Покупко - продажба на МПС

 

Покупко - продажба на МПС

 

С договора за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС) продавачът се задължава да прехвърли на купувача правото на собственост върху моторното превозно средство срещу цена, която купувачът се задължава да му плати. Към този договор по принцип се прилагат всички общи правила относно двустранните договори. Разпоредбите на ЗЗД относно обикновената продажба между гражданскоправни субекти се прилагат и в случаите на търговска продажба, но само доколкото в Търговския закон не са предвидени специални правила.

Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор (примерен договор има тук), като подписите на страните по сделката трябва да бъдат нотариално заверени -  чл. 144, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). По този начин се прехвърля собствеността на: регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см - чл. 144, ал. 2 от ЗДвП.

За прехвърлянето на собствеността на ремаркета с товароносимост под 10 тона и мотоциклети с работен обем на двигателя под 350 куб. см не е необходима нотариална заверка на подписите на страните по договора за покупко-продажба.

Собствеността на поставено под митническо ограничение моторно превозно средство (чрез печат в регистрационния талон на МПС), може да се прехвърля по общия ред, след изтичане на  срока на ограничение, който е изрично посочен.

По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани - чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. Пътното превозно средство се регистрира на името на неговия собственик. Редът за регистриране, отчитане, пускане и спиране от движение е уреден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. В съответствие с чл. 9, ал. 1 от тази Наредбата за всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация,а за издаване на регистрационното свидетелство са необходими доказателства, установяващи произхода и собствеността на превозното средство. Свидетелството за регистрация е официален документ, установяващ факта на регистрация и документ, с който се удостоверява обстоятелството кой е собственик на превозното средство.

Страни по договора за покупко-продажба на МПС (продавач и купувач) могат да бъдат всички физически и юридически лица, както и държавата и общините. Недееспособни и ограничено дееспособни лица могат да бъдат страна по този договор само ако се представляват от своите законни представители (родители, настойници, попечители) и при спазване на изискванията на Семейния кодекс.

В чл. 185 от ЗЗД се съдържа забрана пряко или чрез подставено лице, да бъдат купувачи  следните групи лица:

  • които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества - относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба им е възложено да продават, и
  • съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството, към което действат;

Продажбата на МПС може да се извърши чрез пълномощник на носителя на правото на собственост или чрез негов законен представител. В пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя се  посочват всички данни относно предмета на сделката, които се вписват и в договора за прехвърлянето му: вид МПС, модел, марка, номер на двигател и рамата, регистрационен номер; цвят.

Страните по договора за покупко-продажба на МПС могат да сключат сделката пред всеки правоспособен нотариус, без да е от значение района му на действие.

Нотариалното производство  започва с устна молба на страните, отправена до нотариуса, като пред нотариуса за изповядване на сделката следва да се представят следните документи:

1.     Договор за покупко-продажба на МПС, който се представя от страните или се изготвя от нотариуса, в който се посочват всички данни, индивидуализиращи моторното превозно средство: вид МПС, модел, марка, номер на двигател и рамата, регистрационен номер; цвят.

2.     Документи за самоличност на продавача и на купувача;

3.     Документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и свидетелство за регистрация на МПС. За изповядването на сделката е достатъчно и само свидетелството за регистрация, ако в него като собственик на МПС е вписан продавачът, тъй като съгласно чл. 5, ал. 3, 4 и 5 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, при регистрация службите на МВР извършват необходимите проверки за:  идентификацията на превозното средство;  достоверността на представените документи и данните на собственика и произхода на превозното средство. Ако ще се продава придобито по наследство МПС следва да се представят Удостоверение за наследници на наследодателя, както и документ/и, удостоверяващи правото на собственост върху конкретното МПС на самия наследодател. Ако продаваното МПС е в съпружеска имуществена общност и пред нотариуса се е явява само един от съпрузите-продавачи, тогава е необходима и нотариално заверена декларация от другия съпруг, в която неявилият се съпруг е заявил съгласието си за продажбата, тъй като съгласно Семейния кодекс разпореждане с обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, няма сила за този съпруг, ако третото лице е знаело или според обстоятелствата е могло да знае, че липсва съгласието на другия съпруг. В хипотезата на съпружеска имуществена общност следва да се представи и препис от акта сключен граждански брак.

4.     При участие на законен представител: Акт за раждане на малолетен, непълнолетен; Удостоверение за актуално състояние, когато страна е юридическо лице или ЕТ;

5.     Пълномощно, ако някоя от страните се представлява от пълномощник - пълномощното и декларациите трябва да са с нотариална заверка на подписите.

6.     Документ, удостоверяващ семейното положение на продавача - Декларация по образец за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД;

7.     Документ за платена застраховка "Гражданска отговорност" - действаща за

съответната година;

8.   Удостоверение за платен данък върху превозните средства по чл. 55 от ЗМДТ:

  • при прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година - чл. 58, ал. 3 от ЗМДТ;
  • за превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение - чл. 60, ал. 2 от ЗМДТ.

9. Документ за платен местен данък по чл. 44 от ЗМДТ. Обект на облагане с местен данък са моторните превозни средства, придобити по възмезден начин, но не и моторни превозни средства, внесени в страната като нови - чл. 44, ал. 1 и 3 от ЗМДТ;

10. Декларация на купувача по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;

11. Удостоверение за застрахователната стойност на МПС за съответната година, издадено от надлежно лицензирано за територията на Република България застрахователно дружество.

12. Декларация на продавача по чл. 264, ал. 2 от ДОПК по образец -  предоставя се от нотариуса;

Страните, чиито подписи нотариусът ще удостоверява, трябва да се явят лично пред него, където Нотариусът трябва да извърши и установи следното:

  • да провери за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
  • да провери самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица
  • да се увери, че продавачът е собственик на продаваното МПС на базата на представените документи
  • да се увери, че за удостоверяването на подписите не са налице законови пречки (чл. 574 и чл. 575 от ГПК във вр. с чл. 26 от ЗЗД)
  • да се увери, че договорът за покупко-продажбата на МПС отговаря на изискванията на чл. 183 и сл. от ЗЗД, съответно чл. 318 и сл. от ЗЗД
  • да се убеди, че е платен местния данък по чл. 44 от ЗМДТ

Ако някое от участващите лица не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат на нотариуса, той назначава преводач.

Ако някоя от страните не може да подпише договора поради неграмотност или недъгавост, се прилага чл. 189 от ГПК във вр. с чл. 579, ал. 2 от ГПК и чл. 589, ал. 2 от ГПК. Когато някоя от страните е грамотна, но е няма, глуха или глухоняма, глухият трябва сам да прочете гласно документа и да обяви дали е съгласен със съдържанието му, а немият или глухонемият трябва, след прочитането на документа, да напише собственоръчно в него, че го е прочел и че е съгласен със съдържанието му. Когато тези лица са неграмотни, нотариусът назначава тълковник, чрез който се съобщава на глухото или глухонямото лице съдържанието на документа и се предава одобрението на прочетеното от нямото или глухонямото лице. Нотариусът трябва да се удостовери по някакъв начин дали тълковникът и тези лица взаимно се разбират. При изброените хипотези нотариусът прави съответна бележка в акта.

Продавачът и купувачът полагат своите подписи върху договора за прехвърляне на собствеността на МПС и нотариусът ги заверява, с което целта на сделката е осъществена и купувачът вече е новият собственик на МПС. Удостоверяването на подписите се извършва с надпис върху документа. За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в нарочен регистър за тези удостоверявания. След удостоверяването договорът се връща на страните. Удостоверителните надписи върху документите могат да се поставят с щемпели по образец. При отказ от страна на  нотариуса да даде ход на производството или да удостовери нотариално подписите на страните по сделката, той следва да се произнесе с мотивирано. Всяка една от страните може да обжалва отказа на нотариуса да извърши нотариалното действие с частна жалба пред Окръжния съд в 7-дневен срок от постановяването му.

Дължими данъци и такси

1. Местен данък за придобиване на МПС по възмезден начин по чл. 44 от ЗМДТ в размер на 2% върху по високата стойност измежду продажната цена или сумата, посочена в Удостоверението за застрахователна стойност на МПС. Местният данък се заплаща от приобретателя, ако страните не са уговорили друго. Плащането е в общината по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Заплаща се в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка при прехвърлянето на МПС - чл. 2 във вр. с чл. 4 от ЗМДТ. При определяне на данъка за основа служи застрахователната стойност на МПС. Чл. 48 от ЗМДТ изброява субектите, които се освобождават от заплащането на местен данък.

2. Нотариални такси - определят се на база по-високата стойност между застрахователната стойност на МПС и договорената продажна цена. Размерът на таксата се изчислява според таблицата по т. 8 във вр. с т. 11 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За изготвяне на проект на договора за прехвърляне на МПС нотариусът ще събере таксата по т. 9 от Тарифата.Нотариалните такси се внасят в приход и по сметка на нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на конкретната продажба - чл. 86 от ЗННД и се заплащат при удостоверяване на подписите на продавача и купувача.

Действия на страните, които са задължителни след прехвърляне на собствеността на МПС:

1.      В двуседмичен срок праводателят (продавачът) предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя (купувач). Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя - чл. 145 от ЗДвП.

2.      В двумесечен срок от датата на придобиването на МПС се заплаща данъка по чл. 52 от ЗМДТ, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.

3.      В двумесечен срок от придобиването му, собственикът на МПС декларира пред общината по постоянния му адрес, съответно седалище, притежаваното от него превозно средство. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение - чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. При подаване на декларацията собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство - чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Любомир Димитров 22.11.2013 | 10:38
Здравейте , трябва ли продавача да ходи в общината с нот.завереният договор за да отпише продаденият автомобил и ако ДА в какъв срок? Благодаря!
Manol Cholakov 07.04.2017 | 11:16
Здравейте ,ако единият няследник не иска да продава колата ,какви са възможностите за искащият продажба .
Manol Cholakov 07.04.2017 | 11:19
Здравейте ,наследявам със сестра ми кола,аз искам да я продам има и купувач ,тя не иска живее в Канада ,не желае да изплати моята част какво да направя ?
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив