли сте? Кратко мълчание... - Не, сама съм!!!
На този ден 30.11   1406 г. – Григорий XII е избран за папа. 1700 г. – В битката при Нарва шведската армия, предвождана лично от крал Карл XII, побеждава значително...
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net