Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на туризма

МТТ

Държавен вестник брой: 72

Година: 2000

Орган на издаване: МТТ

Дата на обнародване: 26.02.2004


Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел, наричани "договарящи страни",
изразявайки желанието си да заздравят приятелските отношения между двете страни на база равенство и взаимна изгода, както и
признавайки значението на туризма за развитието на техните икономически отношения,
се споразумяха за следното:

Член 1

Договарящите страни желаят да заздравят и разширят туристическите отношения между двете държави с цел повишаване взаимното опознаване на бита, историята и културата на своите народи, както и с цел увеличаване на двустранния обмен в областта на икономиката.

Конкретното сътрудничество по този договор е предмет на дейност в рамките на съответното законодателство на договарящите страни съобразно предоставените им бюджети.

Член 2

Договарящите страни, съгласно националните си законодателства опростяват формалностите по пътуванията на гражданите на двете държави с цел стабилизиране на туристическия трафик между двете държави.

Член 3

Договарящите страни отделят специално внимание на развитието на туризма между двете държави и по-конкретно в областта на групов и индивидуален туризъм, специализирани туристически групи за конгреси, симпозиуми, изложби, изложения, спортни дейности, музикални и театрални фестивали.

Член 4

Договарящите страни се съгласиха, че участието на техните национални авиокомпании в общи рекламни програми е желателно и че максимални усилия за насърчаване на такова взаимноизгодно сътрудничество трябва да се положат.

Член 5

Договарящите страни подкрепят инвестициите в областта на туризма, включително и тези от частни фирми.

Член 6

Договарящите страни се стремят да развиват двустранно сътрудничество в следните области: лечебно-оздравителен туризъм, образователни програми, взаимен обмен на експерти в областта на туризма.

Член 7

Договарящите страни се споразумяха да развиват обща рекламна дейност в областта на туризма в трети страни с оглед рекламирането на комбинирани турове ("пекидж турс") в двете държави.

Член 8

Договарящите страни си сътрудничат в рамките на международните туристически организации.

Член 9

Всяка от договарящите страни може да открие туристическо представителство с нестопанска цел на територията на другата договаряща страна.

Въпросите, свързани с откриването и дейността на представителствата, се съгласуват между договарящите страни в съответствие със законодателството на страната, в която се открива представителството.

Член 10

Договарящите страни могат да упълномощят представители на съответните държавни туристически администрации да провеждат срещи при необходимост последователно в Ерусалим и в София. За целта договарящите страни сформират Смесена междуведомствена комисия (работна група) от равен брой представители на двете държави, която да изготвя работни програми за сътрудничество и осъществява контрол по изпълнението им.

Член 11

Договарящите страни обръщат специално внимание съответните административни органи и организации в туристическия сектор на двете държави да реализират обмен на информация, опит, статистически данни и друга документация, касаеща туризма в рамките на своята компетентност.

Член 12

Този договор се одобрява или ратифицира в съответствие с процедурите, които се изискват от законодателството на договарящите страни и влиза в сила от датата на получаване на втората от дипломатическите ноти, с която договарящите страни се уведомяват взаимно, че са изпълнили изискванията на националните си законодателства за влизане на договора в сила.

Този договор се сключва за срок 5 години. Неговото действие се подновява автоматически за всеки следващ период от 5 години, освен ако една от страните не уведоми писмено по дипломатически път другата страна за намерението си да го денонсира не по-късно от 6 месеца преди изтичане на съответния срок.

Този договор е изготвен и подписан в София на 30 ден от месец април 1998 г., което отговаря на 30 число от месец април на г. 5758 по еврейския календар в два оригинални екземпляра на български език, иврит и английски език, като всички текстове имат еднаква правна сила. В случай на различия при тълкуването, английският текст е меродавен.

За правителството на Република България:

За правителството на Държавата Израел:

Валентин Василев, министър на търговията и туризма

Давид Коен, посланик в Република България

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив