Възлагане на малки обществени поръчки

 

Възлагането на обществени поръчки под праговете, определени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), се урежда от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, приета с ПМС № 249 от 17.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., по-долу наричана за краткост "Наредбата".

 

Приложно поле

Малки обществени поръчки са обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност, (т.е. до тези стойности се прилага Наредбата, а над тези стойности се прилага ЗОП):

 1. за строителство - не повече от 1 800 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - не повече от 5 000 000 лв.;
 2. за доставки - не повече от 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - не повече от 250 000 лв.;
 3. за услуги - не повече от 90 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - не повече от 250 000 лв.;
 4. конкурс за проект - не повече от 30 000 лв.

Стойността на поръчките се определя по реда на чл. 15 от Закона за обществените поръчки.

Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4 ЗОП (държавните органи, общините, съдилищата и др.) финансират с повече от 50 на сто малка обществена поръчка за строителство или за услуги, свързани със строителство, лицата, които възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на наредбата.

Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4 ЗОП могат да не провеждат процедура за възлагане на малки обществени поръчки, които имат следните стойности без данък върху добавената стойност, (т.е. възлагането на малки обществени поръчки от стойностите, посочени по-долу, до стойностите, определени в ЗОП е задължително, а под стойностите, посочени, по-долу, възлагането на малки обществени поръчки се извършва по желание на възложителя):

 1. за строителство - не повече от 100 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - не повече от 200 000 лв.;
 2. за доставки - не повече от 30 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - не повече от 60 000 лв.;
 3. за услуги - не повече от 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - не повече от 40 000 лв.;
 4. конкурс за проект - не повече от 10 000 лв.

В случаите, когато не се провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка по желание на възлажителите, последните са длъжни да изискат не по-малко от 3 ценови оферти, освен ако това е обективно невъзможно, когато поръчките имат следните стойности без данък върху добавената стойност:

 1. за строителство - над 45 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 90 000 лв.;
 2. за доставки - над 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 30 000 лв.;
 3. за услуги - над 10 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 20 000 лв.;
 4. за конкурс за проект - над 3000 лв.;

 

Видове процедури

Малките обществени поръчки се възлагат чрез:

 1. открит конкурс,
 2. публичен търг,
 3. договаряне с покана,
 4. борсова сделка или
 5. открит конкурс за проект.

1. Открит конкурс е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта. Възложителят изпраща обявление за малка обществена поръчка до "Държавен вестник" и до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Всяка промяна в срока за подаване на офертите трябва да бъде обнародвана и вписана в регистъра. Комисията за провеждане на открития конкурс се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола от заседанието на възложителя. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.


2. Публичен търг
е процедура за възлагане на малки обществени поръчки за доставка, при която на всички заинтересувани лица се предоставя възможност да предложат цена по-ниска от началната тръжна цена. Възложителят може да вземе решение за възлагане на малка обществена поръчка за доставка чрез публичен търг в случаите, при които качествените показатели и характеристики на обекта на поръчката са изчерпателно и точно определени по такъв начин, че кандидатите могат да предлагат само цена. При провеждане на публичен търг възложителят изпраща обявлението за малка обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване и до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Комисията за провеждане на публичен търг се назначава от възложителя след изтичането на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за провеждане на процедурата. Наддаването започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от кандидатите на последователни суми, всяка от които е по-ниска от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал.  Последователността, в която кандидатите обявяват предложенията си, се определя чрез жребий. Ако никой от кандидатите не обяви цена, по-ниска от началната, процедурата се закрива и внесените от тях гаранции за участие в търга се задържат. След приключване на наддаването председателят на комисията обявява кандидата, предложил най-ниската цена, и закрива търга. В срок 3 работни дни след провеждането на търга комисията представя на възложителя протокола от търга. В срок 5 работни дни след получаването на протокола от проведения търг възложителят с мотивирано решение обявява класирането на кандидатите и определя за изпълнител първия предложил най-ниска цена кандидат. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, спечелил търга. При отказ на кандидата, спечелил търга, да сключи договор възложителят определя за спечелил търга следващия кандидат, предложил най-ниска цена, и сключва договор с него.


3. Договаряне с покана
е процедура за възлагане на малки обществени поръчки, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с не по-малко от 3 определени от него лица. Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне с покана само когато откритият конкурс е прекратен и първоначално обявените условия не са съществено променени, както и в други, определени в Наредбата случаи. В решението за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата и документацията за участие. Поканата за участие в договаряне с покана се изпраща до посочените в решението лица, които не могат да бъдат по-малко от 3, освен в определени от Наредбата случаи, и до Агенцията по обществени поръчки. Поканата за участие в договарянето трябва да съдържа:

 1. определяне на обекта на поръчката;
 2. изисквания към изпълнението;
 3. изискване за представяне на първоначална оферта, ако това е необходимо, и срок за представянето й, който не може да бъде по-кратък от 5 календарни дни от изпращането на поканата;
 4. дата и място за провеждане на договарянето.

В поканата възложителят може да постави изискване за представяне на:

 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
 • доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 ЗОП, посочени от възложителя в поканата;
 • доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в поканата.

Комисията за провеждане на процедурата се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

За участие в процедурата на договаряне с покана поканените от възложителя кандидати представят заявление, което съдържа:

 1. удостоверение за актуално състояние, което се издава от окръжния съд по седалището на дружеството след подаване на молба в свободен текст, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;
 2. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП;
 3. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители.

Комисията провежда договарянето с кандидатите за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата и в документацията за поръчката. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата. След провеждане на договарянето с всички поканени кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на кандидатите. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.


4. Борсова сделка
е сделка по смисъла на чл. 45 от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Възложителят може да вземе решение за възлагане на малка обществена поръчка чрез борсова сделка, когато обект на поръчката е доставката на стоки, посочени в приложението към ППЗОП (Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 250 от 17.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г.).

Решението за възлагане на малка обществена поръчка чрез борсова сделка съдържа:

 1. наименование на възложителя;
 2. вид на процедурата;
 3. обект на поръчката и количество или обем;
 4. код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;
 5. максимално допустима цена;
 6. условия на борсовата сделка.

При възлагане на малка обществена поръчка чрез борсова сделка не се назначава комисия за провеждане на процедурата и договорът се сключва по реда на ЗСБТ.


5. Открит конкурс
за проект
е процедура, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди, и всички заинтересувани кандидати могат да представят проекти.

Открит конкурс за проект се провежда за придобиване на:

 1. устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;
 2. идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;
 3. проект в областта на обработката на данни;
 4. други проекти.

Възложителят изпраща обявление за провеждане на открит конкурс за проект едновременно до "Държавен вестник" за обнародване и до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Срокът за представяне на проекта не може да бъде по-малък от 21 дни от датата на обнародване на обявлението в "Държавен вестник". За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове. Журито разглежда проектите и съставя протокол за класирането в съответствие с предварително обявените критерии за оценка на проектите. Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите или другите плащания.

 

Общи правила за възлагане на малки обществени поръчки

Откриване на процедура за възлагане на малки обществени поръчки

 1. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Решението и обявлението за участие в процедурата и решението и поканата за участие в процедура по договаряне с покана се изпращат до Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.
 2. Обявлението за малка обществена поръчка трябва да съдържа най-малко информацията, посочена в Наредбата. Обявлението се обнародва в бюлетина за обществени поръчки на "Държавен вестник" до 12 дни след изпращането му.  Обявлението се изпраща и в електронен вид.
 3. Документацията за участие трябва да съдържа информацията, посочена в Наредбата. Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията.

 

Оферти

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки кандидат в процедура за възлагане на малка обществена поръчка има право да представи само една оферта. Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти, кандидатът може да предложи няколко варианта в офертата си.

Всяка оферта трябва да съдържа:

 1. удостоверение за актуално състояние (издава се от окръжния съд по седалището на дружеството след подаване на молба в свободен текст) или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност; Изисква се и за подизпълнителите, ако се предвижда участие на такива.
 2. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; Изисква се и за подизпълнителите, ако се предвижда участие на такива.
 3. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП; Изисква се и за подизпълнителите, ако се предвижда участие на такива.
 4. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; Изисква се и за подизпълнителите, ако се предвижда участие на такива.
 5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
 6. срок за изпълнение на поръчката;
 7. предлагана цена;
 8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;
 9. срок на валидност на офертата;
 10. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. Изисква се и за подизпълнителите, ако се предвижда участие на такива.

Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 се представя в легализиран превод, а документите по т. 2 - 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, офертата и документите към нея могат да се представят на официалния език на съответната страна.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

 

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на малки обществени поръчки се извършват от възложителя.                  

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.  Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Комисията отстранява от участие в процедурата кандидатите, които не отговарят на изискванията на Наредбата. Комисията уведомява допуснатите до участие в процедурата кандидати за мястото, деня и часа на отваряне на ценовите оферти.  Кандидатите могат да присъстват при отваряне и обявяване на предложените цени.

Възложителят определя изпълнителя на малката обществена поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, определен в обявлението:

 1. най-ниска цена;
 2. икономически най-изгодна оферта.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

 1. не са подадени оферти или няма допуснати кандидати;
 2. всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;
 3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
 4. класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;
 5. отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
 6. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез публичен търг не може да се прекратява на основание т. 3.

Възложителят е длъжен в 7-дневен срок от решението да уведоми кандидатите за прекратяването на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.

 

Гаранции

Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, ако това е предвидено в обявлението или в поканата за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение.

 • Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
 • Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на малката обществена поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.
 • Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.
 • Гаранцията се представя в една от следните форми:
     1.  парична сума;
     2.  банкова гаранция.
  Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.
 • Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението за прекратяване.
 • Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедура за възлагане на обществена поръчка:
     1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
     2. оспори решението на възложителя - до решаване на спора;
     3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срок;
     4. в други случаи, посочени в наредбата.

 

Договор за малка обществена поръчка

Възложителят сключва писмен договор за малка обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител на поръчката в 15-дневен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на малката обществена поръчка. Не се допуска сключването на безсрочни договори за малки обществени поръчки.

Договорът за малка обществена поръчка не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи:

 1. документите по чл. 47, ал. 6 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;
 2. документ за гаранция за изпълнение.

В тези случаи възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Документите по чл. 47, ал. 6 и чл. 48, ал. 2 ЗОП, които трябва да се представят при сключване на договора за обществена поръчка се издават от съответните компетентни органи и удостоверяват, че изпълнителят:

 1. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран; (изискването се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган).
 2. не е обявен в несъстоятелност;
 3. не е в производство по ликвидация;
 4. не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 5. няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

За издаване на съответните документи, изпълнителят подава до съответните органи молби. Такива документи са например:

 1. свидетелства за съдимост на физическите лица и на членовете на управителните органи на юридическите лица –изпълнители, които се издават от "Бюро за съдимост" към Районния съд по местораждане на молителя;
 2. удостоверение от търговско отделение на окръжния съд, че изпълнителят не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
 3. удостоверение от фирмено отделение на окръжния съд по седалището на дружеството – изпълнител, че то не се намира в производство по ликвидация. Когато изпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, посочени по-горе в държавата, в която е установен и да представи еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
 4. Удостоверение по чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс за липса на парични задължения на изпълнителя към държавата или към община установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – от данъчното подразделение на ТДД по седалището на дружеството.

Страните по договор за малка обществена поръчка не могат да го променят или допълват. Възложителят може да прекрати договор за малка обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за малка обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив