Актове за гражданско състояние

 

Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт. Актовете за гражданско състояние, съставени по установен в този закон ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност. Актовете за гражданско състояние се съставят от длъжностното лице по гражданското състояние в общината или кметството, на чиято територия са станали събитията. Кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация. Актовете за гражданско състояние се съставят въз основа на обявяване, направено пред съответните длъжностни лица по гражданското състояние. Актовете за гражданско състояние се съставят на формуляри по установен образец. Актовете за гражданско състояние се съставят след обявяване на събитието в присъствието на обявителите, а при сключване на граждански брак - на страните и на свидетелите. Тези лица не могат да се оттеглят, преди да се прочете съставеният акт и преди да го подпишат.  Длъжностното лице подписва акта веднага след подписването му от другите лица.  Актът се подпечатва от длъжностното лице с печат с герба на Република България. Чрез ЕСГРАОН се отразяват всички промени по гражданското състояние на лицата в регистрите на населението по постоянен адрес. Актовете за гражданско състояние се издават безплатно. На заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверения за раждане и сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за смърт по утвърдени образци. За издаването на удостоверения и преписи от тези актове за втори и следващ път се заплаща такса. Издаването на препис за служебно ползване е безплатно.

 

Акт за сключен граждански брак

Гражданският брак се сключва пред длъжностното лице по гражданското състояние при условията и по реда, предвидени в Семейния кодекс. Законен е само гражданският брак, сключен по реда на Семейния кодекс.

Предварителни действия:

Желаещите да сключат брак заявяват това най-малко 30 дни преди церемонията в общината, района или кметството, където ще се извърши тя. По изключение, граждански брак може да се сключи и по-рано, с разрешение на ДЛГС, ако важни причини налагат това.

Всеки от желаещите да сключат брак представя декларация за отсъствие на пречките за встъпване в брак по чл.12 и 13 от СК.

Лицата представят медицинско свидетелство за здравословното им състояние;

Длъжностното лице по гражданското състояние (ДЛГС) предупреждава лицата, че не могат да сключат граждански брак, ако са налице пречките за сключване на брак по чл.13 от СК, като ги прочита изчерпателно.

Граждански брак могат да сключват само пълнолетните лица – т.е. навършилите 18-годишна възраст. По изключение, граждански брак могат да сключват и непълнолетни лица, но навършили 16-годишна възраст, ако важни причини налагат това и с предварително разрешение от председателя на районния съд по местожителство на лицето, което не е навършило пълнолетие.

Встъпващите в брак заявяват дали ще запазят фамилното си име след брака, ще вземат фамилното име на своя съпруг или ще го добавят с тире към своето фамилно име.

Съставяне на акт за граждански брак

ДЛГС установява дали са налице законовите изисквания за сключване на брак, проверява редовността на представените пред него документи – медицински свидетелства, декларации и др., както и самоличността на лицата, явили се пред него за сключване на граждански брак.

ДЛГС запитва лицата съгласни ли са да сключат граждански брак;

Длъжностното лице съставя акта за гражданско състояние само след като констатира по установения ред настъпилото събитие. Актовете за гражданско състояние се съставят на формуляри по установен образец.

Актът се прочита, подписва се от страните, свидетелите и от ДЛГС. ДЛГС обявява гражданският брак за сключен. Гражданският брак се счита за сключен от момента на подписването на акта от страните, свидетелите и ДЛГС.

 

Акт за раждане

Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение по образец в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои.

Съобщаването на раждането е задължение на:

  1. ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение;
  2. компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение;
  3. длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице.

Обявяването на раждането е задължение на бащата и се прави лично или чрез нотариално упълномощено лице.

В случаите, когато бащата е починал, отсъства от населеното място или е в невъзможност да обяви раждането поради тежка болест, лишаване от свобода и други причини, ако е в неизвестност или е неизвестен, обявяването се извършва от лице, присъствало на раждането.

Ако раждането е станало, когато майката е била вън от своето жилище, задължението да обяви раждането е на лицето, в дома на което е станало раждането.

Майката също може да обяви за раждането лично или чрез нотариално упълномощено лице.

Ако бащата, майката или друго лице не обявят раждането, длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане само на основание на съобщението за раждане.

Съставяне на акт за раждане
Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено и обяви станалото събитие.  Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане. Когато раждането не бъде обявено в определения срок, но съобщението е направено или длъжностното лице научи за раждането в течение на същата календарна година, то съставя акта за раждане в текущия регистър за годината, без да е необходимо решение на съда за това. Когато календарната година и срокът за обявяване на раждането са изтекли, акт за раждане се съставя само въз основа на решение на съда, постановено по искане на родителите, лицето или на прокурора.

Ако детето е родено мъртво, на мястото на "името на новороденото" се изписва "мъртвородено дете", като се вписва и причината за смъртта от медицинския документ. Преценката дали детето е родено живо или мъртво, или е налице аборт, се прави от компетентно медицинско лице.

При аборт не се съставя акт за раждане.

Когато едно дете е родено живо, но е умряло, преди да се състави акт за раждане, едновременно се съставят акт за раждане и акт за смърт.

Когато майката е родила две или повече деца (близнаци), длъжностното лице съставя отделни актове за раждане на всяко дете, като вписва във всеки акт номера на акта на другите деца и реда, по който са се родили.

Такси
Актът за раждане се издава безплатно. На заинтересуваните страни се издава безплатно удостоверение за раждане

           

Акт за смърт

Съставяне на акт за смърт
Актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта, след като длъжностното лице по гражданското състояние получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице.

Актът може да се състави и след изтичането на този срок, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно- процесуалния кодекс.  Органите на съдебната власт, назначили съдебномедицинската експертиза, издават документ, удостоверяващ причината за забавянето.

Обявяването на смърт, настъпила в лечебно заведение, се извършва писмено от ръководителя на заведението или от лице, на което със заповед е възложено това.

Длъжностното лице по гражданското състояние няма право по своя инициатива или по заявление на заинтересуваните лица да съставя акт за смърт на погребано без разрешение лице.  В такъв случай актът за смърт се съставя само въз основа на влязло в сила решение на съда.

Длъжностното лице по гражданското състояние съставя и след изтичането на срока акт за смърт на лице, умряло в чужбина, трупът на което е докаран в населеното място, ако към документите, съпровождащи трупа, не е приложен акт за смърт, съставен там, където тя е настъпила.  Длъжностното лице по гражданското състояние предоставя тези документи на лечебно заведение, за да се установи причината за смъртта и да се издаде съобщение за смърт.  Ако причината за смъртта не може да се установи, това се отбелязва в съобщението за смърт.

Акт за смърт на лице, което съдът с влязло в сила решение е обявил за умряло, се съставя от длъжностното лице по гражданското състояние в населеното място по постоянния адрес на обявения за умрял въз основа на препис от влязлото в сила решение.  В този случай актът за смърт не се подписва от обявителя. Районният съд обявява смъртта на едно лице, когато изтекат 5 години от обявяване на лицето за отсъстващо или от последното известие от изчезналото лице, когато не е било обявено за отсъстващо, по реда на чл. 8 – чл.19 от Закона за гражданското състояние (ЗГС).

Препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение и се издава безплатно. За всеки следващ препис от акта за смърт се заплаща местна такса в размер на 1,50 лв.

След изготвянето на акта за смърт длъжностното лице по гражданското състояние изпраща документа за самоличност на умрелия на най-близкото районно полицейско управление на Министерството на вътрешните работи.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net