ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по приходите на обща сума 15 232 293,4 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="64">№</td> <td class="C6" width="448">Показатели</td> <td class="C6" width="112">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="64">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">&nbsp;</td> <td class="C5" width="112">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">I.</td> <td class="L5" width="448">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="112">15 232 293,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.</td> <td class="L5" width="448">Данъчни приходи</td> <td class="R5" width="112">13 467 812,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.1.</td> <td class="L5" width="448">Корпоративен данък</td> <td class="R5" width="112">1 301 300,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="64">1.2.</td> <td class="L4" width="448">Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и</td> <td class="R4" width="112">149 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">доходите на местни и чуждестранни юридически лица</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.3.</td> <td class="L5" width="448">Данък върху доходите на физически лица</td> <td class="R5" width="112">2 005 218,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.4.</td> <td class="L5" width="448">Данък върху добавената стойност</td> <td class="R5" width="112">5 860 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.5.</td> <td class="L5" width="448">Акцизи</td> <td class="R5" width="112">3 900 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.6.</td> <td class="L5" width="448">Мита и митнически такси</td> <td class="R5" width="112">92 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.7.</td> <td class="L5" width="448">Други данъци</td> <td class="R5" width="112">160 294,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.</td> <td class="L5" width="448">Неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="112">1 755 889,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.1.</td> <td class="L5" width="448">Държавни такси</td> <td class="R5" width="112">681 898,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.2.</td> <td class="L5" width="448">Приходи и доходи от собственост</td> <td class="R5" width="112">851 744,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.3.</td> <td class="L5" width="448">Глоби, санкции и наказателни лихви</td> <td class="R5" width="112">94 464,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.4.</td> <td class="L5" width="448">Други неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="112">127 781,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">3.</td> <td class="L5" width="448">Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</td> <td class="R5" width="112">8 591,7</td> </tr> </table>

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 916 488,0 хил. лв., от които разходи на сума 8 502 298,3 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 634 519,3 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670,4 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="64">№</td> <td class="C6" width="448">Показатели</td> <td class="C6" width="112">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="64">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">&nbsp;</td> <td class="C5" width="112">( хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="64">1</td> <td class="C5" width="448">2</td> <td class="C5" width="112">3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">II.</td> <td class="L5" width="448">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="112">8 502 298,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.</td> <td class="L5" width="448">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="112">6 274 348,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.1.</td> <td class="L5" width="448">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="112">1 981 773,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.2.</td> <td class="L5" width="448">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="112">195 199,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.3.</td> <td class="L5" width="448">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="112">534 329,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.4.</td> <td class="L5" width="448">Стипендии</td> <td class="R5" width="112">12 077,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.5.</td> <td class="L5" width="448">Издръжка</td> <td class="R5" width="112">1 837 544,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.6.</td> <td class="L5" width="448">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности</td> <td class="R5" width="112">47 978,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.7.</td> <td class="L5" width="448">Субсидии за нефинансови предприятия</td> <td class="R5" width="112">402 755,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.8.</td> <td class="L5" width="448">Субсидии за юридически лица с нестопанска цел</td> <td class="R5" width="112">41 068,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.9.</td> <td class="L5" width="448">Лихви - общо</td> <td class="R5" width="112">502 606,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.9.1.</td> <td class="L5" width="448">Лихви по външни заеми</td> <td class="R5" width="112">367 647,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.9.2.</td> <td class="L5" width="448">Лихви по вътрешни заеми</td> <td class="R5" width="112">134 958,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.10.</td> <td class="L5" width="448">Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</td> <td class="R5" width="112">719 016,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.</td> <td class="L5" width="448">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="112">947 174,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.1</td> <td class="L5" width="448">Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт</td> <td class="R5" width="112">823 235,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.2.</td> <td class="L5" width="448">Капиталови трансфери</td> <td class="R5" width="112">123 939,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">3.</td> <td class="L5" width="448">Прираст на държавния резерв (нето)</td> <td class="R5" width="112">50 781,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">4.</td> <td class="L5" width="448">Резерв за непредвидени и неотложни разходи</td> <td class="R5" width="112">1 229 993,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">от тях:</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">4.1.</td> <td class="L5" width="448">- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки</td> <td class="R5" width="112">1 148 993,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">4.2.</td> <td class="L5" width="448">- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия</td> <td class="R5" width="112">81 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">III.</td> <td class="L5" width="448">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="112">9 634 519,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.</td> <td class="L5" width="448">Предоставени за:</td> <td class="R5" width="112">9 652 128,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.1.</td> <td class="L5" width="448">Общините</td> <td class="R5" width="112">2 156 695,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.2.</td> <td class="L5" width="448">Държавното обществено осигуряване</td> <td class="R5" width="112">4 828 578,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.3.</td> <td class="L5" width="448">Националната здравноосигурителна каса</td> <td class="R5" width="112">958 626,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">в т.ч.</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.3.1.</td> <td class="L5" width="448">- от Министерството на здравеопазването</td> <td class="R5" width="112">17 500,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.4.</td> <td class="L5" width="448">Бюджета на съдебната власт</td> <td class="R5" width="112">292 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.5.</td> <td class="L5" width="448">Народното събрание</td> <td class="R5" width="112">50 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.6.</td> <td class="L5" width="448">Българското национално радио</td> <td class="R5" width="112">48 053,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.7.</td> <td class="L5" width="448">Българската национална телевизия</td> <td class="R5" width="112">60 088,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.8.</td> <td class="L5" width="448">Държавните висши училища</td> <td class="R5" width="112">307 973,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.8.1.</td> <td class="L5" width="448">- от Министерството на образованието, младежта и науката</td> <td class="R5" width="112">289 362,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.8.2.</td> <td class="L5" width="448">- от Министерството на отбраната</td> <td class="R5" width="112">18 610,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.9.</td> <td class="L5" width="448">Българската академия на науките (от Министерството на образованието, младежта и науката)</td> <td class="R5" width="112">59 756,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.10.</td> <td class="L5" width="448">Националния фонд към Министерството на финансите (нето)</td> <td class="R5" width="112">389 330,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.11.</td> <td class="L5" width="448">Държавния фонд "Земеделие"</td> <td class="R5" width="112">500 322,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.</td> <td class="L5" width="448">Получени:</td> <td class="R5" width="112">17 608,7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="64">2.1.</td> <td class="L4" width="448">Националния осигурителен институт за Министерството на</td> <td class="R4" width="112">7 150,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">труда и социалната политика</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="64">2.2.</td> <td class="L4" width="448">Националния осигурителен институт за Министерството на</td> <td class="R4" width="112">500,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">транспорта, информационните технологии и съобщенията</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.3.</td> <td class="L5" width="448">Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите</td> <td class="R5" width="112">3 090,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="64">2.4.</td> <td class="L4" width="448">Предприятието за управление на дейностите по опазване на</td> <td class="R4" width="112">6 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">околната среда за Министерството на околната среда и водите</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="64">2.5.</td> <td class="L4" width="448">Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за</td> <td class="R4" width="112">868,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">формиране на вноската в общия бюджет на ЕС</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">IV.</td> <td class="L5" width="448">ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</td> <td class="R5" width="112">779 670,4</td> </tr> </table>

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2010 г. в размер на -3 684 194,6 хил. лв.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="J15" width="57">V.</td> <td class="J7" width="444">БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)</td> <td class="R7" width="108">-3 684 194,6</td> </tr> </table>

(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 3 684 194,6 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="64">№</td> <td class="C6" width="448">Показатели</td> <td class="C6" width="112">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="64">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">&nbsp;</td> <td class="C5" width="112">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">VІ.</td> <td class="L5" width="448">ФИНАНСИРАНЕ</td> <td class="R5" width="112">3 684 194,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">1.</td> <td class="L5" width="448">Външно финансиране (нето)</td> <td class="R5" width="112">1 994 855,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">2.</td> <td class="L5" width="448">Вътрешно финансиране (нето)</td> <td class="R5" width="112">1 485 027,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">3.</td> <td class="L5" width="448">Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)</td> <td class="R5" width="112">2 811,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="64">4.</td> <td class="L5" width="448">Постъпления от приватизация</td> <td class="R5" width="112">201 500,0</td> </tr> </table>

(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.

Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по приходите на обща сума 17 142 083,4 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="60">№</td> <td class="C6" width="440">Показатели</td> <td class="C6" width="140">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="60">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="60">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">1</td> <td class="C5" width="140">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">I.</td> <td class="L5" width="440">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="140">17 142 083,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.</td> <td class="L5" width="440">Данъчни приходи</td> <td class="R5" width="140">15 377 602,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.1.</td> <td class="L5" width="440">Корпоративен данък</td> <td class="R5" width="140">1 573 267,3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="60">1.2.</td> <td class="L4" width="440">Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и</td> <td class="R4" width="140">160 621,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">доходите на местни и чуждестранни юридически лица</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.3.</td> <td class="L5" width="440">Данък върху доходите на физически лица</td> <td class="R5" width="140">1 965 218,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.4.</td> <td class="L5" width="440">Данък върху добавената стойност</td> <td class="R5" width="140">6 800 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.5.</td> <td class="L5" width="440">Акцизи</td> <td class="R5" width="140">4 580 201,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.6.</td> <td class="L5" width="440">Мита и митнически такси</td> <td class="R5" width="140">138 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.7.</td> <td class="L5" width="440">Други данъци</td> <td class="R5" width="140">160 294,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.</td> <td class="L5" width="440">Неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="140">1 755 889,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.1.</td> <td class="L5" width="440">Държавни такси</td> <td class="R5" width="140">681 898,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.2.</td> <td class="L5" width="440">Приходи и доходи от собственост</td> <td class="R5" width="140">855 483,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.3.</td> <td class="L5" width="440">Глоби, санкции и наказателни лихви</td> <td class="R5" width="140">101 364,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.4.</td> <td class="L5" width="440">Други неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="140">117 142,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">3.</td> <td class="L5" width="440">Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</td> <td class="R5" width="140">8 591,7</td> </tr> </table>

(2) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 658 692,6 хил. лв., от които разходи на сума 8 065 973,9 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 813 048,3 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670,4 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="60">№</td> <td class="C6" width="440">Показатели</td> <td class="C6" width="140">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="60">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="60">&nbsp;</td> <td class="C4" width="440">1</td> <td class="C4" width="140">2</td> </tr> <tr> <td class="L15" width="60">II.</td> <td class="L7" width="440">РАЗХОДИ</td> <td class="R7" width="140">8 065 973,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.</td> <td class="L5" width="440">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="140">6 805 440,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.1.</td> <td class="L5" width="440">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="140">2 048 965,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.2.</td> <td class="L5" width="440">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="140">204 863,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.3.</td> <td class="L5" width="440">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="140">553 922,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.4.</td> <td class="L5" width="440">Стипендии</td> <td class="R5" width="140">12 077,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.5.</td> <td class="L5" width="440">Издръжка</td> <td class="R5" width="140">2 145 293,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="60">1.6.</td> <td class="L4" width="440">Разходи за членски внос и участия в нетърговски</td> <td class="R4" width="140">44 952,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">организации и дейности</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.7.</td> <td class="L5" width="440">Субсидии за нефинансови предприятия</td> <td class="R5" width="140">449 763,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.8.</td> <td class="L5" width="440">Субсидии за юридически лица с нестопанска цел</td> <td class="R5" width="140">48 528,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.9.</td> <td class="L5" width="440">Лихви - общо</td> <td class="R5" width="140">576 134,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.9.1.</td> <td class="L5" width="440">Лихви по външни заеми</td> <td class="R5" width="140">430 081,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.9.2.</td> <td class="L5" width="440">Лихви по вътрешни заеми</td> <td class="R5" width="140">146 052,7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="60">1.10.</td> <td class="L4" width="440">Текущи трансфери, обезщетения и помощи за</td> <td class="R4" width="140">720 939,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">домакинствата</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.</td> <td class="L5" width="440">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="140">1 093 033,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.1</td> <td class="L5" width="440">Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт</td> <td class="R5" width="140">958 091,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.2.</td> <td class="L5" width="440">Капиталови трансфери</td> <td class="R5" width="140">134 942,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">3.</td> <td class="L5" width="440">Прираст на държавния резерв (нето)</td> <td class="R5" width="140">80 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">4.</td> <td class="L5" width="440">Резерв за непредвидени и неотложни разходи</td> <td class="R5" width="140">87 500,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">от тях:</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">4.1.</td> <td class="L5" width="440">- за структурни реформи</td> <td class="R5" width="140">6 500,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="60">4.2.</td> <td class="L4" width="440">- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на</td> <td class="R4" width="140">81 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">последиците от бедствия</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">III.</td> <td class="L5" width="440">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)-НЕТО</td> <td class="R5" width="140">9 813 048,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.</td> <td class="L5" width="440">Предоставени за:</td> <td class="R5" width="140">9 830 657,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.1.</td> <td class="L5" width="440">Общините</td> <td class="R5" width="140">2 256 724,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.2.</td> <td class="L5" width="440">Държавното обществено осигуряване</td> <td class="R5" width="140">4 828 578,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.3.</td> <td class="L5" width="440">Националната здравноосигурителна каса</td> <td class="R5" width="140">945 626,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">в т.ч.</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.3.1.</td> <td class="L5" width="440">- от Министерството на здравеопазването</td> <td class="R5" width="140">4 500,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.4.</td> <td class="L5" width="440">Бюджета на съдебната власт</td> <td class="R5" width="140">292 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.5.</td> <td class="L5" width="440">Народното събрание</td> <td class="R5" width="140">50 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.6.</td> <td class="L5" width="440">Българското национално радио</td> <td class="R5" width="140">48 053,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.7.</td> <td class="L5" width="440">Българската национална телевизия</td> <td class="R5" width="140">60 088,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.8.</td> <td class="L5" width="440">Държавните висши училища</td> <td class="R5" width="140">384 533,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.8.1.</td> <td class="L5" width="440">- от Министерството на образованието, младежта и науката</td> <td class="R5" width="140">361 270,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.8.2.</td> <td class="L5" width="440">- от Министерството на отбраната</td> <td class="R5" width="140">23 263,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="60">1.9.</td> <td class="L4" width="440">Българската академия на науките (от Министерството на</td> <td class="R4" width="140">74 695,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">образованието, младежта и науката)</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.10.</td> <td class="L5" width="440">Националния фонд към Министерството на финансите (нето)</td> <td class="R5" width="140">389 330,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.11.</td> <td class="L5" width="440">Държавния фонд "Земеделие"</td> <td class="R5" width="140">500 322,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.</td> <td class="L5" width="440">Получени:</td> <td class="R5" width="140">17 608,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.1.</td> <td class="L5" width="440">Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика</td> <td class="R5" width="140">7 150,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.2.</td> <td class="L5" width="440">Националния осигурителен институт за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията</td> <td class="R5" width="140">500,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.3.</td> <td class="L5" width="440">Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите</td> <td class="R5" width="140">3 090,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.4.</td> <td class="L5" width="440">Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите</td> <td class="R5" width="140">6 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.5.</td> <td class="L5" width="440">Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС</td> <td class="R5" width="140">868,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">IV.</td> <td class="L5" width="440">ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</td> <td class="R5" width="140">779 670,4</td> </tr> </table>

(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2010 г. в размер на -1 516 609,2 хил. лв.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="J11" width="59">V.</td> <td class="J7" width="420">БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II-III-IV)</td> <td class="R7" width="132">-1 516 609,2</td> </tr> </table>

(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 1 516 609,2 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="60">№</td> <td class="C6" width="440">Показатели</td> <td class="C6" width="140">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="60">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="60">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">1</td> <td class="C5" width="140">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">VI.</td> <td class="L5" width="440">ФИНАНСИРАНЕ</td> <td class="R5" width="140">1 516 609,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">1.</td> <td class="L5" width="440">Външно финансиране (нето)</td> <td class="R5" width="140">671 090,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">2.</td> <td class="L5" width="440">Вътрешно финансиране (нето)</td> <td class="R5" width="140">641 207,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="60">3.</td> <td class="L4" width="440">Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни</td> <td class="R4" width="140">2 811,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">&nbsp;</td> <td class="L5" width="440">инвестиционни заеми (нето)</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="60">4.</td> <td class="L5" width="440">Постъпления от приватизация</td> <td class="R5" width="140">201 500,0</td> </tr> </table>

(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2010 г. по приходите на сума 95 000,0 хил. лв., по разходите на сума 387 705,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 292 705,0 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L14" width="48">&nbsp;</td> <td class="C6" width="448">Показатели</td> <td class="C6" width="124">Сума</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">&nbsp;</td> <td class="C5" width="124">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">1</td> <td class="C5" width="124">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">I.</td> <td class="L5" width="448">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="124">95 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="448">Приходи от дейността на органите на съдебната власт</td> <td class="R5" width="124">95 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">в т.ч. приходи от съдебни такси</td> <td class="R5" width="124">82 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">II.</td> <td class="L5" width="448">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="124">387 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="448">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="124">384 655,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.1.</td> <td class="L5" width="448">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="124">263 372,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.2.</td> <td class="L5" width="448">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="124">19 107,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.3.</td> <td class="L5" width="448">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="124">64 596,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.4.</td> <td class="L5" width="448">Издръжка</td> <td class="R5" width="124">37 543,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.5.</td> <td class="L5" width="448">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности</td> <td class="R5" width="124">36,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">2.</td> <td class="L5" width="448">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="124">2 450,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">3.</td> <td class="L5" width="448">Резерв за неотложни и непредвидени разходи</td> <td class="R5" width="124">600,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">III.</td> <td class="L5" width="448">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="124">292 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="448">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="124">292 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">IV.</td> <td class="L5" width="448">БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)</td> <td class="R5" width="124">0,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">V.</td> <td class="L5" width="448">НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - НЕТО</td> <td class="R5" width="124">0,0</td> </tr> </table>

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2010 г., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L14" width="48">&nbsp;</td> <td class="C6" width="456">Органи на съдебната власт</td> <td class="C6" width="120">Сума</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="456">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="456">1</td> <td class="C5" width="120">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Висш съдебен съвет</td> <td class="R5" width="120">7 711,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Върховен касационен съд</td> <td class="R5" width="120">13 946,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Върховен административен съд</td> <td class="R5" width="120">10 152,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Прокуратура на Република България</td> <td class="R5" width="120">154 908,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Съдилища на Република България (в т.ч. адм. съдилища)</td> <td class="R5" width="120">195 368,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Национален институт на правосъдието</td> <td class="R5" width="120">2 578,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Инспекторат към Висшия съдебен съвет</td> <td class="R5" width="120">2 442,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Резерв за неотложни и непредвидени разходи</td> <td class="R5" width="120">600,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Всичко:</td> <td class="R5" width="120">387 705,0</td> </tr> </table>

(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт.

(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.

(5) (Обявена за противоконституционна в частта "която се предоставя и в случаите, когато тя може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3" с РКС № 4 от 31.03.2010 г. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години. При недостиг на средства от наличности неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет, която се предоставя и в случаите, когато тя може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.

(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите.

(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2010 г. по приходите на сума 95 000,0 хил. лв., по разходите на сума 387 705,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 292 705,0 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L14" width="48">&nbsp;</td> <td class="C6" width="448">Показатели</td> <td class="C6" width="124">Сума</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">&nbsp;</td> <td class="C5" width="124">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="448">1</td> <td class="C5" width="124">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">I.</td> <td class="L5" width="448">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="124">95 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="448">Приходи от дейността на органите на съдебната власт</td> <td class="R5" width="124">95 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="448">в т.ч. приходи от съдебни такси</td> <td class="R5" width="124">82 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">II.</td> <td class="L5" width="448">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="124">387 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="448">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="124">384 655,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.1.</td> <td class="L5" width="448">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="124">263 372,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.2.</td> <td class="L5" width="448">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="124">19 107,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.3.</td> <td class="L5" width="448">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="124">64 596,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.4.</td> <td class="L5" width="448">Издръжка</td> <td class="R5" width="124">37 543,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.5.</td> <td class="L5" width="448">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности</td> <td class="R5" width="124">36,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">2.</td> <td class="L5" width="448">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="124">2 450,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">3.</td> <td class="L5" width="448">Резерв за неотложни и непредвидени разходи</td> <td class="R5" width="124">600,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">III.</td> <td class="L5" width="448">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="124">292 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="448">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="124">292 705,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">IV.</td> <td class="L5" width="448">БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)</td> <td class="R5" width="124">0,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">V.</td> <td class="L5" width="448">НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - НЕТО</td> <td class="R5" width="124">0,0</td> </tr> </table>

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2010 г., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L14" width="48">&nbsp;</td> <td class="C6" width="456">Органи на съдебната власт</td> <td class="C6" width="120">Сума</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="456">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="456">1</td> <td class="C5" width="120">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Висш съдебен съвет</td> <td class="R5" width="120">7 711,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Върховен касационен съд</td> <td class="R5" width="120">13 946,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Върховен административен съд</td> <td class="R5" width="120">10 152,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Прокуратура на Република България</td> <td class="R5" width="120">154 908,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Съдилища на Република България (в т.ч. адм. съдилища)</td> <td class="R5" width="120">195 368,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Национален институт на правосъдието</td> <td class="R5" width="120">2 578,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Инспекторат към Висшия съдебен съвет</td> <td class="R5" width="120">2 442,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Резерв за неотложни и непредвидени разходи</td> <td class="R5" width="120">600,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">Всичко:</td> <td class="R5" width="120">387 705,0</td> </tr> </table>

(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт.

(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.

(5) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години. При недостиг на средства от наличности неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет, която се предоставя и в случаите, когато тя може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.

(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите.

(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2010 г. по приходите на сума 3 000,0 хил. лв., по разходите на сума 53 000,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 50 000,0 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="44">№</td> <td class="C6" width="472">Показатели</td> <td class="C6" width="104">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="44">&nbsp;</td> <td class="C5" width="472">&nbsp;</td> <td class="C5" width="104">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="44">&nbsp;</td> <td class="C5" width="472">1</td> <td class="C5" width="104">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">I.</td> <td class="L5" width="472">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="104">3 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.</td> <td class="L5" width="472">Неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="104">3 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">II.</td> <td class="L5" width="472">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="104">53 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.</td> <td class="L5" width="472">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="104">49 356,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.1.</td> <td class="L5" width="472">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="104">20 697,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.2.</td> <td class="L5" width="472">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="104">1 860,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.3.</td> <td class="L5" width="472">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="104">3 070,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.4.</td> <td class="L5" width="472">Издръжка</td> <td class="R5" width="104">23 448,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.5.</td> <td class="L5" width="472">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности</td> <td class="R5" width="104">280,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">2.</td> <td class="L5" width="472">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="104">3 143,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">3.</td> <td class="L5" width="472">Резерв за неотложни и непредвидени разходи</td> <td class="R5" width="104">500,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">III.</td> <td class="L5" width="472">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="104">50 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">1.</td> <td class="L5" width="472">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="104">50 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="44">IV.</td> <td class="L5" width="472">БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)</td> <td class="R5" width="104">0,0</td> </tr> </table>

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="468">Наименование на функционалната област</td> <td class="C6" width="104">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="468">&nbsp;</td> <td class="C5" width="104">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="468">1</td> <td class="C5" width="104">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="468">Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"</td> <td class="R5" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="468">(в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи)</td> <td class="R5" width="104">29 444,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">2.</td> <td class="L5" width="468">Функционална област "Осигуряващи дейности"</td> <td class="R5" width="104">22 553,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">3.</td> <td class="L5" width="468">Функционална област "Съпътстваща дейност"</td> <td class="R5" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="468">(Икономически и социален съвет)</td> <td class="R5" width="104">1 001,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="468">Всичко:</td> <td class="R5" width="104">53 000,0</td> </tr> </table>

(3) В срок до 31 януари 2010 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.

(4) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1.1 и т. 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1.1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.

(5) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1.1 и т. 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1.1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Приема бюджета на Сметната палата за 2010 г. по разходите на сума 15 056,1 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 15 056,1 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="80">№</td> <td class="C6" width="480">Показатели</td> <td class="C6" width="120">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="80">&nbsp;</td> <td class="C5" width="480">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">II.</td> <td class="L5" width="480">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="120">15 056,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.</td> <td class="L5" width="480">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="120">14 943,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.1.</td> <td class="L5" width="480">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="120">9 700,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.2.</td> <td class="L5" width="480">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="120">525,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.3.</td> <td class="L5" width="480">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="120">1 659,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.4.</td> <td class="L5" width="480">Издръжка</td> <td class="R5" width="120">3 053,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="80">1.5.</td> <td class="L4" width="480">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации</td> <td class="R4" width="120">6,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">&nbsp;</td> <td class="L5" width="480">и дейности</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">2.</td> <td class="L5" width="480">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="120">112,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">III.</td> <td class="L5" width="480">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="120">15 056,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.</td> <td class="L5" width="480">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="120">15 056,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">IV.</td> <td class="L5" width="480">БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)</td> <td class="R5" width="120">0,0</td> </tr> </table>

Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2010 г. по разходите на сума 16 729,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 16 729,0 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="440">Показатели</td> <td class="C6" width="132">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">&nbsp;</td> <td class="C5" width="132">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">II.</td> <td class="L5" width="440">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="132">16 729,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="440">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="132">16 374,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.1.</td> <td class="L5" width="440">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="132">10 200,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.2.</td> <td class="L5" width="440">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="132">545,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.3.</td> <td class="L5" width="440">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="132">1 744,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.4.</td> <td class="L5" width="440">Издръжка</td> <td class="R5" width="132">3 878,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.5.</td> <td class="L5" width="440">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности</td> <td class="R5" width="132">6,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">2.</td> <td class="L5" width="440">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="132">355,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">III.</td> <td class="L5" width="440">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="132">16 729,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="440">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="132">16 729,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">IV.</td> <td class="L5" width="440">БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)</td> <td class="R5" width="132">0,0</td> </tr> </table>

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2010 г. по приходите на сума 4000,0 хил. лв., по разходите на сума 9360,5 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 5360,5 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="80">№</td> <td class="C6" width="480">Показатели</td> <td class="C6" width="120">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="80">&nbsp;</td> <td class="C5" width="480">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">I.</td> <td class="L5" width="480">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="120">4 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.</td> <td class="L5" width="480">Неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="120">4 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">II.</td> <td class="L5" width="480">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="120">9 360,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.</td> <td class="L5" width="480">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="120">8 943,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.1.</td> <td class="L5" width="480">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="120">4 849,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.2.</td> <td class="L5" width="480">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="120">581,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.3.</td> <td class="L5" width="480">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="120">906,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.4.</td> <td class="L5" width="480">Издръжка</td> <td class="R5" width="120">2 373,6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="80">1.5.</td> <td class="L4" width="480">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и</td> <td class="R4" width="120">233,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">&nbsp;</td> <td class="L5" width="480">дейности</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">2.</td> <td class="L5" width="480">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="120">417,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">III.</td> <td class="L5" width="480">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ)- НЕТО</td> <td class="R5" width="120">5 360,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">1.</td> <td class="L5" width="480">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="120">5 360,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="80">IV.</td> <td class="L5" width="480">БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)</td> <td class="R5" width="120">0,0</td> </tr> </table>

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 257,5 хил. лв. хил. лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2010 г. по приходите на сума 4 000,0 хил. лв., по разходите на сума 6 460,5 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 2 460,5 хил. лв., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="440">Показатели</td> <td class="C6" width="132">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">&nbsp;</td> <td class="C5" width="132">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="440">1</td> <td class="C5" width="132">2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">I.</td> <td class="L5" width="440">ПРИХОДИ</td> <td class="R5" width="132">4 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="440">Неданъчни приходи</td> <td class="R5" width="132">4 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">II.</td> <td class="L5" width="440">РАЗХОДИ</td> <td class="R5" width="132">6 460,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="440">Текущи разходи</td> <td class="R5" width="132">6 280,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.1.</td> <td class="L5" width="440">Заплати и възнаграждения за персонала</td> <td class="R5" width="132">3 553,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.2.</td> <td class="L5" width="440">Други възнаграждения и плащания за персонала</td> <td class="R5" width="132">138,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.3.</td> <td class="L5" width="440">Осигурителни вноски</td> <td class="R5" width="132">700,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.4.</td> <td class="L5" width="440">Издръжка</td> <td class="R5" width="132">1 733,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.5.</td> <td class="L5" width="440">Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности</td> <td class="R5" width="132">155,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">2.</td> <td class="L5" width="440">Капиталови разходи</td> <td class="R5" width="132">180,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">III.</td> <td class="L5" width="440">ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО</td> <td class="R5" width="132">2 460,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="440">Получена субсидия от централния бюджет</td> <td class="R5" width="132">2 460,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">IV.</td> <td class="L5" width="440">БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)</td> <td class="R5" width="132">0,0</td> </tr> </table>

(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 857,5 хил. лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Определя приходите на сума 1 196 412,8 хил. лв., разходите на сума 5 239 128,1 хил. лв., трансферите (нето) на сума -286 789,3 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 4 516 965,0 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 187 460,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2010 г., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="R0" width="1300">(хил. лв.)</td> </tr> </table> <table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="200">Държавни органи,</td> <td class="C6" width="140">Приходи</td> <td class="C6" width="100">Разходи</td> <td class="C6" width="100">Трансфери</td> <td class="C6" width="120">Субсидии от/</td> <td class="C6" width="100">Бюджетно</td> <td class="C6" width="100">Финан-</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="200">министерства</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">(нето)</td> <td class="C4" width="120">вноски за/</td> <td class="C4" width="100">салдо (+/-)</td> <td class="C4" width="100">сиране</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="200">и ведомства</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="120">централния</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="200">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">бюджет</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="200">1</td> <td class="C5" width="140">2</td> <td class="C5" width="100">3</td> <td class="C5" width="100">4</td> <td class="C5" width="120">5</td> <td class="C5" width="100">6</td> <td class="C5" width="100">7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="200">Администрация на</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">4 185,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">4 185,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">президента</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="200">Министерски съвет</td> <td class="R5" width="140">30 000,0</td> <td class="R5" width="100">70 740,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">40 740,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">в т.ч.</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">- Субсидия за</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 900,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">2 900,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">вероизповеданията</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="200">Конституционен съд</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">1 892,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">1 892,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">4</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">45 200,0</td> <td class="R4" width="100">254 502,0</td> <td class="R4" width="100">83 090,0</td> <td class="R4" width="120">126 212,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">финансите</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">5</td> <td class="L4" width="200">Министерство на външните</td> <td class="R4" width="140">44 745,2</td> <td class="R4" width="100">104 240,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">59 495,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">работи</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6</td> <td class="L5" width="200">Министерство на отбраната</td> <td class="R5" width="140">72 000,0</td> <td class="R5" width="100">890 630,0</td> <td class="R5" width="100">-18 610,4</td> <td class="R5" width="120">837 240,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">7</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">101 100,0</td> <td class="R4" width="100">955 521,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">854 421,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">вътрешните работи</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">8</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">74 000,0</td> <td class="R4" width="100">142 522,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">68 522,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">правосъдието</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">9</td> <td class="L4" width="200">Министерство на труда и</td> <td class="R4" width="140">27 000,0</td> <td class="R4" width="100">798 820,8</td> <td class="R4" width="100">7 150,0</td> <td class="R4" width="120">764 670,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">социалната политика</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">10</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">40 000,0</td> <td class="R4" width="100">570 094,6</td> <td class="R4" width="100">-15 800,0</td> <td class="R4" width="120">545 894,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">здравеопазването</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">11</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">26 800,0</td> <td class="R4" width="100">358 304,7</td> <td class="R4" width="100">-349 118,9</td> <td class="R4" width="120">680 623,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">образованието, младежта</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">и науката</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">12</td> <td class="L5" width="200">Министерство на културата</td> <td class="R5" width="140">17 700,0</td> <td class="R5" width="100">92 289,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">74 589,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">13</td> <td class="L4" width="200">Министерство на околната</td> <td class="R4" width="140">8 500,0</td> <td class="R4" width="100">44 588,4</td> <td class="R4" width="100">6 000,0</td> <td class="R4" width="120">30 088,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">среда и водите</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">14</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">114 355,7</td> <td class="R4" width="100">82 771,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">43 118,5</td> <td class="R4" width="100">74 703,0</td> <td class="R4" width="100">-74 703,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">икономиката, енергетиката</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">и туризма</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">15</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">285 955,0</td> <td class="R4" width="100">248 216,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">24 315,2</td> <td class="R4" width="100">62 054,0</td> <td class="R4" width="100">-62 054,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">регионалното развитие и</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">благоустройството</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">16</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">200 340,0</td> <td class="R4" width="100">256 553,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">56 213,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">земеделието и храните</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">17</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">27 074,0</td> <td class="R4" width="100">68 133,7</td> <td class="R4" width="100">8 700,0</td> <td class="R4" width="120">42 359,7</td> <td class="R4" width="100">10 000,0</td> <td class="R4" width="100">-10 000,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">транспорта,</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">информационните</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">технологии и съобщенията</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">18</td> <td class="L4" width="200">Министерство на</td> <td class="R4" width="140">777,2</td> <td class="R4" width="100">33 729,7</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">32 952,5</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">физическото възпитание и</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">спорта</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">19</td> <td class="L4" width="200">Държавна агенция</td> <td class="R4" width="140">140,0</td> <td class="R4" width="100">77 340,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">77 200,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">"Национална сигурност"</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">20</td> <td class="L4" width="200">Комисия за разкриване на</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">6 880,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">6 880,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">документите и за</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">обявяване на</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">принадлежност на</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">български граждани към</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">Държавна сигурност и</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">разузнавателните служби</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">на Българската народна</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">армия</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">21</td> <td class="L4" width="200">Комисия за защита от</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 160,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">2 160,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">дискриминация</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">22</td> <td class="L4" width="200">Комисия за защита на</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 120,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">2 120,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">личните данни</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">23</td> <td class="L4" width="200">Комисия за установяване</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">4 248,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">4 248,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">на имущество, придобито</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">от престъпна дейност</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">24</td> <td class="L4" width="200">Национална служба за</td> <td class="R4" width="140">250,0</td> <td class="R4" width="100">31 240,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">30 990,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">охрана</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">25</td> <td class="L4" width="200">Национална</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">17 120,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">17 120,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">разузнавателна служба</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">26</td> <td class="L5" width="200">Омбудсман</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">2 128,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">2 128,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">27</td> <td class="L4" width="200">Национален статистически</td> <td class="R4" width="140">3 455,7</td> <td class="R4" width="100">17 291,3</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">13 835,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">институт</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">28</td> <td class="L4" width="200">Комисия за защита на</td> <td class="R4" width="140">9 000,0</td> <td class="R4" width="100">3 605,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 394,8</td> <td class="R4" width="100">-5 394,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">конкуренцията</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">29</td> <td class="L4" width="200">Комисия за регулиране на</td> <td class="R4" width="140">45 570,0</td> <td class="R4" width="100">8 471,9</td> <td class="R4" width="100">-8 200,0</td> <td class="R4" width="120">-5 900,0</td> <td class="R4" width="100">22 998,1</td> <td class="R4" width="100">-22 998,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">съобщенията</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">30</td> <td class="L5" width="200">Съвет за електронни медии</td> <td class="R5" width="140">1 000,0</td> <td class="R5" width="100">1 120,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">120,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">31</td> <td class="L4" width="200">Държавна комисия за</td> <td class="R4" width="140">8 400,0</td> <td class="R4" width="100">2 950,5</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 449,5</td> <td class="R4" width="100">-5 449,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">енергийно и водно</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">регулиране</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">32</td> <td class="L4" width="200">Агенция за ядрено</td> <td class="R4" width="140">11 000,0</td> <td class="R4" width="100">4 139,1</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">6 860,9</td> <td class="R4" width="100">-6 860,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">регулиране</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">33</td> <td class="L4" width="200">Държавна комисия по</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">4 960,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">4 960,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">сигурността на</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">информацията</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">34</td> <td class="L4" width="200">Държавна агенция</td> <td class="R4" width="140">2 050,0</td> <td class="R4" width="100">75 617,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">73 567,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="200">"Държавен резерв и</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">военновременни запаси"</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="200">ВСИЧКО</td> <td class="R5" width="140">1 196 412,8</td> <td class="R5" width="100">5 239 128,1</td> <td class="R5" width="100">-286 789,3</td> <td class="R5" width="120">4 516 965,0</td> <td class="R5" width="100">187 460,4</td> <td class="R5" width="100">-187 460,4</td> </tr> </table>

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 367 729,3 хил. лв.

(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" съгласно приложение № 2.

(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.

(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.

(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.

Чл. 6. (1) Определя приходите на сума 1 196 412,8 хил. лв., разходите на сума 5 708 355,0 хил. лв., трансферите (нето) на сума -365 288,7 хил. лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет на сума 4 978 648,8 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 101 417,9 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2010 г., както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="R0" colspan="8" width="800">(хил. лв)</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="160">Държавни органи,</td> <td class="C6" width="100">Приходи</td> <td class="C6" width="100">Разходи</td> <td class="C6" width="100">Трансфери</td> <td class="C6" width="100">Субсидии</td> <td class="C6" width="100">Бюджетно</td> <td class="C6" width="100">Финан-</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="160">министерства</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">(нето)</td> <td class="C4" width="100">от/</td> <td class="C4" width="100">салдо</td> <td class="C4" width="100">сиране</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="160">и ведомства</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">вноски</td> <td class="C4" width="100">(+/-)</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">за/</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">централ-</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">&nbsp;</td> <td class="C4" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">ния</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="160">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">бюджет</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="160">1</td> <td class="C5" width="100">2</td> <td class="C5" width="100">3</td> <td class="C5" width="100">4</td> <td class="C5" width="100">5</td> <td class="C5" width="100">6</td> <td class="C5" width="100">7</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">1.</td> <td class="L4" width="160">Администрация на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 232,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 232,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">президента</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">2.</td> <td class="L5" width="160">Министерски съвет</td> <td class="R5" width="100">30 000,0</td> <td class="R5" width="100">87 801,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57 801,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">в т.ч.</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">-Субсидия за</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">3 000,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">3 000,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">вероизповеданията</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">3.</td> <td class="L5" width="160">Конституционен съд</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">1 892,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">1 892,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">4.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">45 200,0</td> <td class="R4" width="100">300 102,0</td> <td class="R4" width="100">83 090,0</td> <td class="R4" width="100">171 812,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">финансите</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">5.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">44 745,2</td> <td class="R4" width="100">122 635,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">77 890,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">външните работи</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">6.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">72 000,0</td> <td class="R4" width="100">890 630,0</td> <td class="R4" width="100">-23 263,0</td> <td class="R4" width="100">841 893,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">отбраната</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">7.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">101 100,0</td> <td class="R4" width="100">955 521,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">854 421,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">вътрешните работи</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">8.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">74 000,0</td> <td class="R4" width="100">150 024,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">76 024,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">правосъдието</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">9.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">27 000,0</td> <td class="R4" width="100">798 820,8</td> <td class="R4" width="100">7 150,0</td> <td class="R4" width="100">764 670,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">труда и социалната</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">политика</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">10.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">40 000,0</td> <td class="R4" width="100">704 094,6</td> <td class="R4" width="100">-2 800,0</td> <td class="R4" width="100">666 894,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">здравеопазването</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">11.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">26 800,0</td> <td class="R4" width="100">388 192,1</td> <td class="R4" width="100">-435 965,7</td> <td class="R4" width="100">797 357,7</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">образованието,</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">младежта и науката</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">12.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">17 700,0</td> <td class="R4" width="100">102 543,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">84 843,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">културата</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">13.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">8 500,0</td> <td class="R4" width="100">49 542,7</td> <td class="R4" width="100">6 000,0</td> <td class="R4" width="100">35 042,7</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">околната среда и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">водите</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">14.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">114 355,7</td> <td class="R4" width="100">91 968,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">43 118,5</td> <td class="R4" width="100">65 506,2</td> <td class="R4" width="100">-65 506,2</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">икономиката,</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">енергетиката и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">туризма</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">15.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">285 955,0</td> <td class="R4" width="100">310 270,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">24 315,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">регионалното</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">развитие и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">благоустройството</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">16.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">200 340,0</td> <td class="R4" width="100">308 236,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">107 896,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">земеделието и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">храните</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">17.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">27 074,0</td> <td class="R4" width="100">80 157,3</td> <td class="R4" width="100">8 700,0</td> <td class="R4" width="100">44 383,3</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">транспорта,</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">информационните</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">технологии и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">съобщенията</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">18.</td> <td class="L4" width="160">Министерство на</td> <td class="R4" width="100">777,2</td> <td class="R4" width="100">41 761,9</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">40 984,7</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">физическото</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">възпитание и спорта</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">19.</td> <td class="L4" width="160">Държавна агенция</td> <td class="R4" width="100">140,0</td> <td class="R4" width="100">96 675,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">96 535,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">"Национална</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">сигурност"</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">20.</td> <td class="L4" width="160">Комисия за</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">8 600,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">8 600,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">разкриване на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">документите и за</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">обявяване на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">принадлежност на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">български граждани</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">към Държавна</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">сигурност и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">разузнавателните</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">служби на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">Българската</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">народна армия</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">21.</td> <td class="L4" width="160">Комисия за защита</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 700,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 700,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">от дискриминация</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">22.</td> <td class="L4" width="160">Комисия за защита</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 650,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">2 650,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">на личните данни</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">23.</td> <td class="L4" width="160">Комисия за</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 310,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 310,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">установяване на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">имущество,</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">придобито от</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">престъпна дейност</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">24.</td> <td class="L4" width="160">Национална служба</td> <td class="R4" width="100">250,0</td> <td class="R4" width="100">31 240,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">30 990,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">за охрана</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">25.</td> <td class="L4" width="160">Национална</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">21 400,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">21 400,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">разузнавателна</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">служба</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">26.</td> <td class="L5" width="160">Омбудсман</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">2 660,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">2 660,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">27.</td> <td class="L4" width="160">Национален</td> <td class="R4" width="100">3 455,7</td> <td class="R4" width="100">21 614,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">18 158,5</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">статистически</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">институт</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">28.</td> <td class="L4" width="160">Комисия за защита</td> <td class="R4" width="100">9 000,0</td> <td class="R4" width="100">4 506,5</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">4 493,5</td> <td class="R4" width="100">-4 493,5</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">на конкуренцията</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">29.</td> <td class="L4" width="160">Комисия за</td> <td class="R4" width="100">45 570,0</td> <td class="R4" width="100">10 589,9</td> <td class="R4" width="100">-8 200,0</td> <td class="R4" width="100">-5 900,0</td> <td class="R4" width="100">20 880,1</td> <td class="R4" width="100">-20 880,1</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">регулиране на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">съобщенията</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">30.</td> <td class="L4" width="160">Съвет за електронни</td> <td class="R4" width="100">1 000,0</td> <td class="R4" width="100">1 400,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">400,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">медии</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">31.</td> <td class="L4" width="160">Държавна комисия</td> <td class="R4" width="100">8 400,0</td> <td class="R4" width="100">3 688,1</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">4 711,9</td> <td class="R4" width="100">-4 711,9</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">за енергийно и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">водно регулиране</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">32.</td> <td class="L4" width="160">Агенция за ядрено</td> <td class="R4" width="100">11 000,0</td> <td class="R4" width="100">5 173,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">5 826,2</td> <td class="R4" width="100">-5 826,2</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">регулиране</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">33.</td> <td class="L4" width="160">Държавна комисия</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">6 200,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">6 200,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">по сигурността на</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">информацията</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">34.</td> <td class="L4" width="160">Държавна агенция</td> <td class="R4" width="100">2 050,0</td> <td class="R4" width="100">94 522,3</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">92 472,3</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">"Държавен резерв и</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="160">военновременни</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">запаси"</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="R13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="160">ВСИЧКО</td> <td class="R5" width="100">1 196 412,8</td> <td class="R5" width="100">5 708 355,0</td> <td class="R5" width="100">-365 288,7</td> <td class="R5" width="100">4 978 648,8</td> <td class="R5" width="100">101 417,9</td> <td class="R5" width="100">-101 417,9</td> </tr> </table>

(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 459 228,7 хил. лв.

(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" съгласно приложение № 2.

(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.

(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.

(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.

Чл. 7. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2010 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

Чл. 8. Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="456">Показатели</td> <td class="C6" width="120">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="456">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">1.</td> <td class="L5" width="456">Българско национално радио</td> <td class="R5" width="120">48 053,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">в т.ч.</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията</td> <td class="R5" width="120">5 918,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">2.</td> <td class="L5" width="456">Българска национална телевизия</td> <td class="R5" width="120">60 088,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">в т.ч.</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="456">- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията</td> <td class="R5" width="120">8 100,0</td> </tr> </table>

Чл. 9. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2010 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 10 612,6 хил. лв.

(2) Средствата по т. 27 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на общественозначими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:

1. съответствие с областите по ал. 3;

2. ефективност на предлаганите дейности с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;

3. устойчивост на резултатите;

4. ефективност на разходите;

5. капацитет на кандидата.

(5) Лицата по т. 1 - 26 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 27 от същото приложение.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 814 772,1 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 217 660,4 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 110 210,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил. лв. и по общини, както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="R0" colspan="8" width="908">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="160">Общини</td> <td class="C6" width="144">Бюджетни </td> <td class="C7" colspan="6" width="604">От тях:</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">взаимоотно-</td> <td class="C6" width="108">обща</td> <td class="C6" colspan="2" width="196">трансфери за местни </td> <td class="C6" colspan="3" width="300">целева субсидия за </td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">шения</td> <td class="C4" width="108">субсидия</td> <td class="C5" colspan="2" width="196">дейности</td> <td class="C4" colspan="3" width="300">капиталови разходи</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">за делеги-</td> <td class="C6" width="80">обща</td> <td class="C6" width="116">за зимно</td> <td class="C5" colspan="3" width="300">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">раните</td> <td class="C4" width="80">изравни-</td> <td class="C4" width="116">поддържане</td> <td class="C6" width="96">общо</td> <td class="C7" colspan="2" width="204">в т.ч.</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">от държа-</td> <td class="C4" width="80">телна</td> <td class="C4" width="116">и снего-</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C6" width="96">за</td> <td class="C6" width="108">за изграж-</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">вата</td> <td class="C4" width="80">субсидия</td> <td class="C4" width="116">почистване</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C4" width="96">екологични </td> <td class="C4" width="108">дане и </td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">дейности</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="116">на общински</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C4" width="96">обекти</td> <td class="C4" width="108">основен </td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">&nbsp;</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="116">пътища</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">ремонт </td> </tr> <tr> <td class="C12" width="160">&nbsp;</td> <td class="C4" width="144">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">&nbsp;</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="116">&nbsp;</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C4" width="96">&nbsp;</td> <td class="C4" width="108">на общински </td> </tr> <tr> <td class="C13" width="160">&nbsp;</td> <td class="C5" width="144">&nbsp;</td> <td class="C5" width="108">&nbsp;</td> <td class="C5" width="80">&nbsp;</td> <td class="C5" width="116">&nbsp;</td> <td class="C5" width="96">&nbsp;</td> <td class="C5" width="96">&nbsp;</td> <td class="C5" width="108">пътища</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="160">1</td> <td class="C5" width="144">2(к.3+к.4+к.5+к.6)</td> <td class="C5" width="108">3</td> <td class="C5" width="80">4</td> <td class="C5" width="116">5</td> <td class="C5" width="96">6</td> <td class="C5" width="96">7</td> <td class="C5" width="108">8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">БЛАГОЕВГРАД</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Банско</td> <td class="R5" width="144">4 413.9</td> <td class="R5" width="108">3 965.2</td> <td class="R5" width="80">158.9</td> <td class="R5" width="116">46.5</td> <td class="R5" width="96">243.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">182.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Белица</td> <td class="R5" width="144">4 056.4</td> <td class="R5" width="108">3 052.7</td> <td class="R5" width="80">539.6</td> <td class="R5" width="116">121.6</td> <td class="R5" width="96">342.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">286.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Благоевград</td> <td class="R5" width="144">25 836.1</td> <td class="R5" width="108">23 541.2</td> <td class="R5" width="80">1 763.3</td> <td class="R5" width="116">67.0</td> <td class="R5" width="96">464.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">262.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Гоце Делчев</td> <td class="R5" width="144">12 029.0</td> <td class="R5" width="108">8 626.5</td> <td class="R5" width="80">1 236.5</td> <td class="R5" width="116">15.8</td> <td class="R5" width="96">2 150.2</td> <td class="R5" width="96">2 000.0</td> <td class="R5" width="108">62.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Гърмен</td> <td class="R5" width="144">5 167.7</td> <td class="R5" width="108">4 344.5</td> <td class="R5" width="80">585.4</td> <td class="R5" width="116">56.2</td> <td class="R5" width="96">181.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">106.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кресна</td> <td class="R5" width="144">2 152.7</td> <td class="R5" width="108">1 601.9</td> <td class="R5" width="80">370.7</td> <td class="R5" width="116">28.2</td> <td class="R5" width="96">151.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">110.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Петрич</td> <td class="R5" width="144">15 849.6</td> <td class="R5" width="108">12 588.1</td> <td class="R5" width="80">2 507.9</td> <td class="R5" width="116">106.6</td> <td class="R5" width="96">647.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">417.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Разлог</td> <td class="R5" width="144">6 517.3</td> <td class="R5" width="108">5 512.3</td> <td class="R5" width="80">608.7</td> <td class="R5" width="116">83.1</td> <td class="R5" width="96">313.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">241.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сандански</td> <td class="R5" width="144">12 913.1</td> <td class="R5" width="108">10 461.8</td> <td class="R5" width="80">1 729.6</td> <td class="R5" width="116">101.3</td> <td class="R5" width="96">620.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">396.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сатовча</td> <td class="R5" width="144">6 200.4</td> <td class="R5" width="108">5 118.8</td> <td class="R5" width="80">831.4</td> <td class="R5" width="116">35.8</td> <td class="R5" width="96">214.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">140.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Симитли</td> <td class="R5" width="144">4 875.8</td> <td class="R5" width="108">3 767.4</td> <td class="R5" width="80">785.0</td> <td class="R5" width="116">72.8</td> <td class="R5" width="96">250.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">162.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Струмяни</td> <td class="R5" width="144">2 646.0</td> <td class="R5" width="108">2 012.1</td> <td class="R5" width="80">267.0</td> <td class="R5" width="116">75.2</td> <td class="R5" width="96">291.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">223.7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Хаджи-</td> <td class="R4" width="144">3 905.3</td> <td class="R4" width="108">3 180.2</td> <td class="R4" width="80">569.8</td> <td class="R4" width="116">18.3</td> <td class="R4" width="96">137.0</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">71.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">димово</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Якоруда</td> <td class="R5" width="144">3 655.7</td> <td class="R5" width="108">2 855.8</td> <td class="R5" width="80">573.7</td> <td class="R5" width="116">60.4</td> <td class="R5" width="96">165.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">115.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ БУРГАС</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Айтос </td> <td class="R5" width="144">8 029.1</td> <td class="R5" width="108">6 328.0</td> <td class="R5" width="80">1 362.8</td> <td class="R5" width="116">47.7</td> <td class="R5" width="96">290.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">187.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бургас </td> <td class="R5" width="144">61 216.5</td> <td class="R5" width="108">59 445.3</td> <td class="R5" width="80">1 248.5</td> <td class="R5" width="116">44.3</td> <td class="R5" width="96">478.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">118.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Камено</td> <td class="R5" width="144">4 170.4</td> <td class="R5" width="108">3 462.2</td> <td class="R5" width="80">567.2</td> <td class="R5" width="116">15.2</td> <td class="R5" width="96">125.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">59.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Карнобат</td> <td class="R5" width="144">9 076.7</td> <td class="R5" width="108">7 210.1</td> <td class="R5" width="80">1 348.9</td> <td class="R5" width="116">74.3</td> <td class="R5" width="96">443.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">290.9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Малко </td> <td class="R4" width="144">2 137.3</td> <td class="R4" width="108">1 643.0</td> <td class="R4" width="80">114.1</td> <td class="R4" width="116">83.1</td> <td class="R4" width="96">297.1</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">222.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Търново</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Несебър</td> <td class="R5" width="144">6 232.2</td> <td class="R5" width="108">5 733.6</td> <td class="R5" width="80">281.0</td> <td class="R5" width="116">26.7</td> <td class="R5" width="96">190.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">104.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Поморие</td> <td class="R5" width="144">7 368.4</td> <td class="R5" width="108">6 798.6</td> <td class="R5" width="80">291.9</td> <td class="R5" width="116">50.0</td> <td class="R5" width="96">227.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">127.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Приморско</td> <td class="R5" width="144">4 498.7</td> <td class="R5" width="108">2 003.0</td> <td class="R5" width="80">61.3</td> <td class="R5" width="116">8.8</td> <td class="R5" width="96">2 425.6</td> <td class="R5" width="96">2 350.0</td> <td class="R5" width="108">34.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Руен</td> <td class="R5" width="144">8 661.8</td> <td class="R5" width="108">6 635.4</td> <td class="R5" width="80">1 518.2</td> <td class="R5" width="116">69.7</td> <td class="R5" width="96">438.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">272.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Созопол</td> <td class="R5" width="144">5 710.7</td> <td class="R5" width="108">2 722.1</td> <td class="R5" width="80">121.1</td> <td class="R5" width="116">37.2</td> <td class="R5" width="96">2 830.3</td> <td class="R5" width="96">2 605.0</td> <td class="R5" width="108">146.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Средец</td> <td class="R5" width="144">5 447.7</td> <td class="R5" width="108">4 308.1</td> <td class="R5" width="80">612.0</td> <td class="R5" width="116">75.4</td> <td class="R5" width="96">452.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">294.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сунгурларе</td> <td class="R5" width="144">5 104.6</td> <td class="R5" width="108">3 787.3</td> <td class="R5" width="80">951.7</td> <td class="R5" width="116">54.1</td> <td class="R5" width="96">311.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">187.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Царево</td> <td class="R5" width="144">5 434.4</td> <td class="R5" width="108">2 291.0</td> <td class="R5" width="80">109.2</td> <td class="R5" width="116">26.7</td> <td class="R5" width="96">3 007.5</td> <td class="R5" width="96">2 834.0</td> <td class="R5" width="108">104.5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ВАРНА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Аврен</td> <td class="R5" width="144">2 420.3</td> <td class="R5" width="108">2 159.9</td> <td class="R5" width="80">74.1</td> <td class="R5" width="116">30.3</td> <td class="R5" width="96">156.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">86.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Аксаково</td> <td class="R5" width="144">5 107.9</td> <td class="R5" width="108">4 274.3</td> <td class="R5" width="80">428.3</td> <td class="R5" width="116">87.7</td> <td class="R5" width="96">317.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">210.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Белослав</td> <td class="R5" width="144">4 471.3</td> <td class="R5" width="108">4 087.4</td> <td class="R5" width="80">312.3</td> <td class="R5" width="116">8.8</td> <td class="R5" width="96">62.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">34.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бяла</td> <td class="R5" width="144">1 428.4</td> <td class="R5" width="108">1 338.4</td> <td class="R5" width="80">34.9</td> <td class="R5" width="116">6.2</td> <td class="R5" width="96">48.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">23.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Варна</td> <td class="R5" width="144">86 462.1</td> <td class="R5" width="108">79 552.4</td> <td class="R5" width="80">2 042.2</td> <td class="R5" width="116">33.7</td> <td class="R5" width="96">4 833.8</td> <td class="R5" width="96">4 200.0</td> <td class="R5" width="108">132.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ветрино</td> <td class="R5" width="144">1 642.7</td> <td class="R5" width="108">1 273.9</td> <td class="R5" width="80">193.9</td> <td class="R5" width="116">26.2</td> <td class="R5" width="96">148.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">102.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Вълчи дол</td> <td class="R5" width="144">4 127.6</td> <td class="R5" width="108">3 184.5</td> <td class="R5" width="80">680.9</td> <td class="R5" width="116">34.8</td> <td class="R5" width="96">227.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">136.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Девня</td> <td class="R5" width="144">2 925.2</td> <td class="R5" width="108">2 626.3</td> <td class="R5" width="80">175.7</td> <td class="R5" width="116">19.6</td> <td class="R5" width="96">103.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">77.3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Долни </td> <td class="R4" width="144">6 539.4</td> <td class="R4" width="108">5 491.5</td> <td class="R4" width="80">783.7</td> <td class="R4" width="116">35.1</td> <td class="R4" width="96">229.1</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">137.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">чифлик</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Дългопол</td> <td class="R5" width="144">4 574.5</td> <td class="R5" width="108">3 554.6</td> <td class="R5" width="80">786.3</td> <td class="R5" width="116">30.8</td> <td class="R5" width="96">202.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">120.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Провадия</td> <td class="R5" width="144">8 317.3</td> <td class="R5" width="108">6 786.5</td> <td class="R5" width="80">1 182.2</td> <td class="R5" width="116">47.0</td> <td class="R5" width="96">301.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">184.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Суворово</td> <td class="R5" width="144">2 641.4</td> <td class="R5" width="108">2 161.0</td> <td class="R5" width="80">324.6</td> <td class="R5" width="116">23.2</td> <td class="R5" width="96">132.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">90.4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ВЕЛИКО ТЪРНОВО</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Велико </td> <td class="R4" width="144">30 661.9</td> <td class="R4" width="108">28 695.2</td> <td class="R4" width="80">1 134.5</td> <td class="R4" width="116">143.6</td> <td class="R4" width="96">688.6</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">408.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Търново </td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Горна </td> <td class="R4" width="144">12 557.5</td> <td class="R4" width="108">10 504.7</td> <td class="R4" width="80">1 789.6</td> <td class="R4" width="116">35.2</td> <td class="R4" width="96">228.0</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">108.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Оряховица</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Елена</td> <td class="R5" width="144">4 934.9</td> <td class="R5" width="108">3 332.9</td> <td class="R5" width="80">732.9</td> <td class="R5" width="116">155.2</td> <td class="R5" width="96">713.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">563.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Златарица</td> <td class="R5" width="144">1 725.3</td> <td class="R5" width="108">1 368.2</td> <td class="R5" width="80">166.5</td> <td class="R5" width="116">28.7</td> <td class="R5" width="96">161.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">108.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Лясковец</td> <td class="R5" width="144">3 474.1</td> <td class="R5" width="108">2 787.3</td> <td class="R5" width="80">535.7</td> <td class="R5" width="116">22.0</td> <td class="R5" width="96">129.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">86.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Павликени</td> <td class="R5" width="144">7 293.2</td> <td class="R5" width="108">5 583.6</td> <td class="R5" width="80">1 349.2</td> <td class="R5" width="116">49.6</td> <td class="R5" width="96">310.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">194.3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Полски </td> <td class="R4" width="144">4 505.6</td> <td class="R4" width="108">3 766.3</td> <td class="R4" width="80">555.5</td> <td class="R4" width="116">21.0</td> <td class="R4" width="96">162.8</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">82.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тръмбеш</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Свищов</td> <td class="R5" width="144">10 276.6</td> <td class="R5" width="108">8 135.6</td> <td class="R5" width="80">1 857.2</td> <td class="R5" width="116">29.1</td> <td class="R5" width="96">254.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">114.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Стражица</td> <td class="R5" width="144">6 117.6</td> <td class="R5" width="108">4 913.7</td> <td class="R5" width="80">852.0</td> <td class="R5" width="116">68.8</td> <td class="R5" width="96">283.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">187.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сухиндол</td> <td class="R5" width="144">1 617.8</td> <td class="R5" width="108">1 398.4</td> <td class="R5" width="80">138.2</td> <td class="R5" width="116">11.1</td> <td class="R5" width="96">70.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">43.9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ВИДИН</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Белоградчик</td> <td class="R5" width="144">3 389.3</td> <td class="R5" width="108">2 965.8</td> <td class="R5" width="80">216.8</td> <td class="R5" width="116">33.7</td> <td class="R5" width="96">173.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">100.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бойница</td> <td class="R5" width="144">1 270.7</td> <td class="R5" width="108">1 033.6</td> <td class="R5" width="80">144.3</td> <td class="R5" width="116">13.4</td> <td class="R5" width="96">79.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">52.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Брегово</td> <td class="R5" width="144">3 413.2</td> <td class="R5" width="108">2 952.6</td> <td class="R5" width="80">327.1</td> <td class="R5" width="116">18.9</td> <td class="R5" width="96">114.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">73.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Видин</td> <td class="R5" width="144">17 921.9</td> <td class="R5" width="108">15 349.9</td> <td class="R5" width="80">2 138.7</td> <td class="R5" width="116">47.0</td> <td class="R5" width="96">386.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">184.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Грамада</td> <td class="R5" width="144">899.2</td> <td class="R5" width="108">635.7</td> <td class="R5" width="80">168.6</td> <td class="R5" width="116">14.1</td> <td class="R5" width="96">80.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">49.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Димово</td> <td class="R5" width="144">2 727.9</td> <td class="R5" width="108">2 139.2</td> <td class="R5" width="80">320.2</td> <td class="R5" width="116">37.5</td> <td class="R5" width="96">231.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">147.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кула</td> <td class="R5" width="144">2 500.1</td> <td class="R5" width="108">2 021.0</td> <td class="R5" width="80">316.4</td> <td class="R5" width="116">24.4</td> <td class="R5" width="96">138.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">96.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Макреш</td> <td class="R5" width="144">886.6</td> <td class="R5" width="108">642.9</td> <td class="R5" width="80">176.8</td> <td class="R5" width="116">7.3</td> <td class="R5" width="96">59.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">29.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ново село</td> <td class="R5" width="144">1 394.2</td> <td class="R5" width="108">1 206.5</td> <td class="R5" width="80">134.9</td> <td class="R5" width="116">7.0</td> <td class="R5" width="96">45.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">23.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ружинци</td> <td class="R5" width="144">1 963.5</td> <td class="R5" width="108">1 524.8</td> <td class="R5" width="80">313.4</td> <td class="R5" width="116">17.0</td> <td class="R5" width="96">108.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">66.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Чупрене</td> <td class="R5" width="144">1 096.9</td> <td class="R5" width="108">729.5</td> <td class="R5" width="80">254.7</td> <td class="R5" width="116">15.2</td> <td class="R5" width="96">97.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">59.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ ВРАЦА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Борован</td> <td class="R5" width="144">2 452.2</td> <td class="R5" width="108">1 972.0</td> <td class="R5" width="80">345.7</td> <td class="R5" width="116">21.1</td> <td class="R5" width="96">113.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">82.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бяла Слатина</td> <td class="R5" width="144">8 032.7</td> <td class="R5" width="108">6 407.2</td> <td class="R5" width="80">1 375.5</td> <td class="R5" width="116">43.1</td> <td class="R5" width="96">206.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">104.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Враца</td> <td class="R5" width="144">36 017.2</td> <td class="R5" width="108">30 027.7</td> <td class="R5" width="80">2 208.7</td> <td class="R5" width="116">57.2</td> <td class="R5" width="96">3 723.6</td> <td class="R5" width="96">3 300.0</td> <td class="R5" width="108">223.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Козлодуй</td> <td class="R5" width="144">9 702.1</td> <td class="R5" width="108">6 830.3</td> <td class="R5" width="80">789.6</td> <td class="R5" width="116">5.3</td> <td class="R5" width="96">2 076.9</td> <td class="R5" width="96">2 000.0</td> <td class="R5" width="108">18.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Криводол</td> <td class="R5" width="144">3 145.3</td> <td class="R5" width="108">2 418.3</td> <td class="R5" width="80">581.9</td> <td class="R5" width="116">17.7</td> <td class="R5" width="96">127.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">60.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Мездра</td> <td class="R5" width="144">7 478.4</td> <td class="R5" width="108">5 947.4</td> <td class="R5" width="80">1 102.4</td> <td class="R5" width="116">62.0</td> <td class="R5" width="96">366.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">242.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Мизия</td> <td class="R5" width="144">2 491.9</td> <td class="R5" width="108">2 020.1</td> <td class="R5" width="80">397.1</td> <td class="R5" width="116">13.2</td> <td class="R5" width="96">61.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">26.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Оряхово</td> <td class="R5" width="144">3 460.3</td> <td class="R5" width="108">2 645.6</td> <td class="R5" width="80">641.8</td> <td class="R5" width="116">24.7</td> <td class="R5" width="96">148.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">97.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Роман</td> <td class="R5" width="144">3 301.4</td> <td class="R5" width="108">2 655.6</td> <td class="R5" width="80">411.5</td> <td class="R5" width="116">42.7</td> <td class="R5" width="96">191.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">137.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Хайредин</td> <td class="R5" width="144">2 161.4</td> <td class="R5" width="108">1 760.3</td> <td class="R5" width="80">301.7</td> <td class="R5" width="116">14.0</td> <td class="R5" width="96">85.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">54.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ ГАБРОВО</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Габрово</td> <td class="R5" width="144">15 566.3</td> <td class="R5" width="108">12 695.8</td> <td class="R5" width="80">1 819.3</td> <td class="R5" width="116">142.7</td> <td class="R5" width="96">908.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">559.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Дряново</td> <td class="R5" width="144">5 186.3</td> <td class="R5" width="108">4 377.6</td> <td class="R5" width="80">453.1</td> <td class="R5" width="116">65.4</td> <td class="R5" width="96">290.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">208.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Севлиево</td> <td class="R5" width="144">12 042.3</td> <td class="R5" width="108">9 225.1</td> <td class="R5" width="80">1 797.5</td> <td class="R5" width="116">187.9</td> <td class="R5" width="96">831.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">618.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Трявна</td> <td class="R5" width="144">4 003.3</td> <td class="R5" width="108">2 744.2</td> <td class="R5" width="80">472.1</td> <td class="R5" width="116">183.1</td> <td class="R5" width="96">603.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">528.9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ДОБРИЧ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Балчик</td> <td class="R5" width="144">5 815.2</td> <td class="R5" width="108">5 170.1</td> <td class="R5" width="80">272.4</td> <td class="R5" width="116">54.3</td> <td class="R5" width="96">318.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">212.0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Генерал </td> <td class="R4" width="144">4 977.6</td> <td class="R4" width="108">3 607.9</td> <td class="R4" width="80">967.6</td> <td class="R4" width="116">47.5</td> <td class="R4" width="96">354.6</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">186.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тошево</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Добрич </td> <td class="R5" width="144">25 150.1</td> <td class="R5" width="108">22 702.7</td> <td class="R5" width="80">2 257.1</td> <td class="R5" width="116">9.5</td> <td class="R5" width="96">180.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">37.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Добричка</td> <td class="R5" width="144">8 145.0</td> <td class="R5" width="108">5 822.1</td> <td class="R5" width="80">1 574.2</td> <td class="R5" width="116">99.9</td> <td class="R5" width="96">648.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">391.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Каварна</td> <td class="R5" width="144">5 159.3</td> <td class="R5" width="108">4 704.0</td> <td class="R5" width="80">195.7</td> <td class="R5" width="116">38.7</td> <td class="R5" width="96">220.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">125.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Крушари</td> <td class="R5" width="144">3 241.9</td> <td class="R5" width="108">2 591.3</td> <td class="R5" width="80">436.1</td> <td class="R5" width="116">28.8</td> <td class="R5" width="96">185.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">113.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тервел</td> <td class="R5" width="144">5 903.8</td> <td class="R5" width="108">4 576.8</td> <td class="R5" width="80">971.2</td> <td class="R5" width="116">70.0</td> <td class="R5" width="96">285.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">171.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Шабла</td> <td class="R5" width="144">1 955.2</td> <td class="R5" width="108">1 531.7</td> <td class="R5" width="80">234.3</td> <td class="R5" width="116">26.4</td> <td class="R5" width="96">162.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">103.5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">КЪРДЖАЛИ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ардино</td> <td class="R5" width="144">4 918.1</td> <td class="R5" width="108">3 626.6</td> <td class="R5" width="80">660.6</td> <td class="R5" width="116">112.1</td> <td class="R5" width="96">518.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">373.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Джебел</td> <td class="R5" width="144">3 363.3</td> <td class="R5" width="108">2 523.9</td> <td class="R5" width="80">431.7</td> <td class="R5" width="116">57.5</td> <td class="R5" width="96">350.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">225.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кирково</td> <td class="R5" width="144">7 943.8</td> <td class="R5" width="108">5 771.2</td> <td class="R5" width="80">1 142.3</td> <td class="R5" width="116">207.4</td> <td class="R5" width="96">822.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">607.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Крумовград</td> <td class="R5" width="144">7 668.0</td> <td class="R5" width="108">5 556.9</td> <td class="R5" width="80">1 195.4</td> <td class="R5" width="116">152.7</td> <td class="R5" width="96">763.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">523.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кърджали</td> <td class="R5" width="144">24 510.4</td> <td class="R5" width="108">18 868.0</td> <td class="R5" width="80">1 952.5</td> <td class="R5" width="116">296.5</td> <td class="R5" width="96">3 393.4</td> <td class="R5" width="96">2 500.0</td> <td class="R5" width="108">515.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Момчилград</td> <td class="R5" width="144">5 892.8</td> <td class="R5" width="108">4 415.4</td> <td class="R5" width="80">822.8</td> <td class="R5" width="116">180.6</td> <td class="R5" width="96">474.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">326.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Черноочене</td> <td class="R5" width="144">3 656.9</td> <td class="R5" width="108">2 529.3</td> <td class="R5" width="80">545.4</td> <td class="R5" width="116">109.1</td> <td class="R5" width="96">473.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">334.1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">КЮСТЕНДИЛ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бобовдол</td> <td class="R5" width="144">2 712.2</td> <td class="R5" width="108">2 182.7</td> <td class="R5" width="80">308.3</td> <td class="R5" width="116">55.5</td> <td class="R5" width="96">165.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">99.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бобошево</td> <td class="R5" width="144">922.4</td> <td class="R5" width="108">682.7</td> <td class="R5" width="80">90.6</td> <td class="R5" width="116">22.9</td> <td class="R5" width="96">126.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">89.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Дупница</td> <td class="R5" width="144">11 836.3</td> <td class="R5" width="108">9 667.3</td> <td class="R5" width="80">1 880.8</td> <td class="R5" width="116">32.9</td> <td class="R5" width="96">255.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">129.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кочериново</td> <td class="R5" width="144">2 044.2</td> <td class="R5" width="108">1 515.0</td> <td class="R5" width="80">302.5</td> <td class="R5" width="116">37.2</td> <td class="R5" width="96">189.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">146.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кюстендил</td> <td class="R5" width="144">17 524.3</td> <td class="R5" width="108">14 467.5</td> <td class="R5" width="80">2 160.9</td> <td class="R5" width="116">124.9</td> <td class="R5" width="96">771.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">489.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Невестино</td> <td class="R5" width="144">1 308.3</td> <td class="R5" width="108">740.7</td> <td class="R5" width="80">342.7</td> <td class="R5" width="116">29.9</td> <td class="R5" width="96">195.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">117.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Рила</td> <td class="R5" width="144">1 458.8</td> <td class="R5" width="108">1 253.8</td> <td class="R5" width="80">155.7</td> <td class="R5" width="116">3.0</td> <td class="R5" width="96">46.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">11.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сапарева баня</td> <td class="R5" width="144">1 754.2</td> <td class="R5" width="108">1 471.8</td> <td class="R5" width="80">185.2</td> <td class="R5" width="116">21.0</td> <td class="R5" width="96">76.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">43.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Трекляно</td> <td class="R5" width="144">889.5</td> <td class="R5" width="108">493.6</td> <td class="R5" width="80">168.3</td> <td class="R5" width="116">35.4</td> <td class="R5" width="96">192.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">138.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ЛОВЕЧ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Априлци</td> <td class="R5" width="144">1 428.8</td> <td class="R5" width="108">1 185.8</td> <td class="R5" width="80">67.8</td> <td class="R5" width="116">36.7</td> <td class="R5" width="96">138.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">112.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Летница</td> <td class="R5" width="144">1 993.4</td> <td class="R5" width="108">1 580.5</td> <td class="R5" width="80">296.9</td> <td class="R5" width="116">18.4</td> <td class="R5" width="96">97.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">72.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ловеч</td> <td class="R5" width="144">18 635.3</td> <td class="R5" width="108">14 008.7</td> <td class="R5" width="80">1 951.4</td> <td class="R5" width="116">95.1</td> <td class="R5" width="96">2 580.1</td> <td class="R5" width="96">2 000.0</td> <td class="R5" width="108">372.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Луковит</td> <td class="R5" width="144">6 015.9</td> <td class="R5" width="108">4 737.2</td> <td class="R5" width="80">1 037.8</td> <td class="R5" width="116">35.1</td> <td class="R5" width="96">205.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">126.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тетевен</td> <td class="R5" width="144">6 545.1</td> <td class="R5" width="108">5 280.6</td> <td class="R5" width="80">984.8</td> <td class="R5" width="116">44.9</td> <td class="R5" width="96">234.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">137.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Троян</td> <td class="R5" width="144">9 749.3</td> <td class="R5" width="108">7 381.3</td> <td class="R5" width="80">1 583.1</td> <td class="R5" width="116">129.7</td> <td class="R5" width="96">655.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">486.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Угърчин</td> <td class="R5" width="144">3 000.4</td> <td class="R5" width="108">2 064.0</td> <td class="R5" width="80">551.9</td> <td class="R5" width="116">65.1</td> <td class="R5" width="96">319.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">254.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ябланица</td> <td class="R5" width="144">2 581.4</td> <td class="R5" width="108">1 948.6</td> <td class="R5" width="80">389.2</td> <td class="R5" width="116">43.1</td> <td class="R5" width="96">200.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">160.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ МОНТАНА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Берковица</td> <td class="R5" width="144">7 918.9</td> <td class="R5" width="108">6 462.6</td> <td class="R5" width="80">965.3</td> <td class="R5" width="116">96.2</td> <td class="R5" width="96">394.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">298.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бойчиновци</td> <td class="R5" width="144">3 121.0</td> <td class="R5" width="108">2 433.3</td> <td class="R5" width="80">564.0</td> <td class="R5" width="116">12.9</td> <td class="R5" width="96">110.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">50.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Брусарци</td> <td class="R5" width="144">1 855.1</td> <td class="R5" width="108">1 434.9</td> <td class="R5" width="80">311.6</td> <td class="R5" width="116">13.8</td> <td class="R5" width="96">94.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">53.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Вълчедръм</td> <td class="R5" width="144">3 443.4</td> <td class="R5" width="108">2 661.5</td> <td class="R5" width="80">645.4</td> <td class="R5" width="116">28.5</td> <td class="R5" width="96">108.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">45.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Вършец</td> <td class="R5" width="144">3 085.7</td> <td class="R5" width="108">2 463.9</td> <td class="R5" width="80">437.4</td> <td class="R5" width="116">28.2</td> <td class="R5" width="96">156.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">110.8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Георги </td> <td class="R4" width="144">1 820.1</td> <td class="R4" width="108">1 525.5</td> <td class="R4" width="80">156.3</td> <td class="R4" width="116">24.8</td> <td class="R4" width="96">113.5</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">64.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Дамяново</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Лом</td> <td class="R5" width="144">9 450.9</td> <td class="R5" width="108">7 941.9</td> <td class="R5" width="80">1 285.5</td> <td class="R5" width="116">29.4</td> <td class="R5" width="96">194.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">110.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Медковец</td> <td class="R5" width="144">1 511.8</td> <td class="R5" width="108">1 201.8</td> <td class="R5" width="80">244.8</td> <td class="R5" width="116">11.6</td> <td class="R5" width="96">53.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">26.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Монтана</td> <td class="R5" width="144">16 822.4</td> <td class="R5" width="108">13 074.2</td> <td class="R5" width="80">1 936.8</td> <td class="R5" width="116">28.4</td> <td class="R5" width="96">1 783.0</td> <td class="R5" width="96">1 500.0</td> <td class="R5" width="108">111.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Чипровци</td> <td class="R5" width="144">1 235.0</td> <td class="R5" width="108">844.0</td> <td class="R5" width="80">281.6</td> <td class="R5" width="116">25.4</td> <td class="R5" width="96">84.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">41.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Якимово</td> <td class="R5" width="144">1 329.4</td> <td class="R5" width="108">950.5</td> <td class="R5" width="80">290.2</td> <td class="R5" width="116">12.5</td> <td class="R5" width="96">76.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">49.2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ПАЗАРДЖИК</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Батак</td> <td class="R5" width="144">2 737.6</td> <td class="R5" width="108">2 251.9</td> <td class="R5" width="80">301.1</td> <td class="R5" width="116">27.4</td> <td class="R5" width="96">157.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">107.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Белово</td> <td class="R5" width="144">2 597.4</td> <td class="R5" width="108">2 004.8</td> <td class="R5" width="80">497.9</td> <td class="R5" width="116">14.1</td> <td class="R5" width="96">80.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">31.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Брацигово</td> <td class="R5" width="144">3 718.5</td> <td class="R5" width="108">3 079.9</td> <td class="R5" width="80">505.9</td> <td class="R5" width="116">18.3</td> <td class="R5" width="96">114.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">71.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Велинград</td> <td class="R5" width="144">12 549.1</td> <td class="R5" width="108">10 207.8</td> <td class="R5" width="80">1 820.3</td> <td class="R5" width="116">74.2</td> <td class="R5" width="96">446.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">290.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Лесичово</td> <td class="R5" width="144">2 183.9</td> <td class="R5" width="108">1 697.5</td> <td class="R5" width="80">338.8</td> <td class="R5" width="116">22.9</td> <td class="R5" width="96">124.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">89.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Пазарджик</td> <td class="R5" width="144">30 672.3</td> <td class="R5" width="108">26 412.7</td> <td class="R5" width="80">3 548.1</td> <td class="R5" width="116">165.0</td> <td class="R5" width="96">546.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">263.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Панагюрище</td> <td class="R5" width="144">6 893.2</td> <td class="R5" width="108">5 515.0</td> <td class="R5" width="80">1 155.3</td> <td class="R5" width="116">26.7</td> <td class="R5" width="96">196.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">104.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Пещера</td> <td class="R5" width="144">5 424.8</td> <td class="R5" width="108">4 417.5</td> <td class="R5" width="80">848.7</td> <td class="R5" width="116">29.4</td> <td class="R5" width="96">129.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">83.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ракитово</td> <td class="R5" width="144">5 259.2</td> <td class="R5" width="108">4 322.1</td> <td class="R5" width="80">740.6</td> <td class="R5" width="116">31.5</td> <td class="R5" width="96">165.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">123.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Септември</td> <td class="R5" width="144">6 951.0</td> <td class="R5" width="108">5 445.2</td> <td class="R5" width="80">1 251.7</td> <td class="R5" width="116">32.9</td> <td class="R5" width="96">221.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">129.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Стрелча</td> <td class="R5" width="144">1 556.7</td> <td class="R5" width="108">1 185.2</td> <td class="R5" width="80">307.6</td> <td class="R5" width="116">6.7</td> <td class="R5" width="96">57.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">26.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ ПЕРНИК</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Брезник</td> <td class="R5" width="144">2 382.8</td> <td class="R5" width="108">1 541.6</td> <td class="R5" width="80">454.4</td> <td class="R5" width="116">56.3</td> <td class="R5" width="96">330.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">220.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Земен</td> <td class="R5" width="144">1 131.6</td> <td class="R5" width="108">722.5</td> <td class="R5" width="80">255.4</td> <td class="R5" width="116">19.2</td> <td class="R5" width="96">134.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">75.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ковачевци</td> <td class="R5" width="144">907.0</td> <td class="R5" width="108">515.2</td> <td class="R5" width="80">161.7</td> <td class="R5" width="116">39.9</td> <td class="R5" width="96">190.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">156.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Перник</td> <td class="R5" width="144">19 059.2</td> <td class="R5" width="108">16 819.8</td> <td class="R5" width="80">1 664.0</td> <td class="R5" width="116">181.1</td> <td class="R5" width="96">394.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">173.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Радомир</td> <td class="R5" width="144">6 224.5</td> <td class="R5" width="108">5 281.7</td> <td class="R5" width="80">599.3</td> <td class="R5" width="116">42.8</td> <td class="R5" width="96">300.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">168.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Трън</td> <td class="R5" width="144">2 348.0</td> <td class="R5" width="108">1 447.7</td> <td class="R5" width="80">476.7</td> <td class="R5" width="116">56.8</td> <td class="R5" width="96">366.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">222.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ ПЛЕВЕН</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Белене</td> <td class="R5" width="144">2 811.4</td> <td class="R5" width="108">2 206.2</td> <td class="R5" width="80">447.7</td> <td class="R5" width="116">26.0</td> <td class="R5" width="96">131.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">87.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Гулянци</td> <td class="R5" width="144">3 368.3</td> <td class="R5" width="108">2 446.9</td> <td class="R5" width="80">739.5</td> <td class="R5" width="116">22.6</td> <td class="R5" width="96">159.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">88.4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Долна </td> <td class="R4" width="144">5 476.9</td> <td class="R4" width="108">4 013.1</td> <td class="R4" width="80">1 164.0</td> <td class="R4" width="116">40.2</td> <td class="R4" width="96">259.6</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">157.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Митрополия</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Долни Дъбник</td> <td class="R5" width="144">3 460.8</td> <td class="R5" width="108">2 553.7</td> <td class="R5" width="80">731.8</td> <td class="R5" width="116">24.8</td> <td class="R5" width="96">150.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">97.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Искър</td> <td class="R5" width="144">2 113.4</td> <td class="R5" width="108">1 594.4</td> <td class="R5" width="80">430.4</td> <td class="R5" width="116">11.3</td> <td class="R5" width="96">77.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">44.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Левски</td> <td class="R5" width="144">5 178.0</td> <td class="R5" width="108">4 003.4</td> <td class="R5" width="80">1 023.8</td> <td class="R5" width="116">14.0</td> <td class="R5" width="96">136.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">54.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Никопол</td> <td class="R5" width="144">2 819.1</td> <td class="R5" width="108">2 077.6</td> <td class="R5" width="80">596.3</td> <td class="R5" width="116">15.5</td> <td class="R5" width="96">129.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">60.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Плевен</td> <td class="R5" width="144">33 895.9</td> <td class="R5" width="108">29 929.3</td> <td class="R5" width="80">3 250.1</td> <td class="R5" width="116">123.7</td> <td class="R5" width="96">592.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">292.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Пордим</td> <td class="R5" width="144">3 031.1</td> <td class="R5" width="108">2 499.4</td> <td class="R5" width="80">389.2</td> <td class="R5" width="116">20.7</td> <td class="R5" width="96">121.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">80.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Червен бряг</td> <td class="R5" width="144">7 290.4</td> <td class="R5" width="108">5 621.3</td> <td class="R5" width="80">1 386.4</td> <td class="R5" width="116">42.3</td> <td class="R5" width="96">240.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">138.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кнежа</td> <td class="R5" width="144">4 077.9</td> <td class="R5" width="108">3 221.9</td> <td class="R5" width="80">762.8</td> <td class="R5" width="116">9.4</td> <td class="R5" width="96">83.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">36.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ ПЛОВДИВ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Асеновград</td> <td class="R5" width="144">16 537.3</td> <td class="R5" width="108">13 372.7</td> <td class="R5" width="80">2 573.6</td> <td class="R5" width="116">94.6</td> <td class="R5" width="96">496.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">300.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Брезово</td> <td class="R5" width="144">2 526.7</td> <td class="R5" width="108">1 920.0</td> <td class="R5" width="80">338.8</td> <td class="R5" width="116">39.9</td> <td class="R5" width="96">228.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">156.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Калояново</td> <td class="R5" width="144">3 426.0</td> <td class="R5" width="108">2 633.5</td> <td class="R5" width="80">591.8</td> <td class="R5" width="116">26.6</td> <td class="R5" width="96">174.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">103.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Карлово</td> <td class="R5" width="144">16 021.9</td> <td class="R5" width="108">10 890.5</td> <td class="R5" width="80">2 590.5</td> <td class="R5" width="116">70.5</td> <td class="R5" width="96">2 470.4</td> <td class="R5" width="96">2 000.0</td> <td class="R5" width="108">276.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кричим</td> <td class="R5" width="144">2 592.5</td> <td class="R5" width="108">2 162.9</td> <td class="R5" width="80">400.4</td> <td class="R5" width="116">2.4</td> <td class="R5" width="96">26.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">9.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Лъки</td> <td class="R5" width="144">1 617.8</td> <td class="R5" width="108">1 132.4</td> <td class="R5" width="80">265.6</td> <td class="R5" width="116">44.4</td> <td class="R5" width="96">175.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">135.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Марица</td> <td class="R5" width="144">6 589.3</td> <td class="R5" width="108">5 641.1</td> <td class="R5" width="80">727.4</td> <td class="R5" width="116">23.5</td> <td class="R5" width="96">197.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">90.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Перущица</td> <td class="R5" width="144">1 548.9</td> <td class="R5" width="108">1 275.8</td> <td class="R5" width="80">217.0</td> <td class="R5" width="116">8.9</td> <td class="R5" width="96">47.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">34.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Пловдив</td> <td class="R5" width="144">96 194.3</td> <td class="R5" width="108">91 053.5</td> <td class="R5" width="80">4 580.8</td> <td class="R5" width="116">9.4</td> <td class="R5" width="96">550.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">36.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Първомай</td> <td class="R5" width="144">6 939.9</td> <td class="R5" width="108">5 222.4</td> <td class="R5" width="80">1 355.5</td> <td class="R5" width="116">52.0</td> <td class="R5" width="96">310.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">203.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Раковски</td> <td class="R5" width="144">6 251.4</td> <td class="R5" width="108">4 980.2</td> <td class="R5" width="80">1 091.8</td> <td class="R5" width="116">22.6</td> <td class="R5" width="96">156.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">88.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Родопи</td> <td class="R5" width="144">6 545.7</td> <td class="R5" width="108">5 136.8</td> <td class="R5" width="80">980.8</td> <td class="R5" width="116">149.7</td> <td class="R5" width="96">278.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">158.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Садово</td> <td class="R5" width="144">3 988.7</td> <td class="R5" width="108">3 145.2</td> <td class="R5" width="80">721.6</td> <td class="R5" width="116">12.5</td> <td class="R5" width="96">109.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">48.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Стамболийски</td> <td class="R5" width="144">4 930.9</td> <td class="R5" width="108">4 004.3</td> <td class="R5" width="80">824.0</td> <td class="R5" width="116">19.0</td> <td class="R5" width="96">83.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">38.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Съединение</td> <td class="R5" width="144">2 482.0</td> <td class="R5" width="108">1 767.3</td> <td class="R5" width="80">579.3</td> <td class="R5" width="116">16.5</td> <td class="R5" width="96">118.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">64.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Хисаря</td> <td class="R5" width="144">3 595.2</td> <td class="R5" width="108">2 836.3</td> <td class="R5" width="80">598.9</td> <td class="R5" width="116">27.1</td> <td class="R5" width="96">132.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">58.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Куклен</td> <td class="R5" width="144">1 793.0</td> <td class="R5" width="108">1 365.8</td> <td class="R5" width="80">232.5</td> <td class="R5" width="116">47.0</td> <td class="R5" width="96">147.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">116.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сопот</td> <td class="R5" width="144">3 151.9</td> <td class="R5" width="108">2 701.6</td> <td class="R5" width="80">368.9</td> <td class="R5" width="116">11.9</td> <td class="R5" width="96">69.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">46.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ РАЗГРАД</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Завет</td> <td class="R5" width="144">3 614.1</td> <td class="R5" width="108">2 887.5</td> <td class="R5" width="80">552.2</td> <td class="R5" width="116">30.3</td> <td class="R5" width="96">144.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">97.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Исперих</td> <td class="R5" width="144">8 261.8</td> <td class="R5" width="108">6 931.8</td> <td class="R5" width="80">1 081.5</td> <td class="R5" width="116">32.1</td> <td class="R5" width="96">216.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">107.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кубрат</td> <td class="R5" width="144">5 869.4</td> <td class="R5" width="108">4 896.1</td> <td class="R5" width="80">701.6</td> <td class="R5" width="116">42.1</td> <td class="R5" width="96">229.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">138.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Лозница</td> <td class="R5" width="144">3 386.2</td> <td class="R5" width="108">2 635.4</td> <td class="R5" width="80">482.8</td> <td class="R5" width="116">57.5</td> <td class="R5" width="96">210.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">147.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Разград</td> <td class="R5" width="144">16 828.3</td> <td class="R5" width="108">14 704.2</td> <td class="R5" width="80">1 651.9</td> <td class="R5" width="116">104.5</td> <td class="R5" width="96">367.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">203.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Самуил</td> <td class="R5" width="144">3 601.4</td> <td class="R5" width="108">3 012.1</td> <td class="R5" width="80">413.5</td> <td class="R5" width="116">34.6</td> <td class="R5" width="96">141.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">85.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Цар Калоян</td> <td class="R5" width="144">2 047.4</td> <td class="R5" width="108">1 651.6</td> <td class="R5" width="80">323.7</td> <td class="R5" width="116">9.7</td> <td class="R5" width="96">62.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">38.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ РУСЕ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Борово</td> <td class="R5" width="144">2 609.4</td> <td class="R5" width="108">2 185.7</td> <td class="R5" width="80">261.6</td> <td class="R5" width="116">29.1</td> <td class="R5" width="96">133.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">94.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Бяла</td> <td class="R5" width="144">4 486.6</td> <td class="R5" width="108">3 468.1</td> <td class="R5" width="80">794.5</td> <td class="R5" width="116">32.3</td> <td class="R5" width="96">191.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">126.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ветово</td> <td class="R5" width="144">4 098.8</td> <td class="R5" width="108">3 139.3</td> <td class="R5" width="80">751.9</td> <td class="R5" width="116">30.9</td> <td class="R5" width="96">176.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">120.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Две могили</td> <td class="R5" width="144">2 895.2</td> <td class="R5" width="108">2 119.9</td> <td class="R5" width="80">550.9</td> <td class="R5" width="116">33.3</td> <td class="R5" width="96">191.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">130.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Иваново</td> <td class="R5" width="144">2 550.0</td> <td class="R5" width="108">1 583.7</td> <td class="R5" width="80">618.7</td> <td class="R5" width="116">56.3</td> <td class="R5" width="96">291.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">221.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Русе</td> <td class="R5" width="144">48 840.2</td> <td class="R5" width="108">45 470.5</td> <td class="R5" width="80">2 723.3</td> <td class="R5" width="116">131.1</td> <td class="R5" width="96">515.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">203.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сливо поле</td> <td class="R5" width="144">3 223.5</td> <td class="R5" width="108">2 371.1</td> <td class="R5" width="80">615.8</td> <td class="R5" width="116">36.7</td> <td class="R5" width="96">199.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">143.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ценово</td> <td class="R5" width="144">1 704.9</td> <td class="R5" width="108">1 171.7</td> <td class="R5" width="80">381.6</td> <td class="R5" width="116">22.0</td> <td class="R5" width="96">129.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">86.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">СИЛИСТРА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Алфатар</td> <td class="R5" width="144">1 346.8</td> <td class="R5" width="108">1 102.0</td> <td class="R5" width="80">136.8</td> <td class="R5" width="116">15.2</td> <td class="R5" width="96">92.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">59.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Главиница</td> <td class="R5" width="144">4 485.6</td> <td class="R5" width="108">3 504.8</td> <td class="R5" width="80">748.6</td> <td class="R5" width="116">38.2</td> <td class="R5" width="96">194.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">98.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Дулово</td> <td class="R5" width="144">8 575.2</td> <td class="R5" width="108">7 276.8</td> <td class="R5" width="80">1 046.3</td> <td class="R5" width="116">24.2</td> <td class="R5" width="96">227.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">95.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Кайнарджа</td> <td class="R5" width="144">2 402.1</td> <td class="R5" width="108">1 826.2</td> <td class="R5" width="80">386.2</td> <td class="R5" width="116">26.9</td> <td class="R5" width="96">162.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">104.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Силистра</td> <td class="R5" width="144">17 737.4</td> <td class="R5" width="108">14 279.0</td> <td class="R5" width="80">1 316.4</td> <td class="R5" width="116">49.1</td> <td class="R5" width="96">2 092.9</td> <td class="R5" width="96">1 750.0</td> <td class="R5" width="108">192.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ситово</td> <td class="R5" width="144">1 849.0</td> <td class="R5" width="108">1 296.8</td> <td class="R5" width="80">370.4</td> <td class="R5" width="116">26.9</td> <td class="R5" width="96">154.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">105.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тутракан</td> <td class="R5" width="144">5 028.7</td> <td class="R5" width="108">3 962.7</td> <td class="R5" width="80">865.2</td> <td class="R5" width="116">24.2</td> <td class="R5" width="96">176.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">94.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ СЛИВЕН</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Котел</td> <td class="R5" width="144">6 608.2</td> <td class="R5" width="108">4 811.0</td> <td class="R5" width="80">1 292.0</td> <td class="R5" width="116">93.5</td> <td class="R5" width="96">411.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">288.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Нова Загора</td> <td class="R5" width="144">12 816.9</td> <td class="R5" width="108">10 243.1</td> <td class="R5" width="80">2 055.4</td> <td class="R5" width="116">92.5</td> <td class="R5" width="96">425.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">244.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сливен</td> <td class="R5" width="144">34 926.3</td> <td class="R5" width="108">29 413.0</td> <td class="R5" width="80">4 253.6</td> <td class="R5" width="116">253.0</td> <td class="R5" width="96">1 006.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">646.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Твърдица</td> <td class="R5" width="144">6 406.7</td> <td class="R5" width="108">5 208.8</td> <td class="R5" width="80">874.0</td> <td class="R5" width="116">52.5</td> <td class="R5" width="96">271.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">205.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ СМОЛЯН</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Баните</td> <td class="R5" width="144">1 851.1</td> <td class="R5" width="108">1 338.5</td> <td class="R5" width="80">158.3</td> <td class="R5" width="116">64.2</td> <td class="R5" width="96">290.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">226.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Борино</td> <td class="R5" width="144">1 344.2</td> <td class="R5" width="108">1 027.9</td> <td class="R5" width="80">152.2</td> <td class="R5" width="116">59.5</td> <td class="R5" width="96">104.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">79.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Девин</td> <td class="R5" width="144">4 066.9</td> <td class="R5" width="108">2 875.8</td> <td class="R5" width="80">723.4</td> <td class="R5" width="116">193.9</td> <td class="R5" width="96">273.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">191.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Доспат</td> <td class="R5" width="144">4 118.8</td> <td class="R5" width="108">2 440.3</td> <td class="R5" width="80">524.8</td> <td class="R5" width="116">45.2</td> <td class="R5" width="96">1 108.5</td> <td class="R5" width="96">984.0</td> <td class="R5" width="108">77.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Златоград</td> <td class="R5" width="144">4 209.6</td> <td class="R5" width="108">3 362.5</td> <td class="R5" width="80">566.4</td> <td class="R5" width="116">70.4</td> <td class="R5" width="96">210.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">160.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Мадан</td> <td class="R5" width="144">3 866.7</td> <td class="R5" width="108">2 762.8</td> <td class="R5" width="80">575.8</td> <td class="R5" width="116">135.3</td> <td class="R5" width="96">392.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">268.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Неделино</td> <td class="R5" width="144">2 891.7</td> <td class="R5" width="108">1 997.6</td> <td class="R5" width="80">364.2</td> <td class="R5" width="116">128.4</td> <td class="R5" width="96">401.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">348.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Рудозем</td> <td class="R5" width="144">3 633.0</td> <td class="R5" width="108">2 855.4</td> <td class="R5" width="80">453.7</td> <td class="R5" width="116">120.0</td> <td class="R5" width="96">203.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">134.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Смолян</td> <td class="R5" width="144">17 739.0</td> <td class="R5" width="108">14 037.2</td> <td class="R5" width="80">426.3</td> <td class="R5" width="116">463.1</td> <td class="R5" width="96">2 812.4</td> <td class="R5" width="96">1 900.0</td> <td class="R5" width="108">633.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Чепеларе</td> <td class="R5" width="144">2 442.8</td> <td class="R5" width="108">2 030.5</td> <td class="R5" width="80">82.8</td> <td class="R5" width="116">96.0</td> <td class="R5" width="96">233.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">175.1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">СТОЛИЧНА </td> <td class="R4" width="144">244 148.4</td> <td class="R4" width="108">231 135.1</td> <td class="R4" width="80">10 403.9</td> <td class="R4" width="116">205.7</td> <td class="R4" width="96">2 403.7</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">431.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЩИНА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">СОФИЙСКА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Антон</td> <td class="R5" width="144">740.8</td> <td class="R5" width="108">575.2</td> <td class="R5" width="80">101.4</td> <td class="R5" width="116">14.6</td> <td class="R5" width="96">49.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">41.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Божурище</td> <td class="R5" width="144">2 259.7</td> <td class="R5" width="108">2 078.0</td> <td class="R5" width="80">75.9</td> <td class="R5" width="116">13.5</td> <td class="R5" width="96">92.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">53.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ботевград</td> <td class="R5" width="144">9 083.0</td> <td class="R5" width="108">7 216.0</td> <td class="R5" width="80">1 196.4</td> <td class="R5" width="116">115.1</td> <td class="R5" width="96">555.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">450.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Годеч</td> <td class="R5" width="144">2 072.7</td> <td class="R5" width="108">1 380.2</td> <td class="R5" width="80">381.4</td> <td class="R5" width="116">48.5</td> <td class="R5" width="96">262.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">189.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Горна Малина</td> <td class="R5" width="144">1 982.1</td> <td class="R5" width="108">1 604.8</td> <td class="R5" width="80">193.5</td> <td class="R5" width="116">25.9</td> <td class="R5" width="96">157.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">101.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Долна баня</td> <td class="R5" width="144">1 676.7</td> <td class="R5" width="108">1 526.6</td> <td class="R5" width="80">111.6</td> <td class="R5" width="116">5.3</td> <td class="R5" width="96">33.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">20.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Драгоман</td> <td class="R5" width="144">2 138.5</td> <td class="R5" width="108">1 466.2</td> <td class="R5" width="80">342.1</td> <td class="R5" width="116">48.6</td> <td class="R5" width="96">281.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">190.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Елин Пелин</td> <td class="R5" width="144">5 863.8</td> <td class="R5" width="108">4 958.3</td> <td class="R5" width="80">579.4</td> <td class="R5" width="116">55.2</td> <td class="R5" width="96">270.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">171.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Етрополе</td> <td class="R5" width="144">7 446.9</td> <td class="R5" width="108">4 429.8</td> <td class="R5" width="80">642.8</td> <td class="R5" width="116">105.0</td> <td class="R5" width="96">2 269.3</td> <td class="R5" width="96">2 027.0</td> <td class="R5" width="108">182.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Златица</td> <td class="R5" width="144">1 940.2</td> <td class="R5" width="108">1 604.0</td> <td class="R5" width="80">271.5</td> <td class="R5" width="116">7.9</td> <td class="R5" width="96">56.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">30.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ихтиман</td> <td class="R5" width="144">5 865.4</td> <td class="R5" width="108">4 559.2</td> <td class="R5" width="80">925.8</td> <td class="R5" width="116">56.5</td> <td class="R5" width="96">323.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">221.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Копривщица</td> <td class="R5" width="144">1 128.4</td> <td class="R5" width="108">1 025.3</td> <td class="R5" width="80">47.4</td> <td class="R5" width="116">8.8</td> <td class="R5" width="96">46.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">34.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Костенец</td> <td class="R5" width="144">3 612.2</td> <td class="R5" width="108">3 049.5</td> <td class="R5" width="80">345.8</td> <td class="R5" width="116">36.3</td> <td class="R5" width="96">180.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">127.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Костинброд</td> <td class="R5" width="144">3 988.7</td> <td class="R5" width="108">3 339.9</td> <td class="R5" width="80">400.9</td> <td class="R5" width="116">45.9</td> <td class="R5" width="96">202.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">131.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Мирково</td> <td class="R5" width="144">940.7</td> <td class="R5" width="108">697.0</td> <td class="R5" width="80">122.7</td> <td class="R5" width="116">19.9</td> <td class="R5" width="96">101.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">70.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Пирдоп</td> <td class="R5" width="144">2 700.0</td> <td class="R5" width="108">2 385.5</td> <td class="R5" width="80">183.4</td> <td class="R5" width="116">44.9</td> <td class="R5" width="96">86.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">61.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Правец</td> <td class="R5" width="144">5 450.8</td> <td class="R5" width="108">4 411.8</td> <td class="R5" width="80">236.0</td> <td class="R5" width="116">152.4</td> <td class="R5" width="96">650.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">596.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Самоков</td> <td class="R5" width="144">10 152.9</td> <td class="R5" width="108">9 399.5</td> <td class="R5" width="80">295.6</td> <td class="R5" width="116">98.7</td> <td class="R5" width="96">359.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">182.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Своге</td> <td class="R5" width="144">5 920.2</td> <td class="R5" width="108">4 515.8</td> <td class="R5" width="80">603.2</td> <td class="R5" width="116">171.4</td> <td class="R5" width="96">629.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">470.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Сливница</td> <td class="R5" width="144">2 483.3</td> <td class="R5" width="108">1 935.4</td> <td class="R5" width="80">400.0</td> <td class="R5" width="116">20.1</td> <td class="R5" width="96">127.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">79.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Чавдар</td> <td class="R5" width="144">571.5</td> <td class="R5" width="108">489.8</td> <td class="R5" width="80">39.0</td> <td class="R5" width="116">7.0</td> <td class="R5" width="96">35.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">27.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Челопеч</td> <td class="R5" width="144">720.5</td> <td class="R5" width="108">618.4</td> <td class="R5" width="80">42.3</td> <td class="R5" width="116">10.7</td> <td class="R5" width="96">49.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">41.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ СТАРА</td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ЗАГОРА</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Братя </td> <td class="R4" width="144">2 721.7</td> <td class="R4" width="108">1 825.2</td> <td class="R4" width="80">638.0</td> <td class="R4" width="116">33.9</td> <td class="R4" width="96">224.6</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">133.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Даскалови</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Гурково</td> <td class="R5" width="144">1 907.9</td> <td class="R5" width="108">1 470.3</td> <td class="R5" width="80">357.4</td> <td class="R5" width="116">10.8</td> <td class="R5" width="96">69.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">31.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Гълъбово</td> <td class="R5" width="144">3 530.6</td> <td class="R5" width="108">3 016.8</td> <td class="R5" width="80">343.1</td> <td class="R5" width="116">39.5</td> <td class="R5" width="96">131.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">67.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Казанлък</td> <td class="R5" width="144">20 392.1</td> <td class="R5" width="108">17 234.1</td> <td class="R5" width="80">2 748.0</td> <td class="R5" width="116">44.7</td> <td class="R5" width="96">365.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">175.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Мъглиж</td> <td class="R5" width="144">3 398.6</td> <td class="R5" width="108">2 477.3</td> <td class="R5" width="80">713.1</td> <td class="R5" width="116">28.5</td> <td class="R5" width="96">179.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">112.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Николаево</td> <td class="R5" width="144">1 980.7</td> <td class="R5" width="108">1 624.4</td> <td class="R5" width="80">270.9</td> <td class="R5" width="116">13.1</td> <td class="R5" width="96">72.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">51.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Опан</td> <td class="R5" width="144">1 059.1</td> <td class="R5" width="108">785.9</td> <td class="R5" width="80">147.0</td> <td class="R5" width="116">15.9</td> <td class="R5" width="96">110.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">62.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Павел баня</td> <td class="R5" width="144">4 836.0</td> <td class="R5" width="108">3 883.2</td> <td class="R5" width="80">823.6</td> <td class="R5" width="116">10.6</td> <td class="R5" width="96">118.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">41.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Раднево</td> <td class="R5" width="144">6 004.8</td> <td class="R5" width="108">4 676.4</td> <td class="R5" width="80">990.9</td> <td class="R5" width="116">65.7</td> <td class="R5" width="96">271.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">161.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Стара Загора</td> <td class="R5" width="144">49 888.7</td> <td class="R5" width="108">45 716.9</td> <td class="R5" width="80">3 197.8</td> <td class="R5" width="116">114.5</td> <td class="R5" width="96">859.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">448.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Чирпан</td> <td class="R5" width="144">6 319.9</td> <td class="R5" width="108">4 759.2</td> <td class="R5" width="80">1 213.2</td> <td class="R5" width="116">48.9</td> <td class="R5" width="96">298.6</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">191.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ ТЪРГО-</td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ВИЩЕ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Антоново</td> <td class="R5" width="144">2 803.3</td> <td class="R5" width="108">1 825.9</td> <td class="R5" width="80">491.5</td> <td class="R5" width="116">70.0</td> <td class="R5" width="96">415.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">274.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Омуртаг</td> <td class="R5" width="144">8 103.9</td> <td class="R5" width="108">6 390.7</td> <td class="R5" width="80">1 216.5</td> <td class="R5" width="116">70.0</td> <td class="R5" width="96">426.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">274.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Опака</td> <td class="R5" width="144">2 502.1</td> <td class="R5" width="108">2 017.7</td> <td class="R5" width="80">364.1</td> <td class="R5" width="116">18.0</td> <td class="R5" width="96">102.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">70.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Попово</td> <td class="R5" width="144">9 422.2</td> <td class="R5" width="108">7 259.6</td> <td class="R5" width="80">1 537.8</td> <td class="R5" width="116">92.8</td> <td class="R5" width="96">532.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">363.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Търговище</td> <td class="R5" width="144">17 761.0</td> <td class="R5" width="108">14 938.9</td> <td class="R5" width="80">1 979.8</td> <td class="R5" width="116">120.3</td> <td class="R5" width="96">722.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">471.3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ХАСКОВО</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Димитровград</td> <td class="R5" width="144">12 595.7</td> <td class="R5" width="108">10 514.5</td> <td class="R5" width="80">1 635.8</td> <td class="R5" width="116">55.0</td> <td class="R5" width="96">390.4</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">215.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ивайловград</td> <td class="R5" width="144">3 311.3</td> <td class="R5" width="108">2 072.0</td> <td class="R5" width="80">674.0</td> <td class="R5" width="116">87.3</td> <td class="R5" width="96">478.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">341.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Любимец</td> <td class="R5" width="144">3 115.2</td> <td class="R5" width="108">2 558.5</td> <td class="R5" width="80">392.1</td> <td class="R5" width="116">29.9</td> <td class="R5" width="96">134.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">79.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Маджарово</td> <td class="R5" width="144">914.0</td> <td class="R5" width="108">662.7</td> <td class="R5" width="80">55.9</td> <td class="R5" width="116">29.6</td> <td class="R5" width="96">165.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">116.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Минерални бани</td> <td class="R5" width="144">2 350.0</td> <td class="R5" width="108">1 954.2</td> <td class="R5" width="80">221.9</td> <td class="R5" width="116">30.2</td> <td class="R5" width="96">143.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">95.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Свиленград</td> <td class="R5" width="144">7 111.4</td> <td class="R5" width="108">5 545.5</td> <td class="R5" width="80">1 190.9</td> <td class="R5" width="116">55.5</td> <td class="R5" width="96">319.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">195.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Симеоновград</td> <td class="R5" width="144">2 779.3</td> <td class="R5" width="108">2 359.1</td> <td class="R5" width="80">334.6</td> <td class="R5" width="116">8.6</td> <td class="R5" width="96">77.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">31.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Стамболово</td> <td class="R5" width="144">2 305.0</td> <td class="R5" width="108">1 848.0</td> <td class="R5" width="80">171.6</td> <td class="R5" width="116">43.6</td> <td class="R5" width="96">241.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">159.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тополовград</td> <td class="R5" width="144">4 188.3</td> <td class="R5" width="108">3 142.5</td> <td class="R5" width="80">815.8</td> <td class="R5" width="116">26.0</td> <td class="R5" width="96">204.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">101.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Харманли</td> <td class="R5" width="144">8 060.8</td> <td class="R5" width="108">5 312.6</td> <td class="R5" width="80">876.3</td> <td class="R5" width="116">49.2</td> <td class="R5" width="96">1 822.7</td> <td class="R5" width="96">1 500.0</td> <td class="R5" width="108">192.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Хасково</td> <td class="R5" width="144">29 773.3</td> <td class="R5" width="108">27 829.6</td> <td class="R5" width="80">1 353.0</td> <td class="R5" width="116">78.5</td> <td class="R5" width="96">512.2</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">248.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ОБЛАСТ ШУМЕН</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Велики </td> <td class="R4" width="144">5 408.7</td> <td class="R4" width="108">3 418.0</td> <td class="R4" width="80">732.0</td> <td class="R4" width="116">29.4</td> <td class="R4" width="96">1 229.3</td> <td class="R4" width="96">1 050.0</td> <td class="R4" width="108">115.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Преслав</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Венец</td> <td class="R5" width="144">2 641.7</td> <td class="R5" width="108">2 053.7</td> <td class="R5" width="80">395.0</td> <td class="R5" width="116">29.0</td> <td class="R5" width="96">164.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">113.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Върбица</td> <td class="R5" width="144">3 880.4</td> <td class="R5" width="108">3 040.4</td> <td class="R5" width="80">667.1</td> <td class="R5" width="116">19.8</td> <td class="R5" width="96">153.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">77.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Каолиново</td> <td class="R5" width="144">4 298.2</td> <td class="R5" width="108">3 453.6</td> <td class="R5" width="80">665.4</td> <td class="R5" width="116">22.3</td> <td class="R5" width="96">156.9</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">87.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Каспичан</td> <td class="R5" width="144">3 217.0</td> <td class="R5" width="108">2 600.0</td> <td class="R5" width="80">481.7</td> <td class="R5" width="116">17.8</td> <td class="R5" width="96">117.5</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">69.8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">Никола </td> <td class="R4" width="144">2 639.5</td> <td class="R4" width="108">2 099.4</td> <td class="R4" width="80">406.4</td> <td class="R4" width="116">40.2</td> <td class="R4" width="96">93.5</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">45.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Козлево</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Нови пазар</td> <td class="R5" width="144">6 637.2</td> <td class="R5" width="108">5 484.3</td> <td class="R5" width="80">856.4</td> <td class="R5" width="116">84.4</td> <td class="R5" width="96">212.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">132.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Смядово</td> <td class="R5" width="144">3 121.6</td> <td class="R5" width="108">2 582.3</td> <td class="R5" width="80">437.2</td> <td class="R5" width="116">10.3</td> <td class="R5" width="96">91.8</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">40.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Хитрино</td> <td class="R5" width="144">2 187.3</td> <td class="R5" width="108">1 686.2</td> <td class="R5" width="80">200.3</td> <td class="R5" width="116">64.1</td> <td class="R5" width="96">236.7</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">164.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Шумен</td> <td class="R5" width="144">36 248.5</td> <td class="R5" width="108">29 534.8</td> <td class="R5" width="80">2 600.3</td> <td class="R5" width="116">87.4</td> <td class="R5" width="96">4 026.0</td> <td class="R5" width="96">3 500.0</td> <td class="R5" width="108">282.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="160">ОБЛАСТ </td> <td class="R4" width="144">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="116">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="96">&nbsp;</td> <td class="R4" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ЯМБОЛ</td> <td class="R5" width="144">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="116">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Болярово </td> <td class="R5" width="144">2 427.0</td> <td class="R5" width="108">2 060.4</td> <td class="R5" width="80">121.1</td> <td class="R5" width="116">32.4</td> <td class="R5" width="96">213.1</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">127.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Елхово</td> <td class="R5" width="144">5 017.8</td> <td class="R5" width="108">3 731.4</td> <td class="R5" width="80">964.0</td> <td class="R5" width="116">51.4</td> <td class="R5" width="96">271.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">160.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Стралджа</td> <td class="R5" width="144">4 991.6</td> <td class="R5" width="108">3 767.3</td> <td class="R5" width="80">900.2</td> <td class="R5" width="116">53.8</td> <td class="R5" width="96">270.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">165.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Тунджа</td> <td class="R5" width="144">6 164.8</td> <td class="R5" width="108">4 001.4</td> <td class="R5" width="80">1 623.4</td> <td class="R5" width="116">68.7</td> <td class="R5" width="96">471.3</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">269.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">Ямбол</td> <td class="R5" width="144">20 642.5</td> <td class="R5" width="108">18 441.6</td> <td class="R5" width="80">2 054.6</td> <td class="R5" width="116">5.3</td> <td class="R5" width="96">141.0</td> <td class="R5" width="96">&nbsp;</td> <td class="R5" width="108">20.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="160">ВСИЧКО:</td> <td class="R5" width="144">2 156 695.0</td> <td class="R5" width="108">1 814 772.1</td> <td class="R5" width="80">217 660.4</td> <td class="R5" width="116">14 052.5</td> <td class="R5" width="96">110 210.0</td> <td class="R5" width="96">40 000.0</td> <td class="R5" width="108">42 500.0</td> </tr> </table>

(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции, без да се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 876 907,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 242 617,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 600,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 122 600,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 50 000,0 хил. лв. и по общини, както следва:

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="R15" colspan="8" width="908">(в хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" colspan="8" width="908">От тях:</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="140">ОБЩИНИ</td> <td class="C6" width="140">Бюджетни</td> <td class="C6" width="112">обща</td> <td class="C7" colspan="2" width="244">трансфери за местни дейности</td> <td class="C6" colspan="3" width="272">целева субсидия за</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">взаимоотно-</td> <td class="C4" width="112">субсидия за</td> <td class="C6" width="112">обща</td> <td class="C6" width="132">за зимно</td> <td class="C5" colspan="3" width="272">капиталови разходи</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">шения</td> <td class="C4" width="112">делегираните</td> <td class="C4" width="112">изравнителна</td> <td class="C4" width="132">поддържане и</td> <td class="C6" width="80">общо</td> <td class="C7" colspan="2" width="192">в т.ч.</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">от държавата</td> <td class="C4" width="112">субсидия</td> <td class="C4" width="132">снегопочистване</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C6" width="92">за</td> <td class="C6" width="100">за</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">дейности</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="132">на общински</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="92">екологични</td> <td class="C4" width="100">изграждане</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="132">пътища</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="92">обекти</td> <td class="C4" width="100">и</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="132">&nbsp;</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="92">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">основен</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="132">&nbsp;</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="92">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">ремонт</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="112">&nbsp;</td> <td class="C4" width="132">&nbsp;</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="92">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">на общински</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="140">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">&nbsp;</td> <td class="C5" width="112">&nbsp;</td> <td class="C5" width="112">&nbsp;</td> <td class="C5" width="132">&nbsp;</td> <td class="C5" width="80">&nbsp;</td> <td class="C5" width="92">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">пътища</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="140">1</td> <td class="C5" width="140">2(к.3+к.4+к.5+к.6)</td> <td class="C5" width="112">3</td> <td class="C5" width="112">4</td> <td class="C5" width="132">5</td> <td class="C5" width="80">6</td> <td class="C5" width="92">7</td> <td class="C5" width="100">8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">БЛАГОЕВГРАД</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Банско</td> <td class="R5" width="140">4 537,2</td> <td class="R5" width="112">4 022,1</td> <td class="R5" width="112">180,6</td> <td class="R5" width="132">48,3</td> <td class="R5" width="80">286,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">214,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белица</td> <td class="R5" width="140">4 134,1</td> <td class="R5" width="112">3 018,3</td> <td class="R5" width="112">586,5</td> <td class="R5" width="132">126,3</td> <td class="R5" width="80">403,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">336,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Благоев-</td> <td class="R4" width="140">27 280,1</td> <td class="R4" width="112">24 660,2</td> <td class="R4" width="112">2 003,8</td> <td class="R4" width="132">69,6</td> <td class="R4" width="80">546,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">308,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гоце Делчев</td> <td class="R5" width="140">12 384,5</td> <td class="R5" width="112">8 786,3</td> <td class="R5" width="112">1 405,1</td> <td class="R5" width="132">16,4</td> <td class="R5" width="80">2 176,7</td> <td class="R5" width="92">2 000,0</td> <td class="R5" width="100">73,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гърмен</td> <td class="R5" width="140">5 202,7</td> <td class="R5" width="112">4 294,4</td> <td class="R5" width="112">636,3</td> <td class="R5" width="132">58,4</td> <td class="R5" width="80">213,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">125,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кресна</td> <td class="R5" width="140">2 284,0</td> <td class="R5" width="112">1 673,1</td> <td class="R5" width="112">402,9</td> <td class="R5" width="132">29,3</td> <td class="R5" width="80">178,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">129,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Петрич</td> <td class="R5" width="140">16 676,1</td> <td class="R5" width="112">13 078,1</td> <td class="R5" width="112">2 726,0</td> <td class="R5" width="132">110,8</td> <td class="R5" width="80">761,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">491,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Разлог</td> <td class="R5" width="140">6 820,9</td> <td class="R5" width="112">5 674,3</td> <td class="R5" width="112">691,7</td> <td class="R5" width="132">86,3</td> <td class="R5" width="80">368,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">284,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сандански</td> <td class="R5" width="140">13 315,5</td> <td class="R5" width="112">10 514,9</td> <td class="R5" width="112">1 965,4</td> <td class="R5" width="132">105,3</td> <td class="R5" width="80">729,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">466,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сатовча</td> <td class="R5" width="140">6 546,0</td> <td class="R5" width="112">5 352,8</td> <td class="R5" width="112">903,7</td> <td class="R5" width="132">37,2</td> <td class="R5" width="80">252,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">165,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Симитли</td> <td class="R5" width="140">4 999,5</td> <td class="R5" width="112">3 736,9</td> <td class="R5" width="112">892,1</td> <td class="R5" width="132">75,6</td> <td class="R5" width="80">294,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">190,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Струмяни</td> <td class="R5" width="140">2 811,1</td> <td class="R5" width="112">2 099,6</td> <td class="R5" width="112">290,2</td> <td class="R5" width="132">78,1</td> <td class="R5" width="80">343,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">263,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хаджидимово</td> <td class="R5" width="140">4 176,1</td> <td class="R5" width="112">3 376,4</td> <td class="R5" width="112">619,4</td> <td class="R5" width="132">19,0</td> <td class="R5" width="80">161,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">83,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Якоруда</td> <td class="R5" width="140">3 812,9</td> <td class="R5" width="112">2 931,4</td> <td class="R5" width="112">623,6</td> <td class="R5" width="132">62,8</td> <td class="R5" width="80">195,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">135,7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">БУРГАС</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Айтос</td> <td class="R5" width="140">8 333,4</td> <td class="R5" width="112">6 460,6</td> <td class="R5" width="112">1 481,3</td> <td class="R5" width="132">49,6</td> <td class="R5" width="80">341,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">220,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бургас</td> <td class="R5" width="140">63 207,1</td> <td class="R5" width="112">61 179,7</td> <td class="R5" width="112">1 418,7</td> <td class="R5" width="132">46,0</td> <td class="R5" width="80">562,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">139,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Камено</td> <td class="R5" width="140">4 310,7</td> <td class="R5" width="112">3 502,3</td> <td class="R5" width="112">644,6</td> <td class="R5" width="132">15,8</td> <td class="R5" width="80">148,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Карнобат</td> <td class="R5" width="140">9 663,0</td> <td class="R5" width="112">7 531,4</td> <td class="R5" width="112">1 532,8</td> <td class="R5" width="132">77,2</td> <td class="R5" width="80">521,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">342,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Малко</td> <td class="R4" width="140">2 309,3</td> <td class="R4" width="112">1 743,8</td> <td class="R4" width="112">129,7</td> <td class="R4" width="132">86,3</td> <td class="R4" width="80">349,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">261,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Търново</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Несебър</td> <td class="R5" width="140">6 179,2</td> <td class="R5" width="112">5 607,7</td> <td class="R5" width="112">319,3</td> <td class="R5" width="132">27,7</td> <td class="R5" width="80">224,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">122,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Поморие</td> <td class="R5" width="140">7 570,8</td> <td class="R5" width="112">6 919,0</td> <td class="R5" width="112">331,7</td> <td class="R5" width="132">52,0</td> <td class="R5" width="80">268,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">150,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Примор-</td> <td class="R4" width="140">4 583,0</td> <td class="R4" width="112">2 065,3</td> <td class="R4" width="112">69,7</td> <td class="R4" width="132">9,1</td> <td class="R4" width="80">2 438,9</td> <td class="R4" width="92">2 350,0</td> <td class="R4" width="100">40,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ско</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Руен</td> <td class="R5" width="140">8 769,6</td> <td class="R5" width="112">6 531,1</td> <td class="R5" width="112">1 650,2</td> <td class="R5" width="132">72,4</td> <td class="R5" width="80">515,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">321,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Созопол</td> <td class="R5" width="140">5 805,2</td> <td class="R5" width="112">2 758,7</td> <td class="R5" width="112">137,6</td> <td class="R5" width="132">38,7</td> <td class="R5" width="80">2 870,2</td> <td class="R5" width="92">2 605,0</td> <td class="R5" width="100">172,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Средец</td> <td class="R5" width="140">5 666,5</td> <td class="R5" width="112">4 360,7</td> <td class="R5" width="112">695,5</td> <td class="R5" width="132">78,3</td> <td class="R5" width="80">532,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">346,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Сунгур-</td> <td class="R4" width="140">5 415,1</td> <td class="R4" width="112">3 958,0</td> <td class="R4" width="112">1 034,5</td> <td class="R4" width="132">56,2</td> <td class="R4" width="80">366,4</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">220,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ларе</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Царево</td> <td class="R5" width="140">5 580,7</td> <td class="R5" width="112">2 390,8</td> <td class="R5" width="112">124,1</td> <td class="R5" width="132">27,7</td> <td class="R5" width="80">3 038,1</td> <td class="R5" width="92">2 834,0</td> <td class="R5" width="100">122,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ВАРНА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Аврен</td> <td class="R5" width="140">2 484,6</td> <td class="R5" width="112">2 185,4</td> <td class="R5" width="112">84,2</td> <td class="R5" width="132">31,5</td> <td class="R5" width="80">183,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">101,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Аксаково</td> <td class="R5" width="140">5 317,7</td> <td class="R5" width="112">4 366,2</td> <td class="R5" width="112">486,7</td> <td class="R5" width="132">91,1</td> <td class="R5" width="80">373,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">247,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белослав</td> <td class="R5" width="140">4 956,9</td> <td class="R5" width="112">4 519,0</td> <td class="R5" width="112">354,9</td> <td class="R5" width="132">9,1</td> <td class="R5" width="80">73,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">40,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бяла</td> <td class="R5" width="140">1 494,4</td> <td class="R5" width="112">1 390,8</td> <td class="R5" width="112">39,7</td> <td class="R5" width="132">6,4</td> <td class="R5" width="80">57,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">28,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Варна</td> <td class="R5" width="140">89 033,8</td> <td class="R5" width="112">81 732,5</td> <td class="R5" width="112">2 320,7</td> <td class="R5" width="132">35,0</td> <td class="R5" width="80">4 945,6</td> <td class="R5" width="92">4 200,0</td> <td class="R5" width="100">155,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ветрино</td> <td class="R5" width="140">1 709,0</td> <td class="R5" width="112">1 286,5</td> <td class="R5" width="112">220,3</td> <td class="R5" width="132">27,2</td> <td class="R5" width="80">175,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">120,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вълчи дол</td> <td class="R5" width="140">4 248,9</td> <td class="R5" width="112">3 205,0</td> <td class="R5" width="112">740,1</td> <td class="R5" width="132">36,2</td> <td class="R5" width="80">267,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">160,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Девня</td> <td class="R5" width="140">3 079,3</td> <td class="R5" width="112">2 737,3</td> <td class="R5" width="112">199,7</td> <td class="R5" width="132">20,4</td> <td class="R5" width="80">121,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">90,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Долни</td> <td class="R4" width="140">6 759,5</td> <td class="R4" width="112">5 601,7</td> <td class="R4" width="112">851,8</td> <td class="R4" width="132">36,5</td> <td class="R4" width="80">269,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">161,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">чифлик</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дългопол</td> <td class="R5" width="140">4 772,1</td> <td class="R5" width="112">3 646,8</td> <td class="R5" width="112">854,7</td> <td class="R5" width="132">32,0</td> <td class="R5" width="80">238,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">141,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Провадия</td> <td class="R5" width="140">8 672,3</td> <td class="R5" width="112">6 983,6</td> <td class="R5" width="112">1 285,0</td> <td class="R5" width="132">48,8</td> <td class="R5" width="80">354,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">216,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Суворово</td> <td class="R5" width="140">2 722,6</td> <td class="R5" width="112">2 173,5</td> <td class="R5" width="112">368,9</td> <td class="R5" width="132">24,1</td> <td class="R5" width="80">156,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">106,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ВЕЛИКО</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ТЪРНОВО</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Велико</td> <td class="R4" width="140">32 440,3</td> <td class="R4" width="112">30 191,8</td> <td class="R4" width="112">1 289,2</td> <td class="R4" width="132">149,2</td> <td class="R4" width="80">810,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">480,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Търново</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Горна</td> <td class="R4" width="140">13 415,8</td> <td class="R4" width="112">11 077,3</td> <td class="R4" width="112">2 033,6</td> <td class="R4" width="132">36,6</td> <td class="R4" width="80">268,3</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">127,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Оряховица</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Елена</td> <td class="R5" width="140">5 213,2</td> <td class="R5" width="112">3 415,6</td> <td class="R5" width="112">796,6</td> <td class="R5" width="132">161,2</td> <td class="R5" width="80">839,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">663,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Златарица</td> <td class="R5" width="140">1 849,1</td> <td class="R5" width="112">1 439,6</td> <td class="R5" width="112">189,2</td> <td class="R5" width="132">29,8</td> <td class="R5" width="80">190,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">128,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лясковец</td> <td class="R5" width="140">3 676,8</td> <td class="R5" width="112">2 893,3</td> <td class="R5" width="112">608,8</td> <td class="R5" width="132">22,9</td> <td class="R5" width="80">151,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">101,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Павликени</td> <td class="R5" width="140">7 741,6</td> <td class="R5" width="112">5 858,0</td> <td class="R5" width="112">1 466,5</td> <td class="R5" width="132">51,5</td> <td class="R5" width="80">365,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">228,6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Полски</td> <td class="R4" width="140">4 790,0</td> <td class="R4" width="112">3 945,4</td> <td class="R4" width="112">631,3</td> <td class="R4" width="132">21,8</td> <td class="R4" width="80">191,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">96,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тръмбеш</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Свищов</td> <td class="R5" width="140">10 871,7</td> <td class="R5" width="112">8 431,3</td> <td class="R5" width="112">2 110,4</td> <td class="R5" width="132">30,2</td> <td class="R5" width="80">299,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">134,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стражица</td> <td class="R5" width="140">6 408,7</td> <td class="R5" width="112">5 078,1</td> <td class="R5" width="112">926,1</td> <td class="R5" width="132">71,5</td> <td class="R5" width="80">333,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">220,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сухиндол</td> <td class="R5" width="140">1 749,1</td> <td class="R5" width="112">1 504,9</td> <td class="R5" width="112">150,2</td> <td class="R5" width="132">11,5</td> <td class="R5" width="80">82,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ВИДИН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белоградчик</td> <td class="R5" width="140">3 794,7</td> <td class="R5" width="112">3 309,7</td> <td class="R5" width="112">246,4</td> <td class="R5" width="132">35,0</td> <td class="R5" width="80">203,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">118,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бойница</td> <td class="R5" width="140">1 296,8</td> <td class="R5" width="112">1 032,6</td> <td class="R5" width="112">156,9</td> <td class="R5" width="132">13,9</td> <td class="R5" width="80">93,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">61,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брегово</td> <td class="R5" width="140">3 485,5</td> <td class="R5" width="112">2 975,6</td> <td class="R5" width="112">355,5</td> <td class="R5" width="132">19,6</td> <td class="R5" width="80">134,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">86,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Видин</td> <td class="R5" width="140">18 855,7</td> <td class="R5" width="112">15 922,1</td> <td class="R5" width="112">2 430,3</td> <td class="R5" width="132">48,8</td> <td class="R5" width="80">454,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">216,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Грамада</td> <td class="R5" width="140">988,8</td> <td class="R5" width="112">695,8</td> <td class="R5" width="112">183,3</td> <td class="R5" width="132">14,7</td> <td class="R5" width="80">95,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">58,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Димово</td> <td class="R5" width="140">2 845,9</td> <td class="R5" width="112">2 187,1</td> <td class="R5" width="112">348,0</td> <td class="R5" width="132">39,0</td> <td class="R5" width="80">271,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">173,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кула</td> <td class="R5" width="140">2 624,8</td> <td class="R5" width="112">2 092,8</td> <td class="R5" width="112">343,9</td> <td class="R5" width="132">25,4</td> <td class="R5" width="80">162,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">113,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Макреш</td> <td class="R5" width="140">966,5</td> <td class="R5" width="112">696,6</td> <td class="R5" width="112">192,2</td> <td class="R5" width="132">7,6</td> <td class="R5" width="80">70,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">34,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ново село</td> <td class="R5" width="140">1 722,7</td> <td class="R5" width="112">1 514,9</td> <td class="R5" width="112">146,6</td> <td class="R5" width="132">7,3</td> <td class="R5" width="80">53,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">27,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ружинци</td> <td class="R5" width="140">2 076,6</td> <td class="R5" width="112">1 590,7</td> <td class="R5" width="112">340,7</td> <td class="R5" width="132">17,7</td> <td class="R5" width="80">127,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">78,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чупрене</td> <td class="R5" width="140">1 159,2</td> <td class="R5" width="112">751,9</td> <td class="R5" width="112">276,8</td> <td class="R5" width="132">15,8</td> <td class="R5" width="80">114,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">69,8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ВРАЦА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Борован</td> <td class="R5" width="140">2 510,8</td> <td class="R5" width="112">1 979,7</td> <td class="R5" width="112">375,8</td> <td class="R5" width="132">21,9</td> <td class="R5" width="80">133,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">97,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бяла Слатина</td> <td class="R5" width="140">8 313,6</td> <td class="R5" width="112">6 530,3</td> <td class="R5" width="112">1 495,1</td> <td class="R5" width="132">44,8</td> <td class="R5" width="80">243,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">123,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Враца</td> <td class="R5" width="140">37 901,9</td> <td class="R5" width="112">31 534,2</td> <td class="R5" width="112">2 509,9</td> <td class="R5" width="132">59,4</td> <td class="R5" width="80">3 798,4</td> <td class="R5" width="92">3 300,0</td> <td class="R5" width="100">263,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Козлодуй</td> <td class="R5" width="140">10 007,1</td> <td class="R5" width="112">7 013,7</td> <td class="R5" width="112">897,3</td> <td class="R5" width="132">5,5</td> <td class="R5" width="80">2 090,6</td> <td class="R5" width="92">2 000,0</td> <td class="R5" width="100">21,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Криводол</td> <td class="R5" width="140">3 300,0</td> <td class="R5" width="112">2 499,3</td> <td class="R5" width="112">632,5</td> <td class="R5" width="132">18,4</td> <td class="R5" width="80">149,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">71,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мездра</td> <td class="R5" width="140">7 614,6</td> <td class="R5" width="112">5 920,6</td> <td class="R5" width="112">1 198,3</td> <td class="R5" width="132">64,4</td> <td class="R5" width="80">431,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">285,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мизия</td> <td class="R5" width="140">2 612,4</td> <td class="R5" width="112">2 094,7</td> <td class="R5" width="112">431,6</td> <td class="R5" width="132">13,7</td> <td class="R5" width="80">72,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">30,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Оряхово</td> <td class="R5" width="140">3 672,2</td> <td class="R5" width="112">2 774,5</td> <td class="R5" width="112">697,6</td> <td class="R5" width="132">25,7</td> <td class="R5" width="80">174,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">114,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Роман</td> <td class="R5" width="140">3 570,2</td> <td class="R5" width="112">2 853,1</td> <td class="R5" width="112">447,3</td> <td class="R5" width="132">44,4</td> <td class="R5" width="80">225,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">162,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хайредин</td> <td class="R5" width="140">2 273,5</td> <td class="R5" width="112">1 830,6</td> <td class="R5" width="112">327,9</td> <td class="R5" width="132">14,5</td> <td class="R5" width="80">100,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">63,8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ГАБРОВО</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Габрово</td> <td class="R5" width="140">16 496,9</td> <td class="R5" width="112">13 212,3</td> <td class="R5" width="112">2 067,4</td> <td class="R5" width="132">148,3</td> <td class="R5" width="80">1 068,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">658,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дряново</td> <td class="R5" width="140">5 411,7</td> <td class="R5" width="112">4 487,3</td> <td class="R5" width="112">514,9</td> <td class="R5" width="132">68,0</td> <td class="R5" width="80">341,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">245,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Севлиево</td> <td class="R5" width="140">12 842,1</td> <td class="R5" width="112">9 625,7</td> <td class="R5" width="112">2 042,6</td> <td class="R5" width="132">195,2</td> <td class="R5" width="80">978,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">727,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Трявна</td> <td class="R5" width="140">4 382,6</td> <td class="R5" width="112">2 945,4</td> <td class="R5" width="112">536,5</td> <td class="R5" width="132">190,2</td> <td class="R5" width="80">710,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">622,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ДОБРИЧ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Балчик</td> <td class="R5" width="140">6 012,2</td> <td class="R5" width="112">5 271,6</td> <td class="R5" width="112">309,6</td> <td class="R5" width="132">56,4</td> <td class="R5" width="80">374,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">249,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Генерал</td> <td class="R4" width="140">5 348,7</td> <td class="R4" width="112">3 782,6</td> <td class="R4" width="112">1 099,6</td> <td class="R4" width="132">49,3</td> <td class="R4" width="80">417,2</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">218,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тошево</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Добрич</td> <td class="R5" width="140">26 421,7</td> <td class="R5" width="112">23 634,2</td> <td class="R5" width="112">2 564,9</td> <td class="R5" width="132">9,9</td> <td class="R5" width="80">212,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">43,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Добричка</td> <td class="R5" width="140">8 680,2</td> <td class="R5" width="112">6 101,9</td> <td class="R5" width="112">1 711,1</td> <td class="R5" width="132">103,8</td> <td class="R5" width="80">763,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">460,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Каварна</td> <td class="R5" width="140">5 527,5</td> <td class="R5" width="112">5 005,0</td> <td class="R5" width="112">222,4</td> <td class="R5" width="132">40,2</td> <td class="R5" width="80">259,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">147,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Крушари</td> <td class="R5" width="140">3 353,2</td> <td class="R5" width="112">2 630,8</td> <td class="R5" width="112">474,0</td> <td class="R5" width="132">29,9</td> <td class="R5" width="80">218,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">133,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тервел</td> <td class="R5" width="140">6 236,0</td> <td class="R5" width="112">4 771,5</td> <td class="R5" width="112">1 055,6</td> <td class="R5" width="132">72,7</td> <td class="R5" width="80">336,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">201,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Шабла</td> <td class="R5" width="140">2 073,6</td> <td class="R5" width="112">1 588,4</td> <td class="R5" width="112">266,3</td> <td class="R5" width="132">27,4</td> <td class="R5" width="80">191,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">121,8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">КЪРДЖАЛИ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ардино</td> <td class="R5" width="140">5 046,7</td> <td class="R5" width="112">3 601,8</td> <td class="R5" width="112">718,0</td> <td class="R5" width="132">116,5</td> <td class="R5" width="80">610,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">439,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Джебел</td> <td class="R5" width="140">3 598,4</td> <td class="R5" width="112">2 657,5</td> <td class="R5" width="112">469,2</td> <td class="R5" width="132">59,7</td> <td class="R5" width="80">412,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">264,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кирково</td> <td class="R5" width="140">8 424,8</td> <td class="R5" width="112">5 999,6</td> <td class="R5" width="112">1 241,6</td> <td class="R5" width="132">215,5</td> <td class="R5" width="80">968,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">714,1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Крумов-</td> <td class="R4" width="140">8 234,2</td> <td class="R4" width="112">5 878,6</td> <td class="R4" width="112">1 299,3</td> <td class="R4" width="132">158,7</td> <td class="R4" width="80">897,6</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">616,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кърджали</td> <td class="R5" width="140">25 829,5</td> <td class="R5" width="112">19 751,6</td> <td class="R5" width="112">2 218,7</td> <td class="R5" width="132">308,1</td> <td class="R5" width="80">3 551,1</td> <td class="R5" width="92">2 500,0</td> <td class="R5" width="100">606,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Момчилград</td> <td class="R5" width="140">6 252,0</td> <td class="R5" width="112">4 612,3</td> <td class="R5" width="112">894,4</td> <td class="R5" width="132">187,6</td> <td class="R5" width="80">557,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">383,8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Черно-</td> <td class="R4" width="140">3 897,8</td> <td class="R4" width="112">2 635,0</td> <td class="R4" width="112">592,8</td> <td class="R4" width="132">113,4</td> <td class="R4" width="80">556,6</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">393,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">очене</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">КЮСТЕНДИЛ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бобов дол</td> <td class="R5" width="140">2 998,5</td> <td class="R5" width="112">2 395,4</td> <td class="R5" width="112">350,3</td> <td class="R5" width="132">57,7</td> <td class="R5" width="80">195,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">116,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бобошево</td> <td class="R5" width="140">1 006,7</td> <td class="R5" width="112">731,5</td> <td class="R5" width="112">102,9</td> <td class="R5" width="132">23,8</td> <td class="R5" width="80">148,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">105,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дупница</td> <td class="R5" width="140">12 266,6</td> <td class="R5" width="112">9 794,8</td> <td class="R5" width="112">2 137,3</td> <td class="R5" width="132">34,2</td> <td class="R5" width="80">300,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">152,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кочериново</td> <td class="R5" width="140">2 135,3</td> <td class="R5" width="112">1 544,9</td> <td class="R5" width="112">328,8</td> <td class="R5" width="132">38,7</td> <td class="R5" width="80">222,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">171,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кюстендил</td> <td class="R5" width="140">18 430,2</td> <td class="R5" width="112">14 937,7</td> <td class="R5" width="112">2 455,6</td> <td class="R5" width="132">129,8</td> <td class="R5" width="80">907,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">576,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Невестино</td> <td class="R5" width="140">1 419,5</td> <td class="R5" width="112">786,5</td> <td class="R5" width="112">372,5</td> <td class="R5" width="132">31,1</td> <td class="R5" width="80">229,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">138,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Рила</td> <td class="R5" width="140">1 534,3</td> <td class="R5" width="112">1 307,6</td> <td class="R5" width="112">169,2</td> <td class="R5" width="132">3,1</td> <td class="R5" width="80">54,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">13,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Сапарева</td> <td class="R4" width="140">1 804,4</td> <td class="R4" width="112">1 482,4</td> <td class="R4" width="112">210,5</td> <td class="R4" width="132">21,8</td> <td class="R4" width="80">89,7</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">51,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">баня</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Трекляно</td> <td class="R5" width="140">960,1</td> <td class="R5" width="112">514,2</td> <td class="R5" width="112">182,9</td> <td class="R5" width="132">36,8</td> <td class="R5" width="80">226,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">163,1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ЛОВЕЧ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Априлци</td> <td class="R5" width="140">1 503,7</td> <td class="R5" width="112">1 225,7</td> <td class="R5" width="112">77,0</td> <td class="R5" width="132">38,1</td> <td class="R5" width="80">162,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">131,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Летница</td> <td class="R5" width="140">2 008,7</td> <td class="R5" width="112">1 552,0</td> <td class="R5" width="112">322,7</td> <td class="R5" width="132">19,1</td> <td class="R5" width="80">114,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">84,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ловеч</td> <td class="R5" width="140">19 474,0</td> <td class="R5" width="112">14 475,2</td> <td class="R5" width="112">2 217,5</td> <td class="R5" width="132">98,8</td> <td class="R5" width="80">2 682,5</td> <td class="R5" width="92">2 000,0</td> <td class="R5" width="100">438,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Луковит</td> <td class="R5" width="140">6 361,4</td> <td class="R5" width="112">4 954,8</td> <td class="R5" width="112">1 128,0</td> <td class="R5" width="132">36,5</td> <td class="R5" width="80">242,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">149,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тетевен</td> <td class="R5" width="140">7 162,4</td> <td class="R5" width="112">5 720,4</td> <td class="R5" width="112">1 119,1</td> <td class="R5" width="132">46,7</td> <td class="R5" width="80">276,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">162,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Троян</td> <td class="R5" width="140">10 297,2</td> <td class="R5" width="112">7 592,6</td> <td class="R5" width="112">1 799,0</td> <td class="R5" width="132">134,8</td> <td class="R5" width="80">770,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">572,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Угърчин</td> <td class="R5" width="140">3 168,5</td> <td class="R5" width="112">2 125,3</td> <td class="R5" width="112">599,9</td> <td class="R5" width="132">67,6</td> <td class="R5" width="80">375,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">299,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ябланица</td> <td class="R5" width="140">2 676,7</td> <td class="R5" width="112">1 972,9</td> <td class="R5" width="112">423,0</td> <td class="R5" width="132">44,8</td> <td class="R5" width="80">236,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">188,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">МОНТАНА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Берковица</td> <td class="R5" width="140">8 375,6</td> <td class="R5" width="112">6 761,9</td> <td class="R5" width="112">1 049,2</td> <td class="R5" width="132">100,0</td> <td class="R5" width="80">464,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">351,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бойчиновци</td> <td class="R5" width="140">3 287,7</td> <td class="R5" width="112">2 531,0</td> <td class="R5" width="112">613,0</td> <td class="R5" width="132">13,4</td> <td class="R5" width="80">130,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">59,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брусарци</td> <td class="R5" width="140">1 911,7</td> <td class="R5" width="112">1 447,0</td> <td class="R5" width="112">338,7</td> <td class="R5" width="132">14,3</td> <td class="R5" width="80">111,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">63,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вълчедръм</td> <td class="R5" width="140">3 663,1</td> <td class="R5" width="112">2 804,9</td> <td class="R5" width="112">701,5</td> <td class="R5" width="132">29,6</td> <td class="R5" width="80">127,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">53,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вършец</td> <td class="R5" width="140">3 117,2</td> <td class="R5" width="112">2 428,7</td> <td class="R5" width="112">475,4</td> <td class="R5" width="132">29,3</td> <td class="R5" width="80">183,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">130,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Георги</td> <td class="R4" width="140">1 795,6</td> <td class="R4" width="112">1 466,4</td> <td class="R4" width="112">169,9</td> <td class="R4" width="132">25,8</td> <td class="R4" width="80">133,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">75,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дамяново</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лом</td> <td class="R5" width="140">9 665,8</td> <td class="R5" width="112">8 009,7</td> <td class="R5" width="112">1 397,3</td> <td class="R5" width="132">30,5</td> <td class="R5" width="80">228,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">129,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Медковец</td> <td class="R5" width="140">1 505,7</td> <td class="R5" width="112">1 164,5</td> <td class="R5" width="112">266,1</td> <td class="R5" width="132">12,1</td> <td class="R5" width="80">63,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">30,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Монтана</td> <td class="R5" width="140">17 394,5</td> <td class="R5" width="112">13 331,1</td> <td class="R5" width="112">2 200,9</td> <td class="R5" width="132">29,5</td> <td class="R5" width="80">1 833,0</td> <td class="R5" width="92">1 500,0</td> <td class="R5" width="100">131,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чипровци</td> <td class="R5" width="140">1 367,4</td> <td class="R5" width="112">936,1</td> <td class="R5" width="112">306,1</td> <td class="R5" width="132">26,4</td> <td class="R5" width="80">98,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">48,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Якимово</td> <td class="R5" width="140">1 452,6</td> <td class="R5" width="112">1 034,5</td> <td class="R5" width="112">315,4</td> <td class="R5" width="132">13,0</td> <td class="R5" width="80">89,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПАЗАРДЖИК</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Батак</td> <td class="R5" width="140">2 892,7</td> <td class="R5" width="112">2 337,1</td> <td class="R5" width="112">342,2</td> <td class="R5" width="132">28,5</td> <td class="R5" width="80">184,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">126,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белово</td> <td class="R5" width="140">2 786,2</td> <td class="R5" width="112">2 110,8</td> <td class="R5" width="112">565,8</td> <td class="R5" width="132">14,7</td> <td class="R5" width="80">94,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">36,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брацигово</td> <td class="R5" width="140">3 898,3</td> <td class="R5" width="112">3 194,9</td> <td class="R5" width="112">549,9</td> <td class="R5" width="132">19,0</td> <td class="R5" width="80">134,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">84,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Велинград</td> <td class="R5" width="140">13 040,9</td> <td class="R5" width="112">10 369,6</td> <td class="R5" width="112">2 068,5</td> <td class="R5" width="132">77,1</td> <td class="R5" width="80">525,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">341,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лесичово</td> <td class="R5" width="140">2 433,5</td> <td class="R5" width="112">1 894,7</td> <td class="R5" width="112">368,3</td> <td class="R5" width="132">23,8</td> <td class="R5" width="80">146,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">105,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пазарджик</td> <td class="R5" width="140">31 679,6</td> <td class="R5" width="112">26 833,4</td> <td class="R5" width="112">4 031,9</td> <td class="R5" width="132">171,4</td> <td class="R5" width="80">642,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">309,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Панагюрище</td> <td class="R5" width="140">7 060,4</td> <td class="R5" width="112">5 489,0</td> <td class="R5" width="112">1 312,8</td> <td class="R5" width="132">27,7</td> <td class="R5" width="80">230,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">123,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пещера</td> <td class="R5" width="140">5 565,1</td> <td class="R5" width="112">4 418,2</td> <td class="R5" width="112">964,4</td> <td class="R5" width="132">30,5</td> <td class="R5" width="80">152,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">98,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ракитово</td> <td class="R5" width="140">5 358,8</td> <td class="R5" width="112">4 327,0</td> <td class="R5" width="112">805,0</td> <td class="R5" width="132">32,7</td> <td class="R5" width="80">194,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">144,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Септември</td> <td class="R5" width="140">7 228,6</td> <td class="R5" width="112">5 573,6</td> <td class="R5" width="112">1 360,5</td> <td class="R5" width="132">34,2</td> <td class="R5" width="80">260,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">152,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стрелча</td> <td class="R5" width="140">1 641,7</td> <td class="R5" width="112">1 233,1</td> <td class="R5" width="112">334,3</td> <td class="R5" width="132">7,0</td> <td class="R5" width="80">67,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">31,3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПЕРНИК</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брезник</td> <td class="R5" width="140">2 578,8</td> <td class="R5" width="112">1 637,5</td> <td class="R5" width="112">493,9</td> <td class="R5" width="132">58,5</td> <td class="R5" width="80">388,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">259,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Земен</td> <td class="R5" width="140">1 229,5</td> <td class="R5" width="112">773,7</td> <td class="R5" width="112">277,6</td> <td class="R5" width="132">20,0</td> <td class="R5" width="80">158,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">88,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ковачевци</td> <td class="R5" width="140">1 008,4</td> <td class="R5" width="112">567,3</td> <td class="R5" width="112">175,8</td> <td class="R5" width="132">41,5</td> <td class="R5" width="80">223,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">183,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Перник</td> <td class="R5" width="140">19 784,6</td> <td class="R5" width="112">17 241,6</td> <td class="R5" width="112">1 890,9</td> <td class="R5" width="132">188,2</td> <td class="R5" width="80">463,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">204,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Радомир</td> <td class="R5" width="140">6 579,8</td> <td class="R5" width="112">5 500,6</td> <td class="R5" width="112">681,0</td> <td class="R5" width="132">44,5</td> <td class="R5" width="80">353,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">197,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Трън</td> <td class="R5" width="140">2 518,3</td> <td class="R5" width="112">1 509,6</td> <td class="R5" width="112">518,1</td> <td class="R5" width="132">59,0</td> <td class="R5" width="80">431,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">261,8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПЛЕВЕН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белене</td> <td class="R5" width="140">3 003,8</td> <td class="R5" width="112">2 313,2</td> <td class="R5" width="112">508,8</td> <td class="R5" width="132">27,0</td> <td class="R5" width="80">154,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гулянци</td> <td class="R5" width="140">3 552,3</td> <td class="R5" width="112">2 537,6</td> <td class="R5" width="112">803,8</td> <td class="R5" width="132">23,5</td> <td class="R5" width="80">187,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">104,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Долна</td> <td class="R4" width="140">5 782,7</td> <td class="R4" width="112">4 170,2</td> <td class="R4" width="112">1 265,2</td> <td class="R4" width="132">41,8</td> <td class="R4" width="80">305,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">185,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Митрополия</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Долни</td> <td class="R4" width="140">3 593,7</td> <td class="R4" width="112">2 595,4</td> <td class="R4" width="112">795,4</td> <td class="R4" width="132">25,8</td> <td class="R4" width="80">177,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">115,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дъбник</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Искър</td> <td class="R5" width="140">2 295,5</td> <td class="R5" width="112">1 725,0</td> <td class="R5" width="112">467,8</td> <td class="R5" width="132">11,7</td> <td class="R5" width="80">91,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">52,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Левски</td> <td class="R5" width="140">5 444,9</td> <td class="R5" width="112">4 156,6</td> <td class="R5" width="112">1 112,8</td> <td class="R5" width="132">14,5</td> <td class="R5" width="80">161,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">63,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Никопол</td> <td class="R5" width="140">2 994,5</td> <td class="R5" width="112">2 148,3</td> <td class="R5" width="112">677,6</td> <td class="R5" width="132">16,1</td> <td class="R5" width="80">152,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">71,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Плевен</td> <td class="R5" width="140">35 233,0</td> <td class="R5" width="112">30 713,8</td> <td class="R5" width="112">3 693,3</td> <td class="R5" width="132">128,5</td> <td class="R5" width="80">697,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">343,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пордим</td> <td class="R5" width="140">3 127,8</td> <td class="R5" width="112">2 540,0</td> <td class="R5" width="112">423,0</td> <td class="R5" width="132">21,5</td> <td class="R5" width="80">143,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">95,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Червен</td> <td class="R4" width="140">7 653,7</td> <td class="R4" width="112">5 820,0</td> <td class="R4" width="112">1 507,0</td> <td class="R4" width="132">43,9</td> <td class="R4" width="80">282,8</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">163,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">бряг</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кнежа</td> <td class="R5" width="140">4 233,9</td> <td class="R5" width="112">3 296,4</td> <td class="R5" width="112">829,1</td> <td class="R5" width="132">9,8</td> <td class="R5" width="80">98,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">43,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПЛОВДИВ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Асенов-</td> <td class="R4" width="140">17 059,8</td> <td class="R4" width="112">13 452,9</td> <td class="R4" width="112">2 924,6</td> <td class="R4" width="132">98,3</td> <td class="R4" width="80">584,0</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">353,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брезово</td> <td class="R5" width="140">2 598,6</td> <td class="R5" width="112">1 920,6</td> <td class="R5" width="112">368,3</td> <td class="R5" width="132">41,5</td> <td class="R5" width="80">268,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">183,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Калояново</td> <td class="R5" width="140">3 555,6</td> <td class="R5" width="112">2 679,9</td> <td class="R5" width="112">643,3</td> <td class="R5" width="132">27,6</td> <td class="R5" width="80">204,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">122,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Карлово</td> <td class="R5" width="140">16 738,6</td> <td class="R5" width="112">11 296,1</td> <td class="R5" width="112">2 815,8</td> <td class="R5" width="132">73,3</td> <td class="R5" width="80">2 553,4</td> <td class="R5" width="92">2 000,0</td> <td class="R5" width="100">324,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кричим</td> <td class="R5" width="140">2 615,3</td> <td class="R5" width="112">2 146,1</td> <td class="R5" width="112">435,2</td> <td class="R5" width="132">2,5</td> <td class="R5" width="80">31,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">10,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лъки</td> <td class="R5" width="140">1 717,5</td> <td class="R5" width="112">1 176,3</td> <td class="R5" width="112">288,7</td> <td class="R5" width="132">46,1</td> <td class="R5" width="80">206,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">158,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Марица</td> <td class="R5" width="140">6 847,1</td> <td class="R5" width="112">5 763,9</td> <td class="R5" width="112">826,6</td> <td class="R5" width="132">24,4</td> <td class="R5" width="80">232,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">106,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Перущица</td> <td class="R5" width="140">1 596,1</td> <td class="R5" width="112">1 295,4</td> <td class="R5" width="112">235,9</td> <td class="R5" width="132">9,2</td> <td class="R5" width="80">55,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">41,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пловдив</td> <td class="R5" width="140">100 901,3</td> <td class="R5" width="112">95 038,4</td> <td class="R5" width="112">5 205,4</td> <td class="R5" width="132">9,8</td> <td class="R5" width="80">647,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">43,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Първомай</td> <td class="R5" width="140">7 197,0</td> <td class="R5" width="112">5 304,9</td> <td class="R5" width="112">1 473,4</td> <td class="R5" width="132">54,0</td> <td class="R5" width="80">364,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">239,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Раковски</td> <td class="R5" width="140">6 420,6</td> <td class="R5" width="112">5 025,9</td> <td class="R5" width="112">1 186,7</td> <td class="R5" width="132">23,5</td> <td class="R5" width="80">184,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">103,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Родопи</td> <td class="R5" width="140">6 840,4</td> <td class="R5" width="112">5 242,8</td> <td class="R5" width="112">1 114,5</td> <td class="R5" width="132">155,5</td> <td class="R5" width="80">327,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">186,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Садово</td> <td class="R5" width="140">4 127,0</td> <td class="R5" width="112">3 201,0</td> <td class="R5" width="112">784,4</td> <td class="R5" width="132">13,0</td> <td class="R5" width="80">128,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Стамбо-</td> <td class="R4" width="140">5 266,3</td> <td class="R4" width="112">4 211,9</td> <td class="R4" width="112">936,4</td> <td class="R4" width="132">19,7</td> <td class="R4" width="80">98,3</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">45,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">лийски</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Съединение</td> <td class="R5" width="140">2 630,7</td> <td class="R5" width="112">1 844,0</td> <td class="R5" width="112">629,7</td> <td class="R5" width="132">17,1</td> <td class="R5" width="80">139,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">75,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хисаря</td> <td class="R5" width="140">3 760,4</td> <td class="R5" width="112">2 895,2</td> <td class="R5" width="112">680,6</td> <td class="R5" width="132">28,2</td> <td class="R5" width="80">156,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">68,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Куклен</td> <td class="R5" width="140">1 914,6</td> <td class="R5" width="112">1 427,9</td> <td class="R5" width="112">264,2</td> <td class="R5" width="132">48,8</td> <td class="R5" width="80">173,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">137,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сопот</td> <td class="R5" width="140">3 375,7</td> <td class="R5" width="112">2 862,3</td> <td class="R5" width="112">419,2</td> <td class="R5" width="132">12,4</td> <td class="R5" width="80">81,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">55,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">РАЗГРАД</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Завет</td> <td class="R5" width="140">3 875,9</td> <td class="R5" width="112">3 074,6</td> <td class="R5" width="112">600,2</td> <td class="R5" width="132">31,5</td> <td class="R5" width="80">169,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">114,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Исперих</td> <td class="R5" width="140">8 558,0</td> <td class="R5" width="112">7 094,6</td> <td class="R5" width="112">1 175,5</td> <td class="R5" width="132">33,3</td> <td class="R5" width="80">254,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">126,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кубрат</td> <td class="R5" width="140">6 148,0</td> <td class="R5" width="112">5 036,9</td> <td class="R5" width="112">797,3</td> <td class="R5" width="132">43,7</td> <td class="R5" width="80">270,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">163,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лозница</td> <td class="R5" width="140">3 404,2</td> <td class="R5" width="112">2 572,0</td> <td class="R5" width="112">524,8</td> <td class="R5" width="132">59,7</td> <td class="R5" width="80">247,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">173,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Разград</td> <td class="R5" width="140">17 868,7</td> <td class="R5" width="112">15 450,3</td> <td class="R5" width="112">1 877,2</td> <td class="R5" width="132">108,6</td> <td class="R5" width="80">432,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">239,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Самуил</td> <td class="R5" width="140">3 700,4</td> <td class="R5" width="112">3 049,0</td> <td class="R5" width="112">449,5</td> <td class="R5" width="132">35,9</td> <td class="R5" width="80">166,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">100,3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Цар</td> <td class="R4" width="140">2 174,9</td> <td class="R4" width="112">1 739,5</td> <td class="R4" width="112">351,9</td> <td class="R4" width="132">10,1</td> <td class="R4" width="80">73,4</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">44,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Калоян</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">РУСЕ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Борово</td> <td class="R5" width="140">2 893,6</td> <td class="R5" width="112">2 422,5</td> <td class="R5" width="112">284,4</td> <td class="R5" width="132">30,2</td> <td class="R5" width="80">156,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">111,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бяла</td> <td class="R5" width="140">4 748,2</td> <td class="R5" width="112">3 625,4</td> <td class="R5" width="112">863,6</td> <td class="R5" width="132">33,6</td> <td class="R5" width="80">225,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">149,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ветово</td> <td class="R5" width="140">4 384,2</td> <td class="R5" width="112">3 326,9</td> <td class="R5" width="112">817,3</td> <td class="R5" width="132">32,1</td> <td class="R5" width="80">207,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">142,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Две</td> <td class="R4" width="140">3 089,1</td> <td class="R4" width="112">2 203,7</td> <td class="R4" width="112">626,0</td> <td class="R4" width="132">34,6</td> <td class="R4" width="80">224,8</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">154,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">могили</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Иваново</td> <td class="R5" width="140">2 771,8</td> <td class="R5" width="112">1 698,2</td> <td class="R5" width="112">672,5</td> <td class="R5" width="132">58,5</td> <td class="R5" width="80">342,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">259,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Русе</td> <td class="R5" width="140">51 491,6</td> <td class="R5" width="112">47 654,5</td> <td class="R5" width="112">3 094,7</td> <td class="R5" width="132">136,2</td> <td class="R5" width="80">606,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">239,6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Сливо</td> <td class="R4" width="140">3 463,2</td> <td class="R4" width="112">2 520,6</td> <td class="R4" width="112">669,3</td> <td class="R4" width="132">38,1</td> <td class="R4" width="80">235,2</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">168,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">поле</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ценово</td> <td class="R5" width="140">1 859,5</td> <td class="R5" width="112">1 269,4</td> <td class="R5" width="112">414,8</td> <td class="R5" width="132">22,9</td> <td class="R5" width="80">152,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">101,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СИЛИСТРА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Алфатар</td> <td class="R5" width="140">1 394,9</td> <td class="R5" width="112">1 121,2</td> <td class="R5" width="112">148,7</td> <td class="R5" width="132">15,8</td> <td class="R5" width="80">109,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">69,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Главиница</td> <td class="R5" width="140">4 678,2</td> <td class="R5" width="112">3 596,6</td> <td class="R5" width="112">813,7</td> <td class="R5" width="132">39,7</td> <td class="R5" width="80">228,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">115,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дулово</td> <td class="R5" width="140">8 884,2</td> <td class="R5" width="112">7 453,6</td> <td class="R5" width="112">1 137,3</td> <td class="R5" width="132">25,1</td> <td class="R5" width="80">268,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">112,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кайнарджа</td> <td class="R5" width="140">2 265,9</td> <td class="R5" width="112">1 626,6</td> <td class="R5" width="112">419,8</td> <td class="R5" width="132">27,9</td> <td class="R5" width="80">191,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">123,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Силистра</td> <td class="R5" width="140">18 583,0</td> <td class="R5" width="112">14 882,7</td> <td class="R5" width="112">1 495,9</td> <td class="R5" width="132">51,0</td> <td class="R5" width="80">2 153,4</td> <td class="R5" width="92">1 750,0</td> <td class="R5" width="100">226,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ситово</td> <td class="R5" width="140">1 906,4</td> <td class="R5" width="112">1 293,7</td> <td class="R5" width="112">402,6</td> <td class="R5" width="132">27,9</td> <td class="R5" width="80">182,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">123,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тутракан</td> <td class="R5" width="140">5 296,1</td> <td class="R5" width="112">4 122,8</td> <td class="R5" width="112">940,4</td> <td class="R5" width="132">25,1</td> <td class="R5" width="80">207,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">111,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СЛИВЕН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Котел</td> <td class="R5" width="140">6 934,2</td> <td class="R5" width="112">4 948,4</td> <td class="R5" width="112">1 404,3</td> <td class="R5" width="132">97,1</td> <td class="R5" width="80">484,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">338,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Нова Загора</td> <td class="R5" width="140">13 625,6</td> <td class="R5" width="112">10 794,4</td> <td class="R5" width="112">2 234,1</td> <td class="R5" width="132">96,1</td> <td class="R5" width="80">501,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">287,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сливен</td> <td class="R5" width="140">36 646,4</td> <td class="R5" width="112">30 366,6</td> <td class="R5" width="112">4 833,6</td> <td class="R5" width="132">262,9</td> <td class="R5" width="80">1 183,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">759,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Твърдица</td> <td class="R5" width="140">6 566,5</td> <td class="R5" width="112">5 242,7</td> <td class="R5" width="112">950,0</td> <td class="R5" width="132">54,5</td> <td class="R5" width="80">319,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">241,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СМОЛЯН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Баните</td> <td class="R5" width="140">1 991,1</td> <td class="R5" width="112">1 411,0</td> <td class="R5" width="112">172,1</td> <td class="R5" width="132">66,7</td> <td class="R5" width="80">341,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">266,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Борино</td> <td class="R5" width="140">1 437,0</td> <td class="R5" width="112">1 086,7</td> <td class="R5" width="112">165,4</td> <td class="R5" width="132">61,8</td> <td class="R5" width="80">123,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">93,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Девин</td> <td class="R5" width="140">4 381,2</td> <td class="R5" width="112">3 035,6</td> <td class="R5" width="112">822,0</td> <td class="R5" width="132">201,5</td> <td class="R5" width="80">322,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">224,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Доспат</td> <td class="R5" width="140">4 441,5</td> <td class="R5" width="112">2 693,6</td> <td class="R5" width="112">570,4</td> <td class="R5" width="132">47,0</td> <td class="R5" width="80">1 130,5</td> <td class="R5" width="92">984,0</td> <td class="R5" width="100">91,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Златоград</td> <td class="R5" width="140">4 393,6</td> <td class="R5" width="112">3 457,4</td> <td class="R5" width="112">615,7</td> <td class="R5" width="132">73,1</td> <td class="R5" width="80">247,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">188,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мадан</td> <td class="R5" width="140">4 070,4</td> <td class="R5" width="112">2 841,7</td> <td class="R5" width="112">625,9</td> <td class="R5" width="132">140,6</td> <td class="R5" width="80">462,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">316,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Неделино</td> <td class="R5" width="140">3 152,1</td> <td class="R5" width="112">2 150,4</td> <td class="R5" width="112">395,9</td> <td class="R5" width="132">133,4</td> <td class="R5" width="80">472,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">409,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Рудозем</td> <td class="R5" width="140">3 845,3</td> <td class="R5" width="112">2 987,5</td> <td class="R5" width="112">493,2</td> <td class="R5" width="132">124,7</td> <td class="R5" width="80">239,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">157,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Смолян</td> <td class="R5" width="140">18 587,8</td> <td class="R5" width="112">14 649,0</td> <td class="R5" width="112">484,4</td> <td class="R5" width="132">481,1</td> <td class="R5" width="80">2 973,3</td> <td class="R5" width="92">1 900,0</td> <td class="R5" width="100">744,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чепеларе</td> <td class="R5" width="140">2 771,2</td> <td class="R5" width="112">2 302,7</td> <td class="R5" width="112">94,1</td> <td class="R5" width="132">99,7</td> <td class="R5" width="80">274,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">206,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">СТОЛИЧНА</td> <td class="R4" width="140">254 048,7</td> <td class="R4" width="112">239 185,2</td> <td class="R4" width="112">11 822,6</td> <td class="R4" width="132">213,7</td> <td class="R4" width="80">2 827,2</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">507,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ОБЩИНА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СОФИЙСКА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Антон</td> <td class="R5" width="140">822,5</td> <td class="R5" width="112">638,7</td> <td class="R5" width="112">110,2</td> <td class="R5" width="132">15,2</td> <td class="R5" width="80">58,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">48,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Божурище</td> <td class="R5" width="140">2 331,1</td> <td class="R5" width="112">2 122,3</td> <td class="R5" width="112">86,2</td> <td class="R5" width="132">14,0</td> <td class="R5" width="80">108,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">62,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ботевград</td> <td class="R5" width="140">9 501,9</td> <td class="R5" width="112">7 369,3</td> <td class="R5" width="112">1 359,5</td> <td class="R5" width="132">119,6</td> <td class="R5" width="80">653,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">529,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Годеч</td> <td class="R5" width="140">2 197,4</td> <td class="R5" width="112">1 423,5</td> <td class="R5" width="112">414,6</td> <td class="R5" width="132">50,4</td> <td class="R5" width="80">308,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">223,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Горна Малина</td> <td class="R5" width="140">2 114,1</td> <td class="R5" width="112">1 681,5</td> <td class="R5" width="112">219,9</td> <td class="R5" width="132">26,9</td> <td class="R5" width="80">185,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">119,2</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Долна</td> <td class="R4" width="140">1 680,9</td> <td class="R4" width="112">1 509,5</td> <td class="R4" width="112">126,8</td> <td class="R4" width="132">5,5</td> <td class="R4" width="80">39,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">24,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">баня</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Драгоман</td> <td class="R5" width="140">2 278,9</td> <td class="R5" width="112">1 525,3</td> <td class="R5" width="112">371,9</td> <td class="R5" width="132">50,5</td> <td class="R5" width="80">331,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">223,7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Елин</td> <td class="R4" width="140">6 228,0</td> <td class="R4" width="112">5 193,5</td> <td class="R4" width="112">658,4</td> <td class="R4" width="132">57,4</td> <td class="R4" width="80">318,7</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">201,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пелин</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Етрополе</td> <td class="R5" width="140">7 382,2</td> <td class="R5" width="112">4 230,6</td> <td class="R5" width="112">730,4</td> <td class="R5" width="132">109,1</td> <td class="R5" width="80">2 312,1</td> <td class="R5" width="92">2 027,0</td> <td class="R5" width="100">214,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Златица</td> <td class="R5" width="140">2 031,2</td> <td class="R5" width="112">1 647,6</td> <td class="R5" width="112">308,5</td> <td class="R5" width="132">8,2</td> <td class="R5" width="80">66,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">36,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ихтиман</td> <td class="R5" width="140">6 024,9</td> <td class="R5" width="112">4 578,8</td> <td class="R5" width="112">1 006,3</td> <td class="R5" width="132">58,7</td> <td class="R5" width="80">381,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">260,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Коприв-</td> <td class="R4" width="140">1 198,8</td> <td class="R4" width="112">1 080,7</td> <td class="R4" width="112">53,9</td> <td class="R4" width="132">9,1</td> <td class="R4" width="80">55,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">40,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">щица</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Костенец</td> <td class="R5" width="140">3 764,4</td> <td class="R5" width="112">3 121,3</td> <td class="R5" width="112">392,9</td> <td class="R5" width="132">37,7</td> <td class="R5" width="80">212,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">150,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Костин-</td> <td class="R4" width="140">4 143,9</td> <td class="R4" width="112">3 402,9</td> <td class="R4" width="112">455,6</td> <td class="R4" width="132">47,7</td> <td class="R4" width="80">237,7</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">154,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">брод</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мирково</td> <td class="R5" width="140">1 182,4</td> <td class="R5" width="112">903,3</td> <td class="R5" width="112">139,4</td> <td class="R5" width="132">20,7</td> <td class="R5" width="80">119,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">83,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пирдоп</td> <td class="R5" width="140">2 871,3</td> <td class="R5" width="112">2 514,8</td> <td class="R5" width="112">208,4</td> <td class="R5" width="132">46,7</td> <td class="R5" width="80">101,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">72,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Правец</td> <td class="R5" width="140">5 868,0</td> <td class="R5" width="112">4 676,0</td> <td class="R5" width="112">268,2</td> <td class="R5" width="132">158,3</td> <td class="R5" width="80">765,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">702,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Самоков</td> <td class="R5" width="140">10 150,9</td> <td class="R5" width="112">9 290,0</td> <td class="R5" width="112">335,9</td> <td class="R5" width="132">102,5</td> <td class="R5" width="80">422,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">215,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Своге</td> <td class="R5" width="140">6 299,8</td> <td class="R5" width="112">4 695,4</td> <td class="R5" width="112">685,4</td> <td class="R5" width="132">178,1</td> <td class="R5" width="80">740,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">552,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сливница</td> <td class="R5" width="140">2 574,4</td> <td class="R5" width="112">1 968,3</td> <td class="R5" width="112">434,8</td> <td class="R5" width="132">20,9</td> <td class="R5" width="80">150,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">93,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чавдар</td> <td class="R5" width="140">609,0</td> <td class="R5" width="112">515,9</td> <td class="R5" width="112">44,3</td> <td class="R5" width="132">7,3</td> <td class="R5" width="80">41,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">32,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Челопеч</td> <td class="R5" width="140">802,1</td> <td class="R5" width="112">685,6</td> <td class="R5" width="112">48,1</td> <td class="R5" width="132">11,1</td> <td class="R5" width="80">57,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">49,0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">СТАРА</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ЗАГОРА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Братя</td> <td class="R4" width="140">2 895,5</td> <td class="R4" width="112">1 902,7</td> <td class="R4" width="112">693,5</td> <td class="R4" width="132">35,2</td> <td class="R4" width="80">264,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">156,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Даскалови</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гурково</td> <td class="R5" width="140">1 972,0</td> <td class="R5" width="112">1 490,6</td> <td class="R5" width="112">388,5</td> <td class="R5" width="132">11,2</td> <td class="R5" width="80">81,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">36,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гълъбово</td> <td class="R5" width="140">3 685,3</td> <td class="R5" width="112">3 100,0</td> <td class="R5" width="112">389,9</td> <td class="R5" width="132">41,0</td> <td class="R5" width="80">154,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">79,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Казанлък</td> <td class="R5" width="140">21 494,2</td> <td class="R5" width="112">17 895,3</td> <td class="R5" width="112">3 122,7</td> <td class="R5" width="132">46,4</td> <td class="R5" width="80">429,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">206,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мъглиж</td> <td class="R5" width="140">3 569,0</td> <td class="R5" width="112">2 552,9</td> <td class="R5" width="112">775,1</td> <td class="R5" width="132">29,6</td> <td class="R5" width="80">211,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">132,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Николаево</td> <td class="R5" width="140">2 001,0</td> <td class="R5" width="112">1 607,9</td> <td class="R5" width="112">294,5</td> <td class="R5" width="132">13,6</td> <td class="R5" width="80">85,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">60,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Опан</td> <td class="R5" width="140">1 146,0</td> <td class="R5" width="112">832,6</td> <td class="R5" width="112">167,1</td> <td class="R5" width="132">16,5</td> <td class="R5" width="80">129,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">73,3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Павел</td> <td class="R4" width="140">5 029,0</td> <td class="R4" width="112">3 983,2</td> <td class="R4" width="112">895,2</td> <td class="R4" width="132">11,0</td> <td class="R4" width="80">139,6</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">48,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">баня</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Раднево</td> <td class="R5" width="140">6 364,8</td> <td class="R5" width="112">4 850,7</td> <td class="R5" width="112">1 126,0</td> <td class="R5" width="132">68,3</td> <td class="R5" width="80">319,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">189,9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Стара</td> <td class="R4" width="140">52 367,7</td> <td class="R4" width="112">47 603,7</td> <td class="R4" width="112">3 633,9</td> <td class="R4" width="132">119,0</td> <td class="R4" width="80">1 011,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">527,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Загора</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чирпан</td> <td class="R5" width="140">6 629,2</td> <td class="R5" width="112">4 908,5</td> <td class="R5" width="112">1 318,7</td> <td class="R5" width="132">50,8</td> <td class="R5" width="80">351,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">225,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ТЪРГОВИЩЕ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Антоново</td> <td class="R5" width="140">3 029,8</td> <td class="R5" width="112">1 933,5</td> <td class="R5" width="112">534,2</td> <td class="R5" width="132">72,7</td> <td class="R5" width="80">489,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">322,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Омуртаг</td> <td class="R5" width="140">8 477,0</td> <td class="R5" width="112">6 579,9</td> <td class="R5" width="112">1 322,3</td> <td class="R5" width="132">72,7</td> <td class="R5" width="80">502,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">322,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Опака</td> <td class="R5" width="140">2 595,0</td> <td class="R5" width="112">2 060,1</td> <td class="R5" width="112">395,8</td> <td class="R5" width="132">18,7</td> <td class="R5" width="80">120,4</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">82,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Попово</td> <td class="R5" width="140">10 078,3</td> <td class="R5" width="112">7 684,6</td> <td class="R5" width="112">1 671,5</td> <td class="R5" width="132">96,4</td> <td class="R5" width="80">625,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">427,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Търговище</td> <td class="R5" width="140">18 959,3</td> <td class="R5" width="112">15 735,2</td> <td class="R5" width="112">2 249,8</td> <td class="R5" width="132">125,0</td> <td class="R5" width="80">849,3</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">554,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ХАСКОВО</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Димитров-</td> <td class="R4" width="140">13 107,9</td> <td class="R4" width="112">10 732,6</td> <td class="R4" width="112">1 858,9</td> <td class="R4" width="132">57,1</td> <td class="R4" width="80">459,3</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">253,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Ивайлов-</td> <td class="R4" width="140">3 571,6</td> <td class="R4" width="112">2 186,0</td> <td class="R4" width="112">732,6</td> <td class="R4" width="132">90,7</td> <td class="R4" width="80">562,3</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">402,2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Любимец</td> <td class="R5" width="140">3 241,6</td> <td class="R5" width="112">2 606,4</td> <td class="R5" width="112">445,6</td> <td class="R5" width="132">31,1</td> <td class="R5" width="80">158,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">93,1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Маджа-</td> <td class="R4" width="140">978,0</td> <td class="R4" width="112">688,6</td> <td class="R4" width="112">63,5</td> <td class="R4" width="132">30,8</td> <td class="R4" width="80">195,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">136,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">рово</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Минерал-</td> <td class="R4" width="140">2 385,3</td> <td class="R4" width="112">1 932,6</td> <td class="R4" width="112">252,2</td> <td class="R4" width="132">31,4</td> <td class="R4" width="80">169,1</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">112,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ни бани</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Свилен-</td> <td class="R4" width="140">7 354,7</td> <td class="R4" width="112">5 567,8</td> <td class="R4" width="112">1 353,3</td> <td class="R4" width="132">57,7</td> <td class="R4" width="80">375,9</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">230,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Симеонов-</td> <td class="R4" width="140">2 871,9</td> <td class="R4" width="112">2 392,2</td> <td class="R4" width="112">380,2</td> <td class="R4" width="132">8,9</td> <td class="R4" width="80">90,6</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">36,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Стамбо-</td> <td class="R4" width="140">2 471,7</td> <td class="R4" width="112">1 946,9</td> <td class="R4" width="112">195,0</td> <td class="R4" width="132">45,3</td> <td class="R4" width="80">284,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">187,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">лово</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Тополов-</td> <td class="R4" width="140">4 429,4</td> <td class="R4" width="112">3 275,7</td> <td class="R4" width="112">886,7</td> <td class="R4" width="132">27,0</td> <td class="R4" width="80">240,0</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">119,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">град</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Харманли</td> <td class="R5" width="140">8 289,8</td> <td class="R5" width="112">5 363,1</td> <td class="R5" width="112">995,8</td> <td class="R5" width="132">51,1</td> <td class="R5" width="80">1 879,8</td> <td class="R5" width="92">1 500,0</td> <td class="R5" width="100">226,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хасково</td> <td class="R5" width="140">31 253,4</td> <td class="R5" width="112">29 031,6</td> <td class="R5" width="112">1 537,5</td> <td class="R5" width="132">81,6</td> <td class="R5" width="80">602,7</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">292,4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ШУМЕН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Велики</td> <td class="R4" width="140">5 773,9</td> <td class="R4" width="112">3 686,9</td> <td class="R4" width="112">795,6</td> <td class="R4" width="132">30,5</td> <td class="R4" width="80">1 260,9</td> <td class="R4" width="92">1 050,0</td> <td class="R4" width="100">135,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Преслав</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Венец</td> <td class="R5" width="140">2 741,1</td> <td class="R5" width="112">2 088,6</td> <td class="R5" width="112">429,4</td> <td class="R5" width="132">30,1</td> <td class="R5" width="80">193,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">133,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Върбица</td> <td class="R5" width="140">4 078,3</td> <td class="R5" width="112">3 152,5</td> <td class="R5" width="112">725,1</td> <td class="R5" width="132">20,6</td> <td class="R5" width="80">180,1</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">91,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Каолиново</td> <td class="R5" width="140">4 458,4</td> <td class="R5" width="112">3 527,3</td> <td class="R5" width="112">723,3</td> <td class="R5" width="132">23,2</td> <td class="R5" width="80">184,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">102,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Каспичан</td> <td class="R5" width="140">3 343,9</td> <td class="R5" width="112">2 663,6</td> <td class="R5" width="112">523,6</td> <td class="R5" width="132">18,5</td> <td class="R5" width="80">138,2</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">82,1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Никола</td> <td class="R4" width="140">2 731,1</td> <td class="R4" width="112">2 137,6</td> <td class="R4" width="112">441,7</td> <td class="R4" width="132">41,8</td> <td class="R4" width="80">110,0</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">53,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Козлево</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Нови</td> <td class="R4" width="140">6 679,8</td> <td class="R4" width="112">5 411,7</td> <td class="R4" width="112">930,9</td> <td class="R4" width="132">87,7</td> <td class="R4" width="80">249,5</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">155,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">пазар</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Смядово</td> <td class="R5" width="140">3 023,9</td> <td class="R5" width="112">2 430,0</td> <td class="R5" width="112">475,2</td> <td class="R5" width="132">10,7</td> <td class="R5" width="80">108,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">47,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хитрино</td> <td class="R5" width="140">2 323,9</td> <td class="R5" width="112">1 751,1</td> <td class="R5" width="112">227,6</td> <td class="R5" width="132">66,6</td> <td class="R5" width="80">278,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">193,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Шумен</td> <td class="R5" width="140">38 168,7</td> <td class="R5" width="112">31 004,1</td> <td class="R5" width="112">2 954,9</td> <td class="R5" width="132">90,8</td> <td class="R5" width="80">4 118,9</td> <td class="R5" width="92">3 500,0</td> <td class="R5" width="100">332,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="112">&nbsp;</td> <td class="R4" width="132">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ЯМБОЛ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="112">&nbsp;</td> <td class="R5" width="132">&nbsp;</td> <td class="R5" width="80">&nbsp;</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Болярово</td> <td class="R5" width="140">2 742,1</td> <td class="R5" width="112">2 320,2</td> <td class="R5" width="112">137,6</td> <td class="R5" width="132">33,7</td> <td class="R5" width="80">250,6</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">149,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Елхово</td> <td class="R5" width="140">5 266,1</td> <td class="R5" width="112">3 846,1</td> <td class="R5" width="112">1 047,8</td> <td class="R5" width="132">53,4</td> <td class="R5" width="80">318,8</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">188,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стралджа</td> <td class="R5" width="140">5 223,0</td> <td class="R5" width="112">3 870,6</td> <td class="R5" width="112">978,5</td> <td class="R5" width="132">55,9</td> <td class="R5" width="80">318,0</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">194,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тунджа</td> <td class="R5" width="140">6 484,0</td> <td class="R5" width="112">4 093,5</td> <td class="R5" width="112">1 764,6</td> <td class="R5" width="132">71,4</td> <td class="R5" width="80">554,5</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">316,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ямбол</td> <td class="R5" width="140">21 493,6</td> <td class="R5" width="112">18 987,4</td> <td class="R5" width="112">2 334,8</td> <td class="R5" width="132">5,5</td> <td class="R5" width="80">165,9</td> <td class="R5" width="92">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">24,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ВСИЧКО:</td> <td class="R5" width="140">2 256 724,6</td> <td class="R5" width="112">1 876 907,6</td> <td class="R5" width="112">242 617,0</td> <td class="R5" width="132">14 600,0</td> <td class="R5" width="80">122 600,0</td> <td class="R5" width="92">40 000,0</td> <td class="R5" width="100">50 000,0</td> </tr> </table>

(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции, без да се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

Чл. 11. (1) При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размери, не по-малки от приетите по колона 3 от таблицата на чл. 10, ал. 1.

(2) Определя стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности съгласно приложения № 6.1 и 6.2.

Чл. 12. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 7.

(2) Поименните списъци по ал. 1 се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет се допуска при условия, определени от министъра на финансите, извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 7, след 30 юни 2010 г.

(4) Общинските съвети одобряват промените по ал. 3 само в рамките на бюджетната година.

(5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 могат да се пренасочват с акт на Министерския съвет за други екологични обекти по предложение на министъра на околната среда и водите.

Чл. 13. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) първо тримесечие - 32 на сто;

2. второ тримесечие - 25 на сто;

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) трето тримесечие - 19 на сто;

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) четвърто тримесечие - 24 на сто.

(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) първо тримесечие - 21 на сто;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) второ тримесечие - 27 на сто;

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) трето тримесечие - 29 на сто;

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) четвърто тримесечие - 23 на сто.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от първа група по приложение № 5.1 до 31 януари в размер 54 на сто и до 31 юли - останалите 46 на сто. Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от втора група по приложение № 5.1 до 31 януари в размер 57 на сто и до 31 юли - останалите 43 на сто.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 10, ал. 1 се предоставят на общините до 20 януари в размер 77,9 на сто и до 30 октомври - останалите 22,1 на сто.

Чл. 13. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие - 30 на сто;

2. второ тримесечие - 25 на сто;

3. трето тримесечие - 20 на сто;

4. четвърто тримесечие - 25 на сто.

(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие - 20 на сто;

2. второ тримесечие - 25 на сто;

3. трето тримесечие - 30 на сто;

4. четвърто тримесечие - 25 на сто.

(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 31 юли - останалите 50 на сто.

(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 10, ал. 1 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.

Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, включително ползваните временни безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на проекти по програма САПАРД.

(3) Като източник за финансиране на капиталовите разходи могат да се използват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието, определени по този закон, когато средствата са предоставени по формула на училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи система на делегирани бюджети, и при условия, определени в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи.

(2) Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура.

(3) Като източник за финансиране на капиталовите разходи могат да се използват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието, определени по този закон, когато средствата са предоставени по формула на училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи система на делегирани бюджети, и при условия, определени в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Чл. 15. (1) Министерството на финансите финансира плащанията, като спазва следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;

2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;

3. субсидии за бюджета на съдебната власт;

4. плащанията на министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;

5. субсидии за нефинансови предприятия.

(2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг;

2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;

3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както и за финансиране на разходите за връщане за преработка на 240 касети с отработено ядрено гориво от окончателно прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 през 2010 г., без тези разходи да се възстановяват от "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.

Чл. 17. (Обявен за противоконституционен с РКС № 4 от 31.03.2010 г. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, Министерският съвет може да намали нелихвените разходи и предоставените трансфери по чл. 1, ал. 2 под утвърдения им размер.

Чл. 17. При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, Министерският съвет може да намали нелихвените разходи и предоставените трансфери по чл. 1, ал. 2 под утвърдения им размер.

Чл. 18. (1) Преобразуваните през 2010 г. в търговски дружества разпоредители с бюджетни кредити правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2010 г.

(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Когато в закон или в акт на Министерския съвет не е изрично посочено по кой бюджет се внасят приходите от глоби, имуществени санкции, такси и други неданъчни приходи или е посочено, че се внасят в приход на републиканския или на държавния бюджет, тези приходи постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация.

(3) Приходите от глоби по Закона за движението по пътищата, без тези по чл. 167, ал. 4 от същия закон, постъпват в приход на централния бюджет.

(4) Приходите от глоби и санкции, налагани и/или събирани от органите на Националната агенция за приходите, постъпват по съответните им банкови сметки за приходите на централния бюджет.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) Утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1,1.

§ 2. Утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1,0.

§ 3. (1) (Предишен текст на § 3 - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Предвидените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи се предоставят за разходване по съответните бюджети чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет, като средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 и т. 4.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) При разпределение на резерва по ал. 1 в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 Министерският съвет да осигури средства за:

1. премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009 г. - до 116 000,0 хил. лв.;

2. текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - до 142 000,0 хил. лв.;

3. субсидии за Национална компания "Железопътна инфраструктура" - до 45 000,0 хил. лв.;

4. финансиране изграждането на автомагистрала "Люлин"- до 62 500,0 хил. лв.

§ 3. Предвидените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи се предоставят за разходване по съответните бюджети чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет, като средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 и т. 4.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.

§ 4. (1) Разликата между приходите, разходите, трансферите и нето операциите по финансиране по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 е за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.

(2) За целите на касовото изпълнение на бюджета сумата по ал. 1 за съответните бюджети и за централния бюджет е резултатна и индикативна величина.

§ 5. Чрез централния бюджет могат да се извършват и трансфери за общините, които са предвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата, като за целта следва да се извършат корекции по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет между централния бюджет и бюджета на съответното министерство и ведомство.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2010 г. е в размер на 4,5 млрд. лв.

§ 6. Минималният размер на фискалния резерв за 2010 г. е в размер на 6,3 млрд. лв.

§ 7. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) През 2010 г. плащанията на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол се финансират само за сметка на преходния остатък на извънбюджетната сметка на фонда, като неусвоените средства над одобрените по план-сметката на фонда за 2010 г. плащания се превеждат като трансфер в приход на централния бюджет.

§ 7. През 2010 г. плащанията на Фонда за покриване на разходите за приватизация се финансират само за сметка на преходния остатък на извънбюджетната сметка на фонда, като неусвоените средства над одобрените по план-сметката на фонда за 2010 г. плащания се превеждат като трансфер в приход на централния бюджет.

§ 8. (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част.

(3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет.

(4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.

(5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностните показатели в делегираните от държавата дейности, министърът на финансите извършва съответните корекции на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините.

§ 9. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 335 лв. от 1 януари 2010 г.

§ 10. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" е 376 лв. от 1 януари 2010 г.

§ 11. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 350 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 35 лв. за всяко дете.

(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.

(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 150 лв.

(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е, както следва:

1. за първо дете - по 250 лв.;

2. за второ дете - по 600 лв.;

3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

(6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 100 лв.

(7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 100 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(9) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2010 г. е 2880 лв.

§ 12. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2010 г. е 60 лв.

§ 13. За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:

1. емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;

2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;

3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;

4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) По решение на Министерския съвет министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 2 000 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия на последваща ратификация.

§ 14. По решение на Министерския съвет министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 1 200 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия на последваща ратификация.

§ 15. Поетият дълг от общините по инструменти за усвояване на средствата от европейските фондове не се включва в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг.

§ 16. (1) В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно приложение № 8.

(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране с външни държавни заеми или държавно гарантирани заеми на инвестиционни проекти, които не са включени в приложението по ал. 1.

(3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40 млн. лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Изискването по ал. 1 и 2 не се прилага по отношение на заем на "Български държавни железници" - ЕАД, с държавна гаранция, в размер до 459 547 000 лв. за рефинансиране и преструктуриране на задълженията на дружеството, във връзка с изпълнение на план за преструктуриране и финансово стабилизиране на "Български държавни железници" - ЕАД, при спазване на Закона за държавните помощи.

§ 16. (1) В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно приложение № 8.

(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране с външни държавни заеми или държавно гарантирани заеми на инвестиционни проекти, които не са включени в приложението по ал. 1.

(3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40 млн. лв.

§ 17. Вземанията на държавата към кредитополучатели или бенефициенти по активирани държавни гаранции, от държавни инвестиционни заеми и други кредити се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

§ 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2010 г., е 3,5 млрд. лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2010 г., е 0,8 млрд. лв.

§ 18. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2010 г., е 2,7 млрд. лв.

(2) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2010 г., е 0,3 млрд. лв.

§ 19. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Максималният размер на държавния дълг към края на 2010 г. не може да надвишава 12,5 млрд. лв.

§ 19. Максималният размер на държавния дълг към края на 2010 г. не може да надвишава 12,2 млрд. лв.

§ 20. (1) За 2010 г. приходите, разходите, трансферите и елементите на финансирането, свързани с усвояване на държавните инвестиционни заеми, и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество са планирани по централния бюджет.

(2) През 2010 г. разпоредителите с бюджетни кредити, които администрират по бюджетите си държавни инвестиционни заеми или държавни инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество, извършват и отчитат операции с тях, включително и за сметка на националното съфинансиране. Общият лимит на разходите е в размер до 437 997,0 хил. лв.

(3) Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с бюджетни кредити текущо извършва компенсирани промени между централния бюджет и бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити на база на действително извършените и отчетени операции по ал. 2.

(4) Компенсираните промени по ал. 3 могат да се извършват и авансово за плащания, свързани с погашения на задължения към кредитора, разходи за лихви и такси-ангажимент.

(5) Разпоредбите на ал. 2 - 4 се прилагат, когато не се нарушават клаузите на съответните договори.

(6) Допълнителни бюджетни кредити по държавни инвестиционни заеми за 2010 г. могат да се одобряват и по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(7) Разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат от Националния осигурителен институт.

§ 21. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".

(2) Средствата на органите на съдебната власт, както и на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса и на другите бюджетни предприятия, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.

(3) Средствата от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.

(4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.

(5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилага чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(6) Обслужването от банките в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.

(7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.

(8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет.

(9) Въз основа на представена от съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити информация лимитите за плащания по бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, министерствата и другите първостепенни разпоредители по ал. 1, Българската академия на науките и държавните висши училища се определят и актуализират периодично от Министерството на финансите.

(10) За сметките за чужди средства, както и за сметките на бюджетните предприятия, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, без тези по ал. 9, лимитите се определят автоматично на база на общия размер на постъпленията по съответната сметка в Българската народна банка, по която се залага лимитът, доколкото за тях не е приложена разпоредбата на ал. 9.

(11) Бюджетните взаимоотношения на държавните органи, министерствата и ведомствата с централния бюджет по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2010 г., както и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.

(12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и/или ал. 5 да се включат в единната сметка и/или в системата за електронни бюджетни разплащания средствата, постъпленията и плащанията на централния бюджет, държавните висши училища от страната, извънбюджетните сметки и фондове и сметките за чужди средства, както и на други бюджетни предприятия, извън тези по ал. 1, 4 и 5, включително и плащанията по възстановяване на надвнесени или погрешно внесени публични вземания на централния бюджет и от осигурителни вноски.

(13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни разплащания организации по ал. 2 и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват в рамките на съответните лимити по ал. 9 и 10, като при превишение на одобрените плащания над наличността на бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка разликата автоматично се финансира от сметка на централния бюджет.

(14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в частта на вътрешното финансиране.

(15) Редът по ал. 13 и 14 се прилага и спрямо включените в системата за електронни бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове и сметки за чужди средства.

(16) За целите на контрола, отчетността и статистиката на публичните финанси в системата за електронни бюджетни разплащания може да се отразява, отчита и обобщава информация за приходи, разходи, други операции, активи и пасиви, просрочени вземания и задължения, поемане на ангажименти, както и други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа, свързани с консолидираната фискална програма.

(17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради недостиг на средства на единната сметка.

(18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3 на бюджетните предприятия по ал. 1 и на държавните висши училища по ал. 12, както и техните наличности по сметките за извънбюджетни и чужди средства могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните предприятия и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените по тях лихви се отразяват в намаление на приходите от лихви на централния бюджет.

(19) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в банките, операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, след провеждане на консултации с Българската народна банка.

§ 22. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от банките.

(2) Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и валута на бюджетните предприятия, включително на общините в банките, с изключение на средствата по чл. 19 от Закона за Българската банка за развитие, се обезпечават от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на държавни ценни книжа по външния и вътрешния дълг на Република България. Блокирането на ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения. Банките деблокират държавни ценни книжа само при условие, че това не води до временен недостиг на обезпечение на наличните парични средства на бюджетните предприятия по сметки при тях.

(3) Държавните ценни книжа по ал. 2, които са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират, съответно деблокират, въз основа на искане за това, отправено от обслужващите банки в зависимост от размера на паричните средства по сметките в тях.

(4) Ценните книжа по ал. 2, които не са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират чрез прехвърлянето им от обслужващите банки по специално открити техни сметки в Българската народна банка. Разпореждане с ценните книжа се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.

(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка могат да променят размера и вида на активите на банките, служещи за обезпечение, както и реда и условията за обезпечаване по ал. 1 - 4, за което уведомяват обслужващите банки.

(6) При несъстоятелност на банка, обслужваща бюджетни предприятия, включително общини, ценните книжа и другите активи, които служат като обезпечение по реда на ал. 2 - 5, не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите. Средствата, останали след удовлетворяване на вземанията, обезпечени по реда на ал. 2 - 5 с ценни книжа, вземания по сметки и други активи, се включват в масата на несъстоятелността.

(7) Недействителни са всякакви тежести и обезпечения върху блокираните ценни книжа и други активи по ал. 5 за времето, през което те са заложени при условията и по реда на този закон.

(8) В лиценза на банки, които приемат за обслужване сметки на бюджетни предприятия, е необходимо да бъдат включени и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, включително и сделките по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(9) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1 - 6, включително и за изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации.

§ 22а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) (1) Номиналният размер на изкупените от Българската банка за развитие вземания към републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31 декември 2009 г., се отчита по съответните бюджети на републиканския бюджет за 2010 г. като разход и в увеличение на друго финансиране.

(2) Разходите по ал. 1 са предвидени в резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.

(3) За целите на прилагане на механизма по изкупуването от Българската банка за развитие на вземанията по ал.1 министърът на финансите може да извършва депозити по § 21, ал. 19.

(4) Последващото разплащане на изкупените от Българската банка за развитие вземания по ал. 1 може да се извърши от сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на друго финансиране.

(5) За разходите по ал. 1 и 2 министърът на финансите извършва необходимите промени по съответните бюджети по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет и определя реда и сроковете за отразяването им в отчетите за касовото изпълнение на съответните бюджети за 2010 г.

§ 23. (1) Бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Висшия съдебен съвет, държавните висши училища от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2009 г. бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.

(2) Министърът на финансите може да разреши на бюджетните предприятия по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.

(3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.

(4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми и държавни заеми, при които крайни бенефициенти са търговски дружества.

(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят обхвата на сметките и плащанията на бюджетните предприятия по ал. 1, които задължително се обслужват чрез системата за електронно банкиране на Българската народна банка, както и реда, начина и сроковете за поетапното им включване към системата.

§ 24. (1) Бюджетните предприятия публикуват информация от годишните си финансови отчети чрез интернет по ред, начин и срокове, определени от министъра на финансите, съгласувано с председателя на Сметната палата.

(2) Информацията по ал. 1 от одитираните от Сметната палата годишни финансови отчети се публикува и на нейната интернет страница заедно с одитния доклад и/или одитното становище на Сметната палата по чл. 45 от Закона за Сметната палата.

§ 25. (1) Начисляването, внасянето и отчитането на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството без общините се извършва по досегашния ред чрез прилагането на централизирано разплащане и разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и съответните бюджети, сметки и фондове.

(2) Годишното разчитане за сумите по ал. 1 между централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и съответните бюджети, сметки и фондове се извършва на базата на данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия.

(3) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 и 2.

§ 26. При неизпълнение на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. плащанията на Националната здравноосигурителна каса се извършват за сметка на изменение на средствата по сметки.

§ 27. (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., както и превишението над предвидените разходи за пенсии, помощи и обезщетения, изплащани от бюджета на държавното обществено осигуряване, може да се финансира за сметка на централния бюджет по ред, определен от Министерския съвет.

(2) (Обявена за противоконституционна в частта "включително и в случаите, когато този допълнителен трансфер може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3" с РКС № 4 от 31.03.2010 г. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

§ 27. (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., както и превишението над предвидените разходи за пенсии, помощи и обезщетения, изплащани от бюджета на държавното обществено осигуряване, може да се финансира за сметка на централния бюджет по ред, определен от Министерския съвет.

(2) (Обявена за противоконституционна в частта "включително и в случаите, когато този допълнителен трансфер може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3" с РКС № 4 от 31.03.2010 г. - ДВ, бр. 27 от 2010 г.) Министерският съвет може да одобри допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на ал. 1 включително и в случаите, когато този допълнителен трансфер може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

§ 27. (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., както и превишението над предвидените разходи за пенсии, помощи и обезщетения, изплащани от бюджета на държавното обществено осигуряване, може да се финансира за сметка на централния бюджет по ред, определен от Министерския съвет.

(2) Министерският съвет може да одобри допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на ал. 1 включително и в случаите, когато този допълнителен трансфер може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

§ 28. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.

§ 28а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) (1) Считано от 1 юли 2010 г. държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в централния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.

(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.

(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие.

(6) Сумите по ал.1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.

§ 29. (1) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл. 10, ал. 1 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.

(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.

(3) При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности министърът на финансите предоставя авансова сума от одобрената субсидия след мотивирано искане и с решение на общинския съвет.

(4) Размерът на общата изравнителна субсидия може да се увеличава/намалява в случаите на структурни промени чрез компенсирана промяна между съответните бюджети.

§ 30. С решение на общинския съвет след 30 юни 2010 г. могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности на съответната функция, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция "Образование", при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.

§ 31. За дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджети.

§ 32. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г. съгласно приложение № 9.

§ 33. (1) Левовите плащания на Държавен фонд "Земеделие", включително и плащанията на Разплащателната агенция, както и на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за средствата от Структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително и плащанията за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет, се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания.

(2) Освен чрез трансфери авансовото финансиране от централния бюджет може да се извършва по реда, в размерите и сроковете за предоставяне, погасяване и отчитане, предвидени за финансирането на плащанията на извънбюджетните сметки и фондове, включени в системата за електронни бюджетни разплащания, при недостиг на средствата по съответната сметка.

(3) Средствата от Европейския съюз по ал. 1 постъпват по сметки в Българската народна банка. Министърът на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка определя реда и начина на обслужване на тези сметки и извършването на операции по тях.

(4) Средствата по частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение се предоставят за разходване чрез извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите при спазване на установения механизъм за тяхното разходване.

(5) В случай че част от разходите за данък върху добавената стойност за реализацията на проекти, финансирани по частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, не бъдат признати за приемливи, средствата, необходими за покриването им, се предоставят по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите чрез корекция на бюджетните му взаимоотношения с централния бюджет.

§ 34. (1) Средствата на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се получават, разходват и отчитат в съответствие с изискванията на Европейския съюз по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Годишните разчети на извънбюджетните средства по ал. 1 се утвърждават и актуализират от Министерския съвет.

(3) Чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и управлението на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94) и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет.

§ 35. (1) Трансферът по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 се предоставя от републиканския бюджет по извънбюджетната сметка на Национален фонд към министъра на финансите за национално съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94) и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и за постъпилите от Европейския съюз средства по централния бюджет през периода 2007 - 2009 г. в частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение.

(2) За покриване на по-високото от разчетеното усвояване на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз, Министерският съвет може да одобри предоставянето на допълнително финансиране от републиканския бюджет по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.

(3) Допълнителното финансиране по ал. 2 не може да превишава размера на съответстващото национално съфинансиране и плащанията за сметка на постъпилите от Европейския съюз средства по централния бюджет през периода 2007 - 2009 г. в частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение.

§ 36. (1) Изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

(2) Вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти и управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

(4) В случаите на ал. 3 разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 7, т. 6 от Закона за Националната агенция за приходите не се прилагат.

§ 37. (1) Министерството на финансите може да прихваща подлежащите на предоставяне субсидии за общините с дължими от тях временни безлихвени заеми, отпуснати от централния бюджет.

(2) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" е длъжен да предприеме необходимите действия за събирането на невъзстановени от общините ползвани временни безлихвени заеми по чл. 6, ал. 1, т. 7 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.).

(3) В случай че средствата не бъдат събрани по реда на ал. 2, по предложение на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" министърът на финансите може да извърши прихващане на невъзстановените заеми от подлежащите на предоставяне субсидии и трансфери на общините, с изключение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, включително по погасителен план, приет от общинския съвет и одобрен от министъра на финансите.

§ 38. (1) Целево предоставяните средства от републиканския бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации, капиталови трансфери и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се ползват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 могат да се прихващат в пълен размер съответно с подлежащи на отпускане от републиканския бюджет трансфери, субсидии и компенсации, включително и за общините.

§ 39. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след 30 юни 2010 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност между държавните висши училища, Българската академия на науките и Министерството на образованието, младежта и науката на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна дейност.

§ 40. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, със средства в размер до 4 000,0 хил. лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

§ 40. Средствата, предвидени в чл. 1, ал. 2, т. 2.1 в размер до 5 000 хил. лв. за съфинансиране от общините на конкретни проекти на Социалноинвестиционния фонд, Проект "Красива България" и други програми, се разпределят по ред, определен от министъра на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.

§ 41. (1) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения, включително от минали години, се разходват от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.

(2) За извършване на разходи по неусвоени от минали години дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, непредвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4, 5 и 6, министърът на финансите може да осигури средства по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(3) Редът по ал. 2 може да се прилага и за предварително (авансово) финансиране от републиканския бюджет на разходи, подлежащи на последващо безвъзмездно финансиране по международни програми и споразумения.

(4) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2010 г. постъпления във връзка с дейността на Център "Фонд за лечение на деца" се разходват от Център "Фонд за лечение на деца" над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 42. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на пътните разходи за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

§ 43. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проектите на програмните бюджети на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2011 г., като част от проекта на закона. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проекта на бюджет на Народното събрание, включително с разходите по програми като част от проекта на закона.

§ 44. (1) Министърът на финансите извършва едновременно с корекциите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и корекции на утвърдените от Министерския съвет бюджети по програми на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2010 г.

(2) Министърът на финансите може да дава съгласие за вътрешни компенсирани промени на разходите между одобрените с приложение № 2 разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2010 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 45. (1) Министерският съвет, министерствата и държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, изготвят и представят на Народното събрание, Сметната палата и Министерството на финансите отчети за изпълнението на политиките и програмите си за полугодието и годишни отчети в срок до 45 работни дни след отчетния период. Отчетите за полугодието и годишните отчети съдържат информация за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение.

(2) Структурата и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.

(3) Отчетите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на съответните държавни органи, министерства и ведомства в срок 10 дни от представянето им при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(4) С годишните отчети за изпълнението на политиките и програмите си първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 1 внасят в Народното събрание и кратък доклад за обсъждане в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси.

(5) Редът за докладване и обсъждане по ал. 4 се определя от председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

(6) В срок до 1 септември 2010 г. Министерският съвет внася в Народното събрание Доклад за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2010 г.

§ 46. (1) Задълженията на Република България по ратифицираните от Народното събрание споразумения относно поемането от страна на държавата на правата и задълженията на Банковата консолидационна компания се изплащат от централния бюджет.

(2) Изплатените от централния бюджет суми по ал. 1 се отразяват в намаление на постъпленията от приватизация.

§ 47. (1) Закупуваната през 2010 г. медицинска апаратура и други дълготрайни активи със средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" се предоставят от Министерството на здравеопазването възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, въз основа на сключени договори за изплащане стойността на медицинската апаратура и другите дълготрайни активи на месечни вноски.

(2) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2010 г. приходи и постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд могат да се разходват от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г., по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 48. Закупените по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" медицинска апаратура, хардуер, софтуер, други дълготрайни материални активи и извършваните по проекта строително-монтажни работи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, регионалните центрове по здравеопазване и на Националната здравноосигурителна каса съобразно предназначението им.

§ 49. Закупените по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването съобразно предназначението им на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

§ 50. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

(2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за дейности по извършване на хемодиализа, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.

(3) В едномесечен срок от приемането на постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1 и 2.

(4) Договорите по ал. 3 са едногодишни и общата им стойност не може да надхвърля утвърдените за дейностите по ал. 1 и 2 средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г.

(5) Предоставяните от бюджета средства за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.

(6) В случаите по ал. 5 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.

§ 51. (1) В случаите по § 49, ако в тримесечен срок от предоставянето на медицинската апаратура, съответно на други дълготрайни материални активи, лечебното заведение не заплати стойността им, капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на апаратурата или дълготрайните материални активи по цена на закупуването им, като държавата записва на свое име всички нови дялове/акции.

(2) Предоставяните от бюджета средства на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.

§ 52. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета се определят по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, одобрени от Министерския съвет.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формулите по ал. 2 в срок до 28 февруари 2010 г. след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от съответната дейност. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

(4) Основни компоненти на всяка формула по ал. 2 са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите по ал. 2 числеността на персонала и броят на групите и паралелките.

(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:

1. не по-малко от 80 на сто - на база на основните компоненти на формулата;

2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.

(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2010 г. средства от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити като част от допълнителните компоненти на формулите могат да предвидят средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети.

(8) Като част от формулите за разпределение на средствата първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават и:

1. условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. и резерва;

2. правила за промени в разпределението на средствата между училища, детски градини и обслужващи звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.

(9) Освен средствата по ал. 2 първостепенните разпоредители с бюджетни кредити включват в бюджетите на училищата за 2010 г. и разходи за сметка на:

1. установеното към края на 2009 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;

2. собствените приходи на училището;

3. допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, определено като размер с акт на министъра на образованието, младежта и науката;

4. дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31 декември 2009 г.

(10) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити не утвърждава формули за дейности, по които получател на средства е само едно училище, детска градина или обслужващо звено.

(11) Освен средствата по ал. 1 допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в задължителна училищна възраст получават защитени училища, определени съгласно § 6е от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.

(12) До 31 януари 2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката публикува на интернет страницата си информация по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за:

1. броя на децата и учениците към 1 януари 2010 г. съгласно информационната система на министерството "АдминМ";

2. броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно този закон.

§ 53. (1) Училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:

1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на район;

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити делегират права на директорите на училищата да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. По изключение първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да не делегира приходи от собственост, когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност.

(3) Министерският съвет може да одобри допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят системите на делегираните бюджети.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити не могат да финансират разходи на звена извън системата на народната просвета за сметка на средствата, които са получили по единни разходни стандарти.

(8) Установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.

(9) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити при:

1. констатирани случаи на невъзстановяване на превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена;

2. неизпълнение на делегирани средства с източник единни разходни стандарти;

3. невъзстановяване на собствени приходи на училищата, детските градини и обслужващите звена.

§ 53. (1) Училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:

1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на район;

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити делегират права на директорите на училищата да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. По изключение първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да не делегира приходи от собственост, когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност.

(3) Министерският съвет може да одобри допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят системите на делегираните бюджети.

(4) Министерският съвет да предостави средства в размер на 23 400 хил. лв., от които:

1. 3 600 хил. лв. за насърчаване въвеждането на делегирани бюджети в детските градини и обслужващите звена;

2. 19 800 хил. лв. за подпомагане прилагането на системата на делегирани бюджети в училищата.

(5) Средствата по ал. 4 се предоставят само на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които са изпълнили изискванията на § 52, ал. 2 - 9 и които прилагат система на делегирани бюджети, отговаряща на изискванията по ал. 1 - 3.

(6) Министерският съвет приема критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети с изискванията по ал. 5.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити не могат да финансират разходи на звена извън системата на народната просвета за сметка на средствата, които са получили по единни разходни стандарти.

(8) Установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.

(9) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити при:

1. констатирани случаи на невъзстановяване на превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена;

2. неизпълнение на делегирани средства с източник единни разходни стандарти;

3. невъзстановяване на собствени приходи на училищата, детските градини и обслужващите звена.

§ 54. (1) В срок до 31 март 2010 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши промени по субсидиите на държавните висши училища в случай на разлика между броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данни от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование и броя на студентите и докторантите, формиращ размера на субсидиите за издръжка на обучението, включени в трансферите за държавните висши училища по чл. 6, ал. 2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

§ 54. (1) В срок до 31 март 2010 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши промени по субсидиите на държавните висши училища в случай на разлика между броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данни от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование и броя на студентите и докторантите, формиращ размера на субсидиите за издръжка на обучението, включени в трансферите за държавните висши училища по чл. 6, ал. 2.

(2) Освободените средства по ал. 1 се разпределят от министъра на образованието, младежта и науката за финансиране на дейности за развитие на висшите училища.

§ 55. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Средствата в размер на 56 211,3 хил. лв., предвидени в централния бюджет, се разходват за финансиране на национални програми за развитие на средното образование, одобрени от Министерския съвет. Разпределението на средствата по програми се утвърждава с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

§ 55. Средствата в размер на 105 200 хил. лв., предвидени в централния бюджет, се разходват за финансиране на национални програми за развитие на средното образование, одобрени от Министерския съвет. Разпределението на средствата по програми се утвърждава с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) (1) Средства в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд на Европейския съюз, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми.

(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат на ниво проект.

(3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за "проекти, генериращи приходи" по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.

(4) За стимулиране на проекти с висока социална значимост Министерският съвет, по предложение на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, може да финансира проектите до сто процента.

§ 56. Средства в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински проекти, изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми.

§ 57. Финансовото осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2010 г. се осъществява в рамките на одобрените с чл. 6, ал. 1 разходи по бюджетите на съответните държавни органи, министерства и ведомства, отговорни за изпълнението на тези дейности.

§ 58. Вътрешните разчети между държавния бюджет и български дружества, титуляри на вземания от контрагенти със седалище в държави, с които правителството на Република България е сключило споразумения за окончателно уреждане на вземания с произход от междуправителствени споразумения за предоставяне на кредитни облекчения или за предоставяне на правителствен кредит, се осъществяват пропорционално до размера на получените в бюджета парични средства от изпълнението на споразуменията за окончателно уреждане или от реализация на финансови инструменти, при условие че вземанията са с произход от изпълнени търговски договори, включени в обхвата на споразуменията.

§ 59. Временно свободните средства на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 60. (1) Министерският съвет утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати през 2010 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 25, по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Министерския съвет месечен размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.

(3) Компенсирани промени между разходите за заплати и други елементи на кредитите по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2010 г. могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет, с който се променя и месечното им разпределение.

(4) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.

(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.

(6) До утвърждаването от Министерския съвет на месечното разпределение на разходите за заплати през 2010 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 25, могат да извършват месечно разходи за заплати до една дванадесета част от определения годишен размер за 2010 г.

(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат по отношение на разходите за допълнително материално стимулиране, предвидено в закон, и разходите по единни разходни стандарти в системата на средното образование.

§ 61. (1) За извършване на разходи за сметка на неусвоените средства за организиране и започване на дейността на Център "Фонд за трансплантация" по § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 216 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център "Фонд за трансплантация" (ДВ, бр. 72 от 2009 г.), непредвидени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г., министърът на финансите може да осигури средства по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) През 2010 г. за обезпечаване на дейностите на Център "Фонд за асистирана репродукция" се осигуряват приоритетно средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

§ 62. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.) Държавен фонд "Земеделие" през 2010 г. извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при условия, източник и ред, определени от Министерския съвет.

§ 62. (1) Министерският съвет може да даде право на Държавен фонд "Земеделие", респективно на Разплащателната агенция към него, да извършва през 2010 г. допълнителни плащания в областта на земеделието - по национални програми, помощи и национални доплащания към директните плащания на земеделските производители след 30 октомври 2010 г., в размер до 150 млн. лв., при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет.

(2) Бюджетните кредити по ал. 1 не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(3) Размерът на допълнителните плащания по ал. 1 и източниците на тяхното финансиране се определят с акт на Министерския съвет, след представяне от Министерството на земеделието и храните на предложение, придружено с анализ на въздействието от предоставянето на допълнителните средства по ал. 1 върху отрасъла и крайните бенефициенти, като в него се посочват ефектите и ползите, които ще бъдат постигнати, както и очакваното отражение върху конкурентоспособността на отрасъла.

§ 63. Частните държавни вземания, свързани с плащания на търговски дружества с държавно участие в капитала за дължим дивидент и част от печалбата, се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

§ 64. (1) За събирането от Националната агенция за приходите на публични и частни вземания, които са били в обхвата на дейността на закритата Агенция за държавни вземания, се откриват и ползват от Националната агенция за приходите сметки за чужди средства.

(2) Събраните суми по ал. 1, подлежащи на превеждане в полза на бюджети, които не са част от републиканския бюджет, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а останалите събрани средства се превеждат по сметките на Националната агенция за приходите за събиране на приходите на централния бюджет.

(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и по отношение на събираните от Националната агенция за приходите вземания, представляващи недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства за сметка на предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Европейския фонд "Солидарност", Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, други международни програми и споразумения и свързаното с тях национално съфинансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните договори за тези средства и програми или не е определено друго с нормативен акт.

(4) Използваните от закритата Агенция за държавни вземания банкови сметки за събиране на публични и частни вземания се закриват, като наличните по тях суми се превеждат по съответните сметки на Националната агенция за приходите за събиране на приходите на централния бюджет.

(5) В случай че при закриването на сметките на Агенцията за държавни вземания са останали непреведени към бюджетите по ал. 2 суми, те се превеждат чрез съответните сметки на Националната агенция за приходите, където са постъпили наличните средства от закритите сметки по ал. 4.

§ 65. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

§ 65. (1) Министерският съвет може да предостави след 30 юни 2010 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" до 250 млн. лв. за създаване и поддържане на задължителни запаси от нефтопродукти по категории горива за 60 дни и за донатрупване на 85 хил. т хлебна пшеница по реда на чл. 34 и/или чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет.

(2) Бюджетните кредити по ал. 1 не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 66. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

§ 66. (1) Министерският съвет може да предостави след 30 юни 2010 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните до 80 млн. лв. за премиране на тютюнопроизводителите от фонд "Тютюн" по реда на чл. 34 и/или чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет.

(2) Бюджетните кредити по ал. 1 не се включват в размера на допълнителните бюджетни кредити по чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 67. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и бр. 25, 32, 35, 41, 82 и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нов чл. 22а:

"Данъчно облекчение за млади семейства

Чл. 22а. (1) Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

(2) Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

(3) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 3 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50."

2. В чл. 23 се създава нова т. 5:

"5. документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище - за данъчното облекчение по чл. 22а."

3. В чл. 50:

а) в ал. 1:

аа) точка 2 се изменя така:

"2. доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;";

бб) създава се т. 5:

"5. предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.";

б) в ал. 2 накрая се добавя "и в случаите по чл. 37а";

в) в ал. 3 думите "буква "е" се заменят с "букви "е" и "и".

4. Създава се чл. 80а:

"Чл. 80а. (1) Физическо лице, което, като е задължено, не декларира или невярно декларира информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми.

(2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание."

5. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) се създава § 29а:

"§ 29а. С годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2009 г. се декларират и паричните заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5."

§ 68. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г. и бр. 10 и 74 от 2009 г.) в чл. 1, ал. 3 думите "и самостоятелен бюджет" се заличават.

§ 69. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 14, 37 и 42 от 2009 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите "2009 г." се заменят с "2010 г.".

2. В ал. 4 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".

§ 70. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 36 и 41 от 2009 г.) в § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет".

§ 71. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 6, 10, 19 и 44 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7 думите "специална извънбюджетна сметка" се заменят с "банкова сметка за чужди средства".

2. В § 4ж от преходните и заключителните разпоредби думите "в извънбюджетна сметка" се заменят с "по банкова сметка за чужди средства".

§ 72. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24, 42 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. (1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1, се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(2) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.

(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.

(4) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес на търговски дружества с държавно участие в капитала и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и неустойките по приватизационните им договори се разпределят, както следва:

1. паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търг или конкурс и други подобни се внасят в приход по бюджета на Агенцията за приватизация;

2. средствата от глобите, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система."

2. Член 9 се изменя така:

"Чл. 9. (1) Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол и Фонда за покриване на разходите за приватизация.

(2) Със закона за държавния бюджет за съответната година се определя размерът на трансфера от централния бюджет за финансиране плащанията на Фонда за покриване на разходите за приватизация. Част от средствата от фонда се изразходват за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи, за изплащане на възнаграждения в случаите по чл. 5 и за допълнително стимулиране на служителите на Агенцията за приватизация."

3. В чл. 10 се създават ал. 6 и 7:

"(6) С решение на общинския съвет средствата по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се разходват и за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално и здравно предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството.

(7) С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 могат да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения."

4. В чл. 10а, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. двадесет на сто - в централния бюджет;".

§ 73. В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДВ, бр. 98 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 4 накрая се добавя "в срок, определен от министъра на финансите" и се създава изречение второ: "В случай че ръководните органи не определят представители в срока по изречение първо, Министерският съвет по предложение на министъра на финансите определя на ротационен принцип за срок от една година национално представителните организации по ал. 3, т. 3 и 4, които ще имат представител в управителния съвет."

2. В чл. 11, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет;".

§ 74. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 47 от 2009 г.) в чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Когато със закон не е предвидено друго, паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии и от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие постъпват като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство."

2. Алинея 2 се отменя.

3. Създават се ал. 4, 5 и 6:

"(4) Разходите за концесионна дейност се предвиждат по бюджета на Министерството на финансите до 15 на сто от средствата по ал. 1.

(5) Сумите по ал. 4 се разходват чрез бюджетите на съответните министерства и ведомства въз основа на извършени корекции между тях и бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(6) Изискванията относно отчетите на министерствата и ведомствата за събраните от тях приходи от концесии и направените от тях разходи се определят с правилника за прилагане на закона."

§ 75. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.) в чл. 120, ал. 5 изречение първо се изменя така: "Финансирането на дейностите на здравните кабинети в общинските и държавните училища, в общинските и държавните детски градини и домовете за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3 се извършва със средства от общинските бюджети като делегирана от държавата дейност."

§ 76. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82 и 93 от 2009 г.) чл. 75 се изменя така:

"Чл. 75. Финансовото осигуряване на участието на Република България в операции и мисии извън територията на страната се извършва от държавния бюджет чрез одобрения бюджет на Министерството на отбраната за съответната година."

§ 77. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 1 думите "50:50" се заменят с "60:40".

§ 78. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42, 44, 78, 80 и 82 от 2009 г.) в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 се създава т. 16:

"16. Агенция "Пътна инфраструктура"."

§ 79. В Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 62 и 94 от 1992 г.; попр., бр. 9 от 1993 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 1998 г., бр. 9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 44 от 2009 г.) в § 11, ал. 4 на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.) накрая се добавя "в срок до 31 декември 2019 г.".

§ 80. (В сила от 15.12.2009 г.) В преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2008 г.; изм., бр. 12 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В § 28:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса е за сметка на средствата по левовите им сметки, като при недостиг на такива средства то може да се компенсира за сметка на централния бюджет.";

б) алинея 2 се отменя.

2. В § 29 думите "за сметка на републиканския бюджет" се заличават.

§ 81. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г. и бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г. и бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 21 се създава ал. 6:

"(6) Висшите училища могат да извършват обучение срещу заплащане и в случаите на насочване на студенти, докторанти и специализанти по реда на чл. 18, ал. 3 и 5 в резултат на закриване на частно висше училище, когато насочването към държавно висше училище е единствена възможност за продължаване на обучението им."

2. В чл. 95:

а) в ал. 3 думите "30 на сто" се заменят с "една трета";

б) създава се нова ал. 5:

"(5) Таксите за обучението по чл. 21, ал. 6 са в размера, който студентите, докторантите и специализантите са заплащали до момента на насочването им към държавно висше училище.";

в) досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8;

г) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10 и в тях думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7";

д) досегашната ал. 10 става ал. 11.

3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 10а:

"§ 10а. Семестриалните такси, заплащани от студентите до 1 януари 2010 г., не се преизчисляват по реда на чл. 95, ал. 3."

§ 82. В Закона за кредитиране на студенти и докторанти (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, т. 1 след думата "лихвите" се добавя "(уговорена лихва и лихва за забава)".

2. В чл. 13, ал. 1 след думата "лихвата" се добавя "(уговорена лихва и лихва за забава)".

3. В чл. 14, ал. 2, изречение второ думите "включително чрез способите на принудителното изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс, и са останали неудовлетворени" се заличават и се създава изречение трето: "Конкретните условия, редът и необходимите документи за претендиране на дължимата сума от държавата се уреждат в типовия договор по чл. 7."

4. В чл. 20, ал. 1 думите "основния лихвен процент, определен от Българската народна банка, увеличен с два пункта" се заменят със "седем процентни пункта".

5. В чл. 27, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата "задължението" се добавя "(главница и лихви)".

§ 83. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.

-------------------------

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2010 Г.)

§ 17. Извършените компенсирани промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение на съответните бюджети.

§ 18. (1) Извършените компенсирани промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети с изключение на извършените компенсирани промени по предложение на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на труда и социалната политика, произтичащи от промяна в натуралните показатели.

(2) Размерът на субсидиите по чл. 13 е преизчислен в съответствие с размерите по чл. 10.

(3) В срок до 30 дни от обнародването на този закон общинските съвети приемат произтичащите от този закон промени в общинските бюджети.

(4) Бюджетите по ал. 3 се представят в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до 20 дни след приемането им от общинските съвети.

(5) След изтичането на срока по ал. 3 до приемането на произтичащите от този закон промени в общинския бюджет възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се дължат и не се изплащат.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20. Параграф 8, т. 1 влиза в сила от 1 август 2010 г., а § 19 влиза в сила от учебната 2010/2011 година.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование</td> <td class="C6" width="120">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1.</td> <td class="L5" width="560">Българска академия на науките</td> <td class="R5" width="120">59 756,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2.</td> <td class="L5" width="560">Технически университет - София</td> <td class="R5" width="120">26 925,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3.</td> <td class="L5" width="560">Технически университет - Варна</td> <td class="R5" width="120">8 516,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4.</td> <td class="L5" width="560">Технически университет - Габрово</td> <td class="R5" width="120">5 726,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5.</td> <td class="L5" width="560">Русенски университет "А. Кънчев"</td> <td class="R5" width="120">11 712,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6.</td> <td class="L5" width="560">Университет по хранителни технологии - Пловдив</td> <td class="R5" width="120">4 480,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">7.</td> <td class="L5" width="560">Химико-технологичен и металургичен университет - София</td> <td class="R5" width="120">5 970,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">8.</td> <td class="L5" width="560">Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас</td> <td class="R5" width="120">4 790,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">9.</td> <td class="L5" width="560">Лесотехнически университет - София</td> <td class="R5" width="120">5 546,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">10.</td> <td class="L5" width="560">Университет по архитектура, строителство и геодезия - София</td> <td class="R5" width="120">8 797,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">11.</td> <td class="L5" width="560">Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София</td> <td class="R5" width="120">3 771,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">12.</td> <td class="L5" width="560">Университет за национално и световно стопанство - София</td> <td class="R5" width="120">14 668,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">13.</td> <td class="L5" width="560">Икономически университет - Варна</td> <td class="R5" width="120">8 670,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">14.</td> <td class="L5" width="560">Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов</td> <td class="R5" width="120">6 884,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">15.</td> <td class="L5" width="560">Софийски университет "Св. Климент Охридски"</td> <td class="R5" width="120">33 209,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">16.</td> <td class="L5" width="560">Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"</td> <td class="R5" width="120">8 548,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">17.</td> <td class="L5" width="560">Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"</td> <td class="R5" width="120">15 003,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">18.</td> <td class="L5" width="560">Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград</td> <td class="R5" width="120">12 436,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">19.</td> <td class="L5" width="560">Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"</td> <td class="R5" width="120">6 484,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">20.</td> <td class="L5" width="560">Национална спортна академия "Васил Левски" - София</td> <td class="R5" width="120">9 803,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">21.</td> <td class="L5" width="560">Аграрен университет - Пловдив</td> <td class="R5" width="120">6 261,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">22.</td> <td class="L5" width="560">Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив</td> <td class="R5" width="120">2 085,5</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">23.</td> <td class="L4" width="560">Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"-</td> <td class="R4" width="120">2 520,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">София</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">24.</td> <td class="L5" width="560">Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София</td> <td class="R5" width="120">3 037,1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">25.</td> <td class="L5" width="560">Национална художествена академия - София</td> <td class="R5" width="120">3 646,7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">26.</td> <td class="L4" width="560">Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни</td> <td class="R4" width="120">1 828,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">технологии - София</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">27.</td> <td class="L5" width="560">Колеж по телекомуникации и пощи - София</td> <td class="R5" width="120">1 017,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">28.</td> <td class="L5" width="560">Медицински университет - София</td> <td class="R5" width="120">23 623,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">29.</td> <td class="L5" width="560">Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна</td> <td class="R5" width="120">7 450,7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">30.</td> <td class="L5" width="560">Медицински университет - Пловдив</td> <td class="R5" width="120">11 995,4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">31.</td> <td class="L5" width="560">Медицински университет - Плевен</td> <td class="R5" width="120">5 992,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">32.</td> <td class="L5" width="560">Тракийски университет - Стара Загора</td> <td class="R5" width="120">12 980,3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">33.</td> <td class="L5" width="560">Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София</td> <td class="R5" width="120">3 296,9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">34.</td> <td class="L5" width="560">Висше строително училище "Любен Каравелов" - София</td> <td class="R5" width="120">1 678,5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">35.</td> <td class="L5" width="560">Военна академия "Г. С. Раковски"</td> <td class="R5" width="120">4 108,8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">36.</td> <td class="L5" width="560">Национален военен университет "В. Левски"</td> <td class="R5" width="120">10 497,6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">37.</td> <td class="L5" width="560">Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"</td> <td class="R5" width="120">4 004,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Всичко:</td> <td class="R5" width="120">367 729,3</td> </tr> </table>

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="473">Наименование</td> <td class="C6" width="140">Сума</td> </tr> <tr> <td class="L13">&nbsp;</td> <td class="C5">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13">1</td> <td class="C5">2</td> </tr> <tr> <td class="L13">Българска академия на науките</td> <td class="R5">74 695,1</td> </tr> <tr> <td class="L13">Технически университет - София</td> <td class="R5">33 224,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Технически университет - Варна</td> <td class="R5">10 645,3</td> </tr> <tr> <td class="L13">Технически университет - Габрово</td> <td class="R5">7 158,2</td> </tr> <tr> <td class="L13">Русенски университет "А. Кънчев"</td> <td class="R5">14 640,7</td> </tr> <tr> <td class="L13">Университет по хранителни технологии - Пловдив</td> <td class="R5">5 600,4</td> </tr> <tr> <td class="L13">Химико-технологичен и металургичен университет - София</td> <td class="R5">7 463,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас</td> <td class="R5">5 988,5</td> </tr> <tr> <td class="L13">Лесотехнически университет - София</td> <td class="R5">6 932,6</td> </tr> <tr> <td class="L13">Университет по архитектура, строителство и геодезия - София</td> <td class="R5">10 997,1</td> </tr> <tr> <td class="L13">Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София</td> <td class="R5">4 714,6</td> </tr> <tr> <td class="L13">Университет за национално и световно стопанство - София</td> <td class="R5">18 335,7</td> </tr> <tr> <td class="L13">Икономически университет - Варна</td> <td class="R5">10 837,9</td> </tr> <tr> <td class="L13">Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов</td> <td class="R5">8 606,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Софийски университет "Св. Климент Охридски"</td> <td class="R5">41 512,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"</td> <td class="R5">10 684,9</td> </tr> <tr> <td class="L13">Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"</td> <td class="R5">18 754,9</td> </tr> <tr> <td class="L13">Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград</td> <td class="R5">15 545,1</td> </tr> <tr> <td class="L13">Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"</td> <td class="R5">8 106,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Национална спортна академия "Васил Левски" - София</td> <td class="R5">12 254,1</td> </tr> <tr> <td class="L13">Аграрен университет - Пловдив</td> <td class="R5">7 827,4</td> </tr> <tr> <td class="L13">Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив</td> <td class="R5">2 606,9</td> </tr> <tr> <td class="L13">Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София</td> <td class="R5">3 150,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София</td> <td class="R5">3 796,4</td> </tr> <tr> <td class="L13">Национална художествена академия - София</td> <td class="R5">4 558,3</td> </tr> <tr> <td class="L12">Специализирано висше училище по библиотекознание и</td> <td class="R4">2 285,9</td> </tr> <tr> <td class="L13">информационни технологии - София</td> <td class="R5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13">Колеж по телекомуникации и пощи - София</td> <td class="R5">1 271,8</td> </tr> <tr> <td class="L13">Медицински университет - София</td> <td class="R5">29 529,4</td> </tr> <tr> <td class="L12">Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов</td> <td class="R4">9 313,4</td> </tr> <tr> <td class="L13">Стоянов" - Варна</td> <td class="R5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13">Медицински университет - Пловдив</td> <td class="R5">14 994,3</td> </tr> <tr> <td class="L13">Медицински университет - Плевен</td> <td class="R5">7 491,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Тракийски университет - Стара Загора</td> <td class="R5">16 225,4</td> </tr> <tr> <td class="L13">Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София</td> <td class="R5">4 121,2</td> </tr> <tr> <td class="L13">Висше строително училище "Любен Каравелов" - София</td> <td class="R5">2 098,1</td> </tr> <tr> <td class="L13">Военна академия "Г. С. Раковски"</td> <td class="R5">5 136,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Национален военен университет "В. Левски"</td> <td class="R5">13 122,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"</td> <td class="R5">5 005,0</td> </tr> <tr> <td class="L13">Всичко:</td> <td class="R5">459 228,7</td> </tr> </table>

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

Разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация"

І. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">&nbsp;</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика "Определяне на националните приоритети и координация на</td> <td class="R4" width="120">9 236.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">политиките"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика "Осъществяване държавните функции на територията на областите в България"</td> <td class="R5" width="120">16 288.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Други програми (общо), в т.ч.:</td> <td class="R5" width="120">38 039.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Вероизповедания"</td> <td class="R5" width="120">2 995.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Борба с трафика на хора"</td> <td class="R5" width="120">296.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Управление на националния архивен фонд"</td> <td class="R5" width="120">6 500.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Национален компенсационен жилищен фонд"</td> <td class="R5" width="120">10 377.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Здравеопазване - болница "Лозенец"</td> <td class="R5" width="120">11 579.7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">Програма "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и</td> <td class="R4" width="120">158.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">непълнолетните"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Обекти с представителни и социални дейности"</td> <td class="R5" width="120">5 390.9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">Програма "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на</td> <td class="R4" width="120">340.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">българските общности зад граница"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">Програма "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори"</td> <td class="R5" width="120">400.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">7 177.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">70 740.8</td> </tr> </table>

ІІ. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси"</td> <td class="R5" width="120">19 311.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи"</td> <td class="R5" width="120">203 145.4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">3</td> <td class="L4" width="560">Политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами,</td> <td class="R4" width="120">18 853.1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">финансиране на тероризма"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика "Управление на дълга"</td> <td class="R5" width="120">2 493.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5</td> <td class="L5" width="560">Програма "Оперативна програма "Административен капацитет"</td> <td class="R5" width="120">1 872.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">8 825.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">254 502.0</td> </tr> </table>

ІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">1</td> <td class="C5" width="560">2</td> <td class="C5" width="120">3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и</td> <td class="R4" width="120">36 647.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">сътрудничеството в света"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">2</td> <td class="L4" width="560">Политика "Насърчаване на участието на България в процесите на</td> <td class="R4" width="120">1 035.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">глобализация в социално-икономическата сфера"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика "Европейска интеграция"</td> <td class="R5" width="120">22 445.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика "Насърчаване на стабилността и сигурността в региона"</td> <td class="R5" width="120">13 515.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">5</td> <td class="L4" width="560">Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване на</td> <td class="R4" width="120">12 949.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">положителния образ на България"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">6</td> <td class="L4" width="560">Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа</td> <td class="R4" width="120">17 646.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">служба"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">в т.ч. програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">7 706.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">104 240.4</td> </tr> </table>

ІV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика "Отбранителни способности"</td> <td class="R5" width="120">646 003.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">2</td> <td class="L4" width="560">Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана,</td> <td class="R4" width="120">83 081.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">международен мир и стабилност"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика "Хората в отбраната"</td> <td class="R5" width="120">88 359.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната"</td> <td class="R5" width="120">73 186.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">890 630.0</td> </tr> </table>

V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на</td> <td class="R4" width="120">659 517.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">престъпността"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">2</td> <td class="L4" width="560">Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол,</td> <td class="R4" width="120">107 628.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">пожарогасителна и аварийноспасителна дейност"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика "Общоосигуряващи дейности"</td> <td class="R5" width="120">147 604.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика "Превенция при възникване на бедствия и аварии"</td> <td class="R5" width="120">3 364.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5</td> <td class="L5" width="560">Политика "Защита при бедствия"</td> <td class="R5" width="120">28 995.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6</td> <td class="L5" width="560">Програма "Убежище и бежанци"</td> <td class="R5" width="120">3 200.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">7</td> <td class="L5" width="560">Програма "Специална куриерска служба"</td> <td class="R5" width="120">4 240.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">8</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">970.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">955 521.0</td> </tr> </table>

VІ. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на правосъдието</td> <td class="R5" width="120">55 113.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика "Изпълнение на наказанията"</td> <td class="R5" width="120">83 453.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">3 955.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">142 522.8</td> </tr> </table>

VІІ. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на заетостта</td> <td class="R5" width="120">90 505.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на трудовите отношения</td> <td class="R5" width="120">10 105.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на социалното подпомагане</td> <td class="R5" width="120">156 843.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на демографското развитие и равни възможности</td> <td class="R5" width="120">533 210.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на жизнения стандарт и доходите</td> <td class="R5" width="120">160.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на трудовата миграция</td> <td class="R5" width="120">1 286.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">7</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">6 709.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">798 820.8</td> </tr> </table>

VІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на</td> <td class="R4" width="120">70 439.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">общественото здраве</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на диагностиката и лечението</td> <td class="R5" width="120">342 289.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия</td> <td class="R5" width="120">143 832.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">13 533.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">570 094.6</td> </tr> </table>

ІХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и</td> <td class="R4" width="120">277 263.9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">подготовка</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика за равен достъп до качествено висше образование</td> <td class="R5" width="120">5 499.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика за учене през целия живот</td> <td class="R5" width="120">6 944.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие</td> <td class="R5" width="120">59 705.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на младите хора</td> <td class="R5" width="120">3 705.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">5 186.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">358 304.7</td> </tr> </table>

Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика в областта на опазване на културното наследство и</td> <td class="R4" width="120">63 271.3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">културни продукти и услуги</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на популяризиране на културата</td> <td class="R5" width="120">3 291.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура</td> <td class="R5" width="120">20 655.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">5 071.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">92 289.1</td> </tr> </table>

ХІ. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на управление на водите</td> <td class="R5" width="120">8 164.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на управлението на отпадъците</td> <td class="R5" width="120">2 643.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух</td> <td class="R5" width="120">988.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие</td> <td class="R5" width="120">7 620.1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">5</td> <td class="L4" width="560">Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и</td> <td class="R4" width="120">672.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">препарати</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">6</td> <td class="L4" width="560">Политика в областта на Националната система за мониторинг на</td> <td class="R4" width="120">10 971.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">околната среда и информационна обезпеченост</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">7</td> <td class="L4" width="560">Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на</td> <td class="R4" width="120">1 216.8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">вземане на решения и повишаване на общественото съзнание и</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">8</td> <td class="L5" width="560">Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването</td> <td class="R5" width="120">2 167.1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">9</td> <td class="L4" width="560">Политика в областта на управление на дейностите по изменение на</td> <td class="R4" width="120">665.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">климата</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">10</td> <td class="L4" width="560">Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване</td> <td class="R4" width="120">1 733.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">на земните недра и почвите</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">11</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">7 746.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">44 588.4</td> </tr> </table>

ХІІ. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност"</td> <td class="R5" width="120">31 945.6</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">2</td> <td class="L4" width="560">Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно</td> <td class="R4" width="120">17 131.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">външноикономическо сътрудничество"</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие"</td> <td class="R5" width="120">23 841.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">9 852.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">82 771.2</td> </tr> </table>

ХІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1</td> <td class="L4" width="560">Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво</td> <td class="R4" width="120">468.8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">регионално развитие, прилагане на стратегически подход за</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">децентрализация и укрепване на местното самоуправление</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">2</td> <td class="L4" width="560">Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на</td> <td class="R4" width="120">17 070.0</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">устройственото планиране, усъвършенстване на информационните</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">публично-частното партньорство, подобряване качеството на</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">стандарти</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">3</td> <td class="L4" width="560">Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от</td> <td class="R4" width="120">2 546.1</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">укрепване на доверието на европейските партньори</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">4</td> <td class="L4" width="560">Политика за поддържане, модернизация и изграждане на</td> <td class="R4" width="120">219 791.4</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">техническата инфраструктура, свързана с подобряване на</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">транспортната достъпност и интегрираното управление на водните</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ресурси</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">5</td> <td class="L4" width="560">Политика за създаване и изпълнение на национална програма за</td> <td class="R4" width="120">1 489.7</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси,</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ерозията и абразията</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">6</td> <td class="L4" width="560">Политика за подобряване качеството на жизнената среда на</td> <td class="R4" width="120">127.3</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">&nbsp;</td> <td class="L4" width="560">българските граждани чрез благоустрояване на населените места и</td> <td class="R4" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">7</td> <td class="L5" width="560">Други програми</td> <td class="R5" width="120">6 723.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">248 216.2</td> </tr> </table>

ХІV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на земеделието и селските райони</td> <td class="R5" width="120">168 652.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на рибарството и аквакултурите</td> <td class="R5" width="120">4 951.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча</td> <td class="R5" width="120">51 417.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">31 532.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">256 553.4</td> </tr> </table>

ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">1</td> <td class="C5" width="560">2</td> <td class="C5" width="120">3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура</td> <td class="R5" width="120">5 960.9</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта</td> <td class="R5" width="120">2 333.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3</td> <td class="L5" width="560">Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта</td> <td class="R5" width="120">24 140.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на електронните съобщения</td> <td class="R5" width="120">12 367.5</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на развитието на информационното общество</td> <td class="R5" width="120">3 508.3</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор</td> <td class="R5" width="120">145.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">7</td> <td class="L5" width="560">Програма "Авиоотряд 28"</td> <td class="R5" width="120">7 161.2</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">8</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">12 516.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">68 133.7</td> </tr> </table>

ХVІ. Разходи по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време</td> <td class="R5" width="120">4 820.1</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на спорта за високи постижения</td> <td class="R5" width="120">25 338.9</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">3</td> <td class="L4" width="560">Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид,</td> <td class="R4" width="120">1 693.6</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">отговарящ на съвременните международни стандарти</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">4</td> <td class="L4" width="560">Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и</td> <td class="R4" width="120">536.7</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">електронни услуги за спорта</td> <td class="R5" width="120">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5</td> <td class="L5" width="560">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="120">1 340.4</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">33 729.7</td> </tr> </table>

ХVІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси</td> <td class="R5" width="120">75 617.8</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">75 617.8</td> </tr> </table>

ХVІІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="560">Наименование на политики / други програми / програма</td> <td class="C6" width="120">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="560">"Администрация"</td> <td class="C5" width="120">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">1</td> <td class="L5" width="560">Политика "Защита на националната сигурност"</td> <td class="R5" width="120">77 340.0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="560">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="120">77 340.0</td> </tr> </table>

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

Разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация"

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="L14" colspan="3" width="612">I. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">1</td> <td class="L4" width="428">Политика "Определяне на националните приоритети и</td> <td class="R4" width="136">12 801,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">координация на политиките"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">2</td> <td class="L4" width="428">Политика "Осъществяване държавните функции на</td> <td class="R4" width="136">22 639,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">територията на областите в България"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Други програми (общо), в т.ч.:</td> <td class="R5" width="136">44 676,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Вероизповедания"</td> <td class="R5" width="136">3 101,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Борба с трафика на хора"</td> <td class="R5" width="136">370,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Управление на националния архивен фонд"</td> <td class="R5" width="136">6 500,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Национален компенсационен жилищен фонд"</td> <td class="R5" width="136">12 923,1</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Здравеопазване - болница "Лозенец"</td> <td class="R5" width="136">14 474,6</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">Програма "Борба срещу противообществените прояви на</td> <td class="R4" width="136">198,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">малолетните и непълнолетните"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Обекти с представителни и социални дейности"</td> <td class="R5" width="136">6 183,0</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">Програма "Съхраняване и укрепване на идентичността и</td> <td class="R4" width="136">426,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">културата на българските общности зад граница"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">Програма "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори"</td> <td class="R5" width="136">500,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">7 683,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">87 801,0</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">II. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2010г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси"</td> <td class="R5" width="136">23 131,5</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">2</td> <td class="L4" width="428">Политика "Ефективно събиране на всички държавни</td> <td class="R4" width="136">235 345,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">приходи"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">3</td> <td class="L4" width="428">Политика "Защита на обществото и икономиката от</td> <td class="R4" width="136">24 348,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Политика "Управление на дълга"</td> <td class="R5" width="136">2 493,6</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">5</td> <td class="L4" width="428">Програма "Оперативна програма "Административен</td> <td class="R4" width="136">1 872,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">капацитет"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">12 910,6</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">300 102,0</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">№</td> <td class="C4" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C4" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">1</td> <td class="L4" width="428">Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и</td> <td class="R4" width="136">43 115,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">сътрудничеството в света"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">2</td> <td class="L4" width="428">Политика "Насърчаване на участието на България в</td> <td class="R4" width="136">1 218,2</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">процесите на глобализация в социално-икономическата</td> <td class="R4" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">сфера"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика "Европейска интеграция"</td> <td class="R5" width="136">26 406,7</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">4</td> <td class="L4" width="428">Политика "Насърчаване на стабилността и сигурността в</td> <td class="R4" width="136">15 900,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">региона"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">5</td> <td class="L4" width="428">Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване</td> <td class="R4" width="136">15 234,6</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">на положителния образ на България"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">6</td> <td class="L4" width="428">Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна</td> <td class="R4" width="136">20 760,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">дипломатическа служба"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">в т.ч. програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">9 066,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">122 635,8</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">IV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика "Отбранителни способности"</td> <td class="R5" width="136">646 003,6</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">2</td> <td class="L4" width="428">Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и</td> <td class="R4" width="136">83 081,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">отбрана, международен мир и стабилност"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика "Хората в отбраната"</td> <td class="R5" width="136">88 359,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната"</td> <td class="R5" width="136">73 186,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">890 630,0</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността"</td> <td class="R5" width="136">659 517,5</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">2</td> <td class="L4" width="428">Политика "Осигуряване на държавен противопожарен</td> <td class="R4" width="136">107 628,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика "Общоосигуряващи дейности"</td> <td class="R5" width="136">147 604,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Политика "Превенция при възникване на бедствия и аварии"</td> <td class="R5" width="136">3 364,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Политика "Защита при бедствия"</td> <td class="R5" width="136">28 995,3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Програма "Убежище и бежанци"</td> <td class="R5" width="136">3 200,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">7</td> <td class="L5" width="428">Програма "Специална куриерска служба"</td> <td class="R5" width="136">4 240,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">8</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">970,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">955 521,0</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">VI. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на правосъдието</td> <td class="R5" width="136">58 068,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика "Изпълнение на наказанията"</td> <td class="R5" width="136">87 800,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">4 155,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">150 024,0</td> </tr> <tr> <td class="L15" colspan="3" width="612">VII. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="C5" width="428">2</td> <td class="C5" width="136">3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на заетостта</td> <td class="R5" width="136">90 505,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на трудовите отношения</td> <td class="R5" width="136">10 105,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на социалното подпомагане</td> <td class="R5" width="136">156 843,5</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">4</td> <td class="L4" width="428">Политика в областта на демографското развитие и равни</td> <td class="R4" width="136">533 210,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">възможности</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на жизнения стандарт и доходите</td> <td class="R5" width="136">160,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на трудовата миграция</td> <td class="R5" width="136">1 286,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">7</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">6 709,3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">798 820,8</td> </tr> <tr> <td class="L15" colspan="3" width="612">VIII. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве</td> <td class="R5" width="136">83 983,1</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на диагностиката и лечението</td> <td class="R5" width="136">458 269,6</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">3</td> <td class="L4" width="428">Политика в областта на лекарствените продукти и</td> <td class="R4" width="136">144 692,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">медицинските изделия</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">17 149,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">704 094,6</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">IХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">1</td> <td class="L4" width="428">Политика за всеобхватно, достъпно и качествено</td> <td class="R4" width="136">285 825,9</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">образование и обучение в училищното образование и</td> <td class="R4" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">предучилищното възпитание и подготовка</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика за равен достъп до качествено висше образование</td> <td class="R5" width="136">6 393,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика за учене през целия живот</td> <td class="R5" width="136">8 749,4</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">4</td> <td class="L4" width="428">Политика за развитие на научния потенциал-база за</td> <td class="R4" width="136">76 882,6</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">устойчиво развитие</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на младите хора</td> <td class="R5" width="136">4 600,9</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">5 739,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">388 192,1</td> </tr> <tr> <td class="L15" colspan="3" width="612">Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги</td> <td class="R5" width="136">72 592,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на популяризиране на културата</td> <td class="R5" width="136">3 808,3</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">3</td> <td class="L4" width="428">Политика в областта на качественото образование по</td> <td class="R4" width="136">20 655,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">изкуства и култура</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">5 486,9</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">102 543,4</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХI. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="C5" width="428">2</td> <td class="C5" width="136">3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на управление на водите</td> <td class="R5" width="136">8 364,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на управлението на отпадъците</td> <td class="R5" width="136">2 643,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух</td> <td class="R5" width="136">988,0</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">4</td> <td class="L4" width="428">Политика в областта на опазване на биологичното</td> <td class="R4" width="136">8 020,1</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">разнообразие</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати</td> <td class="R5" width="136">672,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост</td> <td class="R5" width="136">14 388,1</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">7</td> <td class="L4" width="428">Политика за информиране, участие на обществеността в</td> <td class="R4" width="136">1 216,8</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">процеса на вземане на решения и повишаване на</td> <td class="R4" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">общественото съзнание и култура в сферата на околната</td> <td class="R4" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">среда и устойчивото развитие</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">8</td> <td class="L4" width="428">Политика за комплексно предотвратяване и контрол на</td> <td class="R4" width="136">2 303,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">замърсяването</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">9</td> <td class="L4" width="428">Политика в областта на управление на дейностите по</td> <td class="R4" width="136">1 036,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">изменение на климата</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">10</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите</td> <td class="R5" width="136">1 733,1</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">11</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">8 175,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">49 542,7</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХII. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">1</td> <td class="L4" width="428">Политика "Устойчиво икономическо развитие и</td> <td class="R4" width="136">39 112,9</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">конкурентоспособност"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">2</td> <td class="L4" width="428">Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно</td> <td class="R4" width="136">18 255,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">външноикономическо сътрудничество"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">3</td> <td class="L4" width="428">Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно</td> <td class="R4" width="136">24 718,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">развитие"</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">9 881,3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">91 968,0</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХIII. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление</td> <td class="R5" width="136">586,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти</td> <td class="R5" width="136">21 337,5</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">3</td> <td class="L4" width="428">Политика за ефективно и ефикасно използване на</td> <td class="R4" width="136">3 182,6</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">средствата от фондовете на Европейския съюз и на</td> <td class="R4" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">&nbsp;</td> <td class="L4" width="428">публичните инвестиции и укрепване на доверието на</td> <td class="R4" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">европейските партньори</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси</td> <td class="R5" width="136">274 739,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията</td> <td class="R5" width="136">1 862,1</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд</td> <td class="R5" width="136">159,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">7</td> <td class="L5" width="428">Други програми</td> <td class="R5" width="136">8 403,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">310 270,2</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХIV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="C5" width="428">2</td> <td class="C5" width="136">3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на земеделието и селските райони</td> <td class="R5" width="136">209 460,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на рибарството и аквакултурите</td> <td class="R5" width="136">6 308,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча</td> <td class="R5" width="136">56 417,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">36 050,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">308 236,6</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="48">1</td> <td class="L4" width="428">Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура</td> <td class="R4" width="136">11 569,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">&nbsp;</td> <td class="R5" width="136">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта</td> <td class="R5" width="136">2 530,6</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта</td> <td class="R5" width="136">26 464,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на електронните съобщения</td> <td class="R5" width="136">13 693,5</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на развитието на информационното общество</td> <td class="R5" width="136">3 581,3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">6</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор</td> <td class="R5" width="136">154,1</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">7</td> <td class="L5" width="428">Програма "Авиоотряд 28"</td> <td class="R5" width="136">9 047,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">8</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">13 116,9</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">80 157,3</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХVI. Разходи по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време</td> <td class="R5" width="136">5 573,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">2</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на спорта за високи постижения</td> <td class="R5" width="136">32 016,9</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">3</td> <td class="L5" width="428">Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти</td> <td class="R5" width="136">2 117,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">4</td> <td class="L5" width="428">Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта</td> <td class="R5" width="136">619,3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">5</td> <td class="L5" width="428">Програма "Администрация"</td> <td class="R5" width="136">1 435,7</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">41 761,9</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХVII. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси</td> <td class="R5" width="136">94 522,3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">94 522,3</td> </tr> <tr> <td class="J15" colspan="3" width="612">ХVIII. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г.</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="48">№</td> <td class="C6" width="428">Наименование на политики/други програми/програма</td> <td class="C6" width="136">Разходи</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="C5" width="428">"Администрация"</td> <td class="C5" width="136">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">1</td> <td class="L5" width="428">Политика "Защита на националната сигурност"</td> <td class="R5" width="136">96 675,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="48">&nbsp;</td> <td class="L5" width="428">ОБЩО:</td> <td class="R5" width="136">96 675,0</td> </tr> </table>

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="580">Наименование</td> <td class="C6" width="140">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="580">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">(хил. лв.)</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="40">1.</td> <td class="L4" width="580">За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни</td> <td class="R4" width="140">750,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="580">общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">2.</td> <td class="L5" width="580">За Българската православна църква (в страната)</td> <td class="R5" width="140">1 560,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">3.</td> <td class="L5" width="580">За Мюсюлманското вероизповедание в Република България</td> <td class="R5" width="140">180,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">4.</td> <td class="L5" width="580">За Централния Израелтянски духовен съвет</td> <td class="R5" width="140">30,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">5.</td> <td class="L5" width="580">За Арменската Апостолическа православна църква</td> <td class="R5" width="140">40,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">6.</td> <td class="L5" width="580">За други регистрирани вероизповедания</td> <td class="R5" width="140">40,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">7.</td> <td class="L5" width="580">За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания</td> <td class="R5" width="140">100,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">8.</td> <td class="L5" width="580">За ремонт на църковни сгради с национално значение</td> <td class="R5" width="140">200,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="580">Всичко:</td> <td class="R5" width="140">2 900,0</td> </tr> </table>

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="460">Наименование</td> <td class="C6" width="124">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="460">&nbsp;</td> <td class="C5" width="124">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">1</td> <td class="C5" width="460">2</td> <td class="C5" width="124">3</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">1.</td> <td class="L5" width="460">За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница</td> <td class="R5" width="124">750,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">2.</td> <td class="L5" width="460">За Българската православна църква (в страната)</td> <td class="R5" width="124">1 560,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">3.</td> <td class="L5" width="460">За Мюсюлманското вероизповедание в Република България</td> <td class="R5" width="124">180,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">4.</td> <td class="L5" width="460">За Централния Израелтянски духовен съвет</td> <td class="R5" width="124">30,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">5.</td> <td class="L5" width="460">За Арменската Апостолическа православна църква</td> <td class="R5" width="124">40,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">6.</td> <td class="L5" width="460">За други регистрирани вероизповедания</td> <td class="R5" width="124">40,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">7.</td> <td class="L5" width="460">За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания</td> <td class="R5" width="124">100,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">8.</td> <td class="L5" width="460">За ремонт на църковни сгради с национално значение</td> <td class="R5" width="124">200,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">9.</td> <td class="L5" width="460">Резерв за възникнали извънредни ситуации</td> <td class="R5" width="124">100,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="460">Всичко:</td> <td class="R5" width="124">3 000,0</td> </tr> </table>

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="40">№</td> <td class="C6" width="480">Наименование</td> <td class="C6" width="140">Сума</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="C5" width="480">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">(хил.лв.)</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">1.</td> <td class="L5" width="480">Български червен кръст - Национален съвет</td> <td class="R5" width="140">3 000,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">2.</td> <td class="L5" width="480">Съюз на инвалидите в България</td> <td class="R5" width="140">600,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">3.</td> <td class="L5" width="480">Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите</td> <td class="R5" width="140">238,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">4.</td> <td class="L5" width="480">Съюз на слепите в България</td> <td class="R5" width="140">610,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">5.</td> <td class="L5" width="480">Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения</td> <td class="R5" width="140">180,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">6.</td> <td class="L5" width="480">Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации</td> <td class="R5" width="140">404,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">7.</td> <td class="L5" width="480">Национален център за социална рехабилитация</td> <td class="R5" width="140">300,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">8.</td> <td class="L5" width="480">Асоциация на родителите на деца с увреден слух</td> <td class="R5" width="140">94,8</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">9.</td> <td class="L5" width="480">Съюз на глухите в България</td> <td class="R5" width="140">314,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">10.</td> <td class="L5" width="480">Българска асоциация "Диабет"</td> <td class="R5" width="140">343,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">11.</td> <td class="L5" width="480">Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение</td> <td class="R5" width="140">78,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">12.</td> <td class="L5" width="480">Национална асоциация на слепоглухите в България</td> <td class="R5" width="140">163,2</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">13.</td> <td class="L5" width="480">Национална потребителна кооперация на слепите в България</td> <td class="R5" width="140">96,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">14.</td> <td class="L5" width="480">Съюз на ветераните от войните в България</td> <td class="R5" width="140">255,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">15.</td> <td class="L5" width="480">Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България</td> <td class="R5" width="140">264,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">16.</td> <td class="L5" width="480">Сдружение "Комисия по интеграция на хората с трайни увреждания"</td> <td class="R5" width="140">54,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">17.</td> <td class="L5" width="480">Център за психологически изследвания</td> <td class="R5" width="140">168,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">18.</td> <td class="L5" width="480">Българска асоциация за невромускулни заболявания</td> <td class="R5" width="140">50,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">19.</td> <td class="L5" width="480">Национална организация "Малки български хора"</td> <td class="R5" width="140">40,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">20.</td> <td class="L5" width="480">Асоциация на родители на деца с епилепсия</td> <td class="R5" width="140">50,4</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">21.</td> <td class="L5" width="480">Съюз на народните читалища</td> <td class="R5" width="140">84,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">22.</td> <td class="L5" width="480">Рилска Света обител - Рилски манастир</td> <td class="R5" width="140">580,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">23.</td> <td class="L5" width="480">Български институт за стандартизация</td> <td class="R5" width="140">1 074,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">24.</td> <td class="L5" width="480">Национален дарителски фонд "13 века България"</td> <td class="R5" width="140">220,0</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="40">25.</td> <td class="L4" width="480">Регионален център за опазване на нематериалното културно</td> <td class="R4" width="140">400,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="480">наследство</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">26.</td> <td class="L5" width="480">Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"</td> <td class="R5" width="140">150,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">27.</td> <td class="L5" width="480">Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел</td> <td class="R5" width="140">800,0</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="40">&nbsp;</td> <td class="L5" width="480">Всичко:</td> <td class="R5" width="140">10 612,6</td> </tr> </table>

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2 + С3, където

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.

С1 - размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.

С2 - размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.

Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчислява по следната формула:

С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където I = 1 или 2

К1 = 0.92 за общините от първа група по приложение № 5.1

К2 = 0.88 за общините от втора група по приложение № 5.1

А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги - детски заведения и домашен социален патронаж.

А1 = Сдз + Сдсп, където

Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.

Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.

Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31 декември 2008 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМx1 < ТРМcp.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.

ТРМx1 са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител на конкретната община;

ТРМcp. е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31 декември 2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител.

А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от имуществени и други данъци за 2008 г. са под средното равнище за страната на един жител (МДx1 < МДcp.). Изравняването е в размер на 40 % от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.

А2 се изчислява по следната формула:

А2 = (МДcp - МДx1) x 0,40 x Нx1, където

МДx1 е размерът на постъпленията от местни данъци (имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2008 г.

МДcp е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (имуществени и други данъци) - средно за страната към 31 декември 2008 г.

Нx1 е населението на съответната община към 31 декември 2008 г. по данни от НСИ.

А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия през предходната 2009 година. Пълен достъп (100 %) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител, по-нисък от средното равнище за страната (МДx1 < МДcp.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп - 89.7 %.

С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.

Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 27 710,0 хил. лева са:

а) население - с тегло 40 %;

б) брой населени места - с тегло 40 %;

в) територия - с тегло 20 %.

Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.

Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 42 500,0 хил. лева е на база дължина на пътната мрежа.

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2 + С3, където

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет;

С1 - размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община; изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти;

С2 - размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.

Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчислява по следната формула:

С2 = A1 + A2 + А3, където

А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги-детски заведения и домашен социален патронаж.

А1 = Сдз + Сдсп, където

Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43% от децата до 5 години на територията на съответната община;

Сдсп - изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.

Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2008 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМx1 < ТРМcp.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.

ТРМx1 сатекущите разходи за местни дейности към 31.12.2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител на конкретната община;

ТРМcp. - средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител;

А2 - втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от имуществени и други данъци за 2008 г. са под средното равнище за страната на един жител (МДx1 < MДcp.). Изравняването е в размер на 40 % от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.

А2 се изчислява по следната формула:

А2 = (МДcp. - МДx1) x 0,40 х Нx1, където

МДx1 е размерът на постъпленията от местни данъци (имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2008 г.;

МДcp. - размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (имуществени и други данъци)-средно за страната към 31.12.2008 г.;

Нx1 - населението на съответната община към 31.12.2008 г. по данни от НСИ.

А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия през предходната 2009 година. Пълен достъп (100%) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител, по-нисък от средното равнище за страната (МДx1 < МДcp.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп - 89,7%.

С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.

Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 32 600,0 хил. лв. са:

а) население - с тегло 40%;

б) брой населени места - с тегло 40%;

в) територия - с тегло 20%.

Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.

Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 45 000,0 хил. лв. е на база дължина на пътната мрежа.

Приложение № 6.1 към чл. 11, ал. 2

I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г.

(без капиталови разходи)

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="R15" colspan="9" width="980">(в хил. лева)</td> </tr> <tr> <td class="C14" width="140">Общини</td> <td class="C6" width="140">Разходи за</td> <td class="C7" colspan="7" width="700">В т.ч.</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">делегирани</td> <td class="C6" width="100">общинска</td> <td class="C6" width="100">отбрана</td> <td class="C6" width="100">образо-</td> <td class="C6" width="100">здраве-</td> <td class="C6" width="100">социални</td> <td class="C6" width="100">култура</td> <td class="C6" width="100">иконом.</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">от държавата</td> <td class="C4" width="100">админи-</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">вание</td> <td class="C4" width="100">опазване</td> <td class="C4" width="100">грижи</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">дейности</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C4" width="140">дейности</td> <td class="C4" width="100">страция</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="100">и услуги</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="140">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">за 2010 г.</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="140">&nbsp;</td> <td class="C5" width="140">1(2+3+4+5+6+7+8)</td> <td class="C5" width="100">2</td> <td class="C5" width="100">3</td> <td class="C5" width="100">4</td> <td class="C5" width="100">5</td> <td class="C5" width="100">6</td> <td class="C5" width="100">7</td> <td class="C5" width="100">8</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">БЛАГОЕВГРАД</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Банско</td> <td class="R5" width="140">4 022,1</td> <td class="R5" width="100">535,6</td> <td class="R5" width="100">61,6</td> <td class="R5" width="100">1 770,1</td> <td class="R5" width="100">138,6</td> <td class="R5" width="100">1 257,6</td> <td class="R5" width="100">258,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белица</td> <td class="R5" width="140">3 018,3</td> <td class="R5" width="100">550,3</td> <td class="R5" width="100">59,3</td> <td class="R5" width="100">2 249,4</td> <td class="R5" width="100">88,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Благоевград</td> <td class="R5" width="140">24 660,2</td> <td class="R5" width="100">1 758,4</td> <td class="R5" width="100">176,4</td> <td class="R5" width="100">13 385,8</td> <td class="R5" width="100">6 720,5</td> <td class="R5" width="100">1 565,9</td> <td class="R5" width="100">1 053,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гоце Делчев</td> <td class="R5" width="140">8 786,3</td> <td class="R5" width="100">904,0</td> <td class="R5" width="100">78,7</td> <td class="R5" width="100">6 250,4</td> <td class="R5" width="100">472,0</td> <td class="R5" width="100">874,9</td> <td class="R5" width="100">206,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гърмен</td> <td class="R5" width="140">4 294,4</td> <td class="R5" width="100">697,3</td> <td class="R5" width="100">56,9</td> <td class="R5" width="100">3 172,6</td> <td class="R5" width="100">109,2</td> <td class="R5" width="100">168,6</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кресна</td> <td class="R5" width="140">1 673,1</td> <td class="R5" width="100">390,0</td> <td class="R5" width="100">64,3</td> <td class="R5" width="100">936,4</td> <td class="R5" width="100">243,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">38,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Петрич</td> <td class="R5" width="140">13 078,1</td> <td class="R5" width="100">1 770,7</td> <td class="R5" width="100">80,8</td> <td class="R5" width="100">9 488,7</td> <td class="R5" width="100">935,9</td> <td class="R5" width="100">558,2</td> <td class="R5" width="100">243,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Разлог</td> <td class="R5" width="140">5 674,3</td> <td class="R5" width="100">691,4</td> <td class="R5" width="100">62,3</td> <td class="R5" width="100">3 522,5</td> <td class="R5" width="100">251,0</td> <td class="R5" width="100">941,8</td> <td class="R5" width="100">205,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сандански</td> <td class="R5" width="140">10 514,9</td> <td class="R5" width="100">1 229,3</td> <td class="R5" width="100">88,2</td> <td class="R5" width="100">7 208,1</td> <td class="R5" width="100">670,9</td> <td class="R5" width="100">1 000,3</td> <td class="R5" width="100">318,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сатовча</td> <td class="R5" width="140">5 352,8</td> <td class="R5" width="100">719,1</td> <td class="R5" width="100">59,9</td> <td class="R5" width="100">4 022,5</td> <td class="R5" width="100">455,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Симитли</td> <td class="R5" width="140">3 736,9</td> <td class="R5" width="100">637,1</td> <td class="R5" width="100">59,6</td> <td class="R5" width="100">2 429,3</td> <td class="R5" width="100">152,8</td> <td class="R5" width="100">361,8</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Струмяни</td> <td class="R5" width="140">2 099,6</td> <td class="R5" width="100">505,0</td> <td class="R5" width="100">66,9</td> <td class="R5" width="100">777,6</td> <td class="R5" width="100">42,4</td> <td class="R5" width="100">643,5</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хаджидимово</td> <td class="R5" width="140">3 376,4</td> <td class="R5" width="100">578,7</td> <td class="R5" width="100">63,2</td> <td class="R5" width="100">2 323,2</td> <td class="R5" width="100">150,6</td> <td class="R5" width="100">190,1</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Якоруда</td> <td class="R5" width="140">2 931,4</td> <td class="R5" width="100">517,8</td> <td class="R5" width="100">60,7</td> <td class="R5" width="100">1 834,9</td> <td class="R5" width="100">65,8</td> <td class="R5" width="100">394,4</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">БУРГАС</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Айтос</td> <td class="R5" width="140">6 460,6</td> <td class="R5" width="100">988,6</td> <td class="R5" width="100">78,7</td> <td class="R5" width="100">4 674,4</td> <td class="R5" width="100">169,9</td> <td class="R5" width="100">407,8</td> <td class="R5" width="100">141,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бургас</td> <td class="R5" width="140">61 179,7</td> <td class="R5" width="100">4 253,2</td> <td class="R5" width="100">245,9</td> <td class="R5" width="100">43 257,1</td> <td class="R5" width="100">10 596,3</td> <td class="R5" width="100">1 660,3</td> <td class="R5" width="100">1 166,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Камено</td> <td class="R5" width="140">3 502,3</td> <td class="R5" width="100">605,3</td> <td class="R5" width="100">84,2</td> <td class="R5" width="100">1 749,2</td> <td class="R5" width="100">56,2</td> <td class="R5" width="100">879,1</td> <td class="R5" width="100">128,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Карнобат</td> <td class="R5" width="140">7 531,4</td> <td class="R5" width="100">1 032,4</td> <td class="R5" width="100">94,5</td> <td class="R5" width="100">5 072,3</td> <td class="R5" width="100">227,3</td> <td class="R5" width="100">867,5</td> <td class="R5" width="100">237,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Малко Търново</td> <td class="R5" width="140">1 743,8</td> <td class="R5" width="100">377,6</td> <td class="R5" width="100">66,5</td> <td class="R5" width="100">587,4</td> <td class="R5" width="100">30,8</td> <td class="R5" width="100">623,7</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Несебър</td> <td class="R5" width="140">5 607,7</td> <td class="R5" width="100">719,1</td> <td class="R5" width="100">99,1</td> <td class="R5" width="100">4 156,2</td> <td class="R5" width="100">246,1</td> <td class="R5" width="100">278,1</td> <td class="R5" width="100">109,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Поморие</td> <td class="R5" width="140">6 919,0</td> <td class="R5" width="100">883,3</td> <td class="R5" width="100">73,9</td> <td class="R5" width="100">4 455,1</td> <td class="R5" width="100">214,5</td> <td class="R5" width="100">1 074,0</td> <td class="R5" width="100">218,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Приморско</td> <td class="R5" width="140">2 065,3</td> <td class="R5" width="100">408,6</td> <td class="R5" width="100">78,9</td> <td class="R5" width="100">1 141,4</td> <td class="R5" width="100">50,9</td> <td class="R5" width="100">321,3</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Руен</td> <td class="R5" width="140">6 531,1</td> <td class="R5" width="100">1 289,7</td> <td class="R5" width="100">64,4</td> <td class="R5" width="100">5 015,9</td> <td class="R5" width="100">64,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Созопол</td> <td class="R5" width="140">2 758,7</td> <td class="R5" width="100">608,6</td> <td class="R5" width="100">100,7</td> <td class="R5" width="100">1 794,6</td> <td class="R5" width="100">82,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">172,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Средец</td> <td class="R5" width="140">4 360,7</td> <td class="R5" width="100">744,7</td> <td class="R5" width="100">69,6</td> <td class="R5" width="100">2 362,5</td> <td class="R5" width="100">160,3</td> <td class="R5" width="100">849,4</td> <td class="R5" width="100">174,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сунгурларе</td> <td class="R5" width="140">3 958,0</td> <td class="R5" width="100">740,2</td> <td class="R5" width="100">66,8</td> <td class="R5" width="100">2 277,1</td> <td class="R5" width="100">89,6</td> <td class="R5" width="100">617,5</td> <td class="R5" width="100">166,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Царево</td> <td class="R5" width="140">2 390,8</td> <td class="R5" width="100">475,4</td> <td class="R5" width="100">69,0</td> <td class="R5" width="100">1 649,3</td> <td class="R5" width="100">94,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ОБЛАСТ ВАРНА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Аврен</td> <td class="R5" width="140">2 185,4</td> <td class="R5" width="100">546,7</td> <td class="R5" width="100">58,3</td> <td class="R5" width="100">1 450,6</td> <td class="R5" width="100">40,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Аксаково</td> <td class="R5" width="140">4 366,2</td> <td class="R5" width="100">754,2</td> <td class="R5" width="100">70,1</td> <td class="R5" width="100">3 110,1</td> <td class="R5" width="100">181,8</td> <td class="R5" width="100">108,8</td> <td class="R5" width="100">141,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белослав</td> <td class="R5" width="140">4 519,0</td> <td class="R5" width="100">469,4</td> <td class="R5" width="100">63,1</td> <td class="R5" width="100">2 455,3</td> <td class="R5" width="100">176,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">1 284,0</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бяла</td> <td class="R5" width="140">1 390,8</td> <td class="R5" width="100">349,0</td> <td class="R5" width="100">61,8</td> <td class="R5" width="100">620,3</td> <td class="R5" width="100">21,1</td> <td class="R5" width="100">287,3</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Варна</td> <td class="R5" width="140">81 732,5</td> <td class="R5" width="100">7 313,8</td> <td class="R5" width="100">714,8</td> <td class="R5" width="100">52 567,2</td> <td class="R5" width="100">14 646,1</td> <td class="R5" width="100">4 245,3</td> <td class="R5" width="100">2 245,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ветрино</td> <td class="R5" width="140">1 286,5</td> <td class="R5" width="100">448,0</td> <td class="R5" width="100">67,2</td> <td class="R5" width="100">593,3</td> <td class="R5" width="100">28,0</td> <td class="R5" width="100">53,7</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вълчи дол</td> <td class="R5" width="140">3 205,0</td> <td class="R5" width="100">675,3</td> <td class="R5" width="100">59,8</td> <td class="R5" width="100">1 699,8</td> <td class="R5" width="100">41,3</td> <td class="R5" width="100">594,0</td> <td class="R5" width="100">134,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Девня</td> <td class="R5" width="140">2 737,3</td> <td class="R5" width="100">423,9</td> <td class="R5" width="100">71,1</td> <td class="R5" width="100">2 022,2</td> <td class="R5" width="100">103,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">116,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Долни чифлик</td> <td class="R5" width="140">5 601,7</td> <td class="R5" width="100">764,1</td> <td class="R5" width="100">72,1</td> <td class="R5" width="100">3 639,6</td> <td class="R5" width="100">122,1</td> <td class="R5" width="100">837,0</td> <td class="R5" width="100">166,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дългопол</td> <td class="R5" width="140">3 646,8</td> <td class="R5" width="100">671,8</td> <td class="R5" width="100">68,2</td> <td class="R5" width="100">2 667,7</td> <td class="R5" width="100">65,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">173,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Провадия</td> <td class="R5" width="140">6 983,6</td> <td class="R5" width="100">936,9</td> <td class="R5" width="100">70,1</td> <td class="R5" width="100">4 338,5</td> <td class="R5" width="100">169,1</td> <td class="R5" width="100">1 170,1</td> <td class="R5" width="100">298,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Суворово</td> <td class="R5" width="140">2 173,5</td> <td class="R5" width="100">435,5</td> <td class="R5" width="100">60,2</td> <td class="R5" width="100">1 443,8</td> <td class="R5" width="100">63,0</td> <td class="R5" width="100">119,7</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ВЕЛИКО</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ТЪРНОВО</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Велико</td> <td class="R4" width="140">30 191,8</td> <td class="R4" width="100">1 959,3</td> <td class="R4" width="100">148,5</td> <td class="R4" width="100">13 564,7</td> <td class="R4" width="100">8 680,8</td> <td class="R4" width="100">3 602,0</td> <td class="R4" width="100">2 236,5</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Търново</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Горна</td> <td class="R4" width="140">11 077,3</td> <td class="R4" width="100">1 243,2</td> <td class="R4" width="100">87,5</td> <td class="R4" width="100">7 074,4</td> <td class="R4" width="100">615,5</td> <td class="R4" width="100">1 671,7</td> <td class="R4" width="100">385,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Оряховица</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Елена</td> <td class="R5" width="140">3 415,6</td> <td class="R5" width="100">585,0</td> <td class="R5" width="100">65,2</td> <td class="R5" width="100">1 834,7</td> <td class="R5" width="100">137,3</td> <td class="R5" width="100">618,3</td> <td class="R5" width="100">175,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Златарица</td> <td class="R5" width="140">1 439,6</td> <td class="R5" width="100">414,1</td> <td class="R5" width="100">59,3</td> <td class="R5" width="100">763,5</td> <td class="R5" width="100">22,5</td> <td class="R5" width="100">128,9</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лясковец</td> <td class="R5" width="140">2 893,3</td> <td class="R5" width="100">547,9</td> <td class="R5" width="100">58,5</td> <td class="R5" width="100">1 846,7</td> <td class="R5" width="100">281,6</td> <td class="R5" width="100">30,3</td> <td class="R5" width="100">128,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Павликени</td> <td class="R5" width="140">5 858,0</td> <td class="R5" width="100">922,6</td> <td class="R5" width="100">61,9</td> <td class="R5" width="100">3 526,4</td> <td class="R5" width="100">232,9</td> <td class="R5" width="100">748,4</td> <td class="R5" width="100">365,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Полски</td> <td class="R4" width="140">3 945,4</td> <td class="R4" width="100">692,3</td> <td class="R4" width="100">70,3</td> <td class="R4" width="100">2 536,9</td> <td class="R4" width="100">65,9</td> <td class="R4" width="100">438,8</td> <td class="R4" width="100">141,2</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тръмбеш</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Свищов</td> <td class="R5" width="140">8 431,3</td> <td class="R5" width="100">1 057,6</td> <td class="R5" width="100">81,6</td> <td class="R5" width="100">5 279,6</td> <td class="R5" width="100">330,3</td> <td class="R5" width="100">1 321,0</td> <td class="R5" width="100">361,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стражица</td> <td class="R5" width="140">5 078,1</td> <td class="R5" width="100">721,4</td> <td class="R5" width="100">69,7</td> <td class="R5" width="100">2 923,2</td> <td class="R5" width="100">132,3</td> <td class="R5" width="100">1 077,5</td> <td class="R5" width="100">154,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сухиндол</td> <td class="R5" width="140">1 504,9</td> <td class="R5" width="100">338,8</td> <td class="R5" width="100">57,6</td> <td class="R5" width="100">576,0</td> <td class="R5" width="100">48,1</td> <td class="R5" width="100">426,6</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ВИДИН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белоградчик</td> <td class="R5" width="140">3 309,7</td> <td class="R5" width="100">483,6</td> <td class="R5" width="100">62,7</td> <td class="R5" width="100">1 251,9</td> <td class="R5" width="100">48,5</td> <td class="R5" width="100">1 232,9</td> <td class="R5" width="100">230,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бойница</td> <td class="R5" width="140">1 032,6</td> <td class="R5" width="100">342,4</td> <td class="R5" width="100">57,7</td> <td class="R5" width="100">181,1</td> <td class="R5" width="100">5,9</td> <td class="R5" width="100">394,2</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брегово</td> <td class="R5" width="140">2 975,6</td> <td class="R5" width="100">437,5</td> <td class="R5" width="100">65,7</td> <td class="R5" width="100">756,4</td> <td class="R5" width="100">63,1</td> <td class="R5" width="100">1 550,2</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Видин</td> <td class="R5" width="140">15 922,1</td> <td class="R5" width="100">1 824,1</td> <td class="R5" width="100">155,1</td> <td class="R5" width="100">10 998,6</td> <td class="R5" width="100">867,7</td> <td class="R5" width="100">1 338,6</td> <td class="R5" width="100">738,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Грамада</td> <td class="R5" width="140">695,8</td> <td class="R5" width="100">339,0</td> <td class="R5" width="100">57,6</td> <td class="R5" width="100">233,0</td> <td class="R5" width="100">21,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Димово</td> <td class="R5" width="140">2 187,1</td> <td class="R5" width="100">545,0</td> <td class="R5" width="100">65,8</td> <td class="R5" width="100">1 035,0</td> <td class="R5" width="100">69,4</td> <td class="R5" width="100">356,4</td> <td class="R5" width="100">115,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кула</td> <td class="R5" width="140">2 092,8</td> <td class="R5" width="100">406,9</td> <td class="R5" width="100">60,1</td> <td class="R5" width="100">644,2</td> <td class="R5" width="100">38,5</td> <td class="R5" width="100">846,8</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Макреш</td> <td class="R5" width="140">696,6</td> <td class="R5" width="100">346,4</td> <td class="R5" width="100">57,9</td> <td class="R5" width="100">216,7</td> <td class="R5" width="100">5,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ново село</td> <td class="R5" width="140">1 514,9</td> <td class="R5" width="100">353,9</td> <td class="R5" width="100">57,4</td> <td class="R5" width="100">473,3</td> <td class="R5" width="100">20,9</td> <td class="R5" width="100">551,6</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ружинци</td> <td class="R5" width="140">1 590,7</td> <td class="R5" width="100">423,6</td> <td class="R5" width="100">67,9</td> <td class="R5" width="100">896,7</td> <td class="R5" width="100">34,1</td> <td class="R5" width="100">123,5</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чупрене</td> <td class="R5" width="140">751,9</td> <td class="R5" width="100">370,9</td> <td class="R5" width="100">59,0</td> <td class="R5" width="100">205,2</td> <td class="R5" width="100">6,5</td> <td class="R5" width="100">59,0</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ОБЛАСТ ВРАЦА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Борован</td> <td class="R5" width="140">1 979,7</td> <td class="R5" width="100">390,9</td> <td class="R5" width="100">59,6</td> <td class="R5" width="100">995,9</td> <td class="R5" width="100">72,7</td> <td class="R5" width="100">383,6</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бяла Слатина</td> <td class="R5" width="140">6 530,3</td> <td class="R5" width="100">875,1</td> <td class="R5" width="100">68,8</td> <td class="R5" width="100">4 270,4</td> <td class="R5" width="100">325,1</td> <td class="R5" width="100">772,7</td> <td class="R5" width="100">218,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Враца</td> <td class="R5" width="140">31 534,2</td> <td class="R5" width="100">1 826,4</td> <td class="R5" width="100">168,5</td> <td class="R5" width="100">15 392,8</td> <td class="R5" width="100">11 497,0</td> <td class="R5" width="100">1 543,5</td> <td class="R5" width="100">1 106,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Козлодуй</td> <td class="R5" width="140">7 013,7</td> <td class="R5" width="100">650,0</td> <td class="R5" width="100">96,5</td> <td class="R5" width="100">4 516,4</td> <td class="R5" width="100">362,2</td> <td class="R5" width="100">1 285,9</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Криводол</td> <td class="R5" width="140">2 499,3</td> <td class="R5" width="100">576,9</td> <td class="R5" width="100">58,1</td> <td class="R5" width="100">1 424,1</td> <td class="R5" width="100">74,1</td> <td class="R5" width="100">244,2</td> <td class="R5" width="100">121,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мездра</td> <td class="R5" width="140">5 920,6</td> <td class="R5" width="100">950,4</td> <td class="R5" width="100">83,5</td> <td class="R5" width="100">3 758,0</td> <td class="R5" width="100">260,8</td> <td class="R5" width="100">643,3</td> <td class="R5" width="100">224,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мизия</td> <td class="R5" width="140">2 094,7</td> <td class="R5" width="100">435,5</td> <td class="R5" width="100">70,8</td> <td class="R5" width="100">1 178,6</td> <td class="R5" width="100">157,7</td> <td class="R5" width="100">187,9</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Оряхово</td> <td class="R5" width="140">2 774,5</td> <td class="R5" width="100">545,2</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">1 916,9</td> <td class="R5" width="100">164,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Роман</td> <td class="R5" width="140">2 853,1</td> <td class="R5" width="100">478,7</td> <td class="R5" width="100">66,1</td> <td class="R5" width="100">1 149,2</td> <td class="R5" width="100">78,3</td> <td class="R5" width="100">978,1</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хайредин</td> <td class="R5" width="140">1 830,6</td> <td class="R5" width="100">389,9</td> <td class="R5" width="100">62,6</td> <td class="R5" width="100">733,8</td> <td class="R5" width="100">43,3</td> <td class="R5" width="100">530,4</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ГАБРОВО</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Габрово</td> <td class="R5" width="140">13 212,3</td> <td class="R5" width="100">1 691,9</td> <td class="R5" width="100">147,4</td> <td class="R5" width="100">7 707,8</td> <td class="R5" width="100">929,0</td> <td class="R5" width="100">1 101,8</td> <td class="R5" width="100">1 634,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дряново</td> <td class="R5" width="140">4 487,3</td> <td class="R5" width="100">497,9</td> <td class="R5" width="100">66,4</td> <td class="R5" width="100">1 798,9</td> <td class="R5" width="100">164,0</td> <td class="R5" width="100">1 687,8</td> <td class="R5" width="100">272,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Севлиево</td> <td class="R5" width="140">9 625,7</td> <td class="R5" width="100">1 268,3</td> <td class="R5" width="100">98,0</td> <td class="R5" width="100">5 427,3</td> <td class="R5" width="100">343,2</td> <td class="R5" width="100">2 068,1</td> <td class="R5" width="100">420,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Трявна</td> <td class="R5" width="140">2 945,4</td> <td class="R5" width="100">503,7</td> <td class="R5" width="100">64,4</td> <td class="R5" width="100">1 617,6</td> <td class="R5" width="100">78,6</td> <td class="R5" width="100">307,9</td> <td class="R5" width="100">373,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ДОБРИЧ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Балчик</td> <td class="R5" width="140">5 271,6</td> <td class="R5" width="100">840,5</td> <td class="R5" width="100">73,3</td> <td class="R5" width="100">3 785,9</td> <td class="R5" width="100">142,5</td> <td class="R5" width="100">134,2</td> <td class="R5" width="100">295,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Генерал</td> <td class="R4" width="140">3 782,6</td> <td class="R4" width="100">879,9</td> <td class="R4" width="100">67,7</td> <td class="R4" width="100">2 433,4</td> <td class="R4" width="100">111,9</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">289,7</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тошево</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Добрич (Тх)</td> <td class="R5" width="140">23 634,2</td> <td class="R5" width="100">1 771,0</td> <td class="R5" width="100">150,1</td> <td class="R5" width="100">16 395,6</td> <td class="R5" width="100">2 229,2</td> <td class="R5" width="100">2 181,4</td> <td class="R5" width="100">906,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Добрич</td> <td class="R5" width="140">6 101,9</td> <td class="R5" width="100">1 383,5</td> <td class="R5" width="100">75,9</td> <td class="R5" width="100">3 571,6</td> <td class="R5" width="100">121,3</td> <td class="R5" width="100">660,8</td> <td class="R5" width="100">288,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Каварна</td> <td class="R5" width="140">5 005,0</td> <td class="R5" width="100">701,9</td> <td class="R5" width="100">83,2</td> <td class="R5" width="100">2 959,1</td> <td class="R5" width="100">232,8</td> <td class="R5" width="100">772,2</td> <td class="R5" width="100">255,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Крушари</td> <td class="R5" width="140">2 630,8</td> <td class="R5" width="100">545,0</td> <td class="R5" width="100">62,2</td> <td class="R5" width="100">966,7</td> <td class="R5" width="100">32,8</td> <td class="R5" width="100">934,3</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тервел</td> <td class="R5" width="140">4 771,5</td> <td class="R5" width="100">965,3</td> <td class="R5" width="100">66,6</td> <td class="R5" width="100">3 306,4</td> <td class="R5" width="100">247,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">186,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Шабла</td> <td class="R5" width="140">1 588,4</td> <td class="R5" width="100">448,0</td> <td class="R5" width="100">60,0</td> <td class="R5" width="100">825,9</td> <td class="R5" width="100">92,4</td> <td class="R5" width="100">46,6</td> <td class="R5" width="100">115,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">КЪРДЖАЛИ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ардино</td> <td class="R5" width="140">3 601,8</td> <td class="R5" width="100">1 039,9</td> <td class="R5" width="100">61,7</td> <td class="R5" width="100">2 099,7</td> <td class="R5" width="100">76,3</td> <td class="R5" width="100">163,8</td> <td class="R5" width="100">160,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Джебел</td> <td class="R5" width="140">2 657,5</td> <td class="R5" width="100">941,6</td> <td class="R5" width="100">63,4</td> <td class="R5" width="100">1 468,7</td> <td class="R5" width="100">87,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кирково</td> <td class="R5" width="140">5 999,6</td> <td class="R5" width="100">1 516,3</td> <td class="R5" width="100">63,7</td> <td class="R5" width="100">4 073,0</td> <td class="R5" width="100">124,4</td> <td class="R5" width="100">125,9</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Крумовград</td> <td class="R5" width="140">5 878,6</td> <td class="R5" width="100">1 574,7</td> <td class="R5" width="100">62,9</td> <td class="R5" width="100">3 517,4</td> <td class="R5" width="100">108,6</td> <td class="R5" width="100">538,0</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кърджали</td> <td class="R5" width="140">19 751,6</td> <td class="R5" width="100">2 504,4</td> <td class="R5" width="100">141,4</td> <td class="R5" width="100">14 229,9</td> <td class="R5" width="100">1 829,8</td> <td class="R5" width="100">318,4</td> <td class="R5" width="100">727,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Момчилград</td> <td class="R5" width="140">4 612,3</td> <td class="R5" width="100">1 205,8</td> <td class="R5" width="100">65,8</td> <td class="R5" width="100">2 886,7</td> <td class="R5" width="100">276,8</td> <td class="R5" width="100">125,9</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Черноочене</td> <td class="R5" width="140">2 635,0</td> <td class="R5" width="100">765,6</td> <td class="R5" width="100">57,9</td> <td class="R5" width="100">1 653,5</td> <td class="R5" width="100">40,2</td> <td class="R5" width="100">47,2</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">КЮСТЕНДИЛ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бобов дол</td> <td class="R5" width="140">2 395,4</td> <td class="R5" width="100">577,0</td> <td class="R5" width="100">61,8</td> <td class="R5" width="100">1 070,5</td> <td class="R5" width="100">58,3</td> <td class="R5" width="100">486,6</td> <td class="R5" width="100">141,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бобошево</td> <td class="R5" width="140">731,5</td> <td class="R5" width="100">382,0</td> <td class="R5" width="100">59,8</td> <td class="R5" width="100">190,4</td> <td class="R5" width="100">6,7</td> <td class="R5" width="100">41,3</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дупница</td> <td class="R5" width="140">9 794,8</td> <td class="R5" width="100">1 253,3</td> <td class="R5" width="100">84,4</td> <td class="R5" width="100">6 888,9</td> <td class="R5" width="100">816,0</td> <td class="R5" width="100">514,8</td> <td class="R5" width="100">237,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кочериново</td> <td class="R5" width="140">1 544,9</td> <td class="R5" width="100">416,7</td> <td class="R5" width="100">59,6</td> <td class="R5" width="100">593,7</td> <td class="R5" width="100">34,9</td> <td class="R5" width="100">375,8</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кюстендил</td> <td class="R5" width="140">14 937,7</td> <td class="R5" width="100">1 918,1</td> <td class="R5" width="100">135,0</td> <td class="R5" width="100">9 382,9</td> <td class="R5" width="100">672,6</td> <td class="R5" width="100">1 665,9</td> <td class="R5" width="100">1 163,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Невестино</td> <td class="R5" width="140">786,5</td> <td class="R5" width="100">429,0</td> <td class="R5" width="100">58,4</td> <td class="R5" width="100">235,3</td> <td class="R5" width="100">6,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Рила</td> <td class="R5" width="140">1 307,6</td> <td class="R5" width="100">337,2</td> <td class="R5" width="100">62,7</td> <td class="R5" width="100">285,1</td> <td class="R5" width="100">24,6</td> <td class="R5" width="100">553,1</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сапарева баня</td> <td class="R5" width="140">1 482,4</td> <td class="R5" width="100">411,4</td> <td class="R5" width="100">59,5</td> <td class="R5" width="100">825,8</td> <td class="R5" width="100">147,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">38,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Трекляно</td> <td class="R5" width="140">514,2</td> <td class="R5" width="100">359,1</td> <td class="R5" width="100">57,2</td> <td class="R5" width="100">59,1</td> <td class="R5" width="100">0,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">38,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ОБЛАСТ ЛОВЕЧ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Априлци</td> <td class="R5" width="140">1 225,7</td> <td class="R5" width="100">330,8</td> <td class="R5" width="100">60,9</td> <td class="R5" width="100">582,1</td> <td class="R5" width="100">13,8</td> <td class="R5" width="100">161,1</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Летница</td> <td class="R5" width="140">1 552,0</td> <td class="R5" width="100">362,1</td> <td class="R5" width="100">59,7</td> <td class="R5" width="100">720,4</td> <td class="R5" width="100">41,8</td> <td class="R5" width="100">291,0</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ловеч</td> <td class="R5" width="140">14 475,2</td> <td class="R5" width="100">1 541,3</td> <td class="R5" width="100">138,4</td> <td class="R5" width="100">9 450,7</td> <td class="R5" width="100">908,1</td> <td class="R5" width="100">1 521,9</td> <td class="R5" width="100">914,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Луковит</td> <td class="R5" width="140">4 954,8</td> <td class="R5" width="100">709,7</td> <td class="R5" width="100">74,2</td> <td class="R5" width="100">3 007,3</td> <td class="R5" width="100">207,9</td> <td class="R5" width="100">820,9</td> <td class="R5" width="100">134,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тетевен</td> <td class="R5" width="140">5 720,4</td> <td class="R5" width="100">767,2</td> <td class="R5" width="100">71,9</td> <td class="R5" width="100">4 075,9</td> <td class="R5" width="100">263,1</td> <td class="R5" width="100">381,9</td> <td class="R5" width="100">160,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Троян</td> <td class="R5" width="140">7 592,6</td> <td class="R5" width="100">1 044,9</td> <td class="R5" width="100">71,7</td> <td class="R5" width="100">5 412,3</td> <td class="R5" width="100">521,1</td> <td class="R5" width="100">173,1</td> <td class="R5" width="100">369,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Угърчин</td> <td class="R5" width="140">2 125,3</td> <td class="R5" width="100">472,8</td> <td class="R5" width="100">57,2</td> <td class="R5" width="100">1 203,0</td> <td class="R5" width="100">73,7</td> <td class="R5" width="100">235,2</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ябланица</td> <td class="R5" width="140">1 972,9</td> <td class="R5" width="100">424,8</td> <td class="R5" width="100">57,3</td> <td class="R5" width="100">1 299,5</td> <td class="R5" width="100">107,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">МОНТАНА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Берковица</td> <td class="R5" width="140">6 761,9</td> <td class="R5" width="100">759,2</td> <td class="R5" width="100">66,1</td> <td class="R5" width="100">3 146,9</td> <td class="R5" width="100">279,0</td> <td class="R5" width="100">2 414,4</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бойчиновци</td> <td class="R5" width="140">2 531,0</td> <td class="R5" width="100">548,1</td> <td class="R5" width="100">63,7</td> <td class="R5" width="100">1 398,0</td> <td class="R5" width="100">115,8</td> <td class="R5" width="100">289,9</td> <td class="R5" width="100">115,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брусарци</td> <td class="R5" width="140">1 447,0</td> <td class="R5" width="100">429,0</td> <td class="R5" width="100">57,7</td> <td class="R5" width="100">841,3</td> <td class="R5" width="100">42,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вълчедръм</td> <td class="R5" width="140">2 804,9</td> <td class="R5" width="100">537,9</td> <td class="R5" width="100">60,1</td> <td class="R5" width="100">1 753,9</td> <td class="R5" width="100">101,6</td> <td class="R5" width="100">261,6</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вършец</td> <td class="R5" width="140">2 428,7</td> <td class="R5" width="100">467,5</td> <td class="R5" width="100">59,5</td> <td class="R5" width="100">1 792,0</td> <td class="R5" width="100">45,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Георги</td> <td class="R4" width="140">1 466,4</td> <td class="R4" width="100">406,6</td> <td class="R4" width="100">61,2</td> <td class="R4" width="100">157,3</td> <td class="R4" width="100">5,5</td> <td class="R4" width="100">765,2</td> <td class="R4" width="100">70,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дамяново</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лом</td> <td class="R5" width="140">8 009,7</td> <td class="R5" width="100">874,0</td> <td class="R5" width="100">90,9</td> <td class="R5" width="100">4 799,0</td> <td class="R5" width="100">333,9</td> <td class="R5" width="100">1 713,0</td> <td class="R5" width="100">198,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Медковец</td> <td class="R5" width="140">1 164,5</td> <td class="R5" width="100">360,9</td> <td class="R5" width="100">62,0</td> <td class="R5" width="100">617,2</td> <td class="R5" width="100">39,1</td> <td class="R5" width="100">27,5</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Монтана</td> <td class="R5" width="140">13 331,1</td> <td class="R5" width="100">1 505,4</td> <td class="R5" width="100">143,9</td> <td class="R5" width="100">9 162,6</td> <td class="R5" width="100">836,8</td> <td class="R5" width="100">933,4</td> <td class="R5" width="100">749,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чипровци</td> <td class="R5" width="140">936,1</td> <td class="R5" width="100">408,2</td> <td class="R5" width="100">58,2</td> <td class="R5" width="100">291,8</td> <td class="R5" width="100">32,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">145,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Якимово</td> <td class="R5" width="140">1 034,5</td> <td class="R5" width="100">355,2</td> <td class="R5" width="100">64,3</td> <td class="R5" width="100">543,3</td> <td class="R5" width="100">20,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПАЗАРДЖИК</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Батак</td> <td class="R5" width="140">2 337,1</td> <td class="R5" width="100">382,9</td> <td class="R5" width="100">61,8</td> <td class="R5" width="100">1 022,2</td> <td class="R5" width="100">54,8</td> <td class="R5" width="100">609,1</td> <td class="R5" width="100">206,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белово</td> <td class="R5" width="140">2 110,8</td> <td class="R5" width="100">502,7</td> <td class="R5" width="100">69,3</td> <td class="R5" width="100">1 361,9</td> <td class="R5" width="100">55,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">121,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брацигово</td> <td class="R5" width="140">3 194,9</td> <td class="R5" width="100">483,9</td> <td class="R5" width="100">59,3</td> <td class="R5" width="100">1 728,7</td> <td class="R5" width="100">98,4</td> <td class="R5" width="100">741,2</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Велинград</td> <td class="R5" width="140">10 369,6</td> <td class="R5" width="100">1 153,5</td> <td class="R5" width="100">70,1</td> <td class="R5" width="100">7 722,5</td> <td class="R5" width="100">261,5</td> <td class="R5" width="100">851,2</td> <td class="R5" width="100">310,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лесичово</td> <td class="R5" width="140">1 894,7</td> <td class="R5" width="100">408,5</td> <td class="R5" width="100">62,1</td> <td class="R5" width="100">735,2</td> <td class="R5" width="100">12,6</td> <td class="R5" width="100">599,3</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пазарджик</td> <td class="R5" width="140">26 833,4</td> <td class="R5" width="100">2 404,6</td> <td class="R5" width="100">153,9</td> <td class="R5" width="100">18 727,0</td> <td class="R5" width="100">1 468,7</td> <td class="R5" width="100">2 933,5</td> <td class="R5" width="100">1 145,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Панагюрище</td> <td class="R5" width="140">5 489,0</td> <td class="R5" width="100">786,7</td> <td class="R5" width="100">82,0</td> <td class="R5" width="100">3 683,4</td> <td class="R5" width="100">198,9</td> <td class="R5" width="100">449,2</td> <td class="R5" width="100">288,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пещера</td> <td class="R5" width="140">4 418,2</td> <td class="R5" width="100">645,1</td> <td class="R5" width="100">79,7</td> <td class="R5" width="100">3 144,8</td> <td class="R5" width="100">183,5</td> <td class="R5" width="100">275,3</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ракитово</td> <td class="R5" width="140">4 327,0</td> <td class="R5" width="100">533,5</td> <td class="R5" width="100">62,1</td> <td class="R5" width="100">3 183,0</td> <td class="R5" width="100">171,9</td> <td class="R5" width="100">293,1</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Септември</td> <td class="R5" width="140">5 573,6</td> <td class="R5" width="100">848,1</td> <td class="R5" width="100">70,9</td> <td class="R5" width="100">4 017,5</td> <td class="R5" width="100">158,6</td> <td class="R5" width="100">297,0</td> <td class="R5" width="100">181,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стрелча</td> <td class="R5" width="140">1 233,1</td> <td class="R5" width="100">379,7</td> <td class="R5" width="100">63,1</td> <td class="R5" width="100">737,8</td> <td class="R5" width="100">14,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">38,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПЕРНИК</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брезник</td> <td class="R5" width="140">1 637,5</td> <td class="R5" width="100">505,4</td> <td class="R5" width="100">67,0</td> <td class="R5" width="100">894,5</td> <td class="R5" width="100">19,3</td> <td class="R5" width="100">55,0</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Земен</td> <td class="R5" width="140">773,7</td> <td class="R5" width="100">396,5</td> <td class="R5" width="100">57,6</td> <td class="R5" width="100">253,5</td> <td class="R5" width="100">14,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ковачевци</td> <td class="R5" width="140">567,3</td> <td class="R5" width="100">365,0</td> <td class="R5" width="100">58,7</td> <td class="R5" width="100">64,5</td> <td class="R5" width="100">2,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Перник</td> <td class="R5" width="140">17 241,6</td> <td class="R5" width="100">1 981,7</td> <td class="R5" width="100">148,9</td> <td class="R5" width="100">12 785,6</td> <td class="R5" width="100">872,0</td> <td class="R5" width="100">672,6</td> <td class="R5" width="100">780,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Радомир</td> <td class="R5" width="140">5 500,6</td> <td class="R5" width="100">867,7</td> <td class="R5" width="100">81,1</td> <td class="R5" width="100">2 995,6</td> <td class="R5" width="100">104,6</td> <td class="R5" width="100">1 271,9</td> <td class="R5" width="100">179,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Трън</td> <td class="R5" width="140">1 509,6</td> <td class="R5" width="100">441,6</td> <td class="R5" width="100">62,8</td> <td class="R5" width="100">614,5</td> <td class="R5" width="100">29,6</td> <td class="R5" width="100">252,0</td> <td class="R5" width="100">109,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПЛЕВЕН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Белене</td> <td class="R5" width="140">2 313,2</td> <td class="R5" width="100">492,6</td> <td class="R5" width="100">63,1</td> <td class="R5" width="100">1 475,9</td> <td class="R5" width="100">166,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">115,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гулянци</td> <td class="R5" width="140">2 537,6</td> <td class="R5" width="100">621,0</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">1 633,0</td> <td class="R5" width="100">116,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">109,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Долна</td> <td class="R4" width="140">4 170,2</td> <td class="R4" width="100">793,3</td> <td class="R4" width="100">76,4</td> <td class="R4" width="100">2 876,7</td> <td class="R4" width="100">143,1</td> <td class="R4" width="100">107,4</td> <td class="R4" width="100">173,3</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Митрополия</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Долни Дъбник</td> <td class="R5" width="140">2 595,4</td> <td class="R5" width="100">569,1</td> <td class="R5" width="100">72,8</td> <td class="R5" width="100">1 812,8</td> <td class="R5" width="100">63,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Искър</td> <td class="R5" width="140">1 725,0</td> <td class="R5" width="100">410,8</td> <td class="R5" width="100">60,7</td> <td class="R5" width="100">1 135,4</td> <td class="R5" width="100">41,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Левски</td> <td class="R5" width="140">4 156,6</td> <td class="R5" width="100">765,3</td> <td class="R5" width="100">82,3</td> <td class="R5" width="100">2 795,8</td> <td class="R5" width="100">295,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">218,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Никопол</td> <td class="R5" width="140">2 148,3</td> <td class="R5" width="100">592,7</td> <td class="R5" width="100">68,6</td> <td class="R5" width="100">1 280,1</td> <td class="R5" width="100">40,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">166,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Плевен</td> <td class="R5" width="140">30 713,8</td> <td class="R5" width="100">2 619,1</td> <td class="R5" width="100">163,4</td> <td class="R5" width="100">22 684,8</td> <td class="R5" width="100">2 603,7</td> <td class="R5" width="100">1 071,5</td> <td class="R5" width="100">1 571,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пордим</td> <td class="R5" width="140">2 540,0</td> <td class="R5" width="100">433,9</td> <td class="R5" width="100">57,4</td> <td class="R5" width="100">1 121,9</td> <td class="R5" width="100">36,8</td> <td class="R5" width="100">825,8</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Червен бряг</td> <td class="R5" width="140">5 820,0</td> <td class="R5" width="100">932,5</td> <td class="R5" width="100">80,3</td> <td class="R5" width="100">4 205,1</td> <td class="R5" width="100">290,1</td> <td class="R5" width="100">125,9</td> <td class="R5" width="100">186,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кнежа</td> <td class="R5" width="140">3 296,4</td> <td class="R5" width="100">533,2</td> <td class="R5" width="100">62,3</td> <td class="R5" width="100">2 328,9</td> <td class="R5" width="100">275,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ПЛОВДИВ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Асеновград</td> <td class="R5" width="140">13 452,9</td> <td class="R5" width="100">1 643,7</td> <td class="R5" width="100">92,9</td> <td class="R5" width="100">9 931,2</td> <td class="R5" width="100">644,4</td> <td class="R5" width="100">895,0</td> <td class="R5" width="100">245,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Брезово</td> <td class="R5" width="140">1 920,6</td> <td class="R5" width="100">522,7</td> <td class="R5" width="100">57,2</td> <td class="R5" width="100">970,4</td> <td class="R5" width="100">24,3</td> <td class="R5" width="100">262,6</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Калояново</td> <td class="R5" width="140">2 679,9</td> <td class="R5" width="100">618,9</td> <td class="R5" width="100">58,7</td> <td class="R5" width="100">1 409,3</td> <td class="R5" width="100">74,7</td> <td class="R5" width="100">454,1</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Карлово</td> <td class="R5" width="140">11 296,1</td> <td class="R5" width="100">1 492,8</td> <td class="R5" width="100">118,7</td> <td class="R5" width="100">7 686,2</td> <td class="R5" width="100">504,7</td> <td class="R5" width="100">1 142,6</td> <td class="R5" width="100">351,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кричим</td> <td class="R5" width="140">2 146,1</td> <td class="R5" width="100">393,7</td> <td class="R5" width="100">65,1</td> <td class="R5" width="100">1 457,0</td> <td class="R5" width="100">78,6</td> <td class="R5" width="100">126,0</td> <td class="R5" width="100">25,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лъки</td> <td class="R5" width="140">1 176,3</td> <td class="R5" width="100">372,3</td> <td class="R5" width="100">61,2</td> <td class="R5" width="100">436,1</td> <td class="R5" width="100">24,2</td> <td class="R5" width="100">237,6</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Марица</td> <td class="R5" width="140">5 763,9</td> <td class="R5" width="100">962,0</td> <td class="R5" width="100">74,1</td> <td class="R5" width="100">4 282,4</td> <td class="R5" width="100">143,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">301,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Перущица</td> <td class="R5" width="140">1 295,4</td> <td class="R5" width="100">327,1</td> <td class="R5" width="100">59,5</td> <td class="R5" width="100">748,1</td> <td class="R5" width="100">78,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">82,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пловдив</td> <td class="R5" width="140">95 038,4</td> <td class="R5" width="100">7 626,2</td> <td class="R5" width="100">809,0</td> <td class="R5" width="100">57 181,1</td> <td class="R5" width="100">20 207,4</td> <td class="R5" width="100">6 241,6</td> <td class="R5" width="100">2 973,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Първомай</td> <td class="R5" width="140">5 304,9</td> <td class="R5" width="100">912,9</td> <td class="R5" width="100">69,8</td> <td class="R5" width="100">3 682,5</td> <td class="R5" width="100">144,4</td> <td class="R5" width="100">283,5</td> <td class="R5" width="100">211,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Раковски</td> <td class="R5" width="140">5 025,9</td> <td class="R5" width="100">759,9</td> <td class="R5" width="100">65,1</td> <td class="R5" width="100">3 803,7</td> <td class="R5" width="100">190,7</td> <td class="R5" width="100">116,7</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Родопи</td> <td class="R5" width="140">5 242,8</td> <td class="R5" width="100">972,0</td> <td class="R5" width="100">79,6</td> <td class="R5" width="100">3 694,1</td> <td class="R5" width="100">317,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">179,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Садово</td> <td class="R5" width="140">3 201,0</td> <td class="R5" width="100">636,4</td> <td class="R5" width="100">57,4</td> <td class="R5" width="100">2 272,1</td> <td class="R5" width="100">73,9</td> <td class="R5" width="100">77,8</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стамболийски</td> <td class="R5" width="140">4 211,9</td> <td class="R5" width="100">657,6</td> <td class="R5" width="100">68,5</td> <td class="R5" width="100">3 077,7</td> <td class="R5" width="100">305,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">102,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Съединение</td> <td class="R5" width="140">1 844,0</td> <td class="R5" width="100">531,4</td> <td class="R5" width="100">59,0</td> <td class="R5" width="100">947,6</td> <td class="R5" width="100">151,6</td> <td class="R5" width="100">51,7</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хисаря</td> <td class="R5" width="140">2 895,2</td> <td class="R5" width="100">606,3</td> <td class="R5" width="100">60,7</td> <td class="R5" width="100">1 684,4</td> <td class="R5" width="100">71,2</td> <td class="R5" width="100">284,6</td> <td class="R5" width="100">188,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Куклен</td> <td class="R5" width="140">1 427,9</td> <td class="R5" width="100">396,0</td> <td class="R5" width="100">57,1</td> <td class="R5" width="100">852,1</td> <td class="R5" width="100">71,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сопот</td> <td class="R5" width="140">2 862,3</td> <td class="R5" width="100">442,0</td> <td class="R5" width="100">78,2</td> <td class="R5" width="100">1 794,5</td> <td class="R5" width="100">172,9</td> <td class="R5" width="100">287,6</td> <td class="R5" width="100">87,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">РАЗГРАД</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Завет</td> <td class="R5" width="140">3 074,6</td> <td class="R5" width="100">561,6</td> <td class="R5" width="100">64,4</td> <td class="R5" width="100">2 200,5</td> <td class="R5" width="100">100,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">147,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Исперих</td> <td class="R5" width="140">7 094,6</td> <td class="R5" width="100">1 067,4</td> <td class="R5" width="100">66,0</td> <td class="R5" width="100">4 611,6</td> <td class="R5" width="100">198,3</td> <td class="R5" width="100">670,9</td> <td class="R5" width="100">480,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кубрат</td> <td class="R5" width="140">5 036,9</td> <td class="R5" width="100">853,9</td> <td class="R5" width="100">62,4</td> <td class="R5" width="100">3 086,4</td> <td class="R5" width="100">304,5</td> <td class="R5" width="100">479,4</td> <td class="R5" width="100">250,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Лозница</td> <td class="R5" width="140">2 572,0</td> <td class="R5" width="100">657,3</td> <td class="R5" width="100">57,9</td> <td class="R5" width="100">1 468,8</td> <td class="R5" width="100">45,6</td> <td class="R5" width="100">220,5</td> <td class="R5" width="100">121,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Разград</td> <td class="R5" width="140">15 450,3</td> <td class="R5" width="100">1 588,0</td> <td class="R5" width="100">143,3</td> <td class="R5" width="100">10 579,4</td> <td class="R5" width="100">773,7</td> <td class="R5" width="100">1 461,0</td> <td class="R5" width="100">904,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Самуил</td> <td class="R5" width="140">3 049,0</td> <td class="R5" width="100">601,8</td> <td class="R5" width="100">61,4</td> <td class="R5" width="100">1 260,6</td> <td class="R5" width="100">35,7</td> <td class="R5" width="100">999,7</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Цар Калоян</td> <td class="R5" width="140">1 739,5</td> <td class="R5" width="100">402,2</td> <td class="R5" width="100">58,1</td> <td class="R5" width="100">1 159,8</td> <td class="R5" width="100">55,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ОБЛАСТ РУСЕ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Борово</td> <td class="R5" width="140">2 422,5</td> <td class="R5" width="100">434,6</td> <td class="R5" width="100">58,5</td> <td class="R5" width="100">821,3</td> <td class="R5" width="100">36,0</td> <td class="R5" width="100">982,3</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Бяла</td> <td class="R5" width="140">3 625,4</td> <td class="R5" width="100">632,8</td> <td class="R5" width="100">68,6</td> <td class="R5" width="100">2 158,8</td> <td class="R5" width="100">105,2</td> <td class="R5" width="100">537,1</td> <td class="R5" width="100">122,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Вятово</td> <td class="R5" width="140">3 326,9</td> <td class="R5" width="100">602,5</td> <td class="R5" width="100">68,0</td> <td class="R5" width="100">2 398,4</td> <td class="R5" width="100">136,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">121,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Две могили</td> <td class="R5" width="140">2 203,7</td> <td class="R5" width="100">553,5</td> <td class="R5" width="100">59,7</td> <td class="R5" width="100">1 239,3</td> <td class="R5" width="100">80,8</td> <td class="R5" width="100">167,8</td> <td class="R5" width="100">102,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Иваново</td> <td class="R5" width="140">1 698,2</td> <td class="R5" width="100">542,4</td> <td class="R5" width="100">59,4</td> <td class="R5" width="100">913,8</td> <td class="R5" width="100">35,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">147,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Русе</td> <td class="R5" width="140">47 654,5</td> <td class="R5" width="100">3 265,4</td> <td class="R5" width="100">214,1</td> <td class="R5" width="100">24 904,7</td> <td class="R5" width="100">12 539,6</td> <td class="R5" width="100">5 360,1</td> <td class="R5" width="100">1 370,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сливо поле</td> <td class="R5" width="140">2 520,6</td> <td class="R5" width="100">611,6</td> <td class="R5" width="100">60,4</td> <td class="R5" width="100">1 566,8</td> <td class="R5" width="100">91,2</td> <td class="R5" width="100">81,5</td> <td class="R5" width="100">109,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ценово</td> <td class="R5" width="140">1 269,4</td> <td class="R5" width="100">455,6</td> <td class="R5" width="100">59,7</td> <td class="R5" width="100">632,5</td> <td class="R5" width="100">18,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СИЛИСТРА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Алфатар</td> <td class="R5" width="140">1 121,2</td> <td class="R5" width="100">366,6</td> <td class="R5" width="100">58,3</td> <td class="R5" width="100">355,0</td> <td class="R5" width="100">11,5</td> <td class="R5" width="100">252,8</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Главиница</td> <td class="R5" width="140">3 596,6</td> <td class="R5" width="100">761,8</td> <td class="R5" width="100">59,9</td> <td class="R5" width="100">1 782,6</td> <td class="R5" width="100">47,0</td> <td class="R5" width="100">772,0</td> <td class="R5" width="100">173,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Дулово</td> <td class="R5" width="140">7 453,6</td> <td class="R5" width="100">1 154,3</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">5 312,3</td> <td class="R5" width="100">193,4</td> <td class="R5" width="100">459,9</td> <td class="R5" width="100">263,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Кайнарджа</td> <td class="R5" width="140">1 626,6</td> <td class="R5" width="100">454,8</td> <td class="R5" width="100">57,7</td> <td class="R5" width="100">977,7</td> <td class="R5" width="100">23,6</td> <td class="R5" width="100">55,0</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Силистра</td> <td class="R5" width="140">14 882,7</td> <td class="R5" width="100">1 449,6</td> <td class="R5" width="100">179,2</td> <td class="R5" width="100">8 511,0</td> <td class="R5" width="100">992,3</td> <td class="R5" width="100">2 909,7</td> <td class="R5" width="100">840,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ситово</td> <td class="R5" width="140">1 293,7</td> <td class="R5" width="100">467,4</td> <td class="R5" width="100">60,7</td> <td class="R5" width="100">681,1</td> <td class="R5" width="100">26,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тутракан</td> <td class="R5" width="140">4 122,8</td> <td class="R5" width="100">701,1</td> <td class="R5" width="100">71,5</td> <td class="R5" width="100">2 723,9</td> <td class="R5" width="100">97,9</td> <td class="R5" width="100">214,8</td> <td class="R5" width="100">313,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СЛИВЕН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Котел</td> <td class="R5" width="140">4 948,4</td> <td class="R5" width="100">904,5</td> <td class="R5" width="100">67,8</td> <td class="R5" width="100">3 173,6</td> <td class="R5" width="100">62,3</td> <td class="R5" width="100">402,8</td> <td class="R5" width="100">337,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Нова Загора</td> <td class="R5" width="140">10 794,4</td> <td class="R5" width="100">1 322,1</td> <td class="R5" width="100">92,9</td> <td class="R5" width="100">7 659,3</td> <td class="R5" width="100">346,6</td> <td class="R5" width="100">895,9</td> <td class="R5" width="100">477,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сливен</td> <td class="R5" width="140">30 366,6</td> <td class="R5" width="100">2 715,0</td> <td class="R5" width="100">171,7</td> <td class="R5" width="100">20 494,7</td> <td class="R5" width="100">2 054,2</td> <td class="R5" width="100">3 504,5</td> <td class="R5" width="100">1 426,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Твърдица</td> <td class="R5" width="140">5 242,7</td> <td class="R5" width="100">605,7</td> <td class="R5" width="100">65,2</td> <td class="R5" width="100">2 945,2</td> <td class="R5" width="100">112,6</td> <td class="R5" width="100">1 430,6</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СМОЛЯН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Баните</td> <td class="R5" width="140">1 411,0</td> <td class="R5" width="100">465,2</td> <td class="R5" width="100">60,1</td> <td class="R5" width="100">797,0</td> <td class="R5" width="100">18,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Борино</td> <td class="R5" width="140">1 086,7</td> <td class="R5" width="100">360,5</td> <td class="R5" width="100">59,6</td> <td class="R5" width="100">605,7</td> <td class="R5" width="100">16,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Девин</td> <td class="R5" width="140">3 035,6</td> <td class="R5" width="100">637,3</td> <td class="R5" width="100">67,0</td> <td class="R5" width="100">2 105,5</td> <td class="R5" width="100">116,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">109,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Доспат</td> <td class="R5" width="140">2 693,6</td> <td class="R5" width="100">500,6</td> <td class="R5" width="100">61,1</td> <td class="R5" width="100">2 026,9</td> <td class="R5" width="100">47,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Златоград</td> <td class="R5" width="140">3 457,4</td> <td class="R5" width="100">551,0</td> <td class="R5" width="100">65,1</td> <td class="R5" width="100">2 351,5</td> <td class="R5" width="100">207,1</td> <td class="R5" width="100">186,4</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мадан</td> <td class="R5" width="140">2 841,7</td> <td class="R5" width="100">724,6</td> <td class="R5" width="100">63,2</td> <td class="R5" width="100">1 857,1</td> <td class="R5" width="100">69,2</td> <td class="R5" width="100">69,8</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Неделино</td> <td class="R5" width="140">2 150,4</td> <td class="R5" width="100">546,3</td> <td class="R5" width="100">71,4</td> <td class="R5" width="100">1 381,7</td> <td class="R5" width="100">93,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Рудозем</td> <td class="R5" width="140">2 987,5</td> <td class="R5" width="100">575,8</td> <td class="R5" width="100">75,6</td> <td class="R5" width="100">2 195,0</td> <td class="R5" width="100">64,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Смолян</td> <td class="R5" width="140">14 649,0</td> <td class="R5" width="100">1 361,4</td> <td class="R5" width="100">144,4</td> <td class="R5" width="100">8 057,5</td> <td class="R5" width="100">1 482,6</td> <td class="R5" width="100">2 622,6</td> <td class="R5" width="100">980,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чепеларе</td> <td class="R5" width="140">2 302,7</td> <td class="R5" width="100">480,3</td> <td class="R5" width="100">64,6</td> <td class="R5" width="100">1 472,4</td> <td class="R5" width="100">72,1</td> <td class="R5" width="100">136,3</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">СТОЛИЧНА</td> <td class="R4" width="140">239 185,2</td> <td class="R4" width="100">22 424,7</td> <td class="R4" width="100">3 233,0</td> <td class="R4" width="100">171</td> <td class="R4" width="100">22 982,7</td> <td class="R4" width="100">13 499,2</td> <td class="R4" width="100">5 931,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ОБЩИНА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">114,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">СОФИЙСКА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Антон</td> <td class="R5" width="140">638,7</td> <td class="R5" width="100">284,9</td> <td class="R5" width="100">59,8</td> <td class="R5" width="100">265,6</td> <td class="R5" width="100">9,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">19,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Божурище</td> <td class="R5" width="140">2 122,3</td> <td class="R5" width="100">422,5</td> <td class="R5" width="100">68,8</td> <td class="R5" width="100">1 402,4</td> <td class="R5" width="100">86,2</td> <td class="R5" width="100">59,0</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ботевград</td> <td class="R5" width="140">7 369,3</td> <td class="R5" width="100">916,4</td> <td class="R5" width="100">69,6</td> <td class="R5" width="100">5 135,8</td> <td class="R5" width="100">794,8</td> <td class="R5" width="100">183,2</td> <td class="R5" width="100">269,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Годеч</td> <td class="R5" width="140">1 423,5</td> <td class="R5" width="100">407,6</td> <td class="R5" width="100">59,9</td> <td class="R5" width="100">871,0</td> <td class="R5" width="100">40,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Горна Малина</td> <td class="R5" width="140">1 681,5</td> <td class="R5" width="100">497,0</td> <td class="R5" width="100">57,8</td> <td class="R5" width="100">995,9</td> <td class="R5" width="100">53,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Долна баня</td> <td class="R5" width="140">1 509,5</td> <td class="R5" width="100">319,8</td> <td class="R5" width="100">60,1</td> <td class="R5" width="100">783,9</td> <td class="R5" width="100">55,0</td> <td class="R5" width="100">258,6</td> <td class="R5" width="100">32,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Драгоман</td> <td class="R5" width="140">1 525,3</td> <td class="R5" width="100">480,5</td> <td class="R5" width="100">58,9</td> <td class="R5" width="100">668,0</td> <td class="R5" width="100">74,0</td> <td class="R5" width="100">160,5</td> <td class="R5" width="100">83,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Елин Пелин</td> <td class="R5" width="140">5 193,5</td> <td class="R5" width="100">797,9</td> <td class="R5" width="100">69,0</td> <td class="R5" width="100">3 520,4</td> <td class="R5" width="100">161,3</td> <td class="R5" width="100">420,3</td> <td class="R5" width="100">224,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Етрополе</td> <td class="R5" width="140">4 230,6</td> <td class="R5" width="100">550,5</td> <td class="R5" width="100">70,7</td> <td class="R5" width="100">3 139,3</td> <td class="R5" width="100">198,9</td> <td class="R5" width="100">118,1</td> <td class="R5" width="100">153,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Златица</td> <td class="R5" width="140">1 647,6</td> <td class="R5" width="100">380,7</td> <td class="R5" width="100">62,9</td> <td class="R5" width="100">1 080,5</td> <td class="R5" width="100">59,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ихтиман</td> <td class="R5" width="140">4 578,8</td> <td class="R5" width="100">694,8</td> <td class="R5" width="100">65,5</td> <td class="R5" width="100">3 401,3</td> <td class="R5" width="100">132,1</td> <td class="R5" width="100">188,8</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Копривщица</td> <td class="R5" width="140">1 080,7</td> <td class="R5" width="100">294,6</td> <td class="R5" width="100">66,9</td> <td class="R5" width="100">453,8</td> <td class="R5" width="100">13,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">252,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Костенец</td> <td class="R5" width="140">3 121,3</td> <td class="R5" width="100">536,5</td> <td class="R5" width="100">68,5</td> <td class="R5" width="100">2 247,7</td> <td class="R5" width="100">133,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">134,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Костинброд</td> <td class="R5" width="140">3 402,9</td> <td class="R5" width="100">615,6</td> <td class="R5" width="100">62,1</td> <td class="R5" width="100">2 334,6</td> <td class="R5" width="100">138,7</td> <td class="R5" width="100">155,6</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мирково</td> <td class="R5" width="140">903,3</td> <td class="R5" width="100">335,0</td> <td class="R5" width="100">58,3</td> <td class="R5" width="100">437,7</td> <td class="R5" width="100">27,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Пирдоп</td> <td class="R5" width="140">2 514,8</td> <td class="R5" width="100">396,0</td> <td class="R5" width="100">67,9</td> <td class="R5" width="100">1 676,3</td> <td class="R5" width="100">72,1</td> <td class="R5" width="100">257,6</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Правец</td> <td class="R5" width="140">4 676,0</td> <td class="R5" width="100">487,8</td> <td class="R5" width="100">65,6</td> <td class="R5" width="100">2 570,6</td> <td class="R5" width="100">123,7</td> <td class="R5" width="100">1 255,9</td> <td class="R5" width="100">172,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Самоков</td> <td class="R5" width="140">9 290,0</td> <td class="R5" width="100">1 168,3</td> <td class="R5" width="100">97,8</td> <td class="R5" width="100">6 765,0</td> <td class="R5" width="100">233,4</td> <td class="R5" width="100">656,9</td> <td class="R5" width="100">368,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Своге</td> <td class="R5" width="140">4 695,4</td> <td class="R5" width="100">907,6</td> <td class="R5" width="100">65,6</td> <td class="R5" width="100">2 752,8</td> <td class="R5" width="100">119,3</td> <td class="R5" width="100">689,7</td> <td class="R5" width="100">160,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Сливница</td> <td class="R5" width="140">1 968,3</td> <td class="R5" width="100">457,0</td> <td class="R5" width="100">63,0</td> <td class="R5" width="100">1 329,3</td> <td class="R5" width="100">54,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чавдар</td> <td class="R5" width="140">515,9</td> <td class="R5" width="100">280,8</td> <td class="R5" width="100">58,1</td> <td class="R5" width="100">159,6</td> <td class="R5" width="100">4,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">12,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Челопеч</td> <td class="R5" width="140">685,6</td> <td class="R5" width="100">284,1</td> <td class="R5" width="100">56,0</td> <td class="R5" width="100">277,5</td> <td class="R5" width="100">29,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">38,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ СТАРА</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ЗАГОРА</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Братя</td> <td class="R4" width="140">1 902,7</td> <td class="R4" width="100">603,8</td> <td class="R4" width="100">58,0</td> <td class="R4" width="100">1 039,2</td> <td class="R4" width="100">37,6</td> <td class="R4" width="100">55,0</td> <td class="R4" width="100">109,1</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Даскалови</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гурково</td> <td class="R5" width="140">1 490,6</td> <td class="R5" width="100">371,4</td> <td class="R5" width="100">60,0</td> <td class="R5" width="100">972,4</td> <td class="R5" width="100">41,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Гълъбово</td> <td class="R5" width="140">3 100,0</td> <td class="R5" width="100">596,2</td> <td class="R5" width="100">59,1</td> <td class="R5" width="100">1 829,6</td> <td class="R5" width="100">106,1</td> <td class="R5" width="100">419,2</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Казанлък</td> <td class="R5" width="140">17 895,3</td> <td class="R5" width="100">1 763,5</td> <td class="R5" width="100">105,8</td> <td class="R5" width="100">12 349,9</td> <td class="R5" width="100">1 246,9</td> <td class="R5" width="100">1 710,4</td> <td class="R5" width="100">718,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Мъглиж</td> <td class="R5" width="140">2 552,9</td> <td class="R5" width="100">549,8</td> <td class="R5" width="100">68,0</td> <td class="R5" width="100">1 700,6</td> <td class="R5" width="100">96,9</td> <td class="R5" width="100">41,3</td> <td class="R5" width="100">96,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Николаево</td> <td class="R5" width="140">1 607,9</td> <td class="R5" width="100">360,8</td> <td class="R5" width="100">59,1</td> <td class="R5" width="100">1 074,1</td> <td class="R5" width="100">62,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Опан</td> <td class="R5" width="140">832,6</td> <td class="R5" width="100">430,4</td> <td class="R5" width="100">58,9</td> <td class="R5" width="100">264,2</td> <td class="R5" width="100">8,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Павел баня</td> <td class="R5" width="140">3 983,2</td> <td class="R5" width="100">675,8</td> <td class="R5" width="100">64,8</td> <td class="R5" width="100">2 739,6</td> <td class="R5" width="100">245,2</td> <td class="R5" width="100">148,7</td> <td class="R5" width="100">109,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Раднево</td> <td class="R5" width="140">4 850,7</td> <td class="R5" width="100">811,3</td> <td class="R5" width="100">76,3</td> <td class="R5" width="100">3 345,3</td> <td class="R5" width="100">200,2</td> <td class="R5" width="100">234,2</td> <td class="R5" width="100">183,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стара Загора</td> <td class="R5" width="140">47 603,7</td> <td class="R5" width="100">3 402,7</td> <td class="R5" width="100">189,6</td> <td class="R5" width="100">24 910,0</td> <td class="R5" width="100">11 353,1</td> <td class="R5" width="100">6 420,4</td> <td class="R5" width="100">1 327,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Чирпан</td> <td class="R5" width="140">4 908,5</td> <td class="R5" width="100">830,8</td> <td class="R5" width="100">79,0</td> <td class="R5" width="100">3 394,6</td> <td class="R5" width="100">223,9</td> <td class="R5" width="100">155,6</td> <td class="R5" width="100">224,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ТЪРГОВИЩЕ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Антоново</td> <td class="R5" width="140">1 933,5</td> <td class="R5" width="100">635,0</td> <td class="R5" width="100">59,0</td> <td class="R5" width="100">1 099,3</td> <td class="R5" width="100">24,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">115,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Омуртаг</td> <td class="R5" width="140">6 579,9</td> <td class="R5" width="100">1 253,0</td> <td class="R5" width="100">59,2</td> <td class="R5" width="100">4 353,5</td> <td class="R5" width="100">278,3</td> <td class="R5" width="100">366,4</td> <td class="R5" width="100">269,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Опака</td> <td class="R5" width="140">2 060,1</td> <td class="R5" width="100">433,4</td> <td class="R5" width="100">58,8</td> <td class="R5" width="100">1 170,1</td> <td class="R5" width="100">30,8</td> <td class="R5" width="100">322,1</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Попово</td> <td class="R5" width="140">7 684,6</td> <td class="R5" width="100">1 154,4</td> <td class="R5" width="100">77,3</td> <td class="R5" width="100">4 931,5</td> <td class="R5" width="100">202,7</td> <td class="R5" width="100">899,7</td> <td class="R5" width="100">419,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Търговище</td> <td class="R5" width="140">15 735,2</td> <td class="R5" width="100">2 037,8</td> <td class="R5" width="100">130,5</td> <td class="R5" width="100">10 736,9</td> <td class="R5" width="100">953,7</td> <td class="R5" width="100">1 089,8</td> <td class="R5" width="100">786,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ХАСКОВО</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Димитровград</td> <td class="R5" width="140">10 732,6</td> <td class="R5" width="100">1 564,2</td> <td class="R5" width="100">95,0</td> <td class="R5" width="100">7 806,2</td> <td class="R5" width="100">469,7</td> <td class="R5" width="100">528,0</td> <td class="R5" width="100">269,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ивайловград</td> <td class="R5" width="140">2 186,0</td> <td class="R5" width="100">575,2</td> <td class="R5" width="100">60,3</td> <td class="R5" width="100">1 286,1</td> <td class="R5" width="100">50,6</td> <td class="R5" width="100">162,5</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Любимец</td> <td class="R5" width="140">2 606,4</td> <td class="R5" width="100">517,5</td> <td class="R5" width="100">58,0</td> <td class="R5" width="100">1 756,4</td> <td class="R5" width="100">223,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Маджарово</td> <td class="R5" width="140">688,6</td> <td class="R5" width="100">384,2</td> <td class="R5" width="100">57,5</td> <td class="R5" width="100">230,7</td> <td class="R5" width="100">3,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">12,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Минерални</td> <td class="R4" width="140">1 932,6</td> <td class="R4" width="100">501,6</td> <td class="R4" width="100">58,1</td> <td class="R4" width="100">1 298,4</td> <td class="R4" width="100">29,6</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">44,9</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">бани</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Свиленград</td> <td class="R5" width="140">5 567,8</td> <td class="R5" width="100">837,3</td> <td class="R5" width="100">85,5</td> <td class="R5" width="100">3 542,6</td> <td class="R5" width="100">340,5</td> <td class="R5" width="100">646,4</td> <td class="R5" width="100">115,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Симеоновград</td> <td class="R5" width="140">2 392,2</td> <td class="R5" width="100">499,9</td> <td class="R5" width="100">61,1</td> <td class="R5" width="100">1 446,1</td> <td class="R5" width="100">125,1</td> <td class="R5" width="100">157,3</td> <td class="R5" width="100">102,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стамболово</td> <td class="R5" width="140">1 946,9</td> <td class="R5" width="100">793,1</td> <td class="R5" width="100">67,8</td> <td class="R5" width="100">993,0</td> <td class="R5" width="100">28,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тополовград</td> <td class="R5" width="140">3 275,7</td> <td class="R5" width="100">649,4</td> <td class="R5" width="100">66,8</td> <td class="R5" width="100">1 760,9</td> <td class="R5" width="100">61,1</td> <td class="R5" width="100">609,2</td> <td class="R5" width="100">128,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Харманли</td> <td class="R5" width="140">5 363,1</td> <td class="R5" width="100">967,7</td> <td class="R5" width="100">75,5</td> <td class="R5" width="100">3 798,5</td> <td class="R5" width="100">158,1</td> <td class="R5" width="100">214,8</td> <td class="R5" width="100">148,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хасково</td> <td class="R5" width="140">29 031,6</td> <td class="R5" width="100">2 259,6</td> <td class="R5" width="100">166,0</td> <td class="R5" width="100">16 579,9</td> <td class="R5" width="100">6 693,0</td> <td class="R5" width="100">2 354,6</td> <td class="R5" width="100">978,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ШУМЕН</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Велики</td> <td class="R4" width="140">3 686,9</td> <td class="R4" width="100">642,9</td> <td class="R4" width="100">74,2</td> <td class="R4" width="100">1 949,0</td> <td class="R4" width="100">146,1</td> <td class="R4" width="100">614,3</td> <td class="R4" width="100">260,4</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Преслав</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Венец</td> <td class="R5" width="140">2 088,6</td> <td class="R5" width="100">615,6</td> <td class="R5" width="100">55,4</td> <td class="R5" width="100">1 309,3</td> <td class="R5" width="100">37,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">70,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Върбица</td> <td class="R5" width="140">3 152,5</td> <td class="R5" width="100">669,2</td> <td class="R5" width="100">59,8</td> <td class="R5" width="100">2 312,9</td> <td class="R5" width="100">65,7</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">44,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Каолиново</td> <td class="R5" width="140">3 527,3</td> <td class="R5" width="100">763,2</td> <td class="R5" width="100">59,2</td> <td class="R5" width="100">2 582,1</td> <td class="R5" width="100">71,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">51,3</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Каспичан</td> <td class="R5" width="140">2 663,6</td> <td class="R5" width="100">497,2</td> <td class="R5" width="100">65,3</td> <td class="R5" width="100">1 453,9</td> <td class="R5" width="100">64,2</td> <td class="R5" width="100">493,2</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">Никола</td> <td class="R4" width="140">2 137,6</td> <td class="R4" width="100">501,0</td> <td class="R4" width="100">60,4</td> <td class="R4" width="100">1 459,4</td> <td class="R4" width="100">39,8</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">77,0</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Козлево</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Нови пазар</td> <td class="R5" width="140">5 411,7</td> <td class="R5" width="100">788,3</td> <td class="R5" width="100">70,4</td> <td class="R5" width="100">3 778,0</td> <td class="R5" width="100">216,0</td> <td class="R5" width="100">405,0</td> <td class="R5" width="100">154,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Смядово</td> <td class="R5" width="140">2 430,0</td> <td class="R5" width="100">451,6</td> <td class="R5" width="100">63,1</td> <td class="R5" width="100">1 146,4</td> <td class="R5" width="100">100,6</td> <td class="R5" width="100">591,3</td> <td class="R5" width="100">77,0</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Хитрино</td> <td class="R5" width="140">1 751,1</td> <td class="R5" width="100">707,8</td> <td class="R5" width="100">58,9</td> <td class="R5" width="100">868,4</td> <td class="R5" width="100">26,2</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Шумен</td> <td class="R5" width="140">31 004,1</td> <td class="R5" width="100">2 117,3</td> <td class="R5" width="100">147,4</td> <td class="R5" width="100">15 875,6</td> <td class="R5" width="100">8 202,8</td> <td class="R5" width="100">2 909,6</td> <td class="R5" width="100">1 751,4</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="140">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="140">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ЯМБОЛ</td> <td class="R5" width="140">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Болярово</td> <td class="R5" width="140">2 320,2</td> <td class="R5" width="100">490,1</td> <td class="R5" width="100">64,6</td> <td class="R5" width="100">558,2</td> <td class="R5" width="100">13,9</td> <td class="R5" width="100">1 103,6</td> <td class="R5" width="100">89,8</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Елхово</td> <td class="R5" width="140">3 846,1</td> <td class="R5" width="100">745,5</td> <td class="R5" width="100">71,3</td> <td class="R5" width="100">2 536,7</td> <td class="R5" width="100">98,2</td> <td class="R5" width="100">202,8</td> <td class="R5" width="100">191,6</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Стралджа</td> <td class="R5" width="140">3 870,6</td> <td class="R5" width="100">717,1</td> <td class="R5" width="100">66,3</td> <td class="R5" width="100">2 180,7</td> <td class="R5" width="100">135,4</td> <td class="R5" width="100">585,0</td> <td class="R5" width="100">186,1</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Тунджа</td> <td class="R5" width="140">4 093,5</td> <td class="R5" width="100">1 176,3</td> <td class="R5" width="100">81,1</td> <td class="R5" width="100">2 243,8</td> <td class="R5" width="100">95,9</td> <td class="R5" width="100">175,5</td> <td class="R5" width="100">320,9</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">Ямбол</td> <td class="R5" width="140">18 987,4</td> <td class="R5" width="100">1 539,0</td> <td class="R5" width="100">144,0</td> <td class="R5" width="100">12 904,7</td> <td class="R5" width="100">1 502,0</td> <td class="R5" width="100">2 135,2</td> <td class="R5" width="100">762,5</td> <td class="R5" width="100">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L13" width="140">ВСИЧКО</td> <td class="R5" width="140">1 876 907,6</td> <td class="R5" width="100">242 792,6</td> <td class="R5" width="100">24 461,8</td> <td class="R5" width="100">1 189 192,4</td> <td class="R5" width="100">187 520,1</td> <td class="R5" width="100">161 300,2</td> <td class="R5" width="100">70 356,5</td> <td class="R5" width="100">1 284,0</td> </tr> </table>

Приложение № 6.2 към чл. 11, ал. 2

II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г.

<table class="def" border="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="C14" width="104">&nbsp;</td> <td class="C6" colspan="5" width="444">Общинска администрация</td> <td class="C6" width="88">Отбрана</td> <td class="C6" colspan="3" width="244">Образование</td> <td class="C6" colspan="3" width="260">Здравеопазване</td> <td class="C6" width="104">Социални</td> <td class="C6" width="104">Култура</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="104">&nbsp;</td> <td class="C5" colspan="5" width="444">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">&nbsp;</td> <td class="C5" colspan="3" width="244">&nbsp;</td> <td class="C5" colspan="3" width="260">&nbsp;</td> <td class="C5" width="104">грижи</td> <td class="C5" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="104">Общини</td> <td class="C7" colspan="4" width="368">численост</td> <td class="C6" width="76">населе-</td> <td class="C6" width="88">численост</td> <td class="C6" width="88">брой</td> <td class="C6" width="88">брой</td> <td class="C6" width="68">брой</td> <td class="C6" width="92">брой</td> <td class="C6" width="88">брой</td> <td class="C6" width="80">брой</td> <td class="C6" width="104">брой</td> <td class="C6" width="104">субсидирана</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="104">&nbsp;</td> <td class="C6" width="88">кметове</td> <td class="C6" width="104">кметове</td> <td class="C6" width="76">кметове</td> <td class="C6" width="100">кметски</td> <td class="C4" width="76">ние</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">ученици</td> <td class="C4" width="88">деца в</td> <td class="C4" width="68">уч-ци</td> <td class="C4" width="92">преминали</td> <td class="C4" width="88">деца в</td> <td class="C4" width="80">ученици</td> <td class="C4" width="104">места</td> <td class="C4" width="104">численост</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="104">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">на</td> <td class="C4" width="104">на</td> <td class="C4" width="76">на</td> <td class="C4" width="100">наместници</td> <td class="C4" width="76">по</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">в училища</td> <td class="C4" width="88">детски</td> <td class="C4" width="68">в обсл.</td> <td class="C4" width="92">болни</td> <td class="C4" width="88">детски</td> <td class="C4" width="80">в учили-</td> <td class="C4" width="104">в ЗСУ</td> <td class="C4" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="104">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">общини</td> <td class="C4" width="104">райони</td> <td class="C4" width="76">насел.</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="76">постоян.</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">градини</td> <td class="C4" width="68">звена</td> <td class="C4" width="92">и па-</td> <td class="C4" width="88">ясли,</td> <td class="C4" width="80">ща</td> <td class="C4" width="104">&nbsp;</td> <td class="C4" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C12" width="104">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="104">&nbsp;</td> <td class="C4" width="76">места</td> <td class="C4" width="100">&nbsp;</td> <td class="C4" width="76">адрес</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="88">&nbsp;</td> <td class="C4" width="68">&nbsp;</td> <td class="C4" width="92">циенти</td> <td class="C4" width="88">ЦДГ и</td> <td class="C4" width="80">&nbsp;</td> <td class="C4" width="104">&nbsp;</td> <td class="C4" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="104">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">&nbsp;</td> <td class="C5" width="104">&nbsp;</td> <td class="C5" width="76">&nbsp;</td> <td class="C5" width="100">&nbsp;</td> <td class="C5" width="76">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">&nbsp;</td> <td class="C5" width="68">&nbsp;</td> <td class="C5" width="92">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">ОДЗ</td> <td class="C5" width="80">&nbsp;</td> <td class="C5" width="104">&nbsp;</td> <td class="C5" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="C13" width="104">&nbsp;</td> <td class="C5" width="88">1</td> <td class="C5" width="104">2</td> <td class="C5" width="76">3</td> <td class="C5" width="100">4</td> <td class="C5" width="76">5</td> <td class="C5" width="88">6</td> <td class="C5" width="88">7</td> <td class="C5" width="88">8</td> <td class="C5" width="68">9</td> <td class="C5" width="92">10</td> <td class="C5" width="88">11</td> <td class="C5" width="80">12</td> <td class="C5" width="104">13</td> <td class="C5" width="104">14</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="104">ОБЛАСТ</td> <td class="R4" width="88">&nbsp;</td> <td class="R4" width="104">&nbsp;</td> <td class="R4" width="76">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&nbsp;</td> <td class="R4" width="76">&nbsp;</td> <td class="R4" width="88">&nbsp;</td> <td class="R4" width="88">&nbsp;</td> <td class="R4" width="88">&nbsp;</td> <td class="R4" width="68">&nbsp;</td> <td class="R4" width="92">&nbsp;</td> <td class="R4" width="88">&nbsp;</td> <td class="R4" width="80">&nbsp;</td> <td class="R4" width="104">&nbsp;</td> <td class="R4" width="104">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="L12" width="104">БЛАГОЕВ-</td> <td class="R4" width="88">&nbsp;</td> <td class="R4" width="104">&nbsp;</td> <td class="R4" width="76">&nbsp;</td> <td class="R4" width="100">&n