Вписване на промени в ООД (ЕООД)

В 7-дневен срок от взимане на решение от общото събрание за промени в обстоятелствата на ООД, управителят на ООД (ЕООД) е длъжен да подаде Заявление по образец за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията. Подлежат на вписване промените в следните обстоятелства:

 • Фирмата (името, под което дружеството упражнява дейност)
 • седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност
 • срока, за който дружеството е учредено;
 • увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
 • приемане на нов/и съдружник/ци, прекратяване членството на съдружник/ци, изключване на съдружник/ци, прехвърляне на дялове;
 • преобразуване на дружеството;
 • прекратяване на дружеството;
 • управлението и начина на представителство - назначаването или освобождаването на управител или управители, възлагането на управлението на едни или няколко управители или на всички управители;

Вписването на ООД се заявява от управителя/управителите на дружеството, или от адвокат с изрично, писмено пълномощно. Заявлението за регистриране на промени в ООД (ЕООД) е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда на Закона за електронния документи и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език., като могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, но заедно със заверен превод на български език.Заявленията за вписване на промени в обстоятелствата за ООД (ЕООД)  се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрират заявените промени за ООД може да се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

Към заявлението се прилагат (изброяването е примерно, като за всеки конкретен случай са необходими някои от изброените по-долу документи):

 • Квитанция за платена държавна такса за вписване в ТР;
 • Изрично писмено пълномощно ( когато заявлението се подава от адвокат)
 • Декларации по чл.13 от Закона за Търговския регистър;
 • Удостоверение за уникалност на фирмата, при промяна на фирмата;
 • Молба за приемане на нов съдружник/ци;
 • При прекратяване участието на съдружник - писмено предизвестие от съдружника, отправено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.
 • При изключване на съдружник - доказателства за обстоятелствата по чл.126 от ТЗ
 • Договор с нотариална заверка на подписи по чл.129 от ТЗ- при прехвърляне на дружествен дял;
 • Документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в дружеството с ограничена отговорност
 • Решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
 • Решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
 • Нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на новоназначен управителя/управителите;
 • Съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности нормативен акт предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
 • При парична вноска в капитала на дружеството (при увеличение на капитала) - документът за внесен в банката капитал;
 • При непарична вноска (при увеличение на капитала) - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта;
 • Дружествен договор с всички изменения в основните обстоятелства, подлежащи на вписване в ТР
 • Други доказателства за промени в ООД, в зависимост от конкретния случай съгласно изискванията на закона.

Държавната такса (съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията) за вписване на промени по вписани обстоятелства в ТР по партидата на ООД (ЕООД) е в размер на:

а/ за промени в капитала  - 60 лева.;
б/за промени на други обстоятелства - 30 лева.

Ако заявлението за промяна на вписани обстоятелства  за ООД (ЕООД) в Търговския регистър се подаде по електронен път, таксите са, както следва:

а/ за промени в капитала - 42 лева.;
б/ за промени в други обстоятелства - 21 лева.

По заявление за запазване на фирма (при промяна на фирменото наименование) се събира такса в размер 50 лв. , ако заявлението се подаде по ел. път -  таксата е в размер 35 лв.

Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Lyubov Vasileva 15.05.2013 | 11:35
Здравейте! Имам ЕООД. Искам да променя само телефон на фирмата и е-маил, промяна да стане по електронен път, колко трябва да платя и какви документи да приложа
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
И - Трейнинг ООД Обучения по мениджмънт, маркетинг и продажби.
Лейди София АД Предлага изключително богата гама чорапогащи и чорапи.
Резултати | Архив