Дарение на недвижим имот

 

Предмет на дарението може да бъде недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв имот. Недвижимите вещи по смисъла на закона са: земята, растенията, сградите и другите постройки или всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения, който го приема. Договорът се сключва между живи лица и действието му настъпва веднага за разлика от завещанието, което поражда своето действие едва след откриването му. По правило този договор е безвъзмезден. При даренията с тежест,  самата тежест не превръща договора във възмезден. Легалната дефиниция на договора се съдържа в чл. 225, ал. 1 от ЗЗД. Към договора за дарение е приложим  и текста на чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, според който договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.

Обещанието за дарение не произвежда действие, а дарението на бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

 

Страни по нотариалния акт за дарение на недвижим имот страните са дарител и надарен. Т.е. това са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие. Участвуващите в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява.

Дарителят е необходимо да бъде собственик на дарявания недвижим имот и да е дееспособен. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по Семейният кодекс.

Надареният може да бъде физическо или юридическо лице, или държавата. Ако надареният е недееспособно физическо лице той трябва да бъде представляван надлежно.

Дарението на недвижим имот може да се извърши чрез пълномощник на носителя на правото на собственост или на ограниченото вещно право. В пълномощното трябва да се изброят всички данни, индивидуализиращи предмета на сделката (недвижимият имот), които се посочват и в договора за прехвърлянето му и които са вписани в акта за собственост на продавача. Имотът трябва да бъде надлежно описан, да бъдат посочени границите му, неговите съседи и т. н. Това пълномощно е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Прокуристите, търговските пълномощници и управители на дружества с ограничена отговорност трябва да имат изрично пълномощно за дарение на недвижими имоти.

 

            Нотариално производство

 

Страните изповядват сделката пред нотариуса, в чийто район се намира недвижимият имот, предмет на дарението.

Вписванията, отбелязванията и заличаванията относно недвижими имоти се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът, ако имотите са няколко и са в районите на различни районни съдилища, нотариалният акт трябва да се впише в службите по вписвания на всеки един от тези райони.

Нотариалното производство започва с писмена молба на страните до нотариуса.

Лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в проекта, трябва да се явят лично пред нотариуса, който, преди да изготви акта, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица. Изготвянето на подлежащи на вписване нотариални актове става само в канцеларията на нотариуса в рамките на работното време.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени пред нотариуса:

а/ проект на нотариален акт за дарение на недвижим имот в 5 екземпляра (в случай, че нотариалният акт не се изготвя от самия нотариус);

б/ документи, удостоверяващи правото на собственост на дарителя:

-                           при дарение на наследствен имот - следва да се представи удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото му на собственост върху имота;

-                           при дарение на недвижим имот - съпружеска имуществена общност - следва да се представи препис от акта за сключен граждански брак;

-                           ако документът за собственост на праводателя не е бил вписан, нотариалният акт не се изготвя, докато този документ не бъде;

в/ пълномощно, ако някоя от страните се представлява от пълномощник, както и декларации от дарителя по чл. 264, ал. 1 от ДОПК в 2 екземпляра и декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (с нотариална заверка на подписите за годината, през която се осъществява сделката);

г/ удостоверение за данъчна оценка на имота - предмет на дарение, издадено от общината по местонахождението му:

д/ писмена декларация на дарителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски по чл. чл. 264, ал. 1 от ДОПК;

е/ скица на недвижимия имот (виза). След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, скиците - копия от кадастралната карта ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (чл. 49б от ЗКИР), а не от съответните технически служби на общината по местонахождението на имота;

ж/ декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието (съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗННД при извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят тази декларация пред нотариуса);

з/ вносна бележка за платен местен данък

и/ декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за надарения, който придобива недвижимия имот.

 

Изповядване на сделката пред нотариус:

 1. Нотариусът извършва проверка относно:

-                           имотът - предмет на дарението в неговия район на действие ли попада;

-                           самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица и дали волеизявленията, визирани в проекта за нотариален акт, са на явилите се пред него лица;

-                           има ли наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и не съществуват ли други законови пречки за изповядване на сделката (чл. 574 от ГПК)

-                           отговаря ли на нормативните изисквания проекта за нотариален акт, представен му от страните;

-                           дарителят ли е собственик на дарявания имот, както и налице ли са особените изисквания, които законите поставят за сключване на тези сделки;

2.  Нотариусът прочита на участващите в нотариалното производство съдържанието на проекта на нотариалния акт. Ако проектът бъде одобрен, актът се подписва от тях и от самия нотариус.

3. Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване. Преди вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт. Вписванията, отбелязванията и заличаванията относно недвижими имоти се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът.

4. Нотариусът предоставя препис от нотариалния акт на участващите в производството.

Ако нотариусът откаже да даде ход на производството, тогава следва отказът му да е мотивиран. Страните имат правото да обжалват отказа на нотариуса да извърши нотариалното действие с частна жалба пред Окръжния съд в едноседмичен срок от отказа по реда на чл. 577 от ГПК.

 

Дължими данъци и такси

 

·        Местен данък се заплаща при изповядването на сделката пред нотариуса в общината по местонахождението на дарявания недвижим имот (чл. 49 от ЗМДТ), а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Заплаща се в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Данъкът се определя въз основа на оценката на имуществото в левове към момента на дарението. Недвижимите имоти се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната (чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ).

При дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

- от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

- от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън горепосочените (чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ).

Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото (надареният). В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят. Има и лица, по закон са освободени от заплащането на този данък – чл.48 от ЗМДТ.

·        Нотариални такси: Таксите се определят като се взима за база по-високата оценка между данъчната оценка и базисната пазарна оценка на недвижимия имот. Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Размерът на таксата при дарение на недвижим имот се определя въз основа на таблицата по т. 8 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Нотариусът има право да поиска предварително част от дължимата такса.

·        Такса за вписване: отново определянето на таксата е върху по-високата оценка между данъчната оценка и базисната пазарна оценка на недвижимия имот ие в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Събира се от Агенцията по вписванията.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Manol Cholakov 01.09.2013 | 09:06
имам дарение от моите родители за недвижимо имущество Баща ми е починал а майка ми е жива .След развода съпругата ми имали дял от имата
Крмн Крмв 24.09.2013 | 09:01
Виолета Симеонова 06.10.2013 | 09:23
Родителите ми искат да ми дарят имот, но върху имота има наложена ипотека. Освен това имат задължения към данъчните в особено големи размери. Въпросът ми е - прехвърлят ли се данъчните задължения върху дареното лице или само ипотеката след извършване на дарението?
Ulia Nikowa 11.02.2014 | 10:01
Дарение между братя. Селска къща в община Аврен. област Варна. Дан.Оценка 6000лв , каква ще приблизително нотариалната такса?
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив