Конституция на Международния съюз по телекомуникации

МТС

Държавен вестник брой: 85

Година: 2008

Орган на издаване: МТС

Дата на обнародване: 01.10.2008

Преамбюл 

ПРЕАМБЮЛ
1 Като признават напълно суверенното право на всяка държава да управлява своите далекосъобщения и като отчитат нарастващото значение на далекосъобщенията за запазване на мира и за икономическото и общественото развитие на всички държави, държавите - страни по тази конституция, която е основният документ на Международния съюз по далекосъобщения, и по Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (оттук нататък наричан "конвенцията"), която го допълва, с цел улесняване на мирните взаимоотношения, международното сътрудничество и икономическото и общественото развитие чрез ефективни далекосъобщителни услуги, се договарят за следното:

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на съюза 

Член 1
2 1. Целите на съюза са:
3 а) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да поддържа и разширява международното сътрудничество между всички държави членки за подобряването и рационалното използване на далекосъобщения от всякакъв вид;
3а а') (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да подпомага и разширява участието на субекти и организации в дейността на съюза и да насърчава ползотворното сътрудничество и партньорство между тях и държавите членки за постигане на целите на съюза;
4 б) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да подпомага и предлага техническа помощ на развиващите се държави в областта на далекосъобщенията, а също така да подпомага мобилизирането на необходимите за целта материални, човешки и финансови ресурси, както и достъпа до информация;
5 в) да подпомага развитието на техническите средства и тяхната най-ефективна експлоатация, като подобрява ефективността на далекосъобщителните услуги, увеличава тяхната полезност и ги прави общодостъпни, доколкото това е възможно;
6 г) да подпомага разпространяването на предимствата на новите телекомуникационни технологии до всички жители на планетата;
7 д) да подпомага използването на далекосъобщителните услуги с цел улесняване на мирните взаимоотношения;
8 е) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да хармонизира действията на държавите членки и да подпомага ползотворното и конструктивно сътрудничество и партньорство между държавите членки и членовете на сектори за постигане на тези цели;
9 ж) да подпомага на международно ниво възприемането на по-разширен подход към проблемите на далекосъобщенията в глобалната информационна икономика и общество чрез коопериране с други световни и регионални междуправителствени организации и с тези неправителствени организации, които се занимават с далекосъобщения.
10 2. За тази цел съюзът трябва по-специално да:
11 а) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да разпределя ленти от радиочестотния спектър по служби, да разпределя радиочестоти и радиочестотни канали по служби и да регистрира разпределените за използване от радиостанции честоти, а за спътниковите служби и на съответните орбитални позиции в геостационарната спътникова орбита, както и на съответните характеристики на спътници на други орбити, за да се избягват вредни смущения между радиостанции на различни държави;
12 б) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да координира усилията за отстраняване на вредните смущения между радиостанции на различни държави и да подобрява използването на радиочестотния спектър за радиосъобщителни услуги, както и на геостационарната спътникова и на други спътникови орбити;
13 в) улеснява стандартизацията в далекосъобщенията в световен мащаб при задоволително качество на услугите;
14 г) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да насърчава международното сътрудничество и солидарност в оказването на техническа помощ на развиващите се държави и създаването, развитието и усъвършенстването на далекосъобщителните съоръжения и мрежи в развиващите се държави с всички средства, които са на негово разположение, включително чрез участието си в съответните програми на Организацията на обединените нации и чрез подходящо използване на собствените ресурси;
15 д) координира усилията за съгласуване развитието на далекосъобщителните средства, особено на тези, които използват космическа техника, с оглед пълното оползотворяване на възможностите им;
16 е) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да насърчава сътрудничеството между държавите членки и членовете на сектори с оглед определяне на ниски такси при запазване на добро качество на услугите, като отчита необходимостта от запазване на независимото финансово управление на далекосъобщенията на стабилна основа;
17 ж) подпомага възприемането на мерки за осигуряване на сигурността на човешкия живот чрез коопериране на далекосъобщителните услуги;
18 з) предприема проучвания, създава нормативи, приема резолюции, формулира препоръки и мнения и събира и публикува информация по проблемите на далекосъобщенията;
19 и) подпомага заедно с международните финансови организации и организации за развитие установяването на преференциални и изгодни кредитни линии, които да бъдат използвани за разработване на социални проекти, които между другото целят и разширяване на далекосъобщителните услуги и до най-изолираните райони на страните;
19а к) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) да насърчава участието на заинтересованите субекти в дейността на съюза и сътрудничеството с регионални и други организации за постигане целите на съюза.

Състав на съюза   

Член 2
20 (Изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Международният съюз по далекосъобщения е междуправителствена организация, в която държавите членки и членовете на сектори си сътрудничат за постигане целите на съюза при наличието на добре дефинирани права и задължения. Като се отчита принципът за универсалност и желателното всеобщо участие в съюза, Международният съюз по далекосъобщения се състои от:
21 а) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) всяка държава, която е член на Международния съюз по далекосъобщения като държава по която и да е Международна далекосъобщителна конвенция преди влизането в сила на тази конституция и на конвенцията;
22 б) всяка друга държава - член на Организацията на обединените нации, която се присъедини към тази конституция и към конвенцията в съответствие с член 53 на тази конституция;
23 в) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) всяка друга държава, която не членува в Организацията на обединените нации и кандидатства за членство в съюза и която, след като си е осигурила подкрепата на две трети от държавите - членки на съюза, се присъедини към тази конституция и към конвенцията в съответствие с чл. 53 на тази конституция; ако кандидатстването за членство се осъществи в периода между две конференции на пълномощните представители, генералният секретар се консултира с държавите - членки на съюза; счита се, че дадена държава членка се е въздържала, ако не изпрати отговор в четиримесечен срок от молбата за мнение.

Права и задължения на държавите членки и на членовете на сектори (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 3
24 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки и членовете на сектори имат правата и задълженията, посочени в тази конституция и в конвенцията.
25 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Правата на държавите членки по отношение на участието им в конференции, съвещания и консултации на съюза са:
26 а) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) всички държави членки могат да участват в конференциите, да бъдат избирани в съвета и да предлагат кандидати за официалните длъжности в съюза или за членове на Комитета по радиорегламента;
27 б) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) в съответствие с посоченото в параграфи 169 и 210 на тази конституция всяка държава членка има право на един глас на всички конференции на пълномощните представители, на всички световни конференции, на асамблеите на сектори и на съвещанията на проучвателните групи, а ако е държава - членка на съвета, на всички сесии на съвета; на регионалните конференции гласуват само държавите членки от региона;
28 в) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) в съответствие с посоченото в параграфи 169 и 210 на тази конституция всяка държава членка има право на един глас във всички консултации, провеждани чрез кореспонденция; в случай на консултации, отнасящи се до регионални конференции, гласуват само държавите членки от съответния регион.
28а 3. (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) По отношение на участието им в дейността на съюза членовете на сектори могат да участват във всички дейности на сектора, в който членуват, съгласно съответните разпоредби на тази конституция и на конвенцията:
28б а) те могат да предлагат председатели и заместник-председатели на асамблеите и съвещанията на секторите и на световните конференции по развитие на далекосъобщенията;
28в б) те имат право съгласно съответните разпоредби на конвенцията и решенията, приети в тази насока от конференцията на пълномощните представители, да участват в приемането на теми и препоръки, както и на решения, отнасящи се до работните методи и процедурите на съответния сектор.

Инструменти на съюза (Загл. изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 4
29 1. Документите на съюза са:
- тази Конституция на Международния съюз по далекосъобщения;
- Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения и
- административните разпоредби.
30 2. Тази конституция, клаузите на която се допълват от тези на конвенцията, е основният документ на съюза.
31 3. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Разпоредбите на тази конституция и на конвенцията на свой ред се допълват от административните разпоредби, изброени по-долу, които уреждат използването на далекосъобщенията и са задължителни за всички държави членки:
- Международен регламент за далекосъобщенията,
- Радиорегламент.
32 4. В случай на несъответствие между клауза на тази конституция и клауза на конвенцията или на административните разпоредби валидна е конституцията. В случай на несъответствие между клауза на конвенцията и на административните разпоредби валидна е конвенцията.

Определения

Член 5
33 Освен когато контекстът изисква друго:
34 а) термините, използвани в тази конституция и определени в приложението й, което представлява неразделна част от тази конституция, имат значението, присвоено им в това приложение;
35 б) термините, различни от определените в приложението към тази конституция, използвани в конвенцията и дефинирани в приложението към нея, което представлява неразделна част от конвенцията, имат значението, присвоено им в това приложение;
36 в) други термини, определени в административните разпоредби, имат значението, присвоено им там.

Прилагане на инструментите на съюза (Загл. изм.. ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 6
37 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки са задължени да спазват разпоредбите на тази конституция, на конвенцията и на административните разпоредби във всички далекосъобщителни централи и станции, изградени или използвани от тях, които са ангажирани с международни услуги или могат да причинят вредни смущения на радиослужби на други държави освен по отношение на службите, изключени от тези задължения съгласно разпоредбите на чл. 48 на тази конституция.
38 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки също така са задължени да предприемат всички необходими стъпки за налагане спазването на разпоредбите на тази конституция, на конвенцията и на административните разпоредби на далекосъобщителни агенции, които са упълномощени от тях да изграждат и предоставят далекосъобщителни услуги и са ангажирани с международни услуги или експлоатират станции, които могат да причинят вредни смущения на радиослужбите на други държави.

Устройство на съюза   

Член 7
39 Съюзът се състои от:
40 а) Конференция на пълномощните представители, която е основният орган на съюза;
41 б) съветът, който действува от името на конференцията на пълномощните представители;
42 в) световни конференции по международни далекосъобщения;
43 г) Сектор "Радиосъобщения", включващ световни и регионални радиокомуникационни конференции, радиокомуникационни асамблеи и Комитет по радиорегламента;
44 д) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Сектор по стандартизация на далекосъобщенията, включително и световните асамблеи по стандартизация на далекосъобщенията;
45 е) Сектор "Развитие на далекосъобщенията", включващ световни и регионални конференции за развитие на далекосъобщенията;
46 ж) генерален секретариат.

Конференция на пълномощните представители   

Член 8
47 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Конференцията на пълномощните представители се провежда от делегации, представляващи държавите членки. Тя се свиква на всеки 4 години.
48 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. -  в сила от 17.04.2002 г.) На базата на предложения от държавите членки и като отчита докладите на съвета, конференцията на пълномощните представители:
49 а) определя генералната политика за изпълнение на целите на съюза, посочени в член 1 на тази конституция;
50 б) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) разглежда докладите на съвета за дейността на съюза за времето след предходната конференция на пълномощните представители и за политиката и стратегическото планиране на съюза;
51 в) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) в светлината на взетите от нея решения по докладите, споменати в № 50 по-горе, изготвя стратегически план за Съюза и основата за бюджета на Съюза и определя съответните финансови лимити до следващата конференция на представителите, при отчитане на всички съответни аспекти на дейността на Съюза в този период;
51а г) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) като използва процедурите, описани в параграфи 161Г до 161Ж на тази конституция, определя общия брой членски вноски за периода до следващата конференция на пълномощниците на базата на класовете за вноски, обявени от държавите членки;
52 г) осигурява всички общи директиви, които третират апарата на съюза, и ако това е необходимо, фиксира основните заплати, скалите на заплатите и системата на стипендии и пенсии за всички служители на съюза;
53 д) проверява счетоводните документи на съюза и окончателно ги приема в случаите, в които това е необходимо;
54 е) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) избира държавите членки, които ще участват в съвета;
55 ж) избира генералния секретар, заместник-генералния секретар и директорите на бюрата на секторите като изборни официални лица на съюза;
56 з) избира членовете на Комитета по радиорегламента;
57 и) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) разглежда и приема, ако е необходимо, предложения за поправки в тази конституция и в конвенцията, направени от държавите членки в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от тази конституция и на съответните разпоредби от конвенцията;
58 к) сключва или преразглежда, ако е необходимо, споразумения между съюза и други международни организации, проучва всички временни споразумения, сключени от съвета с такива организации от името на съюза, и взема във връзка с това мерки, каквито счита за правилни;
58а к') (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) приема и изменя Общите правила за конференции, асамблеи и събрания на Съюза;
59 л) занимава се с други въпроси на далекосъобщенията, ако това е необходимо.
59а 3. (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 04.06.1999 г.) По изключение в периода между две обикновени конференции на пълномощните представители е възможно да се свика извънредна конференция на пълномощните представители с ограничен дневен ред за решаването на специфични въпроси:
59б а) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 04.06.1999 г.) с решение на предходната обикновена конференция на пълномощните представители;
59в б) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 04.06.1999 г.) ако две трети от държавите членки отправят поотделно искане за това към генералния секретар;
59г в) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 04.06.1999 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) по предложение на съвета, подкрепено от поне две трети от държавите членки.

Принципи относно изборите и свързаните с тях въпроси (Загл. изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.)   

Член 9
60 1. Конференцията на пълномощните представители, при всички избори, споменати в параграфи 54 до 56 на тази конституция, осигурява:
61 а) (изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) страните - членки на Съвета, се избират при надлежно отчитане на необходимостта от справедливо разпределение на местата в Съвета между всички райони в света;
62 б) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Генералният секретар, Заместник генералният секретар и Директорите на бюрата се избират измежду кандидатите, предложени от страните членки като техни граждани, като всички са граждани на различни страни членки и при избора им надлежно се отчита справедливото географско разпределение между районите в света, както и принципите, залегнали в № 154 от тази Конституция;
63 в) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 04.06.1999 г.) членовете на Съвета по регулиране на радиокомуникациите се избират по длъжности измежду кандидатите, предложени от страните членки като техни граждани. Всяка страна членка може да предложи само един кандидат. Членовете на Съвета по регулиране на радиокомуникациите не могат да бъдат граждани на страната членка, чийто гражданин е Директорът на Бюрото по радиокомуникации; при техния избор надлежно се отчита справедливото географско разпределение между районите в света и принципите, залегнали в № 93 от тази Конституция.
64 2. (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 04.06.1999 г.) Всяка страна - членка на Съвета, назначава лице за член на Съвета, което може да бъде подпомагано от един или няколко консултанти.

Съветът   

Член 10
65 1. (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Съветът се съставя от държави членки, избрани от Конференцията на пълномощните представители в съответствие с разпоредбите на параграф 61 на тази конституция.
66 (2) (изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Всяка страна - членка на Съвета, назначава лице за член на Съвета, което може да бъде подпомагано от един или няколко консултанти.
67 2. Съветът приема свои собствени процедурни правила.
68 3. В периода между конференциите на пълномощните представители съветът действа като управителен орган на съюза от името на Конференцията на пълномощните представители в рамките на правомощията, делегирани му от последната.
69 4. (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Съветът предприема всички стъпки, за да улесни прилагането от държавите членки на разпоредбите на тази конституция, на конвенцията, на административните разпоредби, на решенията на Конференцията на пълномощните представители и когато е необходимо, на решенията на други конференции и съвещания на съюза и изпълнява всички задължения, възложени му от Конференцията на пълномощните представители.
70 (2) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Съветът разглежда общите въпроси на телекомуникационната политика съгласно насоките, дадени от Конференцията на пълномощните представители, с оглед гарантиране на пълно съответствие на политиките и стратегиите на Съюза с измененията в телекомуникационната среда.
70А (нов, ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) 2 bis Съветът изготвя доклад за препоръчаните за Съюза политика и стратегическо планиране ведно с финансовите им последици, като използва конкретни данни, подготвени от Генералния секретар съгласно № 74А по-долу.
71 (3) Осигурява ефективното координиране на работата на съюза и осъществява ефикасен финансов контрол на генералния секретариат и на трите сектора.
72 (4) В съответствие с целите на съюза допринася за развитието на далекосъобщенията в развиващите се страни с всички средства на негово разположение, включително чрез участие на съюза в съответните програми на Организацията на обединените нации.

Генерален секретариат   

Член 11
73 1. (1) Генералният секретариат се ръководи от генерален секретар, асистиран от един заместник-генерален секретар.
73а 2) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Функциите на генералния секретар са определени в конвенцията.
73b (нов - ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Генералният секретар действа като законен представител на Съюза.
Освен това генералният секретар:
74 а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) координира дейността на съюза, подпомаган от Координационен комитет;
74а б) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) изготвя с помощта на Координационния комитет и представя на страните членки и членовете на сектори необходимата специфична информация за подготовката на доклад за политиките и стратегическия план за Съюза и координира изпълнението на плана; този доклад се изпраща за преглед на страните членки и членовете на сектори по време на последните две редовно планирани сесии на Съвета преди конференция на представителите;
75 в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) осъществява всички необходими действия за осигуряване на икономичното използване на ресурсите на съюза и отговаря пред съвета за всички административни и финансови аспекти на дейността на съюза.
76 г) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2008 г.)
76А 3) (Нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Генералният секретар изпълнява ролята на депозитар на специални споразумения, изготвени в съответствие с чл. 42 на тази конституция.
77 2. Заместник-генералният секретар отговаря пред генералния секретар. Той сътрудничи на генералния секретар при изпълнението на неговите задължения и се занимава със специфичните задачи, възложени му от генералния секретар. Той изпълнява задълженията на генералния секретар при отсъствие на последния.

Глава втора
СЕКТОР "РАДИОКОМУНИКАЦИИ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2004 Г.)

Функции и структура   

Член 12
78 1. (1) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Функциите на Сектор "Радиосъобщения" са да изпълнява целите на съюза, посочени в чл. 1 на тази конституция, отнасящи се до радиосъобщенията, като отчита специфичните нужди на развиващите се държави:
- чрез осигуряване на рационално, равномерно, ефективно и икономично използване на радиочестотния спектър от всички радиослужби, включително и от тези, които използват геостационарната спътникова или други спътникови орбити в съответствие с изискванията на чл. 44 на тази конституция, и
- чрез провеждане на проучвания без ограничение на честотния диапазон и приемане на препоръки по въпросите на радиосъобщенията.
79 (2) Точните отговорности на сектор "Радиосъобщения" и на сектор "Стандартизация на далекосъобщенията" са обект на непрестанно преразглеждане в тясно сътрудничество по въпросите от общ интерес за двата сектора съгласно съответните разпоредби на конвенцията. Ще се осъществява тясна координация между секторите "Радиосъобщения", "Стандартизация на далекосъобщенията" и "Развитие на далекосъобщенията".
80 2. Сектор "Радиосъобщения" работи посредством:
81 а) световни и регионални конференции по радиосъобщения;
82 б) комитета по радиорегламента;
83 в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) асамблеи по радиосъобщения;
84 г) работни групи по радиосъобщенията;
84а д') (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) консултативна група по радиосъобщения;
85 д) Бюрото по радиосъобщения, ръководено от директор на изборна длъжност.
86 3. В сектор "Радиосъобщения" членуват:
87 а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) по право - администрациите на всички държави членки;
88 б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) всеки субект или организация, която става член на сектор съгласно съответните разпоредби на конвенцията.

Конференции и асамблеи по радиосъобщения (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 13
89 1. Световна конференция по радиосъобщенията може частично или в изключителни случаи напълно да преразгледа радиорегламента и да се занимава с въпроси от глобален характер в рамките на неговата област и включени в дневния й ред. Останалите й задължения са определени в конвенцията.
90 2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Световни конференции по радиокомуникации обикновено се свикват на всеки три до четири години. Независимо от това в резултат от прилагането на съответните разпоредби на Конвенцията такава конференция не е задължително да бъде свикана или може да бъде свикана допълнителна конференция.
91 3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Асамблеите по радиокомуникации също обикновено се свикват на всеки три до четири години и могат да бъдат съчетани по място и време със световните конференции по радиокомуникации с цел повишаване на ефикасността и ефективността на Сектора по радиокомуникации. Асамблеите по радиокомуникации предоставят необходимите технически основи за работата на световните конференции по радиокомуникации и отговарят на всички искания, отправени от световните конференции по радиокомуникации. Задълженията на асамблеите по радиокомуникации са определени в Конвенцията.
92 4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Решенията на световните конференции по радиосъобщения, на асамблеите по радиосъобщения и на регионалните конференции по радиосъобщения във всички случаи следва да бъдат в съответствие с тази конституция и с конвенцията. Решенията на асамблеите по радиосъобщения или на регионалните конференции по радиосъобщения също следва във всички случаи да бъдат в съответствие с радиорегламента. При приемането на резолюции и решения конференциите отчитат предвидимите финансови последици и избягват приемането на резолюции и решения, които биха довели до превишаване на разходните лимити, определени от конференцията на пълномощните представители.

Съвет за регулиране на радиокомуникациите (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.)   

Член 14
93 1. Комитетът по радиорегламента се състои от избрани членове с висока квалификация в областта на радиосъобщенията, които имат практически опит в разпределението и използването на радиочестотите. Всеки член трябва да бъде запознат с географските, икономическите и демографските условия в дадена област на света. Те изпълняват задълженията си към съюза независимо и по съвместителство.
93а 1'. (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Броят на членовете на Комитета по радиорегламента е равен или на не повече от 12, или на 6 % от общия брой на държавите членки, но на по-голямото от двете.
94 2. Задълженията на Комитета по радиорегламента се изразяват във:
95 а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) приемането на Процедурен правилник, включващ технически критерии, съгласно нормативната уредба на радиокомуникациите и всяко решение, което може да бъде взето от компетентни конференции по радиокомуникации. Този процедурен правилник се използва от Директора и Бюрото при прилагане на нормативната уредба на радиокомуникациите към регистрацията на честотите, отдадени от страните членки. Този Правилник се изготвя по прозрачен начин и е отворен за коментар от страна на администрациите, а в случай на трайно несъгласие въпросът се отнася за решаване от следващата световна конференция;
96 б) разглеждането на всякакви въпроси, които не могат да бъдат разрешени чрез прилагане на горните процедурни правила;
97 в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) изпълнение на всички допълнителни задължения, свързани с разпределението и използването на честоти, както е посочено в параграф 78 на тази конституция, в съответствие с предвидените в радиорегламента процедури и според предписанията на компетентна конференция или на съвета със съгласието на мнозинството от държавите членки при подготвката на такава конференция или при прилагане на решенията й.
98 3. (1) При изпълнение на задълженията си в комитета членовете на Комитета по радиорегламента трябва да действат не като представители на съответните държави членки или на даден регион, а като изразители на доверието на международната общественост. В частност, всеки член на комисията трябва да се въздържа от намеса в решения, директно засягащи неговата администрация.
99 (2) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Членовете на комитета не търсят и не приемат инструкции относно изпълнение на задълженията си от което и да е правителство или от негов член, нито от която и да е обществена или частна организация или лице. Членовете трябва да се въздържат от действия и от решения, несъвместими със статута им, определен в параграф 98 по-горе.
100 (3) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки и членовете на сектори уважават изключителния международен характер на задълженията на членовете на комитета и се въздържат от оказване на влияние при изпълнение на задълженията им в комитета.

Проучвателни групи и консултативна група по радиосъобщения (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 15
102 (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Задълженията, присъщи на проучвателните групи и на консултативната група по радиосъобщения, са определени в конвенцията.
Бюро по радиосъобщенията
Член 16
103 Функциите на директора на Бюрото по радиосъобщенията са определени в конвенцията.

Глава трета
СЕКТОР ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2002 Г.)

Функции и структура  

Член 17
104 1. (1) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Функциите на Сектора по стандартизация на далекосъобщенията са, като отчита специфичните нужди на развиващите се държави, да изпълнява целите на съюза, свързани със стандартизацията на далекосъобщенията, както е посочено в член 1 на тази конституция, като проучва технически, експлоатационни и тарифни въпроси и приема препоръки по тях с оглед стандартизация на далекосъобщенията в световен мащаб.
105 (2) Точните отговорности на Сектор "Стандартизация на далекосъобщенията" и на Сектор "Радиосъобщения" са обект на непрестанно преразглеждане в тясно сътрудничество по въпросите от общ интерес за двата сектора съгласно съответните разпоредби на конвенцията. Ще се осъществява тясна координация между секторите "Радиосъобщения", "Стандартизация на далекосъобщенията" и "Развитие на далекосъобщенията".
106 2. Сектор "Стандартизация на далекосъобщенията" работи посредством:
107 а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) световни асамблеи по стандартизация на далекосъобщенията;
108 б) проучвателни групи по стандартизация на далекосъобщенията;
108а б') (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) консултативна група по стандартизация на далекосъобщенията;
109 в) Бюро по стандартизация на далекосъобщенията, ръководено от директор на изборна длъжност.
110 3. В Сектор "Стандартизация на далекосъобщенията" членуват:
111 а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) по право - администрациите на всички държави членки;
112 б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) всеки субект или организация, която става член на сектор в съответствие с разпоредбите на конвенцията.

Световни асамблеи по стандартизация на далекосъобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 18
113 1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Задълженията на световните асамблеи по стандартизация на далекосъобщенията са определени в конвенцията.
114 2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Световните асамблеи по стандартизация на далекосъобщенията се свикват на всеки 4 години; независимо от това може да се свика допълнителна асамблея в съответствие с разпоредбите на конвенцията.
115 3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Решенията на световните асамблеи по стандартизация на далекосъобщенията във всички случаи трябва да са в съответствие с тази конституция, с конвенцията и с административните разпоредби. При приемане на резолюции и решения асамблеите отчитат предвидимите финансови последствия и избягват приемането на резолюции и решения, които биха довели до превишаване на разходните лимити, определени от Конференцията на пълномощните представители.

Проучвателни групи и консултативна група по стандартизация на далекосъобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 19
116 (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Задълженията съответно на проучвателните групи и на консултативната група по стандартизация на далекосъобщенията са определени в конвенцията.

Бюро по стандартизация на далекосъобщенията

Член 20
117 Функциите на директора на Бюрото по стандартизация на далекосъобщенията са определени в конвенцията.

Глава четвърта
СЕКТОР ПО РАЗВИТИЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2002 Г.)

Функции и структура   

Член 21
118 1. (1) Функциите на Сектор "Развитие на далекосъобщенията" са, както е посочено в член 1 на тази конституция, да изпълнява задачите на съюза в рамките на своята специфична сфера на компетентности да поеме част от двойната отговорност на съюза като специализирана агенция на Организацията на обединените нации и като изпълнителна агенция за внедряване на проекти под егидата на системата за развитие на Организацията на обединените нации или други фондове, така че да улеснява и разширява развитието на далекосъобщенията, като предлага, организира и координира дейностите по техническо сътрудничество и взаимопомощ.
119 (2) Дейността на секторите "Радиосъобщения", "Стандартизация на далекосъобщенията" и "Развитие на далекосъобщенията", която се отнася до въпросите на развитието, се осъществява в тясно сътрудничество съгласно съответните разпоредби на тази конституция.
120 2. В рамките на предстоящия период, специфичните функции на Сектор "Развитие на далекосъобщенията" са:
121 а) да съдейства на факторите, отговорни за вземане на решения, все по-пълно да осъзнават ролята на далекосъобщенията в националните икономически програми и програмите за обществено развитие и да осигурява информация и напътствия за възможните стратегии и структуриране;
122 б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) да подпомага, по-специално чрез партньорство, развитието, разширяването и експлоатирането на далекосъобщителни мрежи и услуги, особено в развиващите се държави, като взема предвид дейността на други сродни органи, чрез разширяване на възможностите за развитие на човешките ресурси, на планирането, управлението, набирането на ресурсите и на изследователската и развойна дейност;
123 в) да разширява разрастването на далекосъобщенията посредством сътрудничество с регионалните организации по далекосъобщения и със световни и регионални финансови институции за развитие, като наблюдава състоянието на проектите, включени в програмата му за развитие, с което да осигури правилното им изпълнение;
124 г) да активира мобилизирането на ресурсите за предоставяне на помощ в областта на далекосъобщенията на развиващите се страни чрез подпомагане откриването на преференциални и изгодни кредитни линии и като сътрудничи с международни и регионални финансови институции и институции за развитие;
125 д) да подпомага и координира програми за ускоряване на трансфера на подходящи технологии в развиващите се страни в светлината на развитието на мрежите на развитите страни;
126 е) да насърчава участието на промишлеността в развитието на далекосъобщенията в развиващите се страни и да предлага напътствия за избор и трансфер на съответните технологии;
127 ж) при необходимост да предлага напътствия, да осъществява или спонсорира проучвания по технически, икономически, финансови, управленски, нормативни и стратегически проблеми, включително проучвания на специфични проекти в областта на далекосъобщенията;
128 з) съвместно с другите сектори генералния секретариат и други заинтересувани органи да разработи генерален план за международни и регионални далекосъобщителни мрежи, така че да улесни координирането на тяхното развитие с оглед предоставянето на далекосъобщителни услуги;
129 и) при осъществяването на горните функции да отделя специално внимание на най-слабо развитите страни.
130 3. Сектор "Развитие на далекосъобщенията" работи посредством:
131 а) световни и регионални конференции за развитие на далекосъобщенията;
132 б) проучвателни групи по развитие на далекосъобщенията;
132а в) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) консултативна група по развитие на далекосъобщенията;
133 в) Бюрото за развитие на далекосъобщенията, ръководено от директор на изборна длъжност.
134 4. В сектор "Развитие на далекосъобщенията" членуват:
135 а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) по право - администрациите на всички държави членки;
136 б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) всеки субект или организация, която става член на сектор в съответствие с разпоредбите на конвенцията.

Конференции по развитие на далекосъобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 22
137 1. Конференциите за развитие на далекосъобщенията са форум за дискутиране и разглеждане на теми, проекти и програми, свързани с развитието на далекосъобщенията и за даване на насоки и напътствия на Бюрото за развитие на далекосъобщенията.
138 2. Конференциите за развитие на далекосъобщенията са:
139 а) световни конференции за развитие на далекосъобщенията;
140 б) регионални конференции за развитие на далекосъобщенията.
141 3. Между две конференции на пълномощните представители се провежда една световна конференция за развитие на далекосъобщенията и съобразно с ресурсите и приоритетите - регионални конференции за развитие на далекосъобщенията.
142 4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Конференциите по развитие на далекосъобщенията не съставят заключителни документи. Техните заключения са под формата на резолюции, решения, препоръки или доклади. Тези заключения следва във всички случаи да бъдат в съответствие с тази конституция, с конвенцията и с административните разпоредби. При приемането на резолюции и решения конференциите отчитат предвидимите финансови последици и избягват приемането на резолюции и решения, които биха могли да доведат до превишаване на разходните лимити, определени от Конференцията на пълномощните представители.
143 5. Задълженията на конференциите за развитие на далекосъобщенията са определени в конвенцията.

Проучвателни групи и консултативна група по развитие на далекосъобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 23
144 (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Задълженията на проучвателните групи и на консултативната група по развитие на далекосъобщенията са определени в конвенцията.

Глава четвърта
"А" НАЧИНИ НА РАБОТА В СЕКТОРИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 94 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2004 Г.)

Бюро за развитие на далекосъобщенията

Член 24
145 Функциите на директора на Бюрото за развитие на далекосъобщенията са определени в конвенцията.
145А (нов - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) Асамблеята по радиокомуникации, Световната асамблея по стандартизация на телекомуникациите и Световната конференция по развитие на телекомуникациите могат да изготвят и приемат начини на работа и процедури за управление на дейностите в съответните сектори. Тези начини на работа и процедури трябва да бъдат съвместими с тази Конституция, с Конвенцията и с Административните разпоредби, в частност № 246Г до 246З от Конвенцията.

Глава пета
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪЮЗА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2004 Г.)

Световни конференции по международни далекосъобщения (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 25
146 1. Световна конференция по международни далекосъобщения може частично, а по изключение и напълно, да ревизира Международния регламент по далекосъобщенията и да се занимава с всякакви въпроси от глобален характер в рамките на своята компетентност и свързани с дневния й ред.
147 2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Решенията на световните конференции по международни далекосъобщения във всички случаи са в съответствие с тази конституция и с конвенцията. При приемането на резолюции и решения конференциите отчитат предвидимите финансови последици и избягват приемането на резолюции и решения, които биха могли да доведат до превишаване на разходните лимити, определени от Конференцията на пълномощните представители.

Координационен комитет

Член 26
148 1. Координационният комитет е съставен от генералния секретар, заместник генералния секретар и директорите на трите бюра. Той се председателства от генералния секретар, а в негово отсъствие - от заместник генералния секретар.
149 2. Координационният комитет действа като вътрешна управленска група, която съветва и осигурява практическо съдействие на генералния секретар по административни, финансови и информационни въпроси и по въпроси на техническото сътрудничество, които не са от изключителната компетентност на даден сектор или на генералния секретариат, и по въпроси на външните връзки и информиране на обществеността. В работата си комитетът трябва да съблюдава разпоредбите на тази конституция, на конвенцията, решенията на съвета и интересите на съюза като цяло.

Изборни длъжности и персонал на съюза (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 27
150 1. (1) При изпълнението на задълженията си нито изборните официални лица, нито служителите на съюза трябва да търсят и приемат инструкции от което и да е правителство или власт извън съюза. Те трябва да се въздържат от действия, несъвместими със статуса им на международни официални лица.
151 (2) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки и членовете на сектори уважават изключителния международен характер на задълженията на служителите на изборни длъжности и на персонала на съюза и се въздържат от оказване на влияние върху изпълнението на техните задължения.
152 (3) Никой от изборните официални лица, нито от служителите на съюза може по някакъв начин да участва или да има какъвто и да е финансов интерес в предприятие, свързано със съобщенията, освен като част от задълженията му. Терминът "финансов интерес" обаче не се тълкува като приложим спрямо продължаване получаването на пенсионно възнаграждение за предишна служба.
153 (4) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) За да се осигури ефективната работа на съюза, всяка държава членка, чийто гражданин е избран на длъжност генерален секретар, заместник генерален секретар или директор на бюро, се въздържа, доколкото това е възможно, от отзоваването му между две конференции на пълномощните представители.
154 2. При назначаване на нови служители и при определяне на условията на служба основното съображение трябва да е необходимостта от осигуряване на възможно най-високи ефективност, компетентност и цялост за съюза. В съответната степен да се отчита важността от назначаване на нови служители на възможно най-широка географска база.

Финанси на съюза   

Член 28
155 1. Разходите на съюза се образуват от разходите за:
156 а) съвета;
157 б) Генералния секретариат и секторите на съюза;
158 в) Конференциите на пълномощните представители и световните конференции по международни далекосъобщения;
159 2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Разходите на съюза се посрещат от:
159а а) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) вноските на държавите членки и на членовете на сектори;
159б б) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) други приходи, определени в конвенцията или във финансовите разпоредби.
159в 2'. (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка и всеки член на сектор плаща сума, еквивалентна на броя на дяловете в класа членски внос, който е избран в съответствие с параграфи 160 до 161И по-долу.
159г 2''. (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) Разходите на регионалните конференции, споменати в № 43 от тази Конституция, се поемат:
159д а) (нов - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) от всички страни членки от съответния регион, според класа на техния принос;
159е б) (нов - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) от всички страни членки от друг регион, участвали в такава конференция, според класа на техния принос;
159ж в) (нов - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) от упълномощени членове на сектори и други упълномощени организации, участвали в такава конференция, съгласно разпоредбите на Конвенцията.
160 3. (1) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки и членовете на сектори свободно избират своя клас за членски внос за покриване разходите на съюза.
161 (2) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки правят своя избор на конференцията на пълномощните представители в съответствие със скалата на класовете за членски внос и условията, съдържащи се в конвенцията, както и с описаните по-долу процедури.
161а 2') (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Членовете на сектори правят своя избор в съответствие със скалата на класовете за членски внос и условията, съдържащи се в конвенцията, както и с процедурите, описани по-долу.
161б 3'.1) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) На своя сесия, предхождаща конференцията на пълномощните представители, съветът определя предварителен размер на един дял от членския внос на базата на финансов проектоплан и на общия брой дялове от членския внос.
161в 2) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Генералният секретар информира държавите членки и секторните членове за временната стойност на единицата за членски внос, както е определено в пар. 161В по-горе, и приканва държавите членки да съобщят не по-късно от четири седмици преди определената дата за откриване на конференцията на пълномощните представители класа за членски внос, който временно са избрали.
161г 3) (нов - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.) Конференцията на пълномощните представители определя през първата седмица от своята работа предварителна горна граница на размера на един дял от членския внос в резултат от стъпките, предприети от генералния секретар в изпълнение на параграфи 161Б и 161В по-горе, като отчита промените в класовете членски внос, съобщени на генералния секретар от държавите членки, както и непроменените класове членски внос.
161д 4) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.) Като взема предвид финансовия проектоплан със съответните му изменения, конференцията на пълномощните представители определя във възможно най-кратък срок дефинитивната горна граница на сумата на звеното, извършващо приноса, както и дата в рамките на предпоследната седмица от конференцията на пълномощните представители, до която страните членки обявяват при покана от Генералния секретар своя окончателен избор на клас на приноса.
161е 5) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки, които не са уведомили генералния секретар за своя избор до датата, определена от конференцията на пълномощните представители, запазват предишния си клас членски внос.
161ж 6) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) След това конференцията на пълномощните представители одобрява окончателния финансов план на базата на общия брой дялове членски внос, съответстващ на окончателно избрания брой от държавите членки и членовете на сектори към датата, на която е одобрен финансовият план.
161з 3''.1) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Генералният секретар информира членовете на сектори за окончателната горна граница на размера на един дял от членския внос и ги приканва да обявят, в рамките на три месеца от датата на закриване на конференцията на пълномощните представители, избрания от тях клас за членски внос.
161и 2) (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Членовете на сектори, които не са уведомили генералния секретар за своето решение в рамките на тримесечния период, запазват предишния си клас членски внос.
162 (3) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Измененията на скалата с класовете за членски внос, приети от конференцията на пълномощните представители, са валидни за избора на клас членски внос по време на следващата конференция на пълномощните представители.
163 (4) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2008 г.) 4) Като взема предвид преработения проект на финансовия план, конференцията на пълномощните представители в най-кратък срок определя окончателната горна граница на стойността на единицата за членски внос, както и датата, която е най-късно в понеделник от последната седмица на конференцията на пълномощните представители, до която държавите членки по покана от генералния секретар да обявят окончателния си избор на класа за членския внос.
164 4. (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
165 5. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) При избора на своя клас за членския внос държавата членка не може да го намалява с повече от два класа, като съветът определя начина, по който намалението постепенно влиза в сила в периода между две конференции на пълномощните представители. При изключителни обстоятелства обаче, като природни бедствия, които изискват международна помощ, конференцията на пълномощните представители може да одобри по-голямо намаление на броя на дяловете членски внос, когато това е поискано от държава членка, която е установила, че повече не е в състояние да плаща членски внос в първоначално избрания клас.
165' 5'. (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) При изключителни обстоятелства, като природни бедствия, които изискват международна помощ, съветът може да одобри по-голямо намаление на броя на дяловете членски внос, когато това е поискано от държава членка, която е установила, че повече не е в състояние да плаща членския си внос в първоначално избрания клас.
165а 5''. (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки и членовете на сектори могат по всяко време да изберат по-висок клас за членски внос от този, който вече са избрали.
166 6. (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
167 7. (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
168 8. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки и членовете на сектори плащат авансово своите годишни дялове членски внос, изчислени на базата на двугодишния бюджет, одобрен от съвета, както и на базата на измененията, приети от съвета.
169 9. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки, които изостават с плащанията си към съюза, губят правото си на глас, както е определено в параграфи 27 и 28 на тази конституция, дотогава, докато неизплатената сума е равна или по-голяма от сумата на дължимите вноски за предшестващите две години.
170 10. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Конкретните разпоредби за вноските на членовете на сектори, както и на други международни организации се съдържат в конвенцията.

Езици   

Член 29
171 1. (1) (Изм., ДВ, бр. 85 от 2008 г.) Официалните езици на Съюза са арабски, китайски, английски, френски, руски и испански.
172 (2) Съгласно съответните решения на конференцията на пълномощните представители тези езици се използват за подготвяне и публикуване на документи и текстове на съюза в еднакви по форма и съдържание варианти, както и за превод по време на конференции и събрания на съюза.
173 (3) В случай на несъответствие или спор предимство има френският текст.
174 2. В случай, че всички участници в конференция или събрание са съгласни, дискусиите могат да се провеждат и на по-малко от посочените по-горе езици.

Седалище на съюза

Член 30
175 Седалището на съюза е Женева.

Юридически статус на съюза   

Член 31
176 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Съюзът трябва да има такъв юридически статут на територията на всяка от държавите членки, който да позволява изпълнението на функциите и постигане на целите му.

Общи правила за конференции, асамблеи и събрания на Съюза (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 03.08.2004 г.)   

Член 32
177 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Общите правила за конференции, асамблеи и събрания на Съюза, приети от Конференцията на пълномощните представители, се прилагат при подготовката на конференции и асамблеи и при организацията на работата и воденето на дискусиите по време на конференциите, асамблеите и събранията на Съюза, както и при избора на страни членки в Съвета, на Генерален секретар, на Заместник-генерален секретар, на Директорите на Бюрата на секторите и на членовете на Съвета за регулиране на радиокомуникациите.
178 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Конференциите, асамблеите и Съветът могат да приемат важни според тях допълнителни правила към тези в Глава II от Общите правила за конференции, асамблеи и събрания на Съюза. Но тези допълнителни правила трябва да бъдат съвместими с Конституцията, Конвенцията и горепосочената Глава II; правилата, приети от конференции или асамблеи, се публикуват като документи на съответната конференция или асамблея.

Глава шеста
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2002 Г.)

Правото на обществеността да използва международните далекосъобщителни услуги   

Член 33
179 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки признават правото на обществеността да осъществява кореспонденция, като използва международните услуги за обществена кореспонденция. Услугите, таксите и защитата са еднакви за всички потребители във всички категории кореспонденция без каквито и да са приоритети или преференции.

Спиране на далекосъобщенията   

Член 34
180 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки запазват правото си да спират в съответствие с националното си законодателство преноса на частни телеграми, които могат да бъдат опасни за сигурността на държавата или са в разрез със законите й, с обществения ред или с благоприличието, при условие че незабавно уведомят службата подател за спирането на такава телеграма или на част от нея, освен в случаите, когато такова уведомление може да бъде опасно за сигурността на държавата.
181 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки запазват също така правото си да прекъсват в съответствие с националното си законодателство всички други частни далекосъобщения, които могат да бъдат опасни за сигурността на държавата, да са в разрез със законите й, с обществения ред или с благоприличието.

Прекратяване на услугите  

Член 35
182 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка запазва правото си да прекрати международните далекосъобщителни услуги изцяло или само за отделни направления и/или за отделни видове кореспонденция, изходяща, входяща или транзитна, при условие че незабавно уведоми за това си действие всяка от останалите държави членки с посредничеството на генералния секретар.

Отговорност   

Член 36
183 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки не носят никаква отговорност към потребителите на международни далекосъобщителни услуги, особено относно искове за нанесени щети.

Тайна на далекосъобщенията   

Член 37
184 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки се договарят да вземат всички възможни мерки, съвместими с използваната далекосъобщителна система, с оглед осигуряване на тайната на международната кореспонденция.
185 2. Независимо от това те си запазват правото да предават такава кореспонденция на компетентните власти, за да осигурят прилагането на техните национални закони и изпълнението на международните конвенции, по които те са страни.

Изграждане, експлоатация и защита на далекосъобщителни канали и обекти (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 38
186 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки предприемат необходимите стъпки за осигуряване изграждането при най-добри технически условия на каналите и обектите, които са необходими за осъществяване на бърз и непрекъснат международен обмен.
187 2. Доколкото това е възможно, тези канали и установки трябва да бъдат експлоатирани по методите и процедурите, които практическият опит в експлоатацията е показал, че са най-добри. Те трябва да се поддържат в нужното работно състояние и да следват научно-техническия прогрес.
188 3. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки осигуряват защитата на тези канали и обекти в рамките на своята юрисдикция.
189 4. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Освен ако със специални разпоредби не са определени други условия, всяка държава членка предприема необходимите стъпки, за да осигури поддържането на онези участъци от международните далекосъобщителни линии, които са под неин контрол.
189а (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки признават необходимостта от практически мерки, с които да предотвратяват нарушения в работата на далекосъобщителни обекти под юрисдикцията на други държави членки, които се дължат на функционирането на апарати и обекти от всякакъв вид.

Уведомяване за нарушения   

Член 39
190 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) За да се улесни прилагането на разпоредбите на чл. 6 от тази конституция, държавите членки поемат задължението да се информират и при необходимост да си оказват взаимно съдействие по повод нарушения на разпоредбите на тази конституция, на конвенцията и на административните разпоредби.

Приоритет на далекосъобщенията, свързани с безопасността на живота

Член 40
191 Международните далекосъобщителни служби трябва да дават абсолютен приоритет на всички далекосъобщения, свързани с безопасността на живота по море, на сушата, във въздуха или в космоса, а също така и на епидемиологичните далекосъобщения от извънредна спешност на Световната здравна организация.

Приоритет на правителствените далекосъобщения

Член 41
192 Като се спазват разпоредбите на членове 40 и 46 на тази конституция, правителствените далекосъобщения (виж приложението към тази конституция, параграф 1014) имат приоритет пред останалите далекосъобщения при специално искане от страна на подателя, до степента до която е възможно.

Специални споразумения (Загл изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 42
193 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки запазват за себе си, за експлоатационните агенции, признати от тях, и за други агенции, упълномощени за това, правото да сключват специални споразумения по въпроси на далекосъобщенията, които в общия случай не засягат всички държави членки. Такива споразумения обаче не противоречат на разпоредбите на тази конституция, на конвенцията или на административните разпоредби по отношение на вредните смущения, които тяхното прилагане може да причини на радиослужбите на други държави членки, и изобщо по отношение на техническата вреда, която тяхното прилагане може да причини на работата на други далекосъобщителни служби на други държави членки.

Регионални конференции, споразумения и организации (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   
Член 43
194 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки запазват правото си да свикват регионални конференции, да сключват регионални споразумения и да формират регионални организации с цел уреждането на въпроси на далекосъобщенията на регионална основа. Такива споразумения не противоречат на тази конституция или на конвенцията.

Глава седма
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАДИОСЪОБЩЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2002 Г.)

Използване на радиочестотния спектър и на геостационарната и други спътникови орбити (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 44
195 1. Членовете трябва да се стремят да ограничават броя на използваните честоти и на спектъра до минимума, осигуряващ в задоволителна степен необходимите услуги. За тази цел те трябва да се стремят да прилагат колкото е възможно по-бързо последните технически нововъведения.
196 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) При използване на честотните диапазони за радиоуслуги държавите членки отчитат факта, че радиочестотите и свързаните с тях орбити, включително и геостационарната орбита, са ограничени природни ресурси и те следва да се използват рационално, ефективно и икономично съгласно разпоредбите на радиорегламента, така че държавите или групи държави да имат равен достъп до тези честоти и орбити, като се отчитат специалните нужди на развиващите се държави и географското положение на определени държави.

Вредни смущения   

Член 45
197 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всички станции независимо от тяхното предназначение се изграждат и работят така, че да не причиняват вредни смущения на радиослужбите или на съобщенията на други държави членки или на признати експлоатационни агенции или на други надлежно упълномощени експлоатационни агенции, които предоставят радиоуслуги и работят съгласно разпоредбите на радиорегламента.
198 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка приема да изисква от експлоатационните агенции, които са признати от нея и от другите надлежно упълномощени за това агенции, да спазват разпоредбите на параграф 197 по-горе.
199 3. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка приема да изисква от експлоатационните агенции, които са признати от нея и от другите надлежно упълномощени за това агенции, да спазват разпоредбите на параграф 197 по-горе.

Повиквания и съобщения при бедствие

Член 46
200 Радиостанциите са длъжни да приемат с абсолютен приоритет повикванията и съобщенията за бедствия, независимо от произхода им, да отговарят по същия начин на такива съобщения и незабавно да предприемат всякакви изисквани в такъв случай действия.

Фалшиви или измамни сигнали за бедствие, спешни случаи, опасност или идентифициране (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 47
201 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки се договарят да предприемат необходимите стъпки за предотвратяване предаването и разпространяването на фалшиви или измамни сигнали за бедствие, спешни случаи, опасност или идентифициране и да си сътрудничат при локализирането и идентифицирането на станции под тяхната юрисдикция, които предават такива сигнали.

Обекти на националните служби за отбрана (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 48
202 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки запазват пълната си свобода относно военните радиообекти.
203 2. Независимо от това тези установки трябва, доколкото е възможно, да спазват разпоредбите по статута, свързани с даване на помощ при бедствие и с вземането на мерки за предотвратяване на вредни смущения, и на административните разпоредби относно типа излъчване и използваните честоти съгласно естеството на работата на такива установки.
204 3. Освен това, когато тези установки участват в обслужването на обществената кореспонденция или в други услуги, определени с административните разпоредби, те като цяло трябва да изпълняват разпоредбите, регламентиращи дейността на такива служби.

Глава осма
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА СЪЮЗА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2004 Г.)

Връзки с Организацията на обединените нации  

Член 49
205 Връзките между Организацията на обединените нации и Международния съюз по далекосъобщения са определени в споразумението, сключено между тези две организации.

Връзки с други международни организации  

Член 50
206 (изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) С оглед на пълната международна координация по въпроси, отнасящи се до телекомуникациите, Съюзът ще си сътрудничи с международни организации със сродни интереси и дейности.

Отношения с нечленуващи държави (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 51
207 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка запазва за себе си, както и за признатите експлоатационни агенции правото да определя условията за обмен на далекосъобщения с държава, която не е член на съюза. Ако държава членка приеме далекосъобщение от източник на територията на такава държава, тя трябва да го предаде и доколкото то следва далекосъобщителните канали на държавата членка, за него са в сила задължителните разпоредби на тази конституция, на конвенцията и на административните разпоредби, както и обичайните такси.

Глава девета
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ратифициране, приемане или одобряване (Загл. изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 52
208 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Тази конституция и конвенцията се ратифицират, приемат или одобряват едновременно от всяка отделна държава членка в съответствие с нейните конституционни правила с един-единствен инструмент. Този инструмент се депозира при генералния секретар във възможно най-кратък срок. Генералният секретар уведомява държавите членки за депозирането на всеки подобен инструмент.
209 2. (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) В срок от две години от датата на влизане в сила на тази конституция и на конвенцията подписалата ги държава членка, дори да не е депозирала инструмент за ратифициране, приемане или одобрение съгласно параграф 208 по-горе, се ползва от правата, предоставени на държавите членки съгласно параграфи 25 до 28 на тази конституция.
210 (2) (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Считано от края на двегодишния период от датата на влизане в сила на тази конституция и на конвенцията подписалата държава членка, която не е депозирала инструмент за ратифициране, приемане или одобрение в съответствие с параграф 208 по-горе, губи правото си да гласува на конференции на съюза, на сесии на съвета, на съвещания на който и да е от секторите на съюза или в консултации чрез кореспонденция съгласно разпоредбите на тази конституция и на конвенцията, докато не депозира такъв инструмент. Другите й права освен правото на глас не се засягат.
211 3. След влизането в сила на тази конституция и на конвенцията в съответствие с член 58 на тази конституция документ за ратифициране, приемане или одобрение влиза в сила от датата на депозирането му при генералния секретар.

Присъединяване   

Член 53
212 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държава членка, която не е подписала тази конституция и конвенцията, или всяка друга държава, упомената в този член съгласно разпоредбите на чл. 2 на тази конституция, могат по всяко време да се присъединят към тази конституция и към конвенцията. Това присъединяване се извършва едновременно и с един-единствен инструмент, отнасящ се и за конституцията, и за конвенцията.
213 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Инструментът за присъединяване се депозира при генералния секретар, който уведомява държавите членки за всеки депозиран инструмент и предоставя на всяка от тях заверено копие от него.
214 3. След влизането в сила на тази конституция и на конвенцията съгласно член 58 на тази конституция документ за присъединяване е валиден от датата на депозирането му при генералния секретар, освен ако в него не е указано друго.

Административни разпоредби   

Член 54
215 1. Административните разпоредби, както е определено в член 4 на тази конституция, са задължителни международни документи и са обект на разпоредбите на тази конституция и на конвенцията.
216 2. Ратифицирането, приемането или одобряването на тази конституция и на конвенцията или присъединяването към тези документи съгласно членове 52 и 53 на тази конституция също представляват съгласие за спазване на административните разпоредби, приети от компетентни световни конференции до датата на подписване на тази конституция и на конвенцията. Това съгласие може да бъде обект на резерви, изразени по времето на подписване на административните разпоредби или на изменения в тях, при положение, че тези резерви се поддържат в момента на депозиране на документа за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване.
216а (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Административните разпоредби, описани в параграф 216 по-горе, остават в сила и след промените, които са приети и влезли в сила в прилагане на параграфи 89 и 146 на тази конституция. Всяка частична или пълна промяна на административните разпоредби влиза в сила от датата или датите, определени само за онези държави членки, които преди тази дата или дати са информирали генералния секретар за съгласието си да бъдат обвързани с такава промяна.
217 3. (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
217а (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка информира за съгласието си да бъде обвързана с частична или пълна промяна на административните разпоредби, като депозира при генералния секретар инструмент за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване към тази промяна или като информира генералния секретар за съгласието си да бъде обвързана с тази промяна.
217б (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка може също така да информира генералния секретар, че ратифицирането, приемането, одобрението или присъединяването й към измененията на тази конституция или на конвенцията представлява съгласие да бъде обвързана с частична или пълна промяна на административните разпоредби, приета от компетентна конференция преди подписване на споменатите изменения на тази конституция или на конвенцията.
217в (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Съгласието, за което става дума в параграф 217Б по-горе, се обявява по време на депозирането от държавата членка на инструмента за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване към измененията на тази конституция или на конвенцията.
217г (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Променените административни разпоредби се прилагат временно от датата на влизане в сила на промяната по отношение на държави членки, които са подписали промяната, но не са информирали генералния секретар, че са съгласни да бъдат обвързани съгласно параграфи 217А и 217Б по-горе. Това временно прилагане влиза в сила само ако въпросната държава членка не изрази несъгласие по време на подписването на промяната.
218 4. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Това временно прилагане продължава, докато въпросната държава членка не информира генералния секретар за решението си дали да бъде обвързана с такава промяна.
219 а) (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
220 б) (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
221 5. (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
221а (нов , ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Ако дадена държава членка не информира генералния секретар за решението си да бъде обвързана съгласно параграф 218 по-горе в рамките на 36 месеца от датата или датите на влизане в сила на промяната, счита се, че тази държава се е съгласила да бъде обвързана с тази промяна.
221б (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяко временно прилагане по смисъла на параграф 217 Г или всяко съгласие за обвързване по смисъла на параграф 221А подлежи на резерви, които могат да бъдат заявени при подписването на промяната. Всяко съгласие за обвързване по смисъла на параграфи 216А, 217А, 217Б и 218 по-горе подлежи на резерви, които могат да бъдат заявени от засегнатата държава членка по време на подписване на административните разпоредби или тяхна промяна, при положение че тя поддържа резервите си при уведомяване на генералния секретар за съгласието си да бъде обвързана.
222 6. (отм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)
223 7. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Генералният секретар уведомява незабавно държавите членки за получени уведомления съгласно този член.

Разпоредби за изменения на тази конституция (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2003 г., в сила от 17.04.2002 г.)   

Член 55
224 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Всяка страна членка може дапредложи изменение или допълнение на тази Конституция. С оглед на навременното му предаване и разглеждане от всички страни членки всяко такова предложение трябва да бъде представено на Генералния секретар не по-късно от осем месеца преди определената дата за откриване на конференцията на пълномощните представители. С оглед информирането на всички страни членки Генералният секретар публикува предложението във възможно най-кратък срок, но не по-късно от шест месеца преди горепосочената дата.
225 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка промяна на изменение, предложено в съответствие с параграф 224 по-горе, може да бъде представена и по всяко време от държава членка или от нейна делегация на Конференцията на пълномощните представители.
226 3. Кворумът, изискван на пленарното заседание на Конференцията на пълномощните представители за разглеждане на всяко предложение за изменение на тази конституция или модификацията му, е повече от половината от делегациите, акредитирани за конференцията на пълномощните представители.
227 4. За да бъде приета, всяка модификация на предложено изменение, както и изменението като цяло, модифицирано или не, трябва да бъде одобрено на пленарно заседание от най-малко две трети от делегациите, акредитирани за Конференцията на пълномощните представители, които имат право на глас.
228 5. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Валидни са Общите правила за конференции,
асамблеи и събрания на Съюза, освен ако в предходните параграфи на този член не е предвидено друго, което в такъв случай има приоритет.
229 6. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всички изменения на тази конституция, приети от Конференцията на пълномощните представители, влизат в сила като цяло и под формата на един-единствен инструмент за изменение от датата, определена по време на конференция от държавите членки, които са депозирали преди тази дата инструментите си за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване както към тази конституция, така и към инструмента за изменение. Изключва се ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване само към част от такъв инструмент за изменение.
230 7. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Генералният секретар уведомява всички държави членки за депозирането на всеки инструмент за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване.
231 8. След влизане в сила на такъв документ за изменение ратифицирането, приемането, одобрението или присъединяването съгласно членове 52 и 53 на тази конституция се прилагат към изменената конституция.
232 9. След влизане в сила на такъв документ за изменение генералният секретар трябва да го регистрира при Секретариата на Организацията на обединените нации в съответствие с разпоредбите на член 102 на Хартата на Организацията на обединените нации. Към такъв документ за изменение се прилага също и параграф 241 на тази конституция.

Уреждане на спорове   

Член 56
233 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държавите членки могат да уреждат споровете си по въпроси на тълкуването и прилагането на тази конституция, на конвенцията и на административните разпоредби чрез преговори, по дипломатически канали, или според процедурите, установени в двустранни и многостранни договори, сключени между тях, за уреждането на международни спорове или по друг взаимно договорен начин.
234 2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Ако нито един от тези начини не бъде приет, всяка държава членка, която е страна по спор, може да поиска арбитраж в съответствие с процедурата, определена в конвенцията.
235 3. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Опционният протокол за задължителното уреждане на спорове, свързани с тази конституция, с конвенцията и с административните разпоредби, се прилага между държавите членки, които са страни по този протокол.

Денонсиране на тази конституция и на конвенцията   

Член 57
236 1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Всяка държава членка, която е ратифицирала, приела, одобрила или се е присъединила към тази конституция и към конвенцията, има право да ги денонсира. В такъв случай денонсирането на тази конституция и конвенцията се извършва едновременно с един-единствен инструмент чрез уведомяване на генералния секретар. При получаването на такова уведомление генералният секретар информира съответно останалите държави членки.
237 2. Такова денонсиране влиза в сила в края на период от една година от датата на получаване на уведомление за това от генералния секретар.

Влизане в сила и други свързани с това въпроси (Загл. изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.)   

Член 58
238 1. (изм., ДВ, бр. 94 от 2004 г. - в сила от 03.08.2004 г.) Тази Конституция и Конвенцията, приети от Допълнителната конференция на пълномощните представители (Женева, 1992 г. ), влизат в сила на 1 юли 1994 г. между страните членки, депозирали преди тази дата своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване.
239 2. За страните по нея от датата на влизане в сила, определена в параграф 238 по-горе, тази конституция и конвенцията отменят и заменят Международната конвенция по далекосъобщения (Найроби, 1982).
240 3. В съответствие с разпоредбите на член
102 от Хартата на Организацията на обединените нации генералният секретар на съюза регистрира тази конституция и конвенцията при Секретариата на Организацията на обединените нации.
241 4. (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Оригиналът на тази конституция и на конвенцията на английски, арабски, испански, китайски, руски и френски език се съхранява в архивите на съюза. Генералният секретар предоставя на всяка от подписалите държави членки заверено и сверено с оригинала копие на заявените езици.
242 5. В случай на каквото и да е несъответствие между вариантите на различните езици на тази конституция и на конвенцията, меродавен е френският текст.
В свидетелство на това долуподписаните пълномощни представители подписаха оригинала на тази Конституция на Международния съюз по далекосъобщения и оригинала на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения.
Съставено в Женева на 22 декември 1992 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
(Изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.)

Дефиниции на някои термини, използвани в тази конституция, в конвенцията и в административните разпоредби на Международния съюз по далекосъобщения

1001 За целите на горните документи на съюза следните термини имат определените по-долу значения:
1001а (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Държава членка - държава, за която се счита, че е членка на Международния съюз по далекосъобщения в приложение на чл. 2 на тази конституция.
1001б (нов, ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Член на сектор - субект или организация, упълномощена съгласно чл. 19 на конвенцията да участва в дейността на съюза.
1002 Администрация: Всеки правителствен отдел или служба, отговорни за изпълнение на задълженията, поети по Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения, по Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения и по административните разпоредби.
1003 Вредно смущение: Интерференция, която застрашава функционирането на радионавигационните служби или на други служби по безопасността, или сериозно влошава, пречи и многократно прекъсва радиосъобщителна служба, работеща в съответствие с радиорегламента.
1004 Обществена кореспонденция: Всяко далекосъобщение, което службите и станциите по силата на това, че са на разположение на обществото, приемат за предаване.
1005 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Делегация - съвкупността от делегатите, а в зависимост от случая и всички представители, съветници, аташета или преводачи, изпратени от една и съща държава членка. Всяка държава членка е свободна да състави своята делегацията, както желае. По-конкретно тя може да включи в делегацията си, освен другото, в качеството им на делегати, съветници или аташета лица, които принадлежат към субект или организация, упълномощена съгласно съответните разпоредби на конвенцията.
1006 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Делегат - лице, изпратено от правителството на държава членка на конференция на пълномощните представители, или лице, представляващо правителство или администрация на държава - членка на друга конференция или съвещание на съюза.
1007 Експлоатационна агенция: Всеки индивид, компания, корпорация или правителствена агенция, която експлоатира далекосъобщителна установка, предназначена за международни далекосъобщителни услуги, или която е в състояние да причини вредни смущения на такива служби.
1008 (изм., ДВ, бр. 38 от 2003 г. - в сила от 17.04.2002 г.) Призната експлоатационна агенция - експлоатационна агенция съгласно дефиницията по-горе, която осъществява обществена кореспонденция или услуга по радио- и телевизионно разпръскване и която има задълженията, предвидени в чл. 6 от тази конституция, възложени от държавата членка, на чиято територия се намира централното управление на тази агенция, или от държавата членка, която е упълномощила тази експлоатационна агенция да установи и да осъществява телекомуникационна услуга на нейната територия.
1009 Радиосъобщения: Далекосъобщения посредством радиовълни.
1010 Служба за радиоразпръскване: Радиосъобщителна служба, при която предаването е предназначено за директно приемане от широката публика. Тази служба може да включва предаване на звук, телевизия или друг тип предаване.
1011 Международни далекосъобщителни услуги: Предлагането на далекосъобщителни възможности между далекосъобщителни офиси и станции от всякакъв характер, които се намират или принадлежат на различни страни.
1012 Далекосъобщения: Всяко предаване, излъчване или приемане на знаци, сигнали, писан текст, образи и звуци или информация от всякакво естество, посредством проводници, радио, оптични или други електромагнитни системи.
1013 Телеграма: Писмен материал, предназначен за предаване чрез телеграфия за доставяне на получателя. Терминът включва също и радиотелеграмите, ако не е определено друго.
1014 Правителствени далекосъобщения: Далекосъобщения с източник измежду:
- държавен глава;
- глава на правителство или членове на правителство;
- главнокомандващи на сухопътни, морски или въздушни военни сили;
- дипломатически или консулски служители;
- генералния секретар на Организацията на обединените нации; ръководителите на основните органи на Организацията на обединените нации;
- Международния съд или отговори на правителствените далекосъобщения, споменати по-горе.
1015 Частни телеграми: Телеграми, различни от правителствените и служебните телеграми.
1016 Телеграфия: Форма на далекосъобщения, при която предаваната информация е предназначена да бъде записана като графичен документ при приемането им; предаваната информация може понякога да бъде представена в алтернативна форма или да бъде запомнена за по-късна употреба.
Забележка. Графичният документ записва информацията в постоянна форма и може да бъде попълван или показван; той може да е във форма на ръкописен или печатен текст, или фиксиран образ.
1017 Телефония: Форма на далекосъобщения, основно предназначена за обмен на информация във формата на говор.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив