Достъп до информация за околната среда

Правна рамка

Международноправният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда (Орхуска конвенция).

Република България ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г. Конвенцията е в сила за страната от 16 март 2004 г.
В правото на Европейския съюз изискванията на конвенцията, в частта отнасяща се до достъпа до информация за околната среда са пренесени чрез Директива 2003/4/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно достъпа на обществеността до информация за околната среда.
В българското законодателство достъпът до информация за околната среда се урежда основно в глава втора на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Основни дефиниции

Съгласно чл. 18 от ЗООС Информацията за околната среда е:
1) налична първична информация; (Това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и др. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.)

2) налична предварително обработена информация; (Това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.)

3) нарочно обработена информация. (Информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.)

Съгласно чл. 19. от ЗООС Информация за околната среда е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма относно:
1. състоянието на компонентите по чл. 4 и взаимодействието между тях;
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) факторите по чл. 5, както и дейностите и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;
3. състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2;
4. обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2;
5. анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 2;
6. емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.

Компетентни органи

Съгласно чл. 21.(1) от ЗООС Компетентни органи по глава втора от ЗООС са централните и териториалните органи на изпълнителната власт, които събират и разполагат с информация за околната среда.
(2) Компетентни органи по смисъла на ал. 1 са и другите органи и организации, които се разпореждат със средствата от консолидирания държавен бюджет и събират и разполагат с информация за околната среда, с изключение на органите на законодателната и съдебната власт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Задължено да предоставя информация за околната среда по реда на тази глава е и всяко физическо или юридическо лице, което предоставя обществени услуги, свързани с околната среда, и което осъществява тази дейност под контрола на органите и организациите по ал. 1 и 2.

Достъп до информация за околната среда при поискване

Съгласно чл. 26 (1) на ЗООС за предоставяне на информация за околната среда се прилага, процедурата предвидена в глава трета „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация" от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление.
Заявлението трябва да съдържа:
- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
- описание на исканата информация;
- предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.
- адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако заявлението не съдържа всичките посочени по-горе данни, то се оставя без разглеждане.

Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служителите в сектор "Обслужване на едно гише" на МОСВ на адрес: София, бул. "Мария Луиза" № 22, приемно време: 10-12/13-16 ч., тел.: 9406501.

Решение и срокове за предоставяне на достъп до информация

Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи. За предоставянето или отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителят. Информацията за околната среда се предоставя в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган за предоставяне на достъп до исканата информация.

Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска:
1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна;
2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон;
3. информация, която представлява интелектуална собственост;
4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни;
5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията;
6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.

При вземане на решение за отказ за предоставяне на информация компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на тази информация. В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната среда се предоставя в частта й, която е възможно да се отдели от неразкриваната. Ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по показателите, определени от нормативните актове.

Получаване и заплащане на исканата информация

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед №10 на МФ/10.01.2001г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай. За целта се изготвя граждански договор. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи по банков път (по единната бюджетна сметка на МОСВ: БНБ, IBAN BG35BNBG 96613000138701, BIC BNBGBGSD като точно се попълни законовото основание за внесената такса - Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на министъра на финансите) и представяне на копие на платежния документ.. За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съответния служител в сектор "Обслужване на едно гише" и заявителя.

Разпространяване на информация за околната среда

Каналите за разпространяване на информация за околната среда са интернет страниците на МОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда, териториалните структури на министерството - регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, както други административни структури от системата на изпълнителната власт, компетентни по глава втора на ЗООС.

Компетентните органи и лицата създават интернет страница и поддържат чрез нея информационна база данни за околната среда, която е безплатна и обществено достъпна.  Базата данни съдържа най-малко следната информация:
1. текстове на международни договори, конвенции или споразумения и законодателство, свързано с околната среда;
2. стратегии, планове и програми, свързани с околната среда;
3. доклади за напредъка или прилагането на актовете и документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или поддържани в електронен вид;
4. националния и регионалните доклади за състоянието на околната среда, както и други доклади за състоянието на околната среда, предвидени в закона или в подзаконов нормативен акт;
5. данни или обобщени данни, постъпващи от мониторинга на дейностите, които оказват или могат да окажат влияние върху околната среда;
6. публични регистри по реда на този закон или на други специални закони в областта на околната среда.
Информацията периодично се актуализира.

Министерският съвет ежегодно внася в Народното събрание доклад за състоянието на околната среда, предложен от министъра на околната среда и водите, който след приемането му го публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. Докладът се внася в Народното събрание в тримесечен срок след предоставяне на данните и информацията от Националния статистически институт.
Регионалните инспекции по околната среда и водите ежегодно в срок до 30 април изготвят регионален доклад за състоянието на околната среда на съответната им територия за предходната година. Съдържанието и обхватът на регионалния доклад се определят с указания на министъра на околната среда и водите.

При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.
Компетентните органи са длъжни незабавно да уведомят Министерството на здравеопазването и засегнатото население за настъпилото наднормено замърсяване, като предложат мерки за защита на човешкото здраве и на имуществото.

Друг основен източник на информация за околната среда са информационните центрове за обществеността към МОСВ и неговите структури. Информационният център на МОСВ се намира на адрес: София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, партер. Работно време за външни посетители е от 14 до17 ч. всеки работен ден. Информация за околната среда активно се разпространява за обществеността чрез организираните информационно-образователни кампании.

Националните обществени радио- и телевизионни оператори в своите предавания
разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда;  
осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда и  популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазването на околната среда чрез излъчване на български и чуждестранни образователни програми.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив