Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2004/2005

МЗ

Държавен вестник брой: 19

Година: 2004

Орган на издаване: МЗ

Дата на обнародване: 09.03.2004

1. УВОД

Стратегията на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за работа със страните "Услуги, съответстващи на новите нужди" (RC50/10), приета от Регионалния комитет на неговата 50-а сесия, отговаря на многократните искания на страните членки и на ръководните органи на Световната здравна организация фокусът да бъде поставен върху работата на страните с оглед да се обслужват специфичните им здравни нужди и да се увеличи ефективността на програмите за сътрудничество със страните. В този контекст този документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество (ДСС) между Европейското регионално бюро на СЗО и правителството на Република България за двугодишния период 2004 - 2005 г. Документът е разработен след поредица от последователни преговори, в които са участвали националните власти по здравеопазване и представители на СЗО на регионално и местно ниво по специфичните стратегически здравни нужди на Република България. Здравните приоритети на страната, така както са представени от здравните власти, са отправна точка на процеса, довел до този документ. Освен националните здравни приоритети Секретариатът на СЗО формулира приоритетите на СЗО за сътрудничество със съответната страна за двугодишния период 2004 - 2005 г., вземайки предвид глобалните приоритети на СЗО и насоките на политиката на СЗО, приноса на други партньори в страната, както и капацитета на СЗО. Тези приоритети за сътрудничество са отразени впоследствие в Европейските регионални приоритети на СЗО. Съвместните приоритети за сътрудничество бяха разгледани със здравните власти на съответната страна и беше постигнато съгласие по включването им в ДСС в три измерения на сътрудничество с Република България за всички приоритетни области. Тези три основни измерения на работа са:
- осигуряване на здравни услуги (техническа интервенция на място),
- развитие на инфраструктурата на здравната система (финансиране и създаване на ресурси), и
- здравна политика и други елементи на управление.
Очаква се този подход да подобри сътрудничеството и да помогне на Република България в по-доброто балансиране на различните функции, необходими за развитие на нейната здравна система и промоция на здравето. За да се подобри ефикасността на ДСС, бе предложено здравните власти на съответната страна да определят координатори ("фокал пойнт") за тези три измерения на ДСС. За всеки приоритет на сътрудничество, включен в ДСС, Секретариатът на СЗО е определил един или повече очаквани резултати, подкрепени от необходимите посоки на дейности, по които също е постигнато съгласие след преговори с партньорите в съответната страна. Всеки очакван резултат в страната е свързан с един от глобалните очаквани резултати, представени в Програмния бюджет на СЗО за периода 2004 - 2005 г. Очакваните резултати представляват първото ниво на заделяне на средства за Програмата на страната. Те са израз на онова, което Секретариатът на СЗО очаква да може да постигне в резултат на своите собствени действия. Незабавно ще бъде разработен подробен работен план по Програмата на страната (детайлизиране на дейностите), който ще бъде обсъден между членовете на Секретариата на СЗО, отговорящи за очакваните резултати, и техните партньори в страната. Този работен план обвързва всеки очакван резултат с необходимите детайли за продукти или услуги, бюджет, индикатори с базови и таргетни стойности, отговорен служител от СЗО, съответен координатор в страната, приносите от страна на наши партньори, жалони, дейности и график за изпълнението му. Ефективното изпълнение ще започне в началото на двугодишния период 2004 - 2005 г. Заделените средства от бюджета на СЗО в рамките на ДСС определят таван за ресурсите, които ще бъдат изразходвани на национално равнище, и идват от постоянния бюджет на СЗО и от други източници. Дейностите на СЗО, организирани по принцип като "междудържавни дейности", но които включват и Република България, са залегнали и в този самостоятелен бюджет за сътрудничество с Република България. С други думи, средствата, включени в това ДСС, са средства на Организацията, заделени за сътрудничеството на Регионалното бюро със страната, и действителното изпълнение на съответните работни планове по очакван резултат е единственият начин за освобождаване на тези средства. Съдържанието на работния план на Програмата на страната попада задължително в рамките на цялостните срокове и духа на това ДСС. Която и да е от страните обаче може да инициира поправки като резултат например от промени в здравната ситуация на страната, специфично възникнали нужди по време на двугодишния период, промени във възможностите на Регионалното бюро да приложи адекватно одобрените дейности или в светлината на увеличено финансиране. Прост механизъм, който да зачита духа на това ДСС и да е достатъчно маневрен, за да позволи ефикасна гъвкавост, се разработва и утвърждава, в случай че се наложи да бъдат направени някои поправки в условията на това споразумение и да бъде променено съдържанието на съответния работен план. Ето защо поместеното по-долу споразумение се смята за рамка, която може да бъде коригирана на основата на общо съгласие в писмен вид между Европейското регионално бюро на Световната здравна организация и Република България, и по-конкретно изисква се споразумение между двете страни за приемане или влизане в сила на всяка промяна в условията на ДСС. За промяна в работния план на Програмата на страната е необходимо споразумение между Секретариата на СЗО и координаторите в страната на ниво очакван резултат. Контрагентите от СЗО включват не само мениджъра по очаквания резултат в съответната област на действие, но и представителя на СЗО в страната и други лица по преценка. Трябва също да се отбележи, че споразумението създава основа, отворена към по-нататъшна разработка и приноси от други източници в допълнение към съществуващите приоритетни области и/или дейности, свързани със здравето, които не са били включени на този етап поради липса на налични средства. Европейското регионално бюро по-специално ще улеснява координацията с Главната квартира в Женева с цел да се максимализира ефективността от интервенциите на страната в духа на принципа "Една Световна здравна организация". И накрая напредъкът и актуализирането на бъдещите дейности извън България ще бъдат дискутирани по време на служебни пътувания и срещи и чрез кореспонденция през целия двугодишен период.

2. ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 2004 - 2005 г.

След споменатите по-горе преговори между Министерството на здравеопазването и Европейското регионално бюро на СЗО като приоритетни за сътрудничество се считат следните тематични области:
• Психично здраве
• Лекарствени средства
• Храна и хранене
• Безопасност на кръвта
• Тютюн
• Надзор на инфекциозните болести

Ако през двугодишния период се осигурят повече средства, те ще бъдат насочени към следните приоритети:
• Болнична реформа
• Здравна политика (с акцент върху намаляване на бедността)
• Репродуктивно здраве
• Надзор на инфекциозните болести
• Околна среда и здраве
• Въздействие върху рисковите фактори, формиращи начина на живот Приоритетите в подробности са следните:

Приоритет № 1: Психично здраве

Осигуряване на здравни услуги
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Подготовка на реформите в националната политика за психично здраве Даване на технически консултации и отчет по създаване на пилотна община за психично здраве, следвайки хармонизирания модел на страните от ЦИЕ Доклад за мониториране и оценка на националната политика за психично здраве в рамките на Пакта за стабилност
(Глобално очакван резултат:
2.5.2)
Три пилотни общини за психично здравни услуги, следващи хармонизирания модел на ЮИЕ Разработен и одобрен Закон за психично здраве

Средства: $15 000 (постоянен бюджет) и $ 80 000 (доброволно гръцко дарение за компонент две на Проекта Психично здраве в ЮИЕ - Югоизточна Европа, ще бъдат директно предоставени на страната) - отговарящо техническо звено в Европейското регионално бюро на СЗО (ЕРБ - СЗО): подготовка за бедствия и програма за отреагиране Техническо звено в Европейското регионално бюро на СЗО (ЕРБ - СЗО), имащо отношение по тази област: психично здраве; стратегическа подкрепа за страните

Приоритет № 2: Лекарствени средства

Осигуряване на здравни услуги
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Национална политика за прилаганите лекарства, по-специално за подходяща употреба на лекарствата и подбор на лекарствата за реимбурсиране Пакет по обучение и изграждане на умения за оценка на лекарствата по Позитивния списък чрез използване оценка за клиничната и ценовата ефективност, и насоки за развитие Доклад за напредъка в изпълнението на политиката и националните подходи при реимбурсирането и употребата на лекарства
(Глобално очакван от СЗО резултат: 5.1.3) Технически доклади относно приспособяване към механизмите за ценообразуване и реимбурсиране

Средства: $ 15 000 (редовен бюджет) - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: здравни технологии и лекарствени средства

Приоритет № 3: Храни и хранене

Предоставяне на здравна услуга
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и производство на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Изпълнение на плана за действие "Храни и хранене" Оценка на напредъка при изпълнението на националния план за действие "Храни и хранене", включително участие в мрежа за данни относно храните "DAPHNE"
(Глобално очакван от СЗО резултат: 4.2.3)
Очакван резултат:
Подобряване системата за контрол на храните; надзор на болести, причинени от храните, укрепване програмите за мониторинг на опасни храни
Доклад за оценка с препоръки по реформиране и рационализиране на националната система за контрол на храните Пакет по обучение и ръководство за инспектори по храните и надзор на болести, причинени от храни и мониторинг на опасни храни Преглед на основния Закон за храните
(Глобално очакван от СЗО резултат: 4.4.1)

Средства: $ 15 000 (редовен бюджет) и $ 20 000 (Проект на СЗО за безопасност на храните за Югоизточна Европа, финансиран от доброволно дарение от Гърция, което ще бъде предоставено директно на страната) - отговорящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: хранене и безопасност на храните Техническо звено в ЕРБ - СЗО, имащо отношение в тази област: програма за стратегическа подкрепа на страните

Приоритет № 4: Безопасност на кръвта

Предоставяне на здравна услуга
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Изпълнение на националната политика по безопасност на кръвта Създаване на звено за хематологичен контрол Обучение на персонал по безопасност на кръвопреливането (BTS) за изпълнение на стандартни опeрационни процедури (SOP)
(Глобално очакван от СЗО резултат: 5.3.3) Обучение по комуникация и поведения за осигуряване на безопасно и безплатно кръводаряване

Средства: $ 15 000 (редовен бюджет) - отговарящо техническо звено в EРБ - СЗО: качество на здравните системи

Приоритет № 5: Контрол върху тютюна

Предоставяне на здравна услуга
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Укрепване на обществената и професионалната подкрепа за политика на всестранен контрол върху тютюна и законодателство в страната, повишено изискване и социално одобрение за тяхното приемане и прилагане

(Глобално очакван от СЗО резултат 2.2.5)

Очакван резултат: Ратифициране и стартиране на началната фаза по прилагането на Рамковата конвенция за контрол върху тютюна (РККТ)

(Глобално очакван от СЗО резултат 2.2.7)

Доклад за оценка на напредъка в развитието и укрепването на коалицията на националните неправителствени организации за контрол върху тютюна

Информационни кампании и учебни програми в работата по изпълнението

Повишена осведоменост, произтичаща от ратификацията на РККТ и началото на нейното изпълнение

Актуализация на националното законодателство с цел подпомагане ратификацията на РККТ

Средства: $ 20 000 (редовен бюджет) - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: Европа - свободна от тютюнев дим

Приоритет № 6:
Надзор на инфекциозните болести

Предоставяне на здравна услуга
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и производство на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Подобряване надзора и реагирането на заплахите от инфекциозни болести

Подобряване оповестяването на инфекциозни болести, както и механизми за ранно предупреждение за взривове на болести

(Глобално очакван от СЗО резултат: 1.1.4)

Компютъризирана мрежа за надзор на инфекциозни болести, създадена и функционираща Пакет по обучение за регионални служители по интервенционна епидемиология

Пакет по обучение и ръководство за географска информационна система (GIS), отнасящи се до персонала на централно ниво

Политически документи за създаващите здравна политика относно използването на географска информационна система като мощен инструмент за планиране в областта на контрола на инфекциозните болести

Средства: $ 20 000 (доброволно дарение от Гърция, което ще бъде предоставено директно на страната) - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: подготовка за бедствия и отреагиране Техническо звено в ЕРБ - СЗО, имащо отношение в тази област: надзор на инфекциозните болести; стратегическа подкрепа на страните

Приоритет № 7: Оперативна подкрепа за изпълнението на ДСС и непредвидени дейности

Очакван резултат: Подобряване координацията
и мониторинга на изпълнението на ДСС,
помощ в развиването на съгласуваност
в международното сътрудничество,
подобряване функционирането
на офиса в страната и реагиране при
непредвидени искания от страната
(Глобално очакван от СЗО резултат: 7.2.1)

Средства: $ 6000 (редовен бюджет) - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: програма за подкрепа при управлението на дейностите в страната

Резюме на интервенциите по категории

А. Осигуряване на здравни услуги ("Техническа интервенция на място")

• Технически консултации и доклад за създаването на пилотна община за психично здраве, следвайки хармоничния модел на страните от ЦИЕ
• Три пилотни общини за психичноздравни услуги, следващи хармонизирания модел на ЮИЕ
• Доклад за оценка и препоръки по реформиране и рационализиране на националната системата за контрол на храните
• Разработване на ръководство за инспектори по храните
• Създаване на звено за хематологичен контрол
• Компютъризирана мрежа за надзор на инфекциозните болести, създадена и функционираща

Б. Развитие на инфраструктурата на здравната система (финансиране и създаване на ресурси)

• Пакет за обучение и създаване на умения по оценка на лекарствата и по Позитивния списък, ползвайки клинична и ценова ефективна оценка и насоки за развитие
• Технически доклади за нагаждане към механизмите на ценообразуване и реимбурсиране
• Пакет за обучение и ръководство за инспектори по храните по надзор на болести, причинени от храни, и мониторинг на опасни храни
• Обучение на персонала от BTS (служба по кръвопреливане) за прилагането на SOP (стандартни работни процедури). Обучение по комуникация и поведения за осигуряване на безопасно и безплатно кръводаряване
• Пакет обучение за регионални служители по интервенционна епидемиология
• Пакет по обучение и ръководство за географска информационна система (GIS), отнасящи се до персонала на централно ниво

В. Здравна политика и други управленски елементи

• Доклад за мониторинга и оценката на националната политика по психично здраве в рамките на Пакта за стабилност
• Закон за психично здраве, разработен и одобрен
• Доклад за напредъка в приложението на политиката и националните подходи в реимбурсирането и употребата на лекарства
• Оценка на напредъка при изпълнението на националния план за действие "Храни и хранене", включително участие в мрежа за данни относно храните "DAPHNE"
• Преглед на основния Закон за храните
• Политически документи за създаващите здравна политика относно използването на географска информационна система като мощен инструмент за планиране в областта на контрола на инфекциозните болести
• Доклад за оценка на напредъка в развитието и укрепването на коалицията на националните неправителствени организации за контрол върху тютюна
• Информационни кампании и учебни програми в работата по изпълнението
• Повишена осведоменост, произтичаща от ратификацията на РККТ и началото на нейното изпълнение
• Актуализация на националното законодателство с цел подпомагане ратификацията на РККТ Цялостната работа в националната здравна политика и измеренията на здравната система ще се координират от служител в Стратегическия деск с подкрепата на звеното Политика и системи на страните в ЕРБ - СЗО, ако се наложи.
Очакван
общ бюджет
Бюджет на СЗО
за страната
$ 86 000 (редовен бюджет)
$ 120 000 (други източници)
Общо: $ 206 000

В случай че се осигурят допълнителни източници на средства, ще бъдат представени следните очаквани резултати:

Реформи в болничната помощ

Осигуряване на здравни услуги ("техническа интервенция на място") Развитие на инфраструктурата на здравната система ("финансиране и създаване на ресурси") Здравна политика и други елементи на управлението
Очакван резултат: Преструктуриране на пилотна общинска болница с цел подобряване качеството, ценова ефективност и равен достъп до болнична помощ

(Глобално очакван от СЗО резултат: 6.4.5)

Методологични препоръки за преструктуриране на общински болници

Методология за преструктуририране на пилотни общински болници, изпробвана в 2 - 3 региона

Оценка на напредъка в промените в законовите и финансовите стимули за преструктуране на болници Отчетени и подобрени национална стратегия и оперативен план за преструктуриране на болниците

Средства: $ 30 000 - отговорящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: болници

Здравна политика
(с акцент върху намаляване на бедността)

Осигуряване на здравни услуги
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Здравни услуги, имащи възможност да развиват достъп за бедните

(Глобално очакван от СЗО резултат: 6.4.2)

Очакван резултат: Оценка на страната, описваща националния опит и как да се заемем с предизвикателствата при разработване на стратегии за намаляване на бедността и постигане на целите за развитие на хилядолетието

(Глобално очакван от СЗО резултат 4.1.4)

Пакет обучение за изграждане умения за услуги на бедните Политика на укрепване включването на общината

Преглед на националните политики и разработване на препоръки за засилване приобщаването на общината в работата по "бедност и здраве"

Средства: $ 20 000 - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: здравна политика и равенство Техническо звено, имащо отношение: инвестиция за здраве и развитие

Репродуктивно здраве

Осигуряване на здравни услуги ("техническа интервенция на място") Развитие на инфраструктурата на здравната система ("финансиране и създаване на ресурси") Здравна политика и други елементи на управлението
Очакван резултат: Подобряване на репродуктивното здраве на младите хора, намаляване броя на нежеланите бременности

(Глобално очакван от СЗО резултат: 3.2.2)

Доклад за подобренията в качеството на репродуктивните здравни услуги Оценка на напредъка в развитието на Националната програма за репродуктивно здраве за младите хора

Средства: $ 20 000 (редовен бюджет) - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: репродуктивно здраве и проучване

Околна среда и здраве

Осигуряване на здравни услуги
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Политики на здравословна околна среда

(Глобално очакван от СЗО резултат: 4.3.1)

Пакет за изграждане на умения МЗ Доклад за напредъка в политиката за засилване капацитета на МЗ

Средства: $ 20 000 - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: здраве и качество на градската околна среда

Въздействие върху рисковите фактори, формиращи начина на живот

Осигуряване на здравни услуги
("техническа интервенция на място")
Развитие на инфраструктурата на здравната система
("финансиране и създаване на ресурси")
Здравна политика и
други елементи на управлението
Очакван резултат: Характерни за страната официални изявления, ръководства или стандарти по промоция на одобрени здравни политики

(Глобално очакван от СЗО резултат 2.3.2)

Разработване на цялостни политики за промоция на здравето и стратегии, улеснени чрез участие в Европейския комитет за здравна промоция и развитие

(Глобално очакван от СЗО резултат 2.3.2)

Средства: $ 15 000 - отговарящо техническо звено в ЕРБ - СЗО: инвестиции за здраве и развитие Както се пояснява по-горе, СЗО ще продължи да подкрепя изложените приоритетни области с допълнителни финансови източници, когато те са възможни. Такава информация ще бъде представена като приложение към това споразумение и ще бъде допълвана постоянно през двугодишния период за отразяване на индикативните суми за такава допълнителна подкрепа.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЗО И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Задължения на СЗО

СЗО приема да осигури при наличие на средства и в съответствие със своите правила и разпоредби изложените по-горе дейности/принос по Програмата. Отделни споразумения ще бъдат сключвани за всяка субсидия за разходи на местно равнище или директни вноски за финансово сътрудничество в хода на изпълнението им.

2. Задължения на правителството

Правителството ще осигури всички разходи за персонала, материали, доставки, оборудване и местни разноски, необходими за техническото сътрудничество. Правителството ще бъде насърчавано да осигурява средства за изложените дейности чрез фондонабиране. СЗО може да подпомага този процес.
За Министерството
на здравеопазването
на Република
България:
Славчо Богоев,
министър на
здравеопазването

За Европейското
регионално бюро на
Световната здравна
организация:
Марк Данзон,
регионален
директор

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив