Договор между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по наказателни дела

МП

Държавен вестник брой: 45

Година: 2004

Орган на издаване: МП

Дата на обнародване: 28.05.2004

Правителството на Република България и правителството на Ливанската република, наричани по-долу договарящи страни, водени от желанието да развиват сътрудничеството си в наказателноправната област, се споразумяха за следното:

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Задължение за оказване на правна помощ

1. Договарящите страни се задължават да си оказват правна помощ по наказателни дела в съответствие с разпоредбите на този договор. Тази помощ включва издирване и разпознаване на лица, връчване на призовки и други съдебни книжа, разпит на заподозрени, обвиняеми и подсъдими, събиране на доказателства, разпит на свидетели и експерти, оглед, обиск и изземване, предаване на предмети и документи, предаване на задържани лица за доказателствени цели, предаване на присъди или преписи от бюлетините за съдимост, информация относно присъди и актове на вътрешното законодателство.
2. Ще се прилагат и други форми на правна помощ, ако съответстват на законодателството на замолената страна.
3. Сътрудничеството съгласно този договор не включва:
а) екстрадиране и арестуване на лице с оглед неговото екстрадиране;
б) изпълнение на присъди, произнесени от наказателните съдилища в молещата страна, на територията на замолената страна;
в) трансфер на осъдени лица за изтърпяване на наказание;
г) трансфер на наказателни производства.

Член 2
Отказване на правна помощ

1. Правна помощ може да бъде отказана в следните случаи:
а) исканите действия противоречат на закона или на основните принципи на правото на замолената страна;
б) деянието се определя от законодателството на замолената страна като политическо престъпление, престъпление, свързано с политическо престъпление или военно престъпление;
в) замолената страна има достатъчно основания да счита, че расата, религията, полът, националността, езикът, политическите убеждения и личното и общественото положение могат да повлияят отрицателно на развитието и изхода на наказателното производство;
г) деецът, спрямо когото се извършва наказателно производство, вече е осъден с влязла в сила присъда за същото деяние в замолената страна, при условие че не се е отклонил от изпълнение на наказанието;
д) замолената страна счита, че оказването на правна помощ може да накърни нейния суверенитет, сигурност или други национални интереси.
2. Правна помощ по букви "б", "в" и "г" на ал. 1 не се отказва, ако лицето, по отношение на което се провежда наказателното производство, е изразило свободно съгласието си за това.
3. Правна помощ може да се откаже, ако исканите действия могат да попречат на висящо наказателно производство в замолената страна. В този случай замолената страна може да предложи отлагане на изпълнението на исканите действия или изпълнение при определени условия. 4. Ако отказва оказване на правна помощ, отлага изпълнението на исканите действия или ги свързва с определени условия, замолената страна уведомява своевременно молещата страна, като се мотивира.

Член 3
Изпълнение на молби за правна помощ

1. При изпълнение на исканите правни действия замолената страна прилага разпоредбите на своето законодателство. По искане на молещата страна замолената страна прилага други форми и условия, ако те не противоречат на основните принципи на правото й.
2. Ако молещата страна изрично поиска, замолената страна уведомява за датата и мястото, където ще се изпълнят исканите действия. В този случай органите на молещата страна и страните по делото могат да присъстват и да съдействат за изпълнението на молбата за правна помощ съгласно законите на замолената страна.

Глава втора
ФОРМИ НА ПРАВНА ПОМОЩ

Член 4
Връчване на документи

1. Връчването се извършва в срока съгласно законодателството на замолената страна.
2. Замолената страна доказва връчването, като изпраща разписка за получаване (с дата и подпис на получателя) или протокол, съдържащ данни за начина и датата на връчване, и за качеството на лицето, получило книжата.

Член 5
Предаване на книжа, документи и предмети

1. При искане за предаване на книжа или документи замолената страна може да изпрати заверени копия или по възможност оригинали, ако молещата страна изрично ги поиска.
2. Ако замолената страна поиска, молещата страна връща по възможност документите, оригиналните книжа и предметите, които е получила.
3. Върху предметите, които се предават съгласно този договор, не се налагат мита, данъци и такси.

Член 6
Явяване на лица, пребиваващи на територията на замолената страна

Ако се иска явяване на лица във връзка с извършване на действия на територията на замолената страна, тя може да приложи принудителните мерки и санкции, предвидени от собственото й законодателство.

Член 7
Явяване на лица на територията на молещата страна

1. Ако се иска явяване на лице на територията на молещата страна, неявилото се призовано лице не може да се подложи на санкции или принудителни мерки.
2. Молещата страна съгласно законодателството си плаща разходите и съответно възнаграждение и обезщетение на свидетелите и на вещите лица, които са се явили по нейно искане. Замолената страна може да предостави аванс по искане на другата страна.

Член 8
Явяване на задържани лица в молещата страна

1. Лицето, задържано на територията на замолената страна, което се призовава пред компетентния орган на молещата страна в качеството на свидетел, за очна ставка или за разпознаване, се предава временно на тази страна при уговорени между двете страни условия, ако:
а) лицето е дало съгласието си за предаване;
б) срокът на неговото задържане няма да се удължи в резултат на това предаване;
в) молещата страна се задължава да го върне веднага след отпадане на основанията за предаване в срок, определен от замолената страна; при наличие на основателни мотиви замолената страна може да удължи този срок.
2. Предаденото лице остава задържано на територията на молещата страна в съответствие с условията, уговорени от страните, докато замолената страна не поиска с негово съгласие други начини на задържане или освобождаване.
3. При важни основания предаването може да се откаже.

Член 9
Имунитет

1. В случаите, в които се иска явяване на лицето пред органите на молещата страна, към явилото се лице не могат да се прилагат принудителни или ограничаващи свободата му мерки за деяния, извършени преди връчването на призовката.
2. Имунитетът по ал. 1 се прекратява, ако явилото се лице не напусне, макар че е имало възможност, територията на молещата страна след изтичане на 15 дни от момента, когато присъствието му е престанало да бъде необходимо на компетентните органи или ако след напускане на страната се завърне доброволно в нея.

Член 10
Информация за присъди

Страните се информират взаимно всяка година за присъдите, издадени от техните съдебни органи срещу граждани на другата страна.

Член 11
Изпращане на преписи от присъди и извлечения от бюлетините за съдимост

При поискване двете страни си изпращат преписи от присъди и извлечения от бюлетините за съдимост. Ако молещата страна поиска, замолената страна дава необходимите сведения по делото при изпращане на присъдата.

Член 12
Обмен на правна информация

Страните взаимно се информират при поискване относно актове на своето законодателство и съдебната си практика.

Глава трета
ПРОЦЕДУРИ И РАЗНОСКИ

Член 13
Връзки

1. Връзките между страните по този договор се осъществяват пряко и съобщенията се предават между централните органи на двете страни. Връзките могат да се осъществяват и чрез Международната организация на криминалната полиция (Интерпол).
2. Централните органи са: за Република България - Министерството на правосъдието, и за Ливанската република - Министерството на правосъдието.
3. Допуска се осъществяването на връзките и по дипломатически път.
4. Кореспонденцията между страните се осъществява на езика на молещата страна, като разменените книжа и документи се придружават от заверен превод на езика на замолената страна.
5. Всички книжа и документи или заверени копия от тях, които се разменят между страните, се освобождават от легализация или от всяка друга подобна формална процедура.

Член 14
Молба за правна помощ

1. Молбата за правна помощ съдържа следните данни:
а) сведения за органите, които извършват наказателното производство, за лицето, по отношение на което то се извършва, за предмета и характера на съдопроизводството, както и приложимите наказателни разпоредби;
б) предмета и характера на молбата;
в) всякакви други данни, необходими за извършване на исканите действия, по-специално сведения за самоличността на лицето, а ако е възможно и за мястото, където то се намира;
г) специалните форми и начини, които евентуално се изисква да бъдат приложени при изпълнението на исканите действия, както и общи сведения за органите или страните по делото, които биха могли да участват.
2. Когато искането има за предмет събиране на доказателства, то трябва да съдържа и сведения за предмета и целта на деянието, въпросен лист за разпита, както и други специални искания.

Член 15
Разходи

1. Всички разходи, които са направени от замолената страна във връзка с оказването на правна помощ, са за нейна сметка.
2. За сметка на молещата страна са разходите по предаване на нейна територия на задържани лица, разходите, свързани с извършването на експертизи от вещи лица на територията на замолената страна, както и разходите, посочени в ал. 2 на чл.7.

Глава четвърта
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16
Ратифициране и влизане в сила

1. Този договор подлежи на ратификация и влиза в сила на 30-ия ден след размяната на ратификационните документи.
2. Договорът се прилага по отношение на молби за правна помощ, предявени преди влизането му в сила, както и по отношение на молби за правна помощ, предявени след влизането му в сила, включително и спрямо деяния, извършени преди влизането на договора в сила.
3. Този договор е безсрочен и прекратява действието си след изтичане на 6 месеца от получаването по дипломатически път на писмено известие за прекратяване на действието му от едната страна.

Член 17
Тълкуване

Страните ще решават всички разногласия, възникнали при тълкуването и изпълнението на този договор, чрез консултации между органите по чл. 13 от договора или по дипломатически път.

Съставен в Бейрут на 20 март 2001 г. в два еднакви екземпляра на български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. При разногласие при тълкуването на този договор договарящите страни ще се придържат към текста на английски език.

За правителството на
Република България:
Петко Димитров,
директор на дирекция
"Близък изток и Африка" в
Министерството на
външните работи на
Република България

За правителството на
Ливанската република:
Н. Пр. г-жа Мишлин Аби Самра,
извънреден и
пълномощен посланик
на Ливанската
република в
Република България

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив