Договор за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)

МРРБ

Държавен вестник брой: 83

Година: 2003

Орган на издаване: МРРБ

Дата на обнародване: 26.02.2004

Договорът е сключен между правителството на Република България чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес: ул. Кирил и Методий 17 - 19, 1202 София, България, представлявано от Евгений Бакърджиев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, и чрез Министерството на околната среда и водите с адрес: ул. Уилям Гладстон 67, 1000 София, България, представлявано от Евдокия Манева, министър на околната среда и водите, оттук нататък наричано "заемополучател", от една страна, и Европейска инвестиционна банка с централен офис на бул. Конрад Аденауер 100, Люксембург - Кирхберг, Велико херцогство Люксембург, представлявана от Константин Андреопулос, заместник генерален съветник, и от Гуидо Брух, началник-отдел, оттук нататък наричана "банката", от друга страна, Тъй като:
1. Съветът на Европейския съюз утвърди план за действие за оказване на помощ на България от страна на Европейската общност в подкрепа на усилията й за извършване на политически и икономически реформи;
2. Съветът на управителите на Европейската инвестиционна банка се съобрази с това решение и на 9 юни 1997 г. одобри отпускането на нови заеми за инвестиционни проекти в България;
3. Рамковото споразумение (оттук нататък наричано "Рамково споразумение"), засягащо това финансово сътрудничество, беше подписано между банката и България на 14 юли 1997 г. и се прилага за този Финансов договор;
4. заемополучателят (представляван при изпълнението на договора от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите) при осъществяване на своята стратегия за присъединяване към Европейския съюз и тъй като околната среда представлява един от неговите приоритети, предлага да се реализира проект (оттук нататък наричан "проектът"), целящ пречистването на отпадъчните води за градовете Стара Загора, Хасково и Димитровград, както е описано по-подробно в техническите спецификации, Схема А на този договор (оттук нататък наричани "техническо описание");
5. предвижданите общи разходи за проекта са 57 милиона евро, включително непредвидени, но изключвайки мита и данъци;
6. разходите по проекта ще бъдат финансирани, както следва: собствени средства на заемополучателя и безвъзмездна помощ от страна на Европейския съюз - 29 000 000 евро; заем от банката - 28 000 000 евро; общо - 57 000 000 евро;
7. заемополучателят е поискал от Европейския съюз отпускане на безвъзмездна помощ за проекта по линия на програма ISPA в размер 26 150 000 евро;
8. за да бъде завършено необходимото финансиране, заемополучателят е поискал от банката заем в размер 28 милиона евро;
9. по силата на член 3 от Рамковото споразумение заемополучателят се съгласява, че лихвите и всички останали плащания, дължими на банката и произтичащи от дейностите, предвидени в това Рамково споразумение, както и активите и приходите на банката, свързани с тези дейности, трябва да бъдат освободени от данъци; никаква дейност на банката на територията на заемополучателя във връзка с каквито и да било въпроси, покрити от Рамковото споразумение, може сама по себе си да подлага банката или нейните активи на данъчно облагане освен общо приложимите косвени облагания;
10. по силата на член 4 от Рамковото споразумение, заемополучателят приема, че по време на изпълнението на каквато и да е финансова операция, сключена съгласно Рамковото споразумение, заемодателят трябва:
(а) да осигури: - получателите да могат да обменят в каквато и да е било конвертируема валута според преобладаващия пазарен курс на съответната дата сумите в националната валута на заемополучателя, необходими за своевременното изплащане на всички суми, дължими на банката, свързани със заеми и гаранции във връзка с какъвто и да било проект; - подобни средства да бъдат свободно, незабавно и ефективно прехвърляеми;
(б) да осигури: - банката да може да обменя в каквато и да е конвертируема валута според преобладаващите пазарни курсове сумите в националната валута на заемополучателя, получени от банката чрез плащания, произтичащи от заеми и гаранции или каквито и да било други дейности, и банката да може свободно, незабавно и ефективно да прехвърля така обменените средства, или по усмотрение на банката, - банката да може свободно да се разпорежда с тези средства на територията на заемополучателя;
11. банката, като отчита, че финансирането на проекта е в рамките на нейните функции и предвид посочените обстоятелства, реши да удовлетвори искането на заемополучателя;
12. г-н Бакърджиев и г-жа Манева са съответно упълномощени според разпоредбите на приложение 1 да изпълняват този договор от името на заемополучателя;
13. еврото е обща валута на страните - членки на Европейския съюз, участващи в третия етап на Европейския икономически и монетарен съюз (ЕМС); 14. Наредба на Съвета на Европа № 1103/97 от 17 юни 1997 г. и Наредба № 974/98 от 3 май 1997 г. прилагат определени дейности, свързани с въвеждането на еврото;
15. отнасянията, направени тук към "Членове", "Изложения", "Параграфи", "Алинеи", "Точки" и "Приложения", представляват референции съответно към членовете, изложенията, параграфите, алинеите, точките, схемите и приложенията към договора, следователно беше постигнато споразумение, както следва:

Член 1
Отпускане на средствата

1.01. Размер на кредита Чрез този договор банката отпуска в полза на заемополучателя и заемополучателят приема кредит (оттук нататък наричан "кредит") на стойност, еквивалентна на 28 000 000 евро, който да бъде използван изключително за финансиране на част от разходите по проекта.
1.02. Процедури за отпускане на средствата
А. Кредитът ще бъде отпускан на заемополучателя в максимум 6 транша (оттук нататък наричани "траншове", а всеки от тях - "транш"). Всеки транш ще бъде на стойност, еквивалентна на най-малко 2 милиона евро (с изключение на последния транш) и на стойност не повече от равностойността на 10 милиона евро.
Б. Отпускането на всеки транш ще се прави след писмено нареждане (оттук нататък наричано "нареждане") от страна на заемополучателя, което изпълнява условията на параграф 1.04. Всяко нареждане трябва да:
(а) посочва размера на транша;
(б) посочва валутата, в която заемополучателят иска да бъде отпуснат траншът, която е валутата, посочена в параграф 1.03;
(в) посочва приложимия лихвен процент, ако има такъв, и който е предварително и необвързващо указан от банката на заемополучателя;
(г) посочва предпочитаната дата за отпускане, имайки предвид, че банката може да отпусне транша в срок до 4 календарни месеца от датата на нареждането; и
(д) да бъде придружено от съответните доказателства, изисквани по силата на алинея 1.04 В. Нареждане не може да бъде отправяно по-късно от 30 юни 2006 г. По силата на разпоредбите на алинея 1.02 всяко нареждане е неотменимо.
В. Между 10 и 15 дни преди датата на отпускане на транша банката трябва, ако нареждането съответства на алинея 1.02 Б и ако придружаващата документация по силата на алинея 1.02 Б, точка (д) е приемлива за банката, да изпрати на заемополучателя известие (оттук нататък наричано "известие за отпускане"), което трябва:
(а) да потвърждава размера и валутата на транша, посочени в нареждането;
(б) да посочва лихвения процент, приложим за транша по силата на параграф 3.01; и
(в) да посочва датата на отпускане на транша.
Ако един или повече от елементите, посочени в известието за отпускане, е различен от съответния елемент от нареждането, заемополучателят може в рамките на три работни дни за Люксембург след получаването на известието за отпускане да отмени нареждането чрез известие до банката и следователно нареждането и известието за отпускане по този начин се обезсилват.
Г. Отпускането на средствата ще се извършва с превод по банковата сметка на името и на сметката на заемополучателя, която той посочи на банката, не по-късно от 8 дни преди датата на отпускане.
1.03. Валутата на отпусканите средства Ако разполага с наличност, банката трябва да отпусне всеки транш във валутата, за която заемополучателят е изразил предпочитание. Валутата на отпускане може да бъде евро, валутата на една от страните - членки на банката, които не участват в третия етап на ЕМС, или всяка друга валута, която е широко търгувана на основните валутни пазари. За изчисляване на сумите, които ще бъдат отпускани в други валути освен евро, банката ще използва референтните валутни курсове, публикувани от Централната европейска банка във Франкфурт, а в случай че това е невъзможно - според валутните курсове на всеки друг финансов пазар, избран от банката, на посочен от банката ден в рамките на 15 дни преди датата на отпускане.
1.04. Условия за отпускане на средствата
А. Отпускането на първия транш по силата на параграф 1.02 е подчинено на удовлетворителното за банката изпълнение на следните условия, а именно, че преди датата на нареждането:
(а) юридически съветник на заемополучателя трябва да е дал своето становище относно надлежното изпълнение на договора от заемополучателя и относно съответната документация във форма и със съдържание, приемливо за банката;
(б) всички необходими контролни съгласувания (ако има такива) са били осигурени, за да позволят на заемополучателя да получи средствата и да може да изплати заема (както е дефинирано в параграф 2.01), както и да изплати лихвите и всички дължими суми; подобни съгласувания трябва да се простират върху откриването и обслужването на сметките, които заемополучателят посочва на банката за отпускане на кредита;
(в) банката да е получила доказателства за пълномощията на лицето или лицата, които са оправомощени да подписват нарежданията и заверените спесимени на подписите на това лице или тези лица;
(г) звеното за изпълнение и наблюдение на проекта (PIMU), описано в параграф 6.10, трябва да е вече създадено, за да окаже удовлетворителна за банката помощ при изпълнението на проекта, и
(д) чуждестранен консултант, приемлив за банката, трябва да бъде назначен в съответствие с параграф 6.10, за да окаже помощ на Звеното за изпълнение и наблюдение на проекта. Ако бъде отправено нареждане за отпускане на първия транш преди получаването от страна на банката на удовлетворителни доказателства, че тези условия са били изпълнени, подробно нареждане ще се счита за получено от банката на датата, когато тези условия бъдат изпълнени.
Б. Отпускането на всеки транш след първия е подчинено на получаването от банката на или преди датата на съответното нареждане на доказателствата, посочени в алинея 1.04 В. Освен това във всички случаи средствата ще се отпускат само при условие, че банката получава задоволителна информация, че заемополучателят продължава да разполага с достатъчно други средства, за да изпълни финансовия план, описан в шесто изложение.
В. В рамките на 90 дни от отпускането на който и да било транш заемополучателят трябва да представи удовлетворителни за банката доказателства, че всяка сума е била надлежно изразходвана от заемополучателя за проекта по перата, които се финансират от банката в съответствие с техническото описание (освободени от мита и данъци, платими в България), на обща стойност, равна на всички предишни траншове, с изключение на последния, без 3 000 000 евро. Отпускането на последния транш е подчинено на още едно условие, а именно, че всички преди отпуснати траншове трябва да са покрили разходите по перата, описани в предишното изречение на алинея 1.04В (или да са получени задоволителни доказателства, че тези средства ще бъдат похарчени за тези пера в рамките на 60 дни).
Г. За изчисляването на равностойността на изразходваните средства в евро банката ще използва обменния курс, прилаган на 30-ия ден преди датата на нареждането.
Д. Ако банката прецени, че част от доказателствата, представени от заемополучателя, са незадоволителни, тя може да действа в съответствие с последния параграф на алинея 1.04А или може да отпусне пропорционално по-малка сума от поисканата.
1.05. Анулиране на кредита
Ако се окаже, че стойността на проекта е по-малка от цифрата, посочена в изложенията, банката може след уведомяване на заемополучателя да анулира кредита пропорционално спрямо оставащите неизползвани средства. Заемополучателят може по всяко време след уведомяване на банката цялостно или частично да анулира всяка неотпусната част от кредита, при условие че ако заемополучателят анулира някой от траншовете, за които е било издадено известие за отпускане и не е бил отменен по силата на алинея 1.02В, то той ще плати комисиона, изчислена върху анулираната сума като фиксиран процент, равен на половината от лихвения процент, приложим за този транш. Банката може по всяко време след 31 октомври 2006 г. след уведомяване на заемополучателя да анулира всяка част от кредита, която не е била отпусната.
1.06. Отмяна и отлагане на кредита
Банката може след уведомяване на заемополучателя да отмени изцяло или частично неотпуснатата част от кредита по всяко време и с незабавно действие:
(а) в случай на каквото и да било събитие, описано в алинеи 10.01А и Б; или
(б) ако възникнат изключителни обстоятелства, които повлияват неблагоприятно върху достъпа на банката до националните или съответните международни капиталови пазари. От друга страна, ако някое събитие, описано в точки (а) и (б) се е случило и по мнението на банката то е временно, тогава банката може след уведомяване на заемополучателя да отложи изцяло или частично неотпуснатата част от кредита. В този случай отлагането продължава, докато банката не уведоми заемополучателя, че е отново в състояние да издаде известие за отпускане по отношение на тази част от кредита. Отлагането не предполага каквото и да било удължаване на датата на анулиране по силата на параграф 1.05. Същевременно банката не може да отмени или отложи на основание точка (б) от този параграф какъвто и да било транш, за който е издадено известие за отпускане. Неотпуснатата част от кредита ще се счита за отчетена, ако банката изисква изплащане по силата на чл.10. Ако кредитът е отменен по силата на точка (а), заемополучателят трябва да плати комисиона върху отменената сума на съответния неотпуснат транш, за който има издадено известие за отпускане, при годишен процент от 0,75 %, изчислен от датата на съответното известие за отпускане до датата на отмяната.
1.07. Валута на комисионите
Комисионите, дължими от заемополучателя на банката по силата на чл.1, трябва да се изчисляват и изплащат в евро.

Член 2
Заем

2.01. Размер на заема
Заемът (оттук нататък наричан "заем") съставлява съвкупността от суми във валутите, отпуснати от банката, както са обявени от банката при отпускането на всеки транш.
2.02. Валута на погасителните вноски
Всяка погасителна вноска по силата на чл.4 или според случая - на чл.10, трябва да бъде направена във валутите на отпуснатите средства и в пропорцията, която те представляват като съотношение в заема.
2.03. Валута на лихвите и други такси
Лихвите и другите такси, дължими по силата на чл.3, чл.4 и чл.10, трябва да се изчисляват и изплащат пропорционално във валутата, в която се извършва изплащането на заема. Всички други плащания трябва да се изпълняват във валутата, посочена от банката, която се явява валутата на разходите, които се възстановяват чрез това плащане.
2.04. Уведомяване от банката
След отпускане на всеки транш банката представя на заемополучателя обобщена записка, показваща сумата, датата на отпускане, схемата за изплащане и лихвения процент за този транш.

Член 3
Лихва

3.01. Лихвен процент
Непогасеният остатък от всеки транш ще бъде олихвяван с процент, посочен в известието за отпускане, като този процент ще представлява лихвеният процент, приложим на датата на издаване на известието за отпускане на средствата, за заеми, изразени в съответната валута и отпуснати от банката на нейните заемополучатели при същите условия за изплащане на лихвите както за въпросния транш. Лихвите се изплащат на шестмесечие на датите, посочени в параграф 5.03.
3.02. Лихви върху просрочени суми
Без това да компрометира чл.10 и като изключение от параграф 3.01, всички просрочени суми по силата на този договор носят лихви от дължимата дата до действителната дата на изплащане при годишен процент, изчислен, както следва:
а) за дължими суми по който и да било транш в размер, равен на сумата от: - 2,5 %; и - съответния процент, посочен в параграф 3.01; и
б) за всички други суми в размер, равен на сумата от:
- 2,5 %; и
- лихвения процент, таксуван от банката на дължимата дата за заеми, извършени във въпросната валута за срок 20 години. Подобни лихви се изплащат в същата валута, както и просрочената сума, по която се начислява лихвата.

Член 4
Погасяване

4.01. Нормално погасяване
Заемополучателят трябва да изплаща заема в съответствие със схемата за погасяване, дадена в Схема Б.
4.02. Доброволно предсрочно погасяване
А. Заемополучателят може да изплати предварително целия или част от всеки транш след представянето на писмено уведомление (оттук нататък наричано "известие за предсрочно погасяване"), посочващо сумата ("сума за предсрочно погасяване"), която ще бъде изплатена предварително, както и предложената дата за предварително изплащане ("дата за предварително изплащане"), която се явява една от датите, посочени в параграф 5.03 ("дата на плащане"). Известието за предсрочно погасяване трябва да бъде представено на банката най-малко един месец преди датата на предсрочно погасяване. Такова изплащане включва и плащане от страна на заемополучателя на компенсации, ако има такива, дължими на банката в съответствие с разпоредбите на алинеи Б и В по-долу.
Б. Дължимата компенсация представлява сумата на неусвоените лихви от банката по отношение на всеки шестмесечен период, завършващ с дати на плащане след датата на предсрочно погасяване, изчислена по начина, посочен в следващата алинея, и с включена отстъпка в съответствие с разпоредбите на алинея 4.02
В. Сумата на неусвоените лихви се изчислява като сумата, с която:
(1) лихвите, които е трябвало да бъдат изплатени по време на този шестмесечен период по отношение на транша или предплатената част от транша, надхвърлят
(2) лихвите, които биха били платими по време на този шестмесечен период, ако са били изчислени по референтния курс, при което "референтен курс" означава годишния лихвен процент (намален с 15 базови пункта), който се определя от банката на датата, предхождаща с един месец датата на предсрочно погасяване, за стандартния курс за заем, отпуснат от банката от собствените й ресурси на нейните заемополучатели, определен в съответната валута на транша и имащ същите финансови характеристики, както и траншът, който ще бъде предварително изплатен, и по-специално - същата периодичност на изплащанията на лихвите, същият оставащ период до падежа и същият профил на погасяване. Лихвеният процент, който банката, следвайки процедурите, посочени от съвета на директорите на банката, начислява за даден заем, е в съответствие със статута на банката, определен на основата на преобладаващите условия на капиталовия пазар. В. Всяка сума, изчислена по този начин, се приспада до датата на предсрочно погасяване, като се прилага отстъпка, равна на стойността, определена в съответствие с точка (2) от алинея 4.02Б.
Г. Банката трябва да уведоми заемополучателя относно дължимата компенсация или според конкретния случай за липсата на компенсации. Ако до 17 ч. люксембургско време на датата на известяването заемополучателят не успее да потвърди писмено своето намерение да извърши предварително плащане според условията, посочени от банката, известието за предсрочно погасяване става невалидно. В противен случай заемодателят е задължен да извърши погасяването заедно с натрупаните лихви върху сумата за предсрочно погасяване, както и всички останали суми, дължими по силата на параграф 4.02.
4.03. Задължително предсрочно погасяване
А. Ако заемополучателят доброволно погаси частично или изцяло какъвто и да било заем, първоначално договорен за срок от повече от 5 години, банката може да изисква предсрочно погасяване на такава част от неизплатения заем, която се равнява на съотношението на предсрочно погасената сума към общия сбор на всички такива неизплатени заеми. Банката трябва да адресира своето искане до заемополучателя в рамките на 4 седмици от получаването на съответното известие по силата на алинея 8.02А (а). Всяка сума, изискана от банката, трябва да бъде изпратена, заедно с натрупаните лихви, както и компенсация, ако е необходима такава, изчислена в съответствие с алинеи 4.02 Б и В. Заемополучателят трябва да извърши плащането на изискваната сума на датата, посочена от банката, която дата не трябва да предхожда датата на предсрочно погасяване на други подобни заеми. Предварителното изплащане на заем чрез нов заем с падеж най-малко колкото неизтеклия срок на предсрочно погасения заем не се счита за предсрочно погасяване.
Б. Ако общата стойност на проекта е значително по-малка от цифрата, посочена в изложенията, банката може да поиска предсрочно погасяване на заема, пропорционално на съответната разлика, заедно с натрупаните лихви и компенсации, ако има такива, изчислени в съответствие с алинеи 4.02Б и
В. Предсрочното погасяване трябва да бъде извършено на датата, посочена от банката, която дата не може да бъде по-рано от 5 дни от датата на искането.
4.04. Общи разпоредби, свързани с предсрочното погасяване съгласно чл.4
Предсрочното погасяване на заема трябва да бъде извършено във валутите на заема пропорционално спрямо съответните дължими суми освен в случая, когато заемополучателят може да избере да изплати по силата на параграф 4.02 цялата сума, дължима по един транш. В случай на частично предсрочно погасяване във всички валути всяка дължима сума се намалява пропорционално с такова погасяване. Този чл.4 не обезсилва разпоредбите на чл.10.

Член 5
Плащания

5.01. Място на изплащане
Всяка сума, изплащана от заемополучателя по силата на договора, се превежда в съответната сметка, посочена от банката на заемополучателя. Банката трябва да посочи сметката не по-късно от 15 дни преди падежа на първото плащане от страна на заемополучателя и трябва да уведомява относно всяка промяна в сметката не по-късно от 15 дни преди датата на следващото плащане, което е засегнато от промяната. Този период на уведомяване не се прилага в случай на изплащания по силата на чл.10.
5.02. Изчисляване на плащанията, отнасящи се до част от годината
Всяка дължима сума, като лихви, комисиони или др. от страна на заемополучателя по силата на този договор и изчислена по отношение на каквато и да било част от годината, трябва да се изчислява на базата на година, състояща се от 360 дни и на базата на месец, състоящ се от 30 дни.
5.03. Дати на плащане
Сумите, дължими на шестмесечие по силата на този договор, се изплащат на банката на 15 юни и 15 декември всяка година. Всяко плащане, което е дължимо на ден, който не е работен, трябва да бъде извършено на следващия ден, който е работен. "Работен ден" означава ден, в който банките работят във финансовия център на страната, чиято национална валута е валутата на дължимата сума. В случая с еврото работен ден означава ден, в който кредитни или трансферни инструкции в евро се извършват чрез Трансевропейската автоматизирана система за трансфери в реално време ("TARGET"). Други дължими суми се изплащат в рамките на 7 работни дни след получаване от страна на заемополучателя на искане, отправено от банката. Дължимата от заемополучателя сума ще се счита за изплатена, когато е получена от банката.

Член 6
Специални задължения

6.01. Използване на заема и други средства
Заемополучателят трябва да използва постъпленията от заема и другите средства, посочени във финансовия план, описан в шесто изложение, изключително за изпълнението на проекта.
6.02. Приключване на проекта
Заемополучателят се задължава да осъществи проекта в съответствие с техническото описание и да го приключи в срок до 31 декември 2004 г.
6.03. Увеличаване стойността на проекта
Ако разходите по проекта надхвърлят предварителните оценки, посочени в пето изложение, заемополучателят трябва да осигури финансиране за покриване на извънредните разходи, без да разчита на банката, така че да има възможност да довърши проекта в съответствие с техническото описание. Плановете за финансиране на извънредните разходи трябва да бъдат представени своевременно за одобрение от страна на банката.
6.04. Тръжна процедура
Заемополучателят се наема да осигури услуги, да закупи оборудване и да осигури извършването на строителни работи в изпълнение на проекта по подходящ и по задоволителен за банката начин чрез международен търг при равни условия за участници от всички страни. Основните тръжни документи трябва да бъдат преведени на английски език и прегледани от банката.
6.05. Застраховка
Докато заемът не е изплатен, заемополучателят трябва да осигури по подходящ начин застраховането на всички работи и имущество, съставляващи част от проекта, в съответствие с нормалната практика за подобни общественополезни дейности.
6.06. Поддръжка
Докато заемът не е изплатен, заемополучателят трябва да осигури цялото имущество, съставляващо част от проекта, да бъде поддържано, ремонтирано, преглеждано и обновявано, както се изисква за поддържането му в добро работно състояние.
6.07. Разпределяне на средствата
Заемополучателят се задължава да осигури отделянето на достатъчно бюджетни и/или други финансови ресурси ежегодно, за да:
(а) осигури приноса на заемополучателя към финансовия план, описан в шесто изложение;
(б) позволи своевременно приключване на проекта в съответствие с техническото описание;
(в) осигури обслужването на заема; и
(г) позволи на общините и ВиК дружествата от Стара Загора, Хасково и Димитровград да осигурят адекватна поддръжка на националната водоснабдителна и канализационна мрежа.
6.08. Изпълнение на проекта
А. Заемодателят се ангажира да накара водоснабдителните фирми от Стара Загора, Димитровград и Хасково да осигурят изпълнителите на работите по проекта да експлоатират станциите за период най-малко 3 години след приключване на строителството.
Б. Докато заемът не е изплатен и освен ако банката не е потвърдила друго в писмена форма, заемодателят се ангажира да накара водоснабдителните фирми от Стара Загора, Димитровград и Хасково да запазят правата си и собствеността върху активите, които съставляват проекта или както е подходящо, да заменят или обновят тези активи, така че да поддържат проекта в постоянно действие в съответствие с неговото първоначално предназначение. Банката може да не даде одобрение само ако предложените действия биха поставили под съмнение интересите на банката като заемодател към заемополучателя или биха направили проекта неприемлив за финансиране от страна на банката.
6.09. Финансови задължения
Заемополучателят се ангажира, че водоснабдителните фирми на Стара Загора, Хасково и Димитровград чрез ефективно управление и тарифна политика, удовлетворителна за банката, ще поддържат адекватно ниво на експлоатация и разумна финансова структура и трябва да постигнат в средносрочен план достатъчно ниво на вътрешно генерираните средства, така че да се осигури адекватно обслужване на техния дълг и да се покрива разумна пропорция от техните одобрени инвестиционни програми и нужди от поддръжка.
6.10. Техническа помощ
Заемополучателят трябва да създаде звено за изпълнение и наблюдение на проекта (PIMU), установено в рамките на проекта за укрепване на речните и морските брегове, което да подпомага изпълнението и наблюдението на проекта, а освен това да назначи чуждестранен консултант, който да окаже помощ на това звено, по силата на технико-икономическо задание и процедури за избор, удовлетворителни за банката.
6.11. Екологични споразумения
Докато заемът не е изплатен, заемополучателят трябва да задължи водоснабдителните фирми на Стара Загора, Хасково и Димитровград да:
(а) извършват техните дейности в съответствие със законите в областта на околната среда, приложими за тях, и в съответствие със стандартите на Европейския съюз, свързани с опазването на околната среда, независимо как те са поправяни или модифицирани, както и да осигурят и поддържат всички необходими разрешения, които са приложими в този случай;
(б) извършват поддръжка и възстановителни работи, както и да провеждат политика за намаляване на въздействието върху околната среда, които могат да бъдат необходими при изпълнението на проекта в съответствие с добрата практика, стандартите, посочени в точка (а) на този параграф, и условията на оценката на въздействието върху околната среда на проекта; и
(в) осигурят никакви материали или вещества, които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда, като например халони, ПХБ или азбест да не се използват по време на изпълнението на проекта.
6.12. Посещения
А. Заемополучателят признава, че банката може да бъде задължена да представи документи, свързани със заемополучателя и проекта на Сметната палата на Европейската общност (оттук нататък наричана "Сметна палата"), каквито са необходими за изпълнение на задачите на Сметната палата в съответствие с правото на Европейския съюз.
Б. Заемополучателят трябва да задължи водоснабдителните фирми на Стара Загора, Хасково и Димитровград да позволят достъпа на лица, определени от банката, които могат да бъдат придружавани от представители на Сметната палата, до площадките, инсталациите и обектите, съставляващи проекта, които могат да извършват каквито проверки желаят. За тази цел заемополучателят трябва да им осигури или да предвиди те да разполагат с необходимата помощ. В случай на подобно посещение представителите на Сметната палата могат да изискат от водоснабдителните фирми на Стара Загора, Хасково и Димитровград да осигурят документите, посочени в алинея 6.12А.

Член 7
Обезпечение

7.01. Обезпечение
Ако заемополучателят даде на трета страна каквото и да било обезпечение за изпълнението на негови външни заемни задължения или каквато и да било преференция или приоритет в този смисъл, той трябва да уведоми за това банката и трябва, ако това се изисква от банката, да осигури пред банката равностойно обезпечение за изпълнението на неговите задължения по този договор или да предостави на банката равностойна преференция или приоритет. Заемополучателят потвърждава, че в момента такова обезпечение, преференция или приоритет не съществува. Разпоредбите на този параграф не се отнасят до обезпечението, предоставено в съответствие с отмяната, поискана от заемополучателя на 22 юли 1994 г., за което банката е дала съгласието си на 27 юли 1994 г.

Член 8
Информация

8.01. Информация, свързана с проекта
Заемополучателят трябва:
(а) да осигури архив на всички операции, свързани с финансирането и изпълнението на проекта;
(б) да представи на банката следните документи на английски език или в превод на английски език, одобрени от чуждестранния консултант, посочен в параграф 6.10:
- обобщения на оценките за въздействие върху околната среда за компонентите на проекта за Стара Загора, Хасково и Димитровград;
- до 30 юни 2000 г. и след това на всяко шестмесечие докато проектът приключи - доклади за изпълнението на проекта;
- 6 месеца след приключването на проекта - доклад за приключването на проекта; и
- периодично всякакви документи или информация, свързани с финансирането, изпълнението и функционирането на проекта, каквито банката би могла основателно да изиска;
(в) да представи за одобрение от страна на банката без каквото и да било забавяне, всички съществени промени на общите планове, графици, финансовите планове или програмата за изразходване на средствата за проекта и по отношение на информацията, представена на банката преди подписването на този договор;
(г) да информира банката своевременно за всяка ситуация, която изисква съгласието на банката по силата на параграф 6.08; и
(д) най-общо да информира банката относно всички факти или обстоятелства, които могат съществено да попречат на спазването или да повлияят на условията за изпълнение или функциониране на проекта.
8.02. Информация, свързана със заемополучателя
Заемополучателят трябва да информира банката:
(а) незабавно относно всяко решение, взето от него поради каквато и да било причина, или относно всеки факт, който го задължава, както и относно всички искания, отправени към него за извършване на предсрочно погасяване на какъвто и да било заем, първоначално отпуснат за срок, по-голям от 5 години;
(б) незабавно относно всяко намерение от негова страна да използва като обезпечение някакви негови активи в полза на трета страна; или
(в) най-общо относно всеки факт или обстоятелство, които биха могли да попречат на изпълнението на което и да било от задълженията на заемополучателя по силата на този договор или значително да повлияят на условията за изпълнение или функциониране на проекта.

Член 9
Такси и разходи

9.01. Данъци, мита и такси
Заемополучателят трябва да плаща всички данъци, мита, такси и други налози от какъвто и да било характер, включително гербови налози и регистрационни такси, произтичащи от изпълнението на този договор или свързан с него документ. Заемополучателят трябва да плаща всички данъци, мита, такси и други налози от какъвто и да било характер, произтичащи от създаването на каквото и да било обезпечение на заема. Заемополучателят трябва да плаща всички главници, лихви, комисионни и други суми, дължими по силата на договора изцяло, без каквито и да било удръжки под формата на национални или местни налози, освен това, ако заемополучателят е задължен от закона да направи такива удръжки, брутната сума, дължима на банката, ще бъде увеличена, така че след удръжките нетната сума, получена от банката, да е равностойна на дължимата сума. 9.02. Други такси Заемополучателят ще поеме всички професионални, банкови, трансферни или обменни разходи, направени по време на изпълнението на този договор или свързан с него документ, както и при създаването на каквото и да било обезпечение на заема.

Член 10
Предсрочно погасяване при неизпълнение

10.01. Право за изискване на погасяване
Заемополучателят трябва да погаси заема или която и да било част от него при поискване, отправено от банката.
А. Незабавно:
(а) ако каквато и да било информация или документ, представен на банката от или от името на заемополучателя във връзка с преговорите по договора или по време на неговата валидност, се окажат неверни в своята същност;
(б) ако на съответната дата на падеж заемополучателят не е погасил част от заема, съответните лихви или не е направил каквото и да било друго плащане на банката, уговорено в този договор;
(в) ако в резултат на неизпълнение на задължения по заема заемополучателят трябва да извърши предсрочно погасяване на заем, първоначално отпуснат за срок, надхвърлящ 5 години;
(г) ако настъпи събитие или ситуация, която е вероятно да застраши обслужването на заема или да повлияе неблагоприятно на обезпечението на същия;
(д) ако каквото и да било задължение, поето от заемополучателя и посочено в девето и десето изложение, бъде прекратено по отношение на какъвто и да било заем, получен от който и да било заемополучател в България от ресурсите на банката или на Европейския съюз;
(е) ако заемополучателят не изпълни каквито и да било свои задължения по отношение на какъвто и да било друг заем, отпуснат от банката от нейните ресурси или от тези на Европейския съюз; или
(ж) ако правото на заемоподателя да получи постъпления от безвъзмездна помощ от страна на Европейския съюз, посочено в седмо изложение, е трябвало да бъде отложено, отменено или прекратено изцяло или частично; или
Б. При изтичането на разумен срок, посочен в известие, изпратено от банката до заемополучателя, след като проблемите не са разрешени задоволително за банката във връзка със:
(а) ако заемополучателят не изпълни което и да било задължение по силата на този договор с изключение на тези, посочени в алинея 10.01 А, точка б); или
(б) ако каквато и да било информация, посочена в изложенията, значително се променя или се оказва погрешна и ако промяната или поставя под съмнение интересите на банката като заемодател спрямо заемополучателя, или повлиява отрицателно на изпълнението или функционирането на проекта.
10.02. Други юридически права
Параграф 10.01 не ограничава каквито и да било други юридически права на банката да изисква предсрочно погасяване на заема.
10.03. Неустойки
В случай на искане за предсрочно погасяване по силата на параграф 10.01 заемополучателят трябва да изплати на банката сума, изчислена към датата на искането, като се вземе по-голямата от следните две стойности:
(а) сумата, изчислена според разпоредбите на алинеи 4.02Б и В, приложени към сумата, която е станала дължима и платима към датата, посочена в искането от страна на банката; и
(б) сумата, изчислена при годишен процент от 0,25 % от датата на искането към съответната дата, на която всяка вноска по дължимата сума е щяла да бъде направена по силата на схема Б, но вече е отменена вследствие на отправеното искане.
10.04. Отказ от право
Никаква неспособност или забавяне от страна на банката при изпълнение на каквото и да било от своите права по силата на чл.10 не може да се счита като отказ от подобно право.
10.05. Използване на получените суми
Сумите, получени вследствие на искане по силата на чл.10, трябва да се използват първо за изплащане на щетите, комисионните и лихвите в тази последователност и след това - за намаляване на неизплатените вноски в обратен ред на падежа им. Тези суми трябва да се използват между траншовете по усмотрение на банката.

Член 11
Право и юрисдикция

11.01. Право
Този договор, неговата форма, съставяне и валидност се управляват от законите на Великото херцогство Люксембург. Мястото за изпълнение на този договор е главният офис на банката.
11.02. Юрисдикция
Всички спорове, свързани с договора, трябва да бъдат предавани на съда на Европейската общност ("Съдът"). Страните по този договор се отказват от какъвто и да било имунитет или право за обжалване на решенията на Съда. Решението на Съда, издадено по силата на параграф 11.02, е окончателно и обвързващо страните без ограничения или уговорки.
11.03. Доказателства за дължими суми
При всички правни действия, произтичащи от този договор, сертификатът от банката по отношение на каквито и да било дължими суми на банката по силата на договора ще бъде първостепенно доказателство за подобни суми.

Член 12
Заключителни разпоредби

12.01. Известия Известия и други съобщения, давани по този повод, трябва да бъдат изпращани на адресите, споменати под 1) и 2) по-долу (с копия до (а) и (б) по-долу), с изключение на известията до заемополучателя, свързани със спорове, текущи или предстоящи, трябва да бъдат изпращани на адреса 3) по-долу, където заемополучателят е избрал:

За банката: бул. Конрад Аденауер 100 2950 Люксембург - Киршберг Велико херцогство Люксембург

За заемополучателя: 1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ул. Кирил и Методий 17 - 19 1202 София, България на вниманието на отдел "Благоустройство" 2. Министерство на околната среда и водите ул. Уилям Гладстон 67 1000 София, България 3. Българска мисия на Европейската общност Авеню Моссики 7 1180 Брюксел, Белгия

с копие до:
а) Звено за изпълнение и наблюдение на проекти Министерство на регионалното развитие и благоустройството ул. Кирил и Методий 17 - 19 1202 София, България на вниманието на ръководителя на звеното
б) Министерство на финансите ул. Раковски 102 1040 София, България на вниманието на отдел "Външно финансиране"

12.02. Форми на известие
Известия и други съобщения, за които има точно установени срокове в договора или които сами по себе си поставят фиксирани срокове за адресатите, ще се обслужват чрез куриер, препоръчана поща, телеграми, телекси или други средства за комуникация, за които да има доказателство за приемането от страна на адресата. Датата на регистрация или според случая датата на получаването на съобщението ще бъде решаваща за определяне на срока.
12.03. Изложения, схеми и приложения
Следните изложения и схеми са част от този договор:
Схема А - Техническо описание
Схема Б - Схема на погасяване
Следното приложение е включено към договора:
Приложение I - Упълномощени лица за подписване от страна на заемополучателя: В удостоверяване на посоченото страните сключиха този договор, който се издава в 4 екземпляра на английски език, парафиран на всяка страница от името на заемополучателя от г-н Нено Димов и от името на банката - от г-н Жан Доменико Спота.

Подписан за и от името
на Република България:
Е. Бакърджиев,
зам. министър-предсе-
дател и министър на
регионалното развитие
и благоустройството

Е. Манева,
министър на околната
среда и водите
9 юли 1999 г., София

Подписан за и от името
на Европейска ин-
вестиционна банка:
К. Андреопулос,
заместник
генерален
съветник

Г. Брух,
началник-отдел
7 юли 1999 г.,
Люксембург

Схема А ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
България - проект за пречистване на отпадъчните води в басейна на река Марица
1. Цел
Целта на проекта е да се намали замърсяването на река Марица и прилежащите й притоци (Бедечка и Сазлийка в Стара Загора, Хасковска и Харманлийска в Хасково) и като резултат да се подобри качеството на водите в тези реки и най-накрая - на Егейско море чрез събиране и пречистване на битови и промишлени отпадъчни води.
2. Основни компоненти на проекта
Проектът се състои от проектиране, управление, инвестиционен контрол, строителство и възлагане на работата по следните пречиствателни станции:
А. Стара Загора
А.1. нова пречиствателна станция за Стара Загора с вторично пречистване чрез процес на разширена аерация на активна утайка, капацитет 63 000 м3/ден (среден дневен приток), или 268 000 еквивалентни жители, както и съоръжения за механично обезводняване на утайката;
А.2. колектори, 1,3 км (DN 800 - 2000)
Б.Хасково
Б.1. нова пречиствателна станция за Хасково с вторично пречистване чрез процес на разширена аерация на активната утайка, капацитет 21 700 м3/ден (среден дневен приток), или 101 000 еквивалентни жители, както и съоръжения за механично изсушаване на утайката;
Б.2. колектори, 3,45 км (DN 1500 - 2000);
В. Димитровград
В.1. нова пречиствателна станция за Димитровград с вторично пречистване чрез процес на разширена аерация на активната утайка, капацитет 12 900 м3/ден (среден дневен приток), или 62 300 еквивалентни жители, както и съоръжения за механично изсушаване на утайката;
В.2. две нови помпени станции (Черноконево и Марийно) с капацитет съответно 100 и 500 м3/час;
В.3. колектори и напорни тръбопроводи за помпените станции, 5,5 км (DN 200 - 600);
В.4. допълнителни колектори за 10 000 жители на левия бряг на река Марица, 31 км (DN 400) (Черноконево - 18 км, Вулкан - 4 км, Марийно - 9 км). Тази инфраструктура ще осигури връзката на жилищните райони по левия бряг на реката с новата пречиствателна станция за отпадъчни води.
3. Програма
Изпълнението на проекта ще бъде координирано от съществуващото Звено за изпълнение и наблюдение на проекти, подпомогнато от чуждестранен консултант. Работата ще започне в началото на 2000 г. и ще завърши в края на 2004 г.

Схема Б СХЕМА ЗА ПОГАСЯВАНЕ
България - проект за пречистване на отпадъчните води в басейна на река Марица

Дата на изплащане на погасителната вноска Година Суми, които ще бъдат изплатени, изразени като процентно съотношение спрямо заема
1. 15 декември 2006 3,84 %
2. 15 юни 2007 3,84 %
3. 15 декември 2007 3,84 %
4. 15 юни 2008 3,84 %
5. 15 декември 2008 3,84 %
6. 15 юни 2009 3,84 %
7. 15 декември 2009 3,84 %
8. 15 юни 2010 3,84 %
9. 15 декември 2010 3,84 %
10. 15 юни 2011 3,84 %
11. 15 декември 2011 3,84 %
12. 15 юни 2012 3,84 %
13. 15 декември 2013 3,84 %
14. 15 юни 2013 3,84 %
15. 15 декември 2013 3,84 %
16. 15 юни 2014 3,84 %
17. 15 декември 2014 3,84 %
18. 15 юни 2015 3,84 %
19. 15 декември 2015 3,84 %
20. 15 юни 2016 3,84 %
21. 15 декември 2016 3,84 %
22. 15 юни 2017 3,84 %
23. 15 декември 2017 3,84 %
24. 15 юни 2018 3,84 %
25. 15 декември 2018 3,84 %
26. 15 юни 2019 4,00 %
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив