Вписване (регистрация) на Едноличен търговец (ЕТ)

Eдноличен търговец (ЕТ) може да бъде регистриран от всяко дееспособно физическо лице с местожителство на територията на Република България, включително от  чуждестранен гражданин, който има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България. Едно физическо лице не може да притежава повече от един регистриран на свое име едноличен търговец.  

Вписването на ЕТ се извършва чрез Заявление по образец. Заявява се лично от търговеца, или от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Няма изискване регистрацията на ЕТ да бъде в териториалното звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца.

Заявлението за регистриране на ЕТ следва да бъде подадено или на хартиен носител на място в поделенията на АП, или в електронна форма, при спазване условията и реда нa Закона за електронния подпис и електронния документ. При подаване на заявлението за вписване на ЕТ в Търговския регистър по електронен път, заявителят ( търговецът лично или адвокат с изрично писмено пълномощно) трябва да подпише заявлението с универсален електронен подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, но задължително следва да се представят със заверен превод на български език.

Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото. Фирмата трябва да бъде с национална изключителност. С оглед вписването на ЕТ и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по реда на тяхното постъпването. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕТ най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТможе да бъде обжалван пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

На вписване подлежат определени обстоятелства в търговския регистър, които следва да се посочат в съответните полета, обединени в група "Основни обстоятелства" и са както следва:

  • фирмата на ЕТ
  • изписването и на чужд език на фирмата на ЕТ
  • седалището и адреса на управление на ЕТ

Забележка: могат да се посочат по желание телефон за кореспонденция и интернет страница, както и да се посочи адрес за кореспонденция с НАП, ако той е различен от адреса на управление на ЕТ)

  • предмета на дейност на ЕТ
  • основната дейност на търговеца по Националната класификация на не е задължително икономическите дейности, определена съгласно Закона за регистър Булстат.

Забележка: основната дейност по НКИД не е задължително да се посочва от търговеца

  • Името и единният граждански номер на физическото лице-търговец

Необходимите документи към заявлението за вписване на ЕТ при първоначална регистрация са:

  • образец от подписа на търговеца;
  • лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ, ако предметът на дейност на ЕТ ще подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията му;
  • декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец - чл. 57, чл.58, ал. 2 от Търговския закон

Таксата, която следва да се плати за регистрация на ЕТ в ТР към Агенция по вписванията е в размер на 35 лева.  

По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър за ЕТ, подадени по електронен път, таксата е в размер на 25 лева.

По заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв., в случай че заявлението за запазване на фирма се подава по електронен път - таксата е в размер на 35 лева.

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - образец A1

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net