Допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на...

МИ

Държавен вестник брой: 54

Година: 2005

Орган на издаване: МИ

Дата на обнародване: 01.07.2005

Допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Република Италия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Холандия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, договарящи се страни по Договора за създаване на Европейската общност и по Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, наричани по-нататък "държави членки", представлявани от Съвета на Европейския съюз, и
Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, наричани по-нататък "Общността", представлявани от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, от една страна,
и Република България, наричана по-нататък "България", от друга страна,
Отчитайки присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз и съответно към Общността от 1 май 2004 г.;
Отчитайки Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна (наричано по-нататък "Европейско споразумение"), подписано в Брюксел на 8 март 1993 г. и в сила от 1 февруари 1995 г.;
Отчитайки Договора за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (наричан по-нататък "Договора за присъединяване"), подписан в Атина на 16 април 2003 г. и в сила от 1 май 2004 г.;
Имайки предвид, че съгласно член 6, параграф 2 от Акта, приложен към Договора за присъединяване, присъединяването на новите договарящи се страни към Европейското споразумение е договорено чрез сключването на протокол към Европейското споразумение;
се споразумяха за следното:

Раздел I
Договарящи страни

Член 1

Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (наричани по-нататък "новите държави членки") ще бъдат страни по Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, подписано в Брюксел на 8 март 1993 г. и в сила от 1 февруари 1995 г. (наричано по-нататък "Европейско споразумение"), и съответно ще приемат и отчитат по същия начин както другите държави - членки на Общността, текста на Европейското споразумение, както и Споразуменията под формата на размяна на писма, Съвместните декларации и Едностранните декларации, приложени към Окончателния акт, подписан на същата дата.

Изтичане срока на договора за създаване на ЕОВС

Член 2

За да отчетат настъпилото институционално развитие в ЕС, страните се съгласяват, че вследствие на изтичането срока на Договора за създаване на Европейското обединение за въглища и стомана (ЕОВС) съществуващите разпоредби на Европейското споразумение относно Европейското обединение за въглища и стомана ще се считат за отнасящи се до Европейската общност, която е поела всички права и задължения от Европейското обединение за въглища и стомана.

Раздел II
Селскостопански продукти

Член 3

Договореностите за внос в Общността, прилагани за определени селскостопански продукти с произход от България, както са посочени в приложения А (а) и А (б), и договореностите за внос в България, прилагани за определени селскостопански продукти с произход от Общността, както са посочени в приложения Б (а) и Б (б) към този протокол, ще заместят тези по Европейското споразумение, изменени съответно с Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговорите между страните за нови взаимни селскостопански концесии1.

Раздел III
Правила за произход

Член 4

Протокол 4 (2) за правилата за произход, посочен в член 35 на Европейското споразумение, се изменя и допълва, както следва:
1. Член 3, алинея 1 се изменя, както следва:
"1. Без да се накърняват разпоредбите на член 2, алинея 1, продуктите се считат с произход от Общността, ако са получени там от вложени материали с произход от България, Швейцария (вкл. Лихтенщайн (1)), Исландия, Норвегия, Румъния, Турция (2) или от Общността в съответствие с разпоредбите на Протокола за правилата за произход, приложен към Споразуменията между Общността и всяка от тези страни, при условие, че обработките и преработките, извършени в Общността, са по-напреднали от посочените в член 7. Не е необходимо такива материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка."
2. Член 4, алинея 1 се изменя, както следва:
"1. Без да се накърняват разпоредбите на член 2, алинея 2, продуктите се считат с произход от България, ако са получени там от вложени материали с произход от България, Швейцария (вкл. Лихтенщайн (3)), Исландия, Норвегия, Румъния, Турция4 или от Общността в съответствие с разпоредбите на Протокола за правилата за произход, приложен към Споразуменията между България, и всяка от тези страни, при условие, че обработките и преработките, извършени в България са по-напреднали от посочените в член 7. Не е необходимо такива материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка."
3. Член 18, алинея 4 се изменя, както следва:
(...)
"Сертификатите за движение EUR.1, издадени впоследствие, трябва да бъдат потвърдени с една от следните фрази:

4. Член 19, алинея 2 се изменя, както следва: (...) "Дубликатът, издаден по такъв начин, трябва да бъде потвърден с една от следните фрази:

5. Приложение IV се изменя, както следва: (...)

"Испанска версия

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Чешка версия

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Датска версия

Eksportшren af varer, der er omfattet af nжrvжrende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklжrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prжferenceoprindelse i ... (2).

Немска версия

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbeg?nstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Естонска версия

Käesoleva dokumendiga hхlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Гръцка версия

Английска версия

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Френска версия

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

Италианска версия

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Латвийска версия

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti žajā dokumentē (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, žiem produktiem ir priekžrocību izcelsme no ... (2).

Литовска версия

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinès kilmés prekés.

Унгарска версия

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

Малтийска версия

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini ... (2).

Холандска версия

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ... (2).

Полска версия

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Португалска версия

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Словенска версия

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Словашка версия

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zretel’ne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Финландска версия

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.

Шведска версия

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (2) ursprung.

Българска версия

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... (2) преференциален произход." (...)

Раздел IV
Икономически и валутен съюз

Член 5

Текстът на член 86 се изменя, както следва: "По искане на българските компетентни власти Общността ще осигури техническа помощ, предназначена да подкрепи усилията на България за постепенно сближаване на нейните политики с тези на Икономическия и валутен съюз. Това ще включва неформална обмяна на информация, отнасяща се до принципите и функционирането на икономическия и валутен съюз."

Раздел V
Преходни разпоредби

Член 6
Доказателство за произход и административно сътрудничество (
3)

1. Доказателства за произход, надлежно издадени от България или от нова държава членка в рамките на преференциални споразумения, прилагани между тях, се приемат в съответните страни при условие, че:
а) придобиването на такъв произход дава преференциално тарифно третиране на основата на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в Европейското споразумение;
б) доказателството за произход и транспортните документи са били издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;
в) доказателството за произход е представено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на присъединяване. Когато стоките са декларирани за внос в България или в нова държава членка преди датата на присъединяване, съгласно преференциални споразумения или автономни договорености, прилагани по това време между България и тази нова държава членка, доказателство за произход, издадено впоследствие съгласно тези споразумения или договорености, може също да бъде прието при условие, че е представено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на присъединяване.
2. България и новите държави членки имат право да запазят разрешенията, с които е предоставен статут на "одобрен износител" в рамките на преференциалните споразумения или автономни договорености, прилагани между тях, при условие, че:
а) такава разпоредба също се съдържа в споразумението между България и Общността, сключено преди датата на присъединяване;
б) одобреният износител прилага правилата за произход в сила по това споразумение. Тези разрешения се заменят не по-късно от една година след датата на присъединяване с нови разрешения, издадени съгласно условията на Европейското споразумение.
3. Искания за последваща проверка на доказателство за произход, издадено съгласно преференциалните споразумения или автономните договорености, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат от компетентните митнически власти на България или на държавите членки до три години от издаването на съответното доказателство за произход и могат да бъдат направени от тези власти до три години от приемане на доказателството за произход, представено на тези власти в подкрепа на декларацията за внос.

Член 7
Стоки на път или на временно складиране

1. Разпоредбите на Европейското споразумение се прилагат за стоки, изнесени от България за една от новите държави членки или от една от новите държави членки за България, които са в съответствие с разпоредбите на Протокол 4 към Европейското споразумение за правилата за произход и които на датата на присъединяване са или на път, или са на временно складиране в митнически склад или в свободна зона в България или в тази нова държава членка.
2. Преференциално третиране се предоставя в такива случаи при условие, че на митническите власти на страната на вноса е представено в рамките на четири месеца от датата на присъединяване доказателство за произход, издадено впоследствие от митническите власти на страната на износа.

Раздел VI
Общи и заключителни разпоредби

Член 8

Този протокол и приложенията към него съставляват неразделна част от Европейското споразумение.

Член 9

1. Този протокол ще бъде одобрен от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите членки и от България в съответствие с техните собствени процедури.
2. Страните ще се уведомят взаимно за изпълнението на съответните процедури, посочени в предходната алинея. Инструментите на одобрение ще се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 10

1. Този протокол ще влезе в сила на първия ден на първия месец, следващ датата на депозиране на последния инструмент на одобрение.
2. Този протокол ще се прилага от 1 май 2004 г., с изключение на търговските разпоредби, посочени в член 3.

Член 11

Дубликат на този протокол е изготвен на чешки, датски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, словашки, словенски, испански и шведски език и на официалния език на Република България, като всеки един от тези текстове има еднаква сила.

Член 12

Текстът на Европейското споразумение, включително и приложенията и протоколите към него, които са неразделна част от него, и Окончателният акт заедно с декларациите, приложени към него, ще бъдат изготвени на чешки, естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки и словенски език и тези текстове ще бъдат автентични така както оригиналните текстове. Съветът за асоцииране ще одобри тези текстове.

Изготвен в Брюксел на 27 април 2005 г.

____________________________
1 OВ L 102, 24.III.2003, стр. 65.
2 Протокол 4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна (OJ L 358, 31.XII.1994, стр. 2), последно изменение с Решение № 1/2003 на Съвета за асоцииране ЕС - България от 4 юни 2003 г. (OJ L 191, 30.VII.2003, стр. 1).
3 Посочени в Акта за присъединяване, Приложение IV № 5, параграфи 3 до 5.

За Европейските
общности и техните
държави членки:
г-н Мартин Шомер,
посланик, постоянен
представител на
Люксембург, предсе-
дател на Комитета
на постоянните
представители

За Република
България:
Станислав Даскалов,
посланик, ръководи-
тел на Мисията на
Република България
към Европейските
общности,
Брюксел

ПРИЛОЖЕНИЕ А(a)

Митата, прилагани при внос в Общността на продукти с произход от България, посочени по-долу, ще бъдат премахнати - код по КН(1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
0104(2)
0105
0106 19 10
0106 39 10
0204(2)
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0209 00
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21 (2)
0210 99 29 (2)
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 60 (2)
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 11 (2)
0407 00 19 (2)
0407 00 90
0408 11 80 (2)
0408 19 81 (2)
0408 19 89 (2)
0408 91 80 (2)
0408 99 80 (2)
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90
0703
0704
0705
0706
0708
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 39
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 10
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 20 10
0711 20 90
0711 30 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712
0713
0714
0802
0803 00
0804 10 00
0804 20
0804 30 00
0804 40 00
0805 10 80
0805 40 00
0805 50 90
0805 90 00
0806 20
0807
0808 20 10
0808 20 90
0809 40 90
0810 10 00
0810 20
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 10
0811 20
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 50
0813 40 95
0813 50
0814 00 00
09
1006 10 10
1007 00
1008(2)
1102 90 90(2)
1103 11 10(2)
1103 11 90(2)
1103 19 90(2)
1103 20 60(2)
1103 20 90(2)
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 99
1104 22
1104 29
1104 30
1105
1106
1107(2)
1108 20 00
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1212 91 20
1212 91 80
1212 99 20
1214 90 10
1302 19 05
1501 00 19
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90
1509
1510 00
1511 10 90
1511 90
1512
1513
1514
1515
1516 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 91
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 31
1522 00 39
1522 00 91
1602 10 00
1602 20
1602 31
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 51
1602 90 61
1602 90 69
1602 90 72(2)
1602 90 74(2)
1602 90 76(2)
1602 90 78(2)
1602 90 98
1603 00 10
1703
1902 20 30
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 99
2002
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 70
2005 90
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 91
2006 00 99
2007
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98

2008 19
2008 20
2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 92
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 32
2008 99 33
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89
2209 00
2302
2303 10 11
2306 90 19
2307 00 19
2308 00 19
2308 00 90
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70
2309 10 90
2309 90
2401
(1) Както е посочено в Регламент на Комисията (ЕС) № 1789/2003 от 11 септември 2003 г., изменящ Приложение I към Регламент на Съвета (ЕЕС) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, OВ L 281, 30 октомври 2003 г., стр.1.
(2) Митата по вноса на тези продукти ще бъдат премахнати при условие, че за тях не се прилагат експортни субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ А(б)
При внос в Общността следните продукти с произход от България ще бъдат обект на посочените по-долу концесии
(НОН= мито "най-облагодетелствана нация")

Код по КН Описание (1) Прилагано мито
(% от НОН(2))
Годишно количество
от 1.7.2004 г. до 30.6.2005 г.
(тонове)
Годишно увеличение
от 1.7.2005 г.
(тонове)
Специфични разпоредби
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
Живи животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) с живо тегло, ненадвишаващо 300 кг 0 6000 глави 600 глави
0201
0202
Меса от ЕРД, пресни, охладени или замразени 0 2500 - (10)(13)
от 0203 Меса от домашни свине, пресни, охладени или замразени 0 3900 500 (3)(10)(13)
0210 11
0210 12
0210 19
Меса от домашни свине, осолени или в саламура, сушени или пушени
1601 00 Колбаси и подобни продукти
1602 41
1602 42
1602 49
Приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв от свине
от 0207 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, с изключение на 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89 0 6900 690 (13)
0402 10
0402 21
Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми 0 3000 300 (10)
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
Кисели млека 0 700 70 (13)
0406 Сирене и извара 0 6700 300 (10)(13)
0407 00 30 Птичи яйца с черупки, не за мътене 0 490 49 (10)(13)
0702 00 00

0702 00 00

Домати

Домати

0

100

7950

-

795

-

(4)(5)(10)(13)

(5)

0707 00 Краставици и корнишони, пресни или охладени 0 Неограничено (4)(5)
от 0707 00 05 Краставици, пресни или охладени, за преработка 0 2500 0 (11)
от 0707 00 05 Краставици, пресни или охладени 0 3000 (4)(5)(12)
0709 10 00 Артишок 0 неограничено (4)
0709 90 70 Тиквички 0 неограничено 0 (4)(5)
0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30
Гъби от вида Agaricus 0 2750 275 (13)
0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
Портокали 0 неограничено (4)
0805 20 Мандарини 0 неограничено (4)
0805 50 10 Лимони 0 неограничено (4)
0806 10 10
0806 10 90
Прясно грозде 0 неограничено (4)(6)
0808 10 10
0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90
Ябълки 0 3225 400 (10)(13)
(4)(7)(10)
(4)(7)(10)
(4)(7)(10)
0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90
Ябълки 100 - - (7)
0808 20 50 Круши 0 неограничено (4)(8)
0809 10 00 Кайсии 0 неограничено (4)(5)
0809 20 Череши 0 неограничено (4)(5)
0809 30 Праскови 0 неограничено (4)(9)
0809 40 05 Сливи 0 неограничено (4)(6)
1001

1109 00 00

Пшеница и смес от пшеница и ръж
Глутен от пшеница
0 320 000 32 000 (10)(13)

(10)

1002 00 00 Ръж 0 4400 400 (10) (13)
1102 10 00 Ръжено брашно (10)
1103 19 10 Едрозърнест и дребнозърнест грис от ръж (10)
1103 20 10 Агломерати под формата на гранули от ръж (10)
1003 Ечемик 0 55 000 5000 (10) (13)
1102 90 10 Брашно от ечемик (10)
1103 19 30 Едрозърнест и дребнозърнест грис от ечемик (10)
1103 20 20 Агломерати под формата на гранули от ечемик (10)
1004 00 00 Овес 0 2750 250 (10) (13)
1102 90 30 Брашно от овес (10)
1103 19 40 Едрозърнест и дребнозърнест грис от овес (10)
1103 20 30 Агломерати под формата на гранули от овес (10)
1005 10 90
1005 90 00
Царевица 0 88 000 8000 (10)(13)
1006 Ориз 0 5000 0
1602 32
1602 39
Приготвени храни и консерви от птиче месо 0 2000 150 (10)(13)
1602 50 Колбаси или подобни продукти от животни от рода на ЕРД 0 600 60
1701
1702
Захар
Други видове захар
0 1000 0

(1) Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура даденото описание на продукта следва да се приема само като ориентир, като обхватът на преференциалната схема по смисъла на това приложение се определя чрез митническия код по Комбинираната номенклатура. Когато са посочени кодове по КН с думичката "от" пред тях, преференциалната схема следва да бъде определена чрез прилагане на митническия код и съответното описание, разглеждани заедно.
(2) В случаите, когато съществува минимално мито НОН, прилаганото минимално мито е равно на минималното мито НОН, умножено по съответния процент, посочен в тази колона.
(3) С изключение на рибицата, която се третира отделно.
(4) Намалението се прилага само спрямо адвалорната част на митото.
(5) Система за входни цени: за целия внос (в рамките и извън рамките на тарифни квоти) на стоки с кодове по КН 0702 (домати), 0707 00 05 (краставици), 0709 90 70 (тиквички), 0809 10 (кайсии) и 0809 20 (череши) са въведени по тази система пет допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %), които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура.
(6) Система за входни цени: за целия внос на стоки с кодове по КН 0806 10 10 (грозде) и 0809 40 05 (сливи) са въведени по тази система три допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %), които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура. В допълнение вносът от България в Общността на сливи, предназначени за преработка, в контейнери с нетна вместимост, надвишаваща 250 кг (с код по КН от 0809 40 05), ще бъде освободен от специфичното мито. Вносът на продукти от тази подпозиция е предмет на условията, залегнали в съответните разпоредби на Общността ­ виж членове 291 до 300 от Регламент на Комисията (EEC) 2454/93 (OВ L 253, 11.X.1993, стр. 71) и последващите изменения.
(7) Система за входни цени: за целия внос (в рамките и извън рамките на тарифни квоти) на стоки с кодове по КН 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 (ябълки) ще бъдат прилагани следните концесии: ­ Пет допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 1 януари до 14 февруари, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура. ­ Три допълнителни ставки (14 %, 16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 15 февруари до 31 март, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура. ­ Две допълнителни ставки (16 и 18 %) са въведени по тази система за периода от 1 април до 15 юли, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, както е посочено в Комбинираната номенклатура. ­ Пет допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 16 юли до 31 декември, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура.
(8) Система за входни цени: за целия внос (в рамките и извън рамките на тарифни квоти) на стоки с кодове по КН 0808 20 50 (круши) ще бъдат прилагани следните концесии: ­ Пет допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 1 януари до 31 март, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура. ­ Две допълнителни ставки (16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 1 до 30 април и от 1 до 15 юли, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура. ­ Пет допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 16 юли до 31 декември, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура.
(9) Система за вносни цени: за целия внос (в рамките и извън рамките на тарифни квоти) на стоки с кодове по КН 0809 30 (праскови и нектарини) ще бъдат прилагани следните концесии: ­ Три допълнителни ставки (10 %, 12 % и 14 %) са въведени по тази система за периода от 11 юни до 31 юли, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура. ­ Пет допълнителни ставки (10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %) са въведени по тази система за периода от 1 август до 30 септември, които трябва да се използват преди прилагането на пълното специфично мито, посочено в Комбинираната номенклатура.
(10) Тази концесия се прилага единствено спрямо стоките, за които не се прилагат експортни субсидии под каквато и да е форма.
(11) Вносът в Общността на 2500 тона краставици, предназначени за преработка КН (от 0707 00 05), с произход от България ще бъде освободен от специфично мито. Вносът на продукти от тази подпозиция е предмет на условията, залегнали в съответните разпоредби на Общността ­ виж членове 291 до 300 от Регламент на Комисията (EEC) 2454/93 (OВ L 253, 11.X.1993, стр. 1) и последващите изменения.
(12) При вноса в Общността на 3000 тона краставици, предназначени за консумация КН (от 0707 00 05), с произход от България, нивото на входните цени (от което специфичните мита ще бъдат намалени до нула) се намалява, както следва: с 10% от датата на прилагане, с 20 % от 1.VII.2005 г. и с 30 % от 1.VII.2006 г.
(13) Количествата от стоките, предмет на съществуващи тарифни квоти, които са допуснати за внос от 1 юли 2004 г. преди влизането в сила на този Протокол, ще бъдат изцяло отчетени по количествата, предвидени в четвъртата колона.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б(a)
Митата при внос в България на продуктите с произход от Общността, посочени по-долу,ще бъдат премахнати - български тарифни кодове
(1)

0101 10 90
0101 90 11
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0102 90 90
0104 10 10(2)
0104 10 30(2)
0104 10 80(2)
0104 20 10(2)
0104 20 90(2)
0105 11
0105 19 20
0105 19 90
0106 11 00
0106 12 00
0106 19 10
0106 19 90
0106 20 00
0106 31 00
0106 32 00
0106 39 10
0106 39 90
0106 90 00
0204 10 00(2)
0204 21 00(2)
0204 222
0204 23 00(2)
0204 30 00(2)
0204 41 00(2)
0204 42 10(2)
0204 42 30(2)
0204 42 50(2)
0204 42 90(2)
0204 43 10(2)
0204 43 90(2)
0204 502
0205 00
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30
0206 41 00 (1)
0206 49 20 (1)
0206 49 80 (1)
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99(2)
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99(2)
0207 27 91
0207 34
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0208
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21(2)
0210 99 29(2)
0210 99 60(2)
0210 99 71
0210 99 79
0407 00 11(2)
0407 00 19(2)
0407 00 90
0408 11 20(2)
0408 11 80(2)
0408 192
0408 91 20(2)
0408 91 80(2)
0408 99 20(2)
0408 99 80(2)
0409 00 00
0410 00 00
0501 00 00
0502
0503 00 00
0504 00 00
0511 10 00
0511 91
0511 99
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0703
0704 10 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 11 00
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706 90
0708 10 00
0708 20 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 30 00
0710 80 10
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90 00
0714 10 10
0714 10 91
0714 10 99
0714 20
0714 90 11
0714 90 19
0714 90 90
0801
0802
0803 00
0804
0805
0806 20
0807
0808 20 10
0808 20 90
0809 40 05
0809 40 90
0810 10 00
0810 20 10
0810 20 90
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0811 10 11
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 39
0811 20 51
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0814 00 00
0901
0902
0903 00 00
0904
0905 00 00
0908
0909
0910
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1006 10 10
1007 00 10
1007 00 90
10082
1102 90 90(2)
1103 11 10(2)
1103 11 90(2)
1103 19 90(2)
1103 20 60(2)
1103 20 90(2)
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 99
1104 22 20
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1104 22 98
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30 10
1104 30 90
1106 10 00
1106 20 10
1106 20 90
1106 30
1107 2
1108 20 00
1201 00
1202
1203 00 00
1204 00
1205
1206 00
1207
1208
1209
1210
1211
1212 10
1212 30 00
1212 91 20
1212 91 80
1212 99 20
1212 99 80
1213 00 00
1214
1301
1302 11 00
1302 19 05
1302 19 98
1302 32 90
1302 39 00
1401
1402 00 00
1403 00 00
1404
1501 00 11
1502 00
1503 00
1507
1508
1509
1510 00
1511
1512 11 99
1512 21
1512 29
1513
1514
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 30 10
1515 30 90
1515 40 00
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 90 91
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 31
1522 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1602 31
1602 90 72(2)
1602 90 74(2)
1602 90 76(2)
1602 90 78(2)
1603 00 80
1801 00 00
1802 00 00
2001 90 10
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 99
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 70
2005 90 10
2006 00 10
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 91
2006 00 99
2007 91 90
2007 99 93
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 19
2008 40 31
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 16
2008 92 18
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 32
2008 99 33
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 11 19
2009 12 00
2009 19 19
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
2009 31 11
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 10
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 93
2009 49 99
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89
2301
2302 10 10
2302 10 90
2302 20 10
2302 20 90
2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90
2302 50 00
2303 10 19
2303 10 90
2303 20
2303 30 00
2304 00 00
2305 00 00
2306
2307 00 11
2307 00 19
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 19
2308 00 40
2308 00 90
2309 10 31
2309 90 10

(1) Както е посочено в Митническата тарифа на Република България, приета с ПМС № 289 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 84 и 117 от 2002 г., бр. 55 от 2003 г.).
(2) Концесията се прилага за тези продукти при условие, че за тях не се прилагат експортни субсидии, и по отношение на житните продукти (глави от КН 10 и 11) са придружени от експорт лиценз, в който е обозначено това.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б(б)
При внос в България следните продукти с произход от Общността ще бъдат обект на посочените по-долу концесии
(НОН= мито "най-облагодетелствана нация")

Български тарифен код Описание(1) Приложимо мито(2) Годишно количество от 1.7.2004 г. до 30.6.2005 г. (тонове) Годишно увеличение от 1.7.2005 г. (тонове) Специфични разпоредби
колона I
% намаление от НОН
колона II
% ad valorem
105 99 10
0105 99 20
Патици
Гъски
- 0 440 40 (5)
0202 20 30
0202 20 50
Меса от ЕРД, пресни, охладени или замразени 15 8,5 8149 0 (5)
0201
0202
Меса от ЕРД, пресни, охладени или замразени - 0 2500 0 (3)
От 0203 Меса от домашни свине, пресни, охладени или замразени - 0 9550 500 (3) (4) (5)
0210 11
0210 12
0210 19
Меса от животни от рода на свинете, осолени или в саламура, сушени или пушени
1601 00 Колбаси и подобни продукти
1602 41
1602 42
1602 49
Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв от свине
0207 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици - 0 1900 0 (4) (5)
0209 00 11 Замразена свинска сланина, осолена или в саламура - 0 7500 0 (4)
0210 20 10
0210 20 90
0210 91 00
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 80
0210 99 90
Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, или изсушени и опушени - 0 100 0
0402 10
0402 21
Мляко и сметана, на прах, гранули или други твърди форми - 0 3000 0 (3) (4) (5)
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
Кисели млека 10 300 0
От 0405 Масло и други млечни мазнини с изкл. на тар. № 0405 20 10 и 0405 20 30 20 100 0 (5)
0406 Сирене и извара - 0 3300 300 (3)(4) (5)
0407 00 30 Птичи яйца с черупки, не за мътене 0 300 0 (3) (5)
0702 00 00 Домати, пресни - 0 900 100 (3) (5)
0704 90 10 Бяло главесто зеле и червено главесто зеле, пресни или охладени - 0 300 0
0706 10 00 Моркови и репи - 0 280 25 (5)
0707 00 Краставици и корнишони - 0 1245 115 (5)
0709 30 00 Патладжани - 0 110 10 (5)
0709 90 39
0709 90 60
Други зеленчуци
0709 60 10 Сладки пиперки - 0 150 0 (5)
0709 90 70 Тиквички 0 100 0 (5)
0710 10 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 80 51
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 95
0710 90 00
Зеленчуци, замразени - 0 400 30 (5)
0710 21 00 Грах (Pisum sativum), замразен - 0 1500 0 (5)
0806 10 Прясно грозде - 0 1800 0 (5)
0808 10 Ябълки - 0 7480 400 (3) (5)
0808 20 50 9 Круши, различни от тези от 1 април до 30 юни - 0 550 50 (5)
0809 10 00 Кайсии - 0 700 0 (5)
0809 20
0811 90 75
0811 90 80
Череши - 0 220 20 (5)
0809 30 Праскови, включително праскови без мъх - 0 2030 203 (5)
0811 20 Малини, къпини или черници, кръстоска между малини и къпини, черен, бял или червен касис и френско грозде - 0 100 0 (5)
1001 Пшеница и смес от пшеница и ръж - 0 60 500 5500 (3) (5)
1109 00 00 Глутен от пшеница
1002 00 00 Ръж - 0 1100 100 (3) (5)
1102 10 00 Ръжено брашно
1103 19 10 Ръжен грис
1103 20 10 Ръжени агломерати под формата на гранули
1003 00
1102 90 10
1103 19 30
1103 20 20
Ечемик
Брашно от ечемик
Грис от ечемик
Агломерати от ечемик
- 0 16 500 1500 (3) (5)
1004 00
1102 90 30
1103 19 40
1103 20 30
Овес
Овесено брашно
Овесен грис
Овесени агломерати
- 0 1320 120 (3) (5)
1005 10 90
1005 90 00
Царевица - 0 32 800 2800 (3) (5)
1006 Ориз 0 5000 0
1006 30 Ориз, полубланширан или бланширан 15 12,75 2880 0 (5)
1103 19 50
1103 20 50
Грис и агломерати от ориз - 25 13 671 0 (5)
1108 13 00
1108 14 00
1108 19
Нишесте от картофи
Нишесте от маниока
Други нишестета
- 0 550 26 (5)
1512 11 10
1512 11 91
1512 19 10
1512 19 90
Слънчогледово и шафраново олио и техните фракции - 0 3000 0 (5)
от 1515 90 15 Масла от ойтицика; восък от мирта, японски восък; техните фракции - 0 Неограничено
1517 10 Маргарин, с изключение на течния маргарин 30 10,5 1316 131 (5)
1602 10 00 Хомогенизирани готови храни от консервирано месо - 0 110 10 (5)
1602 20 Хомогенизирани готови храни от черен дроб от всякакви животни
1602 32
1602 39
Приготвени храни и консерви от птиче месо - 0 1950 0 (3) (4) (5)
1602 50 Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв от животни от рода на ЕРД 0 300 30 (5)
1603 00 10 Екстракти и сокове в опаковки до 1 кг - 0 110 10 (5)
1701 99 Бяла захар, различна от нерафинираната и несъдържаща ароматизиращи или оцветяващи добавки 15 34 21 888 0 (5)
1703 Меласа - 0 22 000 2000 (3) (5)
2001 10 00 Краставици и корнишони, приготвени или консервирани - 0 100 0
2002 Приготвени или консервирани домати - 0 2800 200 (3) (5)
2004 10 10 2004 10 99 Картофи, приготвени или консервирани (this is the description in the English text) - 0 3000 300 (5)
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
Други зеленчуци, приготвени или консервирани - 0 600 60 (5)
2007 10 Хомогенизирани продукти - 0 170 15 (5)
2007 91 10
2007 91 30
Конфитюри, плодови желета, мармалади, от цитрусови плодове 0 200 0
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 55
2007 99 57
2007 99 91
2007 99 98
Конфитюри, плодови желета, мармалади, други
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 90
Круши, приготвени или консервирани - 0 110 10 (5)
2008 50 Кайсии, приготвени или консервирани - 0 200 0
2008 70 Праскови, вкл. нектарини, приготвени или консервирани - 0 700 0
2009 11 11
2009 11 91
2009 11 99
Портокалов сок, замразен - 0 520 0 (5)
2009 19 11
2009 19 91
Друг портокалов сок
2009 29 11 Сок от грейпфрут 0 512 50 (5)
2009 39 11
2009 39 51
2009 39 91
Сок от друг вид плод
2009 49 11
2009 49 91
Сок от ананас
2009 90 11
2009 90 21
2009 90 31
2009 90 71
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 98
Смеси от сокове
2009 61
2009 69
Гроздов сок, включително гроздова мъст - 0 500 0
2009 79 11
2009 79 91
Ябълков сок
2009 80 11 Сок от круши
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59
Ароматизирани или оцветени захарни сиропи - 0 100 0
2209 00 Оцет и заместители на оцет, получени от оцетна киселина - 0 500 h l 0
2303 10 11 Остатъци от производството на нишесте от царевица, с тегловно съдържание на протеини, изчислено върху сухо вещество, превишаващо 40% - 0 443 0 (5)
2309 10 с изключение на 2309 10 31 Храна за кучета и котки - 0 2 500 150 (5)
2309 90 с изключение на 2309 90 10 Препарати от видовете използвани за храни за животни, различни от храните за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно - 0 12 752 0 (4) (5)
2401 10
2401 20
Tютюн - 0 7 000 0 (3) (5)

(1) Независимо от правилата за тълкуване на българската митническа тарифа (БМТ), даденото описание на продуктите следва да се приема само като ориентир, като обхватът на преференциалната схема по смисъла на това приложение се определя чрез митническия код по БМТ. Когато са посочени кодове по БМТ с думичката "от" пред тях, преференциалната схема следва да бъде определена чрез прилагане на митническия код и съответното описание, разглеждани заедно.
(2) Когато ставка на митото се появява и в двете колони (I и II), прилага се по-ниското от двете адвалорни мита.
(3) Концесиите са валидни само за продукти, за които не се прилагат експортни субсидии и по отношение на житните продукти (глави от КН 10 и 11), са придружени от експорт лиценз, в който е обозначено това.
(4) Българските власти могат да разделят годишната квота на четири равни части по тримесечия. Количеството по квотата ще бъде предоставяно в началото на съответното тримесечие и неизползваните количества ще се добавят към количеството за следващия период, в рамките на определената година.
(5) Количествата от стоките, предмет на съществуващи тарифни квоти, които са допуснати за внос от 1 юли 2004 г. преди влизането в сила на този Протокол, ще бъдат изцяло отчетени по количествата, предвидени в колоната относно годишните количества.

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив