Договор за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта

МЗ

Държавен вестник брой: 94

Година: 2006

Орган на издаване: МЗ

Дата на обнародване: 27.11.2006

Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенният военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, наричани по-долу "страните", въз основа на дипломатическите отношения, установени между двете страни през ноември 1994 г., ръководени от намерението да развиват и разширяват приятелските отношения между двете страни, желаейки да улеснят хуманитарната помощ, която Суверенният военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта предоставя на лечебни заведения за болнична помощ в Република България в полза на болните и нуждаещите се в България, и след като Суверенният военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в качеството му на международно юридическо лице насърчи изпращането на различни помощи на лечебните заведения за болнична помощ в България със съгласието на Министерството на здравеопазването, се договориха за следното:

Член 1

Суверенният военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта насърчава различните форми на сътрудничество и оказва подкрепа в зависимост от своите възможности и средства на лечебните заведения за болнична помощ в Република България чрез изпpащането на помощи, и по-специално на оборудване, лекарства и други материали, за да могат съответните лечебни заведения за болнична помощ да предоставят необходимите грижи на пациентите, включително и помощ за евакуираните и/или за бегълците в случай на природни бедствия.

Член 2

Суверенният военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта изпраща периодически на Министерството на здравеопазването чрез посолството си списък на материалите, които желае да дари на лечебните заведения за болнична помощ в България.
Министерството на здравеопазването в съответствие със своите приоритетни програми може да поиска евентуално съдействие от Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в областите, в които той има технически и специфичен опит.
Двете страни поддържат постоянни контакти с цел постигането на максимална резултатност при изпълнение на дейностите по този договор.

Член 3

С цел улесняване изпълнението на договора българската страна ще освобождава от митни сборове, данъци и всички видове такси или други подобни вземания (включително данък добавена стойност) вноса на хуманитарна помощ.

Член 4

Министерството на здравеопазването и крайните получатели на даренията и хуманитарната помощ нямат финансови ангажименти, свързани с доставките.
Министерството на здравеопазването съдейства на Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта при изпълнението на дейностите по договора и потвърждава пред митническите органи вноса по тези дейности.

Член 5

Посланикът на Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта съгласува с Министерството на здравеопазването на Република България даренията с цел одобряването им и разрешаването на вноса им в страната.
Министерството на здравеопазването съдейства за получаването на необходимите разрешения.

Член 6

Този договор подлежи на ратификация от Народното събрание на Република България и влиза в сила от датата на последното писмено уведомление, с което страните се уведомяват взаимно по дипломатически път, че са изпълнени всички изисквания, предвидени в националното им законодателство за влизане в сила на международни договори.
Договорът може да бъде изменян при взаимно съгласие между двете страни. Измененията се оформят в отделни протоколи, които са неотменна част от този договор и влизат в сила при условията на параграф 1 на този член.

Член 7

Този договор е в сила за неопределено време. Той може да бъде прекратен от всяка от страните чрез писмено предизвестие по дипломатически път. Действието на договора се прекратява след изтичането на шест месеца от датата, на която предизвестието е получено.

Подписан в София на 14 март 2006 г. в два оригинални екземпляра на български и английски език, всеки от които има еднаква сила. В случай на разногласие при тълкуването английският текст има предимство.

За Министерството на здравеопазването
на Република България:
проф. Радослав Гайдарски,
министър

За Суверенния военен благотворителен орден
на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта:
Албрехт Фрайер фон Бьозелагер,
Велик хоспиталиер на ордена

Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив