Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия

МС

Държавен вестник брой: 112

Година: 2001

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 08.09.2005

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят редът и начинът:
1. за образуване на цените на електрическата енергия при продажби от независими производители на електрическа енергия и от преносно предприятие;
2. за прилагане на цените на електрическата енергия за крайните потребители, образувани по реда на чл.1 от Постановление N: 259 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 2 от 2000 г.).

Чл. 2.
(1) По реда на наредбата се определят цените на електрическата енергия при продажба от:
1. независими производители на електрическа енергия на преносното предприятие или на разпределителните предприятия;
2. преносното предприятие на разпределителните предприятия;
3. (нова, ДВ, бр. 63 от 2000 г.) разпределително предприятие на друго, съседно разпределително предприятие.
(2) Прилагането на цените по ал. 1 се контролира и регулира до 31 декември 2001 г. от Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР) към Министерския съвет във връзка с прилагането на разпоредбите на § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
(3) След 31 декември 2001 г. цените по ал. 1 се контролират и регулират от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) към Министерския съвет.
(4) (Попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г.; попр., бр. 65 от 2000 г.) Цените на електрическата енергия при продажбата й между независими производители и вертикално интегрираното предприятие или преносното предприятие, между преносното предприятие и разпределителните предприятия, между независимите производители и разпределителните предприятия и между две съседни разпределителни предприятия се определят в договорите за продажба на електрическа енергия.

Раздел II
Цени при продажба на електрическа енергия от независими производители

Чл. 3. Независимите производители (без централите за комбинирано електропроизводство и топлопроизводство и от възобновяеми енергийни източници) образуват цени за единица продукция и услуги за:
1. разполагаема мощност;
2. доставена активна електрическа енергия;
3. допълнителни услуги.

Чл. 4. Цените по чл. 3 се образуват въз основа на:
1. пълните разходи за производство на електрическа енергия (основни производствени разходи, разходи за организация и управление, финансови разходи);
2. печалбата.

Чл. 5. (1) Цената за разполагаема мощност се образува по следната формула:

УПР + П
Црм = ----------- лв./МВт/год.,
Мр

където:
УПР са условно-постоянните разходи, включващи разходите за: материали; външни услуги; други разходи; ремонти; персонала; амортизации- и финансови разходи, хил. лв.;
П е печалбата, хил. лв.;
Мр - договорената разполагаема мощност, Мвт.

(2) Условно-постоянните разходи (УПР) се определят на базата на икономически обоснованите разходи по отчета за предходната година и прогнозните макроикономически показатели, при които се разработва и приема Законът за държавния бюджет на страната.
(3) Печалбата се изчислява на базата на балансовата стойност на дълготрайните материални активи за предходната година и определена от ДАЕЕР норма на рентабилност.
(4) Договорената разполагаема мощност (Мр) се определя по формулата:

Мр = Мраб - Мпл. р, Мвт,

където:
Мраб е максималната работна мощност, МВт;
Мпл. р - средногодишното намаляване на мощността в резултат на договорени планови ремонтни престои, МВт.

Чл. 6.
(1) Цената за доставената активна електрическа енергия от ТЕЦ се образува по следната формула:

Прр
Це = 10-6.Цуг.СРуг + ------- лв./кВтч,
Ед

където:
Цуг е цената на тон условно гориво, включително транспортните разходи, лв./тУг; СРуг - средният нетен специфичен разход на условно гориво, грУг/кВтч; Прр са променливите разходи за консумативи, хил. лв.; Ед е количеството договорена електроенергия, хил. кВтч.

(2) Цената на условното гориво (Цуг) е последната договорена с доставчиците цена.
(3) Средният нетен специфичен разход (СРуг) се опраделя въз основа на техническите характеристики на централата и договорения режим на работа. (4) В средния нетен специфичен разход се включва и разходът на мазут за разпалване.

Чл. 7.
(1) Цената за доставената активна електрическа енергия от АЕЦ се образува по следната формула:

Прр
Це = Гк + --------- лв./кВтч,
Ед

където:
Гк е нето горивната компонента, лв./кВтч; Прр са променливите разходи за консумативи и вноски за фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация", хил. лв.; Ед е количеството договорена електроенергия, хил. кВтч.

(2) Горивната компонента се доказва въз основа на средната цена на използваното ядрено гориво, експлоатационните характеристики на съоръженията и договорения режим на работа.
(3) Вноските за фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация" се определят в съответствие с действащите нормативни актове.

Чл. 8. Цените на допълнителните услуги се договарят на базата на допълнителните разходи за горива и за поддръжка на съответните съоръжения за предоставяне на първично регулиране, вторично регулиране, регулиране на напрежението и реактивна мощност.

Раздел III
Цени при продажба на електрическа енергия от централи с комбинирано производство на електро- и топлоенергия и от централи, използващи възобновяеми енергийни източници

Чл. 9.
(1) (Доп., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Цените за продажба на електрическа енергия, произведена от електрически централи с комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия и от централи, използващи възобновяеми енергийни източници, се образуват на базата на сумата от цената на електроенергията на най-скъпата кондензационна електроцентрала и средната цена за мощност на всички кондензационни централи, с които преносното предприятие има сключен договор, и определена от ДАЕЕР надбавка не по-висока от 8 на сто. При образуване на цената на електрическата енергия на най-скъпата кондензационна електроцентрала се вземат предвид цените по сключените от нея за текущата година договори за доставка на гориво - местно производство, и/или на вносно гориво.
(2) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Преносното, съответно разпределителните предприятия изкупуват електрическата енергия от топлопреносните предприятия, експлоатиращи централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които получават субсидии от държавния бюджет и чиято горивна база е природен газ и/или мазут, по преференциална цена. Тя включва най-високата цена за енергия на кондензационна електрическа централа, с която преносното предприятие има сключен договор, и надбавка, определена от председателя на ДАЕЕР на основата на икономически обосновани разходи за производство и реализация на електрическа енергия и норма на рентабилност до 7 на сто към тези разходи.
(3) (Предишна ал. 2, доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Средната цена на електрическата енергия, образувана по реда на ал. 1 и 2, се диференцира по зони на денонощието (върхова, дневна, нощна).
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Електрическата енергия, произведена от централи с комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия, изкупувана от преносното предприятие, се определя в зависимост от потребностите от топлоенергия за нуждите на топлоснабдяването.

Раздел IV
Цени при продажба от преносното предприятие на разпределителни предприятия

Чл. 10.
(1) Цените на електрическата енергия, продавана от преносното предприятие на разпределителните предприятия, се образуват по следната формула:

Це = Цпк - Цр, лв./кВтч,

където:
Це е средната цена, по която преносното предприятие продава електрическата енергия на разпределителното предприятие; Цпк - средната продажна цена на електрическата енергия, по която разпределителното предприятие продава на потребителите, присъединени към неговата мрежа; Цр - средната цена за разпределение.

(2) Средната продажна цена на електрическата енергия, по която разпределителното предприятие продава на потребителите, присъединени към неговата мрежа (Цпк), се изчислява на базата на прогнозното потребление на електрическа енергия, структурата на потребление на електрическа енергия за предходната година и обявените цени на потребителите по нива на напрежение и зони на денонощието.
(3) Средната цена за разпределение (Цр) се изчислява по формулата:

Рпк + Рт + П
Цр = ------------------,
Ер

където:
Рпк са разходите за разпределение и продажба на електрическа енергия (основни производствени разходи, разходи за организация и управление, за продажби и финансови разходи), хил. лв.; Рт - технологичните разходи за разпределение на електрическата енергия, хил. лв.; П е печалбата, хил. лв.; Ер е количеството електроенергия, договорено за продажба от преносното предприятие на разпределителното, хил. кВтч.

(4) Разходите за разпределение и продажба на електрическа енергия (Рпк) се определят на базата на икономически обоснованите разходи по отчета за предходната година и прогнозните макроикономически показатели, при които се разработва и приема Законът за държавния бюджет на страната.
(5) Печалбата се изчислява на базата на балансовата стойност на дълготрайните материални активи за предходната година и определена от ДАЕЕР норма на рентабилност.
(6) Технологичните разходи за разпределение на електрическата енергия (Рт) се определят по следната формула:

Рт = Тр х Цпк, хил. лв.,

където: Тр са технологичните разходи за разпределение на електрическата енергия, образувани по изчислителен път въз основа на количеството електроенергия, продавано от преносното предприятие на разпределителното предприятие, структурата на продажбите по нива на напрежение и техническата характеристика на разпределителната мрежа, хил. кВтч; Цпк е средната продажна цена на електрическата енергия, по която разпределителното предприятие продава на потребителите, присъединени към неговата мрежа, лв./кВтч.

Чл. 10а.
(1) (Нов, ДВ, бр. 63 от 2000 г.; предишен текст на чл. 10а, бр. 85 от 2001 г.) Цената на електрическата енергия, продавана от едно разпределително предприятие на друго, съседно разпределително предприятие, се образува по следната формула:

Црр = (Ерр х Це) + (Трр х Це)
----------------------------------
(лв./кВтч),
Ерр

където: Црр е цената, по която едно разпределително предприятие продава електрическа енергия на друго, съседно разпределително предприятие (лв./кВтч); Ерр - количеството електрическа енергия, която едно разпределително предприятие продава на друго, съседно разпределително предприятие (кВтч); Це - договорената продажна цена на електрическа енергия на разпределителното предприятие - продавач, определена съгласно договора между преносното предприятие и съответното разпределително предприятие (лв./кВтч); Трр са технологичните разходи за разпределение на електрическа енергия, определени по изчислителен път въз основа на количествата електрическа енергия, продадени от едно разпределително предприятие на друго, съседно разпределително предприятие (кВтч).
(2) (Нова, ДВ, бр. 85 от 2001 г.) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат при изкупуване на електрическа енергия само с цел обмен или ако това се налага поради съществуващата структура на разпределителната мрежа в количества не повече от 2 на сто от средномесечното общо количество закупувана електрическа енергия.

Чл. 10б. (Нов, ДВ, бр. 85 от 2001 г.) В случаите, когато продажбата на електрическа енергия между преносното и разпределителното предприятие се осъществява при използване на технически съоръжения - собственост на друго, съседно разпределително предприятие, цената за ползване на тези съоръжения се определя в договор между двете разпределителни предприятия.

Чл. 11. При образуването на цените по раздели II и IV от тези правила разходите за амортизации се изчисляват по линеен метод в зависимост от полезния срок на годност на материалните активи.

Раздел V
Прилагане на цените на електрическата енергия за потребителите

Чл. 12.
(1) Електрическата енергия се измерва по нива на напрежение и по зони в денонощието.
(2) Нивата на електрическото напрежение, на които се измерва електрическата енергия, използвана от държавните и общинските органи, от юридически и физически лица за стопанска и обществена дейност, са:
1. високо напрежение (ВН) - 110 кВ и повече, и генераторно напрежение;
2. средно напрежение (СрН) - от 1 кВ до 60 кВ;
3. ниско напрежение (НН) - под 1 кВ.
(3) Зоните в денонощието са:
1. дневна и нощна - за използваната електрическа енергия от населението за битови нужди;
2. върхова, дневна и нощна - за електрическата енергия, използвана от държавните и общинските органи, от юридически и физически лица за стопанска и обществена дейност.
(4) Началните и крайните часове на зоните по ал. 3, т. 1 и 2 са определени съгласно приложение N: 1.

Чл. 13.
(1) Количествата активна електрическа енергия, използвана от населението за битови нужди, се заплащат по цени, както следва:
1. цена на електрическата енергия, използвана през дневната зона (дневна електрическа енергия), и
2. цена на електрическата енергия, използвана през нощната зона (нощна електрическа енергия).
(2) Количествата активна електрическа енергия, използвана от държавни и общински органи, от юридически и физически лица за стопанска и обществена дейност, се заплащат по цени, както следва:
1. при измерване с електромер с една скала - по цена за използвана електрическа енергия съответно за високо, средно и ниско напрежение;
2. при измерване с електромер с две скали - по цени за:
а) електрическата енергия, използвана през дневната зона (дневна електрическа енергия), съответно за високо, средно и ниско напрежение, и
б) електрическата енергия, използвана през нощната зона (нощна електрическа енергия), съответно за високо, средно и ниско напрежение;
3. при измерване с електромер с три скали - по цени за:
а) електрическата енергия, използвана през дневната зона (дневна електрическа енергия), съответно за високо, средно и ниско напрежение;
б) електрическата енергия, използвана през нощната зона (нощна електрическа енергия), съответно за високо, средно и ниско напрежение, и
в) електрическата енергия, използвана през върховата зона (върхова електрическа енергия), съответно за високо, средно и ниско напрежение.
(3) (Отм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.).

Чл. 14.
(1) Използваните от населението за битови нужди количества активна електрическа енергия се измерват с електромери с една или две скали по избор на купувача.
(2) Когато активната електрическа енергия се измерва с електромер:
1. (попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) с две скали - тя се заплаща по цени за дневна и нощна електрическа енергия по чл. 13, ал. 1;
2. (попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) с една скала - тя се заплаща по цени за дневна електрическа енергия по чл. 13, ал. 1, т. 1.

Чл. 15.
(1) Използваните количества активна електрическа енергия от държавните и общинските органи, от юридическите и физическите лица за стопанска дейност се измерват с електромери с една или две, или три скали по избор на купувача.
(2) Когато количествата активна електрическа енергия по ал. 1 се измерват с електромери:
1. (попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) с три скали - тя се заплаща по цените за върхова, дневна и нощна електрическа енергия по чл. 13, ал. 2, т. 3;
2. (попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) с две скали - тя се заплаща по цените за дневна и нощна електрическа енергия по чл. 13, ал. 2, т. 2; 3. (попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) с една скала - тя се заплаща по цената за електрическа енергия по чл. 13, ал. 2, т. 1.

Чл. 16.
(1) Купувач, който използва активна електрическа енергия за стопанска и обществена дейност, сключва писмен договор с продавача.
(2) Липсата на договор е основание за продавача да изключи електрическите уредби на купувача от електроенергийната система.
(3) (Попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) В случаите, когато използваните от купувача количества активна електрическа енергия за стопанска и обществена дейност се измерват заедно с електрическата енергия за битови нужди, той заплаща цялото количество електрическа енергия по цени по чл. 13, ал. 2 до обособяването на отделни измервания.

Чл. 17.
(1) За обекти на държавните и общинските органи, на юридическите и физическите лица, използващи електрическа енергия за обществена и стопанска дейност с разрешена електрическа мощност 100 кВт и повече, председателят на ДАЕЕР по предложение на вертикално интегрираното или преносното и разпределителните предприятия одобрява границите на средномесечния фактор на мощността (косинус фи), както следва:
1. долна граница на средномесечния фактор на мощността през дневната и върховата зона;
2. горна граница на средномесечния фактор на мощността през нощната зона.
(2) Границите на средномесечния фактор на мощността по ал. 1 могат да бъдат определени:
1. по райони на електроенергийната система;
2. за отделни обекти;
3. за отделни измервателни групи, всяка от които включва:
а) електромерите за измерване на използваната или отдаваната активна и реактивна електрическа енергия към дадено електрическо присъединение;
б) измервателните трансформатори (ако има такива);
в) часовников превключвател за скалите на електромерите.

Чл. 18.
(1) Показанията на електромерите за активна и реактивна електрическа енергия в измервателната група се отчитат едновременно.
(2) Скалите на електромерите от една измервателна група се превключват едновременно от един часовников превключвател.

Чл. 19.
(1) (Попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Купувачите, които заплащат използваната електрическа енергия по съответните цени по чл. 13, ал. 2 с разрешена електрическа мощност 100 кВт и повече, измерват:
1. използваните количества реактивна електрическа енергия с електромери за реактивна електрическа енергия с две скали;
2. отдаваните количества реактивна електрическа енергия в електроенергийната система с електромери за реактивна електрическа енергия с една скала.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за купувачи, които нямат монтирани кондензаторни батерии, синхронни двигатели или други източници на реактивна мощност.

Чл. 20. (Попр., ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Средномесечният фактор на мощността се изчислява чрез отчетените за съответния месец количества активна и реактивна електрическа енергия по зона (зони) за купувачи, които заплащат използваната електрическа енергия по съответните цени по чл. 13, ал. 2 с разрешена електрическа мощност 100 кВт и повече.

Чл. 21.
(1) Когато използваните количества активна и реактивна електрическа енергия се измерват с електромер за активна електрическа енергия с три скали и с електромер за реактивна електрическа енергия с две скали, средномесечният фактор на мощността се изчислява за дневната и върховата зона и за нощната зона.
(2) Средномесечният фактор на мощността за дневната и върховата зона се изчислява чрез сумата на количествата активна електрическа енергия, отчетени по скалите за дневната и върховата зона на електромера за активна електрическа енергия, и чрез количествата реактивна електрическа енергия през дневната и върховата зона, отчетени общо на едната скала на електромера за реактивна електрическа енергия.
(3) Средномесечният фактор на мощността за нощната зона се изчислява чрез отчетените количества електрическа енергия на скалите на електромерите за активна и реактивна електрическа енергия през нощната зона.

Чл. 22.
(1) Когато използваните количества активна и реактивна електрическа енергия се измерват с електромери с две скали, средномесечният фактор на мощността се изчислява за дневната и нощната зона.
(2) Средномесечният фактор на мощността за дневната зона се изчислява чрез отчетените количества през дневната тарифна зона от електромерите за активна и реактивна електрическа енергия, а средномесечният фактор на мощността за нощната зона - чрез отчетените количества през нощната зона от електромерите за активна и реактивна електрическа енергия.

Чл. 23. Когато използваните количества активна електрическа енергия се измерват с електромер с една скала, средномесечен фактор на мощността не се изчислява.

Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Купувачът по чл. 17, ал. 1, който измерва използваната електрическа енергия по описаните в чл. 21 и 22 начини:
1. при отчетен по-нисък средномесечен фактор на мощността (косинус фи) от определената долна граница за дневната и върховата зона заплаща използваните количества активна електрическа енергия през дневната и върховата зона с увеличение, определено по таблица N: 1 от приложение N: 2;
2. при отчетен по-нисък средномесечен фактор на мощността (косинус фи) от определената долна граница за нощната зона заплаща използваните количества активна електрическа енергия през нощната зона с намаление, определено по таблица N: 2 от приложение N: 2.

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Купувачът, който измерва използваните количества електрическа енергия съгласно описания в чл. 23 начин, и купувачът, който не измерва използваната реактивна електрическа енергия, заплащат 10 на сто допълнително увеличение върху стойността на използваната активна електрическа енергия във всички зони.

Чл. 26. Когато купувачът измерва отдаваната реактивна електрическа енергия в електроенергийната система, той я заплаща по цени за върхова активна електрическа енергия за съответното ниво на напрежение.

Чл. 27. Когато купувачът има инсталирани източници на реактивна мощност и не измерва отдаваната реактивна електрическа енергия в електроенергийната система, той заплаща увеличение в размер 10 на сто върху стойността на използваната във всички зони активна електрическа енергия.

Чл. 28. (Изм., ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Изискванията на чл. 19, 25, 26 и 27 не се прилагат за здравни заведения, за детски градини, за учебни заведения, без техните производствени бази, независимо от разрешените им електрически мощности.

Чл. 29. Когато продавачът използва електрическите мрежи и уредби на един купувач за електроснабдяване и на други купувачи, които са в договорни отношения с него, редът и начинът за определяне на използваните количества активна и реактивна електрическа енергия за изчисляването на средномесечните фактори на мощността за различните купувачи и отдаваната от тях реактивна електрическа енергия в електроенергийната система се определят с протоколи.

Чл. 30. Когато по искане на продавача купувачът отдава в електроенергийната система реактивна електрическа енергия, продавачът я заплаща по цени, определени с допълнително споразумение.

Чл. 31. В зависимост от състоянието на електроенергийната система продавачът може да предписва на купувачите да изключват своите източници на реактивна електрическа мощност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. За периода от подписването на договорите за изкупуване на електроенергия и разполагаема мощност между независими производители и вертикално-интегрирано предприятие или преносното предприятие, между независими производители и разпределителните предприятия до 31 декември 2000 г., разполагаемата мощност, изкупувана съгласно тези договори, не може да бъде по-малко от 90 на сто от дела на разполагаемата мощност, изкупена за съответния период на предходната година.

Приложение N: 1
към
чл. 12, ал. 4 от Наредбата

Единни за страната начални и крайни часове на тарифните зони в денонощието

1. Начални и крайни часове на върховата зона за потребители, извършващи стопанска и обществена дейност:

Месец Часове на денонощието
януари, февруари, март от 8 до 11 ч.
от 18 до 21 ч.
април, май, юни, юли, август,
септември, октомври
от 8 до 12 ч.
от 20 до 22 ч.
ноември, декември от 8 до 11 ч.
от 18 до 21 ч.

2. Начални и крайни часове на нощната зона за потребители, извършващи стопанска и обществена дейност, и за населението:

Месец Часове на денонощието
януари, февруари, март от 22 до 6 ч.
април, май, юни, юли,
август, септември, октомври
от 23 до 7 ч.
ноември, декември от 22 до 6 ч.

Приложение N: 2
към
чл. 24 от Наредбата

Таблица N: 1
за надбавките върху цената на активната електрическа енергия при средномесечен фактор на мощността (косинус фи), по-нисък от определената долна граница

Отклонение на фактора на мощността Надбавка (%)
до 0,02 0,3
от 0,02 до 0,04 0,8
от 0,04 до 0,06 1,5
от 0,06 до 0,08 3,0
от 0,08 до 0,10 7,0
от 0,10 до 0,12 10,0
от 0,12 до 0,15 12,0
от 0,15 до 0,20 15,0
от 0,20 до 0,30 20,0
от 0,30 до 0,40 25,0
над 0,40 30,0

Таблица N: 2
за отстъпките от цената на активната електрическа енергия при средномесечен фактор на мощността (косинус фи), по-нисък от определената горна граница

Отклонение на фактора
на мощността

Отстъпка (%)

до 0,02 1,0
от 0,02 до 0,04 2,0
от 0,04 до 0,06 3,0
от 0,06 до 0,08 4,0
от 0,08 до 0,10 5,0
от 0,10 до 0,12 6,0
от 0,12 до 0,15 7,0
от 0,15 до 0,20 8,0
от 0,20 до 0,30 9,0
над 0,30 10,0
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив