ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ

Чл. 1. (1) Амнистират се, като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането, лицата, които до 1 юли 2008 г. са извършили престъпления по непредпазливост, за които по закон се предвижда лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато деянието е извършено в пияно състояние или са причинени тежка телесна повреда или смърт.

(3) Конфискуваните или отнетите на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до влизането в сила на този закон не се връщат. Глобите, наложени с влязъл в сила съдебен акт, се събират.

(4) Иззетите вещи и парични суми по незавършени наказателни производства се връщат на правоимащите, освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по друг закон.

(5) Амнистията по ал. 1 не е пречка за реализиране на административната отговорност по специалните закони.

Чл. 2. (1) Осъдените при условията на чл. 26 от Наказателния кодекс, в сила от 8 август 1997 г. до 30 септември 2002 г., изтърпяват наказание, равно по размер на лишаването от свобода с най-дълъг срок, увеличено с една втора, но не повече от сбора на отделните наказания. Изтърпява се остатъкът от наложеното наказание, ако вследствие прилагане на правилото на изречение първо следва да се изтърпи по-голямо наказание. Тези лица се освобождават от изтърпяване на останалите наказания лишаване от свобода независимо от прилагането на § 90 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 86 от 2005 г.).

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на другите видове наказания, наложени заедно с лишаването от свобода. Те се изтърпяват отделно.

Чл. 3. Лишените от свобода, осъдени за престъпления по чл. 354а, 354б и 354в от Наказателния кодекс, в сила от 20 май 2000 г. до 12 октомври 2006 г., се освобождават от изтърпяване на наказания, както следва:

1. лишените от свобода, осъдени по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 8 години лишаване от свобода;

2. лишените от свобода, осъдени по чл. 354а, ал. 2 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 12 години лишаване от свобода;

3. лишените от свобода, осъдени по чл. 354б, ал. 1 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 8 години лишаване от свобода;

4. лишените от свобода, осъдени по чл. 354б, ал. 2 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 10 години лишаване от свобода;

5. лишените от свобода, осъдени по чл. 354б, ал. 3 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 20 години лишаване от свобода;

6. лишените от свобода, осъдени по чл. 354в, ал. 2 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 20 години лишаване от свобода.

Чл. 4. Освобождаването от изтърпяване на наказания по чл. 2 и 3 не заличава последиците на осъждането.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Всички затруднения или съмнения във връзка с прилагането на този закон по конкретно дело се решават от районния съд по местоизпълнение на наказанието в закрито заседание. Решенията на съда са окончателни.

Заключителни разпоредби

§ 2. Законът влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на главния прокурор.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 март 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net