Годишно финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и...

МФ

Държавен вестник брой: 65

Година: 2005

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 09.08.2005

Годишно финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)

Комисията на Европейските общности, наричана по-нататък "Комисията", действаща за и от името на Европейската общност, наричана по-нататък "Общността", от една страна, и Република България, от друга страна, наричани заедно "страни по договора", Като се има предвид, че:
(1) Специална присъединителна програма за развитие в областта на земеделието и селските райони (наричана по-нататък "САПАРД") е създадена съгласно Регламент на Съвета (ЕК) № 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на Общността за предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период1 , включително последните му изменения съгласно Регламент (ЕК) № 696/20032;
(2) Планът, представен от Република България, е одобрен като Програма за развитие на земеделието и селските райони с решение на Комисията съгласно член 4 (5) от Регламент (EК) № 1268/1999 на 20 октомври 2000 г. Програмата е (последно) изменена с решение от 27 май 2003 г.;
(3) Многогодишното финансово споразумение между Комисията от името на Европейската общност и Република България, включително последните му изменения съгласно Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Комисията от името на Общността и Република България (наричано по-нататък МФС), е подписано на 20 април 2001 г. и съгласно член 2 от него финансовата помощ от Общността ще бъде представена в годишни финансови споразумения;
(4) Необходимо е да се посочи размерът на поетото финансово задължение от Общността за 2003 г. във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на земеделието и селските райони, както и всички последващи поправки (наричана за краткост "програмата"), в Република България и периода на валидност на това задължение. Освен това, за да се отразят разпоредбите на Регламент на Комисията (ЕК) № 2222/2002 от 7 юни 2000 г., определящи финансовите правила за прилагане на Регламент на Съвета (ЕК) № 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на Общността за предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период3 , включително последните му изменения съгласно Регламент (ЕК) № 188/20034 , е необходимо да се удължат сроковете на валидност на финансовите задължения, определени в Годишните финансови споразумения за 2000, 2001 и 2002 г. Поради тази причина е необходимо да се изменят респективно и разпоредбите в Многогодишното финансово споразумение, касаещи представянето на заявки за плащане от Комисията;
(5) Като общо правило процедурите за възлагане на обществени поръчки следва да се провеждат по начин, който гарантира прозрачност, недопускане на дискриминация и конфликти на интереси. По тази причина съответните правила в МФС следва да се изменят съобразно това;
(6) Открити са някои несъответствия по отношение на МФС, които се нуждаят от изясняване; се споразумяха за следното:

Член 1
Цел на споразумението

Това споразумение определя поетото финансово задължение от Общността за Република България за 2003 г. С него се правят промени в Многогодишното финансово споразумение, подписано на 18 декември 2000 г., включващо последните изменения в него, както и в Годишни финансови споразумения 2000, 2001 и 2002 г.

Член 2
Поето задължение

(Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г.) Финансовата помощ от Общността за 2003 г. се определя до размера на 56.519.598 €. Това задължение е валидно само за изпълнението на програмата с последните й изменения в съответствие с Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България.

Член 3
Период на поетото задължение

Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2006 г.

Член 4
Промяна в Годишно финансово споразумение 2000

Член 3 от Годишно финансово споразумение 2000, подписано между Комисията и Република България, се заменя със следното:
"Член 3
Период на поетото задължение
Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2004 г."

Член 5
Промяна в Годишно финансово споразумение 2001

Член 3 от Годишно финансово споразумение 2001, подписано между Комисията и Република България, се заменя със следното:
"Член 3
Период на поетото задължение
Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2005 г."

Член 6
Промяна в Годишно финансово споразумение 2002

Член 3 от Годишно финансово споразумение 2002, подписано между Комисията и Република България, се заменя със следното:
"Член 3
Период на поетото задължение
Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2006 г."

Член 7
Промени в Многогодишното финансово споразумение

Многогодишното финансово споразумение се променя, както следва:
1. В член 9 от секция А алинея 1 се заменя със следното: "Ал. 1. САПАРД Агенцията е длъжна да представя заявки за плащане на всяко тримесечие в съответствие с формуляр Г-1, включен в секция Г, които се подписват, заверяват и изпращат от Националния ръководител, от страна на Република България, до Комисията в рамките на един месец след изтичането на всяко тримесечие. Допълнителни заявки могат да бъдат подавани само ако съществува реален риск салдото по САПАРД евро сметката да бъде изчерпано, преди следващата тримесечна заявка да бъде обработена или ако съществува риск от намаляване на поетото задължение съгласно разпоредбите на съответното годишно финансово споразумение."
2. В член 11 от секция А текстът в алинея 7 "преди 30 септември" се заменя с "преди 30 септември".
3. В член 13 от секция А точка 1 (б) се заменя със следното: "б) предотврати и отстрани предполагаеми или реални случаи на измама и нередности."
4. В член 14 от секция А точка 2.6 се заменя със следното: "2.6. Правилата за възлагане на поръчки от публичните органи за извършване на услуги, строителство и доставки в Република България трябва да са прозрачни, да не водят до дискриминация и да не пораждат конфликти на интереси. Те трябва да са в съответствие с правилата, изложени в Ръководството на Комисията, озаглавено "Договори за услуги, доставки и строителство, сключени в общата рамка на сътрудничеството на Общността с трети страни". Отпада обаче предвиденото там изискване за предварително одобрение от Комисията. Извършените услуги и строителство, както и доставките трябва да имат произход от Общността или страните, посочени в точка 8 на секция Е."
5. В член 4 (2) от секция Б точка (и) се заменя със следното: "(и) общите разходи за даден проект, като разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, правни такси, разходи за технико-икономическа оценка и анализи за подготовка и/или изпълнение на проекта и разходи за придобиване на патенти и лицензи, пряко свързани със съответния проект, които надвишават 12 % от общата сума на допустими разходи по проекта, изключвайки тези общи разходи;".
6. В Анекса към секция Д последният параграф във всеки пример от А до Е включително се заменя със следното: "Ние проведохме нашия одит за времето от дата/месец/година до дата/месец/година. Доклад за нашите заключения и този сертификат са представени на една и съща дата. Този сертификат обхваща и САПАРД евро сметката."
7. Текстът в точка 5 от секция Е се заменя със следното: "Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на това споразумение и свързани договори като резултат от действие или пропуск на стопански субект6 , което е довело или би могло да доведе до ощетяване на общия бюджет на Европейските общности чрез неоправдан разход. Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано със:
(i) изпращането или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности;
(ii) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в подточка (i);
(iii) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално."
8. Текстът в точка 6 от секция Е се заменя със следното: "Административни мерки и наказания могат да бъдат наложени както на стопански субекти, където тяхната дейност може да доведе чрез неправилно прилагане на това споразумение или последващи договори до опит за или ощетяване на съфинансирането от Общността, така и на физически или юридически лица, които са въвлечени в извършването на нередност или от които се очаква да отговарят за избягването на нередности."

Член 8
Влизане в сила

Това споразумение влиза в сила от датата, на която страните по договора разменят уведомления за приключване на всички необходими формалности по сключването му.

Член 9
Подписване

Това споразумение се подписва на английски и на български език, като всеки от двата текста е автентичен. В случай на несъответствие между версиите, обаче, английският вариант следва да е водещ.

Сключено съответно в Брюксел и в София на двадесет и трети юли две хиляди и трета година.

За Комисията на
Европейските общности:
Франц Фишлер,
член на Комисията
За Република
България:
Милен Велчев,
министър на
финансите
Мехмед Дикме,
министър на
земеделието и горите

1OJ L 161, 26.VI.1999, p. 87 - 93. 2OJ L 99, 17.IV.2003, p. 24. 3OJ L 253, 7.X.2000, p. 5. 4OJ L 27, 1.II.2003, p. 14. 5SEC (1999) 1801/2. 6За целите на тази точка и точка 8 под "стопански субект" следва да се разбира всички физически или юридически лица или други институции съгласно националното законодателство (частни лица, фирми, обществени институции или органи на държавните и местните власти).

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив