Договор между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за сътрудничество в областта на туризма

МТТ

Държавен вестник брой: 72

Година: 2000

Орган на издаване: МТТ

Дата на обнародване: 26.02.2004Правителството на Република България и правителството на Арабска Република Египет, наричани по-нататък "договарящи страни",
желаейки да развиват отношения на сътрудничество в областта на туризма между своите страни,
водени от принципите в препоръките на Конференцията на Организацията на обединените нации по туризъм и международни пътувания, състояла се в Рим през месец септември 1963 г., както и в съответствие с Устава на Световната организация по туризъм,
се споразумяха за следното:

Член 1

Договарящите страни обменят туристически рекламни материали и насърчават туристическите органи да участват в културно-туристически мероприятия, организирани от двете страни.

Член 2

Договарящите страни обменят информация за планирането и реализирането на инвестиционни проекти в новите области на развитие в туризма.

Член 3

Договарящите страни предприемат необходимите мерки за подпомагане и развитие на сътрудничеството в туризма между техните две страни и насърчават туризма от трети страни по предварителна договореност, съгласувана с компетентните органи на двете страни.

Член 4

Договарящите страните съдействат в рамките на своята компетентност както директно, така и чрез своите туроператори, за сближаване на позициите на техните авиолинии и други органи в областта на авиацията за постигането на преференциални такси при пътувания по въздуха на граждани на двете държави от или към Република България и Арабска република Египет.

Член 5

Договарящите страни организират на реципрочна основа опознавателни турове за журналисти, радио- и телевизионни репортери и репортери, пишещи в областта на туризма, както и на експерти по туризъм.

Член 6

Договарящите страни насърчават техническото сътрудничество в областта на балнеоложкия туризъм и развитието на пясъчните ивици за отдих и спорт чрез обмяна на експерти и информация.

Член 7

За изпълнението на този договор ще бъде създаден Смесен комитет, съставен от представители в областта на туризма на двете страни. Смесеният комитет се свиква на заседания веднъж на всеки 2 години, последователно в двете страни, за да следи двустранните отношения и сътрудничеството в областта на туризма, да изготвя бъдещи работни програми.

При необходимост по искане на всяка от договарящите страни може да бъде свикана извънредна сесия на комитета.

Член 8

Изменения или допълнения на този договор се извършват с писмени споразумения между договарящите страни и влизат в сила при условията на чл.9, ал.1.

Изменение или допълнение на този договор няма да засегне по никакъв начин валидността на право или задължение, съществувало преди влизането в сила на съответното изменение или допълнение.

Член 9

Този договор влиза в сила в деня на получаване на втората от нотите по дипломатически път, с които договарящите страни взаимно се уведомяват, че всяка от тях е изпълнила изискванията на националното си законодателство за влизането му в сила.

Този договор се сключва за срок от 5 години. Неговото действие се подновява автоматически за следващ период от 5 години, ако нито една от договарящите страни не уведоми писмено другата по дипломатически път за намерението си да го денонсира не по-късно от 6 месеца преди изтичането на срока му.

От датата на влизане в сила на този договор се прекратява действието на Спогодбата между правителството на Народна Република България и правителството на Обединена Арабска Република за сътрудничество в областта на туризма, подписана в Кайро на 17 ноември 1965 г.

В уверение на което пълномощниците на договарящите страни подписаха този договор в Кайро на 15 март 1998 г. в два оригинални екземпляра на български, арабски и английски език, като и трите текста са с еднаква автентичност. В случай на противоречия в тълкуването на този договор, меродавен е текстът на английски език.

За правителството на Република България:

За правителството на Арабска република Египет:

Евгений Бакърджиев, заместник министър председател
и министър на регионалното развитие и благоустройството

Ахмед Гуели, министър на търговията и снабдяването

Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив