ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Одобрен от Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 22/27.05.2009 г.,
Array
Array

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.

Обхват

Чл. 1. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо съдебните служители от администрациите на Висш съдебен съвет, Инспектората към Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт и се отнасят до:
- взаимоотношенията между съдебните служители и органите на съдебната власт и другите държавни органи;
- взаимоотношенията между съдебните служители и гражданското общество;
- взаимоотношенията между отделните съдебни служители в администрациите на ВСС, Инспектората към Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт;
- правата и задълженията на съдебните служители;

Раздел II.

Цел

Чл. 2. Настоящите правила имат за цел да служат като основни правила и да определят етичните изисквания в поведението на съдебните служители в администрациите на ВСС, Инспектората към Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт в служебната и извънслужебната им дейност, като по този начин работят за засилване на доверието и издигане престижа на съдебната власт и гарантират професионалният статус и авторитета на съдебния служител.

Раздел III.

Източници

Чл. 3. Съдебният служител изпълнява своите задачи при спазване на , международните актове, които Република България е ратифицирала и актовете на Общностното право, , , и правилниците на различните съдебни органите, утвърдените вътрешни правила за работа на съответните администрации, както и всички други законови и подзаконови нормативни актове, които регламентират дейността на съдебните служители.

Раздел IV.

Принципи

Чл. 4. Дейността на съдебните служители се осъществява при спазване на следните принципи:
4.1. Законност - съдебният служител изпълнява служебните си задължения при строго спазване на и законите на Република България, и съобразно установените вътрешни правила в съответните администрации;
4.2. Безпристрастност - съдебният служител извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства свързани с работата му, без да допуска влияние на собствени или чужди интереси.
4.3. Компетентност - съдебният служител извършва дейността си като използва и прилага знанията и опита, които притежава и непрекъснато повишава нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на съдебната система.
4.4. Отговорност - съдебният служител следва поведение, което не накърнява престижа на съдебната власт, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.
4.5. Честност - съдебният служител в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в съдебната система.
4.6. Политически неутралитет - съдебният служител не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.
4.7. Колегиалност и учтивост - при изпълнение на служебните си задължения съдебният служител се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
4.8. Публичност и откритост - съдебният служител осъществява своята дейност по начин даващ възможност да се видят ясно неговите действия и резултатите от извършената работа.
4.9. Конфиденциалност - съдебният служител запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод служебната му дейност.

Глава втора.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДЕБНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Раздел I.

Професионално поведение и квалификация

Раздел II.

Конфликт на интереси

Раздел III.

Лично поведение на съдебния служител в обществото

Раздел IV.

Отношения с органите на съдебната власт, други държавни органи и организации и магистрати

Раздел V.

Отношение към гражданите

Раздел VI.

Взаимоотношения между съдебните служители и съдебните служители на ръководни длъжности

Раздел VII.

Взаимоотношения между съдебните служители

Раздел VII.

Права на съдебните служители

Глава трета.

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕТО

Чл. 42. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на съдебните служители, съобразно тяхната функционална компетентност.
Чл. 43. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на съдебния служител и защита от неоснователни обвинения.
Чл. 44. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от всички съдебни служители и ръководни длъжностни лица в администрациите на ВСС, Инспектората към ВСС и съдебните органи, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарни наказания по .
Чл. 45. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички съдебни служители и ръководни длъжностни лица в администрациите на ВСС, Инспектората към ВСС и съдебните органи за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.
Чл. 46. Спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от съдебните служители допринасят за изграждането и утвърждаването на положителния образ на съдебната власт и повишаване на общественото доверие в нея.
Чл. 47. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на изменения и допълнения при настъпване на обективни обстоятелства налагащи това.

Преходни разпоредби

§ 1. Нормите на настоящия кодекс са част от правилата за изпълнение на работата на съдебните служителите в администрациите на ВСС, Инспектората към ВСС и органите на съдебната власт.
§ 2. Съдебният служител е длъжен да спазва разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информира за поправки и изменения на неговите разпоредби.
§ 3. В едномесечен срок от приемането на Етичния кодекс непосредствения ръководител в съответната администрация изпълнява задължението си по .
§ 4. При първоначално встъпване в длъжност, непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7-дневен срок от встъпването.
§ 5. Етичният кодекс е одобрен от Висш съдебен съвет с решение по протокол № 22/27.05.2009 г. на основание .
§ 6. За неуредените в този кодекс случаи се прилагат съответно разпоредбите на , и .
§ 7. Етичният кодекс влиза в сила от датата на одобряването му.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив