Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд

МС

Държавен вестник брой: 39

Година: 2004

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 14.05.2004

Раздел I
Общи положения

Чл. 1.
(1) С наредбата се определя размерът на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд, причинени с деяния, които съставляват административни нарушения на Закона за горите и на Правилника за прилагане на Закона за горите.
(2) Размерът на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд, извън случаите на ал. 1 се определя по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 101 от 2003 г.).
(3) Размерът на обезщетенията по ал. 2 се определя като разлика между стойностите на имота преди и след настъпване на събитието, намалило стойността на имота.

Раздел II
Определяне размера на обезщетението за щети върху гори и земи от горския фонд при ползването им не по предназначение

Чл. 2.
(1) За нанесени щети на гори и земи от горския фонд при ползването им не по предназначение виновните лица заплащат следните обезщетения:
1. за горски култури - 600 лв. за декар;
2. за иглолистни и широколистни насаждения със семенен произход - 500 лв. за декар;
3. за издънкови гори за превръщането им във високостеблени - 300 лв. за декар;
4. за издънкови гори за стопанисването им като нискостеблени - 260 лв. за декар;
5. за гори за реконструкции - 260 лв. за декар;
6. за незалесени дървопроизводителни площи, включително в горски разсадници - 40 лв. за декар;
7. за незалесени недървопроизводителни площи - 10 лв. за декар.
(2) Когато площта, върху която е нанесена щета, е по-малка от 1 декар, обезщетението по ал. 1 се намалява съобразно площта, но размерът му не може да бъде по-малък от 50 на сто от определения по реда на ал. 1.
(3) В зависимост от местонахождението и функционалния тип на населеното място и за гарантиране на средообразуващите, защитните и рекреационните функции на земите и горите от горския фонд размерът на обезщетението по ал. 1 и 2 се увеличава с добавките, определени съгласно приложение № 3 към чл. 7, ал. 7, и с коефициентите съгласно приложение № 19 към чл.20, ал. 2 и чл.30 от Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд.

Раздел III
Определяне размера на обезщетението за нанесени щети на съоръжения в горите и земите от горския фонд

Чл. 3. За повредени и унищожени горски пътища виновните лица заплащат обезщетение в размер 25 лв. на квадратен метър от унищожената площ на пътя.

Чл. 4.
(1) За повреждане и унищожаване на гранични стълбове, знаци и указателни табели виновните лица заплащат обезщетение в размер 20 лв. за брой.
(2) За повреждане и унищожаване на огради виновните лица заплащат обезщетение в размер 5 лв. за линеен метър от повредената ограда.

Раздел IV
Определяне размера на обезщетението за щети върху гори и земи от горския фонд при сеч и извоз на дървесина

Чл. 5. За нанесени щети върху гори и земи от горския фонд при сеч и извоз на обла дървесина, дърва за горене и вършина виновните лица заплащат обезщетения съгласно приложението.

Раздел V
Определяне размера на обезщетението за нанесени щети на фиданки

Чл. 6. За унищожени и повредени фиданки виновните лица заплащат следните обезщетения:
1. за семенни, издънкови и други фиданки:
а) до 3-годишна възраст - 1 лв. за брой;
б) от 3- до 10-годишна възраст - 2 лв. за брой;
в) от 10- до 20-годишна възраст - 4 лв. за брой;
2. за декоративни (екзотични и местни) фиданки:
а) до 3-годишна възраст - 5 лв. за брой;
б) от 3- до 10-годишна възраст - 30 лв. за брой;
в) от 10- до 20-годишна възраст - 50 лв. за брой;
3. за фиданки от тополи и върби до 5-годишна възраст - 12 лв. за брой.

Чл. 7. За повреждане и унищожаване на фиданки и дървета в насаждения от корков дъб, в опитни култури, клонови колекции, научно-производствени участъци и други насаждения, създадени с опитни и научни цели (независимо от възрастта им), виновните лица заплащат обезщетение в размер 50 лв. за брой.

Раздел VI
Определяне размера на обезщетенията за нанесени щети върху гори и земи от горския фонд при страничните ползвания

Чл. 8.
(1) За нанесени щети върху гори и земи от горския фонд при страничните ползвания виновните лица заплащат следните обезщетения:
1. за паша:
а) на едър добитък - 2 лв. за брой;
б) на овце - 0,50 лв. за брой;
в) на свине - 1 лв. за брой;
г) на кози или ярета - 3 лв. за брой;
2. за косене на сено - 20 лв. за декар;
3. за поставяне на временни сгради и съоръжения в горския фонд - 2 лв. за квадратен метър от използваната за целта площ от горския фонд;
4. за изграждане на временни складове, варници, пещи и жижни - 0,50 лв. за квадратен метър;
5. за събиране на грудки, корени и коренища (сурови) - 0,40 лв. за килограм;
6. за събиране на листа (сурови) - 0,20 лв. за килограм;
7. за събиране на стръкове (сурови) - 0,20 лв. за килограм;
8. за събиране на цветове (сурови) - 0,20 лв. за килограм;
9. за събиране на плодове (сурови) - 0,50 лв. за килограм;
10. за добив на семена:
а) от иглолистни - 20 лв. за килограм;
б) шишарки - 0,50 лв. за килограм;
в) от широколистни, в т. ч. жълъд - 0,50 лв. за килограм;
г) от орех, бадем, лешник, кестен - 1 лв. за килограм;
11. за добив на резници:
а) с дължина до 20 см - 0,10 лв. за брой;
б) с дължина над 20 см - 0,15 лв. за брой;
12. за събиране на пъпки - 0,40 лв. за килограм;
13. за добив на кори:
а) от корков дъб - 0,50 лв. за килограм;
б) други - 0,10 лв. за килограм;
14. за събиране на лишеи и мъхове - 0,30 лв. за килограм;
15. за събиране на гъби:
а) сурови без мицел - 1 лв. за килограм;
б) сурови с мицел - 5 лв. за килограм;
в) сухи - 12 лв. за килограм;
16. за улов на охлюви - 1 лв. за килограм;
17. за добив на сено (сухо) - 0,20 лв. за килограм;
18. за добив на листников фураж - 1 лв. за пространствен кубически метър;
19. за добив на иглолистни и широколистни клонки - 3 лв. за пространствен кубически метър;
20. за добив на коледни елхи:
а) до 1 м - 3 лв. за брой;
б) от 1 до 2 м - 5 лв. за брой;
в) над 2 м - 8 лв. за брой;
21. за добив на пръчки - 0,50 лв. за брой;
22. за добив на камъш, папур - 0,20 лв. за килограм;
23. за добив на пънове - 15 лв. за пространствен кубически метър;
24. за добив на борина:
а) от стоящи дървета - 40 лв. за тон;
б) от пънове - 10 лв. за тон;
25. за смола - 1 лв. за килограм;
26. за добив на инертни материали:
а) пясък, чакъл, баластра - 40 лв. за кубически метър от добития инертен материал;
б) варовик, доломит, мрамор, кремък и други подобни за вътрешна и външна облицовка - 60 лв. за кубически метър от добития инертен материал;
в) глина и други инертни материали - 30 лв. за кубически метър от добития инертен материал;
27. за изхвърляне на отпадъци в горския фонд:
а) за битови, производствени и строителни отпадъци - 75 лв. за квадратен метър от използваната за целта площ от горския фонд;
б) за опасни отпадъци - 150 лв. за квадратен метър от използваната за целта площ от горския фонд.
(2) Размерът на обезщетенията по ал. 1 се определя в съответствие с конкретния обем на нанесената щета с точност до една цифра след десетичната запетая.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Обезщетение" е сумата, изплащана за възмездяване на щетата.
2. "Щета" е резултатът от всяко събитие, действие или бездействие, което намалява стойността на горския имот или на отделно стоящо дърво.
3. "Съоръжение" са горските пътища, граничните стълбове, знаци, указателни табели и огради в горите и земите от горския фонд.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.113, ал. 3 от Закона за горите.

§ 3. Наредбата не се прилага за определяне на обезщетенията за нанесени щети върху гори и земи от горския фонд по административнонаказателни производства, образувани преди влизането й в сила.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 5


по ред
Категория Мярка Иглолистни
(лв.)
Бяла и черна мура и клек (лв.) Широколистни
бук, дъб и др. твърди широколистни (лв.) цер, акация, бреза, липа и др. меки широколистни (лв.) орех, явор, ясен, корков дъб и горскоплодни (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Едър строителен материал с диаметър на тънкия край над 18 см Плътен кубически метър 100 150 100 50 200
2. Среден строителен материал с диаметър на тънкия край от 8 до 18 см включително Плътен кубически метър 50 50 60 50 60
3. Дребен строителен материал с диаметър на тънкия край от 3 до 7 см включително Плътен кубически метър 30 30 50 30 50
4. Дърва Пространствен кубически метър 15 15 25, вкл. за цер, акация и липа 15, без цер, акация и липа 25
5. Вършина Пространствен кубически метър 1 1 1 1 1
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net