Договор за сътрудничество между Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република България и Регионалната агенция по труда на регион Ломбардия на Република Италия

АЗ

Държавен вестник брой: 34

Година: 2004

Орган на издаване: АЗ

Дата на обнародване: 28.04.2004

Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република България и Регионалната агенция по труда на регион Ломбардия на Република Италия, наричани по-нататък "договарящи страни", ръководени от взаимния интерес да се изградят приятелски връзки и да се задълбочи познанството между двата народа, имащи общата цел да се развият взаимоотношенията и да се поощрява развитието на различни форми на сътрудничество, преди всичко в областта на професионалната подготовка и заетостта, съобразявайки се с принципите и законите на съответните страни, както и с нормите, които определят международните връзки, водени от новата насоченост на Европейския съюз в областта на имиграцията и вземайки под внимание бъдещото влизане на Република България в Европейския съюз, имайки предвид, че Регион Ломбардия заедно с Регионалната агенция по труда на Ломбардия разработва Програмата "Географско движение на работната сила", представляваща специфични проекти, одобрени от Регионалния съвет, и че в тази програма са предвидени експериментални действия, отнасящи се до професии, които са от голям интерес за пазара на труда на Ломбардия, като тази на медицинските сестри, взимайки под внимание, че между горепосочените проекти са "Сравнителен анализ на определящите процедури относно професии, критични за Ломбардия", който предвижда да се осъществят експерименти, полезни за определяне процедурата за признаването на дипломите и влизането на трудовия пазар на медицински сестри на граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз и "WORLD-JOB: Регионална програма за движение на работна сила извън съюза и сътрудничество за развитие", която предвижда дейности за поддържане на определящите процедури за подготовка на граждани на тези държави и за подпомагане адаптацията на работниците в обсега на едно управление, помагащо и контролиращо миграционните потоци, с крайна цел пълна трудова, социална и гражданска интеграция, при спазване на социалната съвместимост на съответната територия, се договориха за следното:

Член 1
Общи положения

(1) Договарящите страни си сътрудничат за реализацията на програма за географско движение на работната сила, в частност отнасяща се до професията на медицинските сестри.
(2) Договарящите страни осъществяват необходимите действия за улесняване постигането на равновесие между търсене и предлагане на работа с цел трудово и социално интегриране на мигрантите от България в съответствие с изискванията на пазара на труда на регион Ломбардия и съобразно всеки конкретен случай.
(3) Експерименталният проект да обхване около петдесет медицински сестри - граждани на Република България, с цел реализацията на един повторяем модел, който да осигури на желаещите да работят в Република Италия една определена и ясна процедура, а на приемащите ги здравни структури запознаване с механизма за извършване на ефикасна селекция на кандидатите.
(4) Договарящите страни определят техническите решения и проектни намеси, които могат да гарантират както пътя за усъвършенстване на кадри, полезни при завръщането им в Република България, така и пътищата за устойчива трудова адаптация на ломбардския пазар на работна сила.

Член 2
Задължения на италианската страна

(1) Да определя местната необходимост от медицински сестри в съответствие с италианските нормативи и съвместно със Здравния отдел на региона на Ломбардия и да предоставя техническо съдействие за определяне на пътя за подготовката и за наблюдение на експеримента.
(2) Да осъществи дейностите по проверка на професионализма и селекцията, където се изисква, с участието на включените в програмата италиански здравни структури.
(3) Да наблюдава запитванията за признаване на документите за образование на българските медицински сестри и последващите изисквания за разрешение за работа в Република Италия, които ще бъдат издавани от компетентните министерства.
(4) Да информира италианските здравни структури, които желаят да се присъединят към инициативата, че наемането на работници води до задължението:
 • да предложат трудов договор с продължителност 24 месеца;
  • координирайки се с другите заинтересовани субекти и в резултат на действията, предприети от регион Ломбардия, да определя решаването на жилищния проблем на работника за целия период на действие на трудовия договор.
   (5) Да включи местните ломбардски институции и частната социална мрежа, задействана от агенцията, за да се гарантира поддръжката, необходима за положителния резултат от експеримента и за пълната трудова, социална и културна интеграция на българските граждани.
   (6) Да координира дейностите на територията на регион Ломбардия и да информира за това сътрудничество компетентните служби, които под различна форма са част от процедурите по влизането на граждани от държави, които не са членки на Европейския съюз.
   (7) Да улеснява уреждането на административните въпроси, свързани със стартирането на инициативата.
   (8) Да извършва наблюдение и да разпространява методиките и постигнатите резултати.

   Член 3
   Задължения на българската страна

   (1) Да разпространява инициативата, да улеснява селекцията на тези кандидати, които са дипломирани професионални медицински сестри и желаят да се присъединят към експеримента.
   (2) Да сътрудничи с Регионалната агенция по труда на регион Ломбардия при уточняване на учебните планове и организацията на професионална подготовка на българските медицински сестри.
   (3) Да уведоми участниците в инициативата, че по време на пребиваването им в Република Италия са длъжни:
  • да спазват изискванията за дисциплина, санитарно-хигиенните норми, нормите за безопасност и здравеопазване на работното място, както и всички останали разпоредби, изисквани от италианското законодателство;
  • да участват активно в инициативите, предвиждани от Програмата "Географско движение на работната сила" във връзка с дейностите по социалната им интеграция, наблюдение и проверка. (4) Да улеснява уреждането на административните въпроси, свързани със стартирането на инициативата.
   (5) Да извършва наблюдение и да разпространява методиките и постигнатите резултати.

   Член 4
   Заключителни разпоредби

   (1) Този договор влиза в сила от датата на подписването му.
   (2) Договорът се сключва за срок една година. Действието му се подновява за нов период от една година, ако след проверка на изпълнението на договореностите и най-късно един месец преди изтичане на срока договарящите страни писмено взаимно се уведомят за намерението си да продължат действието на договора.
   (3) При необходимост и по взаимно съгласие договорът може да се допълва и/или изменя с протоколи или допълнителни споразумения, подписани от договарящите страни.

   Подписан в гр. Милано на 2 април 2004 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български и италиански език, като и двата текста имат еднаква правна сила.

   За Агенцията
   по заетостта към
   министъра на труда
   и социалната политика на
   Република България:
   Сотир Ушев,
   изпълнителен директор

   За Регионалната
   агенция по труда
   на регион Ломбардия
   на Република Италия:
   Масимо Джупони,
   директор

 • Предложи
  корпоративна публикация
  Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
  SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
  Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
  Резултати | Архив