ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В сила от 15.05.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 15 Май 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност.
(2) Законът се прилага за крайното потребление на енергия от въоръжените сили, доколкото не противоречи на или на друг закон в областта на националната сигурност.
Чл. 2. Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като част от политиката по устойчиво развитие на страната чрез:
1. използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението, както и при крайното потребление на енергия;
2. въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания;
3. развитие на пазара на енергийноефективни услуги и насърчаване предоставянето на енергийноефективни услуги;
4. въвеждане на финансови механизми и схеми, подпомагащи изпълнението на националната цел за енергийна ефективност.

Глава втора.

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Раздел I.

Органи за управление

Раздел II.

Цели за енергийна ефективност

Раздел III.

Национална стратегия, национални планове и програми

Глава трета.

ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ

Раздел I.

Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност

Раздел II.

Обследване и сертифициране на сгради

Раздел III.

Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

Раздел IV.

Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Раздел V.

Управление потреблението на енергия

Раздел VI.

Предоставяне на енергийноефективни услуги

Раздел VII.

Разполагаемост и достъпност на информацията

Глава четвърта.

СХЕМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Раздел I.

Видове схеми

Чл. 71. (1) За насърчаване на енергийната ефективност могат да се прилагат схеми и механизми, като:
1. договори с гарантиран резултат;
2. удостоверения за енергийни спестявания;
3. финансиране от Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или от други финансови посредници;
4. други национални или европейски схеми и механизми за подпомагане.
(2) Схемите и механизмите за насърчаване на енергийната ефективност, въведени по реда на този закон, се разработват и прилагат при спазване изискванията за държавните помощи.
(3) При разработване на схеми за насърчаване на комбинирано производство на енергия се подкрепя производството на електрическа енергия чрез високоефективно комбинирано производство на енергия, ефективното използване на отпадна топлина за постигане на икономии на първична енергия и възможността за намаляване на технологичните разходи при производството и преноса на топлинна енергия и при отчитане на особеностите на високоефективното комбинирано производство на енергия.

Раздел II.

Договори с гарантиран резултат

Раздел III.

Удостоверения за енергийни спестявания

Раздел IV.

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

Глава пета.

КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Чл. 89. (1) Изпълнителният директор на агенцията упражнява контрол върху дейността на:
1. крайните клиенти, когато провеждането на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно този закон или друг нормативен акт е задължително за тях;
2. задължените лица по - при изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания;
3. възложителите по за изпълнението на задължението им по ;
4. органите по - за представянето на отчети за изпълнението на програмите по ;
5. лицата по и .
(2) В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на агенцията:
1. извършва проверки на лицата по ал. 1 чрез оправомощени от него служители;
2. извършва проверки на обследванията по системен или случаен подбор на проверяваните сгради, предприятия, промишлени системи и/или системи за външно изкуствено осветление чрез оправомощени от него служители;
3. налага административните наказания, предвидени с този закон.
Чл. 90. (1) Контролът върху дейността на лицата по се извършва чрез:
1. проверка за валидността на входящите данни за сградата, използвани за издаване на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата резултати;
2. проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи данни и на резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;
3. пълна проверка на данните, резултатите и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез посещение на място с цел да се провери съответствието между посочените в сертификата за енергийни характеристики данни и сертифицираната сграда;
4. проверка за изпълнение на изискванията на наредбата по .
(2) Контролът върху дейността на лицата по се извършва чрез:
1. проверка за валидността на входящите данни на предприятията, промишлените системи и/или системите за външно изкуствено осветление, използвани за извършване на обследването, и на посочените в доклада резултати;
2. проверка за валидността на входящите данни и на резултатите от обследването, както и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;
3. пълна проверка на данните, резултатите и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез посещение на място с цел да се провери съответствието между посочените в документите от обследването/проверката резултати и състоянието на промишлената система/инсталация;
4. проверка за изпълнение на изискванията на наредбата по .
Чл. 91. (1) Лицата, които извършват проверки, се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Лицата по ал. 1 се легитимират със заповедта и със служебна карта, удостоверяваща заеманата от тях длъжност.
Чл. 92. (1) Лицата по имат право:
1. на свободен достъп до обектите на проверка;
2. да изискват от проверяваните лица документи, необходими за осъществяването на проверката;
3. на проверки на обследванията, определени с наредбите по и ;
4. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) За сградите, предприятията, промишлените системи и системите за външно изкуствено осветление - собственост на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, действията по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени в съответните закони.
(3) Лицата по са длъжни да не разгласяват служебната и търговската тайна, която им е станала известна при или по повод осъществяването на контролната дейност.
Чл. 93. Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на лицата по , като:
1. предоставя място за извършване на проверката;
2. определя свой представител за контакти и оказва съдействие на проверяващите служители;
3. предоставя достъп до служебните помещения;
4. предоставя всички документи, необходими за осъществяването на проверката.
Чл. 94. (1) За резултатите от проверките лицата по съставят констативен протокол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.
(2) Протоколът се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ - от двама свидетели на отказа.
(3) Протоколът се предоставя на проверяваното лице, което има право да даде обяснения и направи възражения в 14-дневен срок от датата на връчването му.
Чл. 95. (1) Въз основа на резултатите от проверката лицата по могат да:
1. дават задължителни предписания на проверяваните лица за отстраняване на констатирани нарушения и да определят срок за тяхното изпълнение;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Лицата, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват лицата по за тяхното изпълнение в определения срок.
Чл. 96. Държавните органи, юридическите и физическите лица са длъжни да оказват съдействие на лицата по при осъществяване на техните функции.

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 97. На задължено лице по , което не изпълни определената му индивидуална цел за ежегодни нови енергийни спестявания в размера по или не направи вноска съгласно , се налага глоба от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 500 000 лв.
Чл. 98. На възложител по смисъла на , който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.
Чл. 99. (1) На собственик на сграда, който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
(2) На собственик на сграда, който не изпълни мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност, в срока по , се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 100. На възложител по смисъла на , който не изпълни задължението за актуализиране на сертификата за енергийни характеристики на сграда в случаите по , се налага глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 101. На лице по , което е издало сертификат за енергийни характеристики на сграда, без да е извършило обследване за енергийна ефективност, се налага глоба от 50 000 до 100 000 лв. или имуществена санкция от 200 000 до 300 000 лв.
Чл. 102. На лице по , което не представи в срок списъка по , се налага глоба от 100 до 500 лв. или имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.
Чл. 103. На лице, което извършва сертифициране на сгради или обследване за енергийна ефективност в нарушение на разпоредбата на или , се налага глоба от 50 000 до 100 000 лв. или имуществена санкция от 100 000 до 200 000 лв.
Чл. 104. (1) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 100 kW, който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
(2) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно гориво, твърдо гориво или на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW, който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
(3) На собственик на климатична инсталация с номинална електрическа мощност над 12 kW, който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
(4) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по или на климатична инсталация по , който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
Чл. 105. На лице по или по , което не представи в срок списъка по , се налага глоба от 100 до 500 лв. или имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.
Чл. 106. На собственик на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление, който не изпълни задължението си по , се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 107. На лице по , което не изпълни задължението за представяне в агенцията на отчетите по в срока по , се налага глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.
Чл. 108. На лице по , което не предостави информация в срока по , се налага глоба от 20 000 до 50 000 лв. или имуществена санкция от 150 000 до 200 000 лв.
Чл. 109. На лице, което възпрепятства или допусне да бъде възпрепятствано извършването на проверка от лицата по , се налага глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 3000 лв.
Чл. 110. На лице по , което наруши разпоредбата на , се налага глоба 10 000 лв.
Чл. 111. На лице, което не изпълни задължителното предписание по , се налага глоба от 2000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.
Чл. 112. На лице, което не изпълни други задължения, предвидени в този закон, се налага глоба от 500 до 1500 лв. или имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 113. Актовете, с които се установяват административните нарушения, се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 114. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 115. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на .

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "" е физическо или юридическо лице, както и държава, които са участвали с дарения в първоначалното набиране на средства за фонда или правят дарения, в т.ч. вноски от задължените лица по .
2. "" е физическо или юридическо лице, което осъществява услуги, включващи изпълнението на дейности и/или мерки за повишаване на енергийната ефективност.
3. "" са енергийни продукти, горива, топлинна енергия, енергия от възобновяеми източници, електрическа енергия или всяка друга форма на енергия съгласно определението в на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ, L 304/1 от 14 ноември 2008 г.).
4. "" е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите с минимални финансови разходи.
5. "" е количеството спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се извършва коригиране и нормализиране предвид външните условия, които въздействат върху енергийното потребление.
6. "" е материалната изгода, полза или стока, получена при съчетаване на енергията с технология за енергийна ефективност или с действие, което може да обхваща експлоатацията, поддръжката и контрола, необходими за осигуряване на услугата, която се предоставя въз основа на договор и е доказано, че при нормални обстоятелства води до подлежащо на проверка и измерване подобряване на енергийната ефективност и/или до икономии на първична енергия.
7. "" е показател, който обозначава измереното количество реално потребена или изчислена като необходима за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди, свързани с нормативно изискуемите параметри на сграда, включващи отопление, подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление.
8. "" е съотношението между изходното количество произведена стока, услуга или енергия и вложеното количество енергия.
9. "" е електронна система, която може да измерва потреблението на енергия, като предоставя повече информация от традиционен измервателен уред и може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация.
10. "" е комбинация от всички компоненти, необходими за осигуряване третирането на въздуха при контролиране на температурата му с възможна комбинация от контрол на вентилацията, влажността и чистота на въздуха.
11. "" е съоръжение, което представлява комбинация от котелно тяло и горивна част, проектирано да подгрява флуид чрез освободената при горенето топлина.
12. "" е потреблението на енергия, доставяна за енергийни цели на преработващата промишленост, рудодобива, строителството, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство. То изключва доставките за сектора за производство на енергия и самите отрасли на енергетиката.
13. "" е всяко физическо или юридическо лице, което купува енергия за собствено ползване.
14. "" е всяка новоизградена сграда, която се въвежда в експлоатация за първи път.
15. "" е максималната топлинна мощност, посочена и гарантирана от производителя като възможна за подаване по време на непрекъсната работа.
16. "" е разход на енергия, който е необходим за осигуряване на нормативно изискуемите параметри на микроклимата в сграда при съществуващото й състояние.
17. "" е обособена част, етаж или апартамент в сграда, проектирани или изменени с цел да се използват самостоятелно.
18. "" е общото количество енергия, закупено от крайния клиент за период една година.
19. "" е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
20. "" е ремонт на сграда, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи елементи на сградата.
21. "" е остатъчната топлина от даден процес, която при техническа възможност и икономическа целесъобразност може да бъде оползотворена.
22. "" е резултат от изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качеството или други характеристики.
23. "" е максималната топлинна мощност, изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от производителя.
24. "" са дейности и мерки, насочени към групите крайни клиенти, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.
25. "" е съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в производството на стоки и услуги.
26. "" са енергийните характеристики, които водят до най-ниски разходи по време на прогнозирания икономически жизнен цикъл, като:
а) най-ниските разходи се определят, като се отчитат разходите за инвестиции, свързани с енергията, разходите за поддръжка и експлоатационните разходи, включително разходите за енергия и спестената енергия, категорията на съответната сграда, приходите от произведена енергия, и разходите за обезвреждане, когато е приложимо;
б) прогнозираният икономически жизнен цикъл представлява оставащият прогнозиран икономически жизнен цикъл на сграда - когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградата като цяло, или прогнозираният икономически жизнен цикъл на сграден компонент - когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградните компоненти.
Енергийните характеристики са съобразени с равнището на оптимални разходи, когато анализът на разходите и ползите, изчислени за прогнозирания икономически жизнен цикъл, дава положителен резултат.
27. "" е конструкция със стени и покрив, в която се използва енергия за регулиране на вътрешната температура.
28. "" е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;
б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.
29. "" е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност във форма и по ред, който включва енергийни характеристики на сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по .
30. "" е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност по установената форма и ред, който включва оценка на проектните енергийни характеристики на сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по .
31. "" е всеки инструмент, схема или механизъм, който насърчава повишаването на енергийната ефективност.
32. "" е машина, съоръжение или инсталация, които пренасят топлина от естествената обкръжаваща среда, като въздух, вода или почва, към сгради или промишлени съоръжения чрез обръщане на естествения топлинен поток по такъв начин, че той да протича от по-ниска към по-висока температура. За термопомпи с обръщаемо действие топлината може да се движи и от сградите към естествената обкръжаваща среда.
33. "" е обособена част от сграда, която включва пространства от сградата с еднакво функционално предназначение, топло- и/или студоснабдяване от една система, еднакъв режим на обитаване, еднаква небесна ориентация на външните ограждащи елементи (за случаите, когато се изисква охлаждане) и специфични изисквания за осигуряване на еднакви параметри на микроклимата в режим на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата в един режим е по-малка от 4 К.
34. "" са инструментите като фондове, субсидии, данъчни облекчения, заеми, финансиране от трети страни, договори за енергоспестяване, договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, външно възлагане или други подобни договори, които се предлагат на пазара от държавни или частни организации с цел частично или пълно покриване на първоначалната стойност на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
35. "" е понятие по смисъла на на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).
36. "" или "" е подаване на топлинна енергия под формата на пара, топла вода или охладена течност чрез мрежа от централен производствен източник към множество сгради или други места за използване за загряване или охлаждане на помещения или процеси.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.) и на на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Този закон отменя (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.).
§ 4. Задължените лица по изпълняват индивидуалните цели за енергийни спестявания до 2016 г., определени в съответствие с отменения .
§ 5. Възложителите по смисъла на на нови сгради, които подлежат на задължително сертифициране по реда на отменения , които до влизането в сила на този закон не са въведени в експлоатация, са длъжни да придобият сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
§ 6. Проверката на отоплителни инсталации с водогрейни котли по се извършва в срок до една година от влизането в сила на този закон, освен ако до тази дата е извършена проверка съгласно .
§ 7. (1) Собствениците на сгради, подлежащи на задължително сертифициране по реда на отменения , които до влизането в сила на този закон разполагат с доклади за извършено обследване, са длъжни да изпълнят предписаните от обследването мерки за повишаване на енергийната ефективност в тригодишен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Собствениците на промишлени системи, подлежащи на задължително обследване по реда на отменения , които до влизането в сила на този закон разполагат с доклади за извършено обследване, са длъжни да изпълнят предписаните от обследването мерки за повишаване на енергийната ефективност в двугодишен срок от влизането в сила на този закон.
§ 8. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие съвместно с изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки издават указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност.
(2) Указанията по ал. 1 се издават в срок една година от влизането в сила на този закон.
§ 9. Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, които подлежат на задължително обследване по , са длъжни да извършат енергийно обследване в срок една година от влизането в сила на този закон, освен ако до тази дата е извършено задължително обследване съгласно .
§ 10. Сертификатите за енергийна ефективност, издадени по реда на отменения , запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
§ 11. (1) Сертификати за енергийни характеристики на сгради, за които има извършено обследване за енергийна ефективност преди влизането в сила на този закон, се издават от лицата, извършили обследването на съответната сграда, в срок до една година от влизането му в сила.
(2) В случаите по ал. 1, когато лицето, извършило обследването, е заличено от регистъра по , сертификатът за енергийни характеристики се издава от агенцията въз основа на резултатите от извършеното от лицето обследване.
§ 12. Лицата, завършили курс на обучение и придобили квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по реда на отменения , запазват правата си за извършване на дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и по сертифициране на сгради, като лицата, които са придобили квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, се ползват с правата на консултанти по енергийна ефективност с квалификационно ниво 1.
§ 13. (1) Издадените удостоверения за вписване в регистрите по и запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
(2) Издадените удостоверения за успешно положен изпит по и запазват своята валидност и стават безсрочни.
§ 14. (1) Лицата по запазват правата си за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, като лицата, които са придобили квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, се ползват с правата на консултанти по енергийна ефективност с квалификационно ниво 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да се пререгистрират по реда на този закон в срок до 5 години от влизането му в сила.
(3) Лицата по ал. 1, които не се пререгистрират в срока по ал. 2, се заличават служебно от публичните регистри на агенцията.
§ 15. Доброволните споразумения, сключени по реда на запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са сключени.
§ 16. В срок до 5 години от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на енергетиката приема пазарен механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез изпълнението на енергоефективни дейности и мерки.
§ 17. (1) Националните планове за действие по енергийна ефективност се предоставят в Европейската комисия на всеки три години, считано от 30 април 2014 г.
(2) Националната цел за енергийна ефективност се докладва на Европейската комисия с първия национален план.
§ 18. Националният план за сгради с близко до нулево потребление на енергия се приема от Министерския съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 19. Националният план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация, се предоставя в Европейската комисия като част от плановете по и се актуализира на всеки три години, считано от 30 април 2014 г.
§ 20. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд се представя в Европейската комисия като част от плановете по и се актуализира на всеки три години, считано от 30 април 2014 г.
§ 21. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) До приемането, съответно издаването на подзаконовите нормативни актове, предвидени по този закон, се прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения , доколкото не противоречат на този закон.
§ 22. В (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14 и 17 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В думите "чл. 51, ал. 1" се заменят с "чл. 75, ал. 1".
2. В :
а) в т. 9 думите "2015 г." се заменят с "2018 г.";
б) в т. 10 думите "2016 г." се заменят с "2019 г.".
§ 23. В (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 17 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 се изменя така:
"11. изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет:
а) всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи;
б) анализ на разходите и ползите като част от всеобхватната оценка по буква "а", който обхваща оценка на програми по чл. 6, ал. 1 и проекти за установяване на икономически най-ефективната и изгодна възможност за отопление или охлаждане; анализът може да е част от екологичната оценка на програмата и на проектите, ако такива се предвиждат;
в) анализ на националния потенциал като част от всеобхватната оценка по буква "а" и оценка на постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия;
г) мерки за развитие на ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура и/или за подпомагане на развитието на високоефективно комбинирано производство на енергия и използване на топлинна и охладителна енергия, генерирани на базата на отпадна топлина и възобновяеми енергийни източници, в съответствие с оценката и анализа по букви "а", "б" и "в"."
2. В :
а) в ал. 1 думата "членовете" се заменя с "общия брой членове или от членовете на съответния състав";
б) в ал. 3 в текста преди т. 1 думата "членовете" се заменя с "общия брой членове или от членовете на съответния състав".
3. В :
а) създават се т. 19а и 19б:
"19а. изисква от операторите на електрическите и газовите мрежи да извършат оценка на потенциала за енергийна ефективност на съответните мрежи чрез намаляване на технологичните разходи; оценката включва анализ на преноса, разпределението, управлението на товарите, ефективното функциониране на мрежите и възможностите за присъединяване на инсталации за децентрализирано производство на енергия;
19б. въз основа на оценката по т. 19а изисква в плановете за развитие на мрежите да са включени конкретни мерки и инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в газовите и електроенергийните мрежи и график за тяхното изпълнение;"
б) точка 33 се изменя така:
"33. контролира изпълнението на задължението за предоставяне на потребителите на енергийни услуги на достъп до данни за потреблението им;".
4. В се създават т. 14 и 15:
"14. насърчаване повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса, разпределението и крайното потребление на енергия и природен газ;
15. създаване на стимули на операторите на преносни и разпределителни мрежи за осигуряване на системни услуги на крайните клиенти, които дават възможност да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност с въвеждане на интелигентни мрежи, като се вземат предвид разходите и ползите, свързани с всяка мярка, при гарантиране сигурността на системата."
5. В се създават т. 9, 10, 11 и 12:
"9. цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да не ограничават повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и включването на оптимизацията на потреблението в балансирането на пазарите и предоставянето на допълнителни услуги, както и отразяване в мрежовите тарифи на намаляването на разходи в мрежите, постигнато от потребителите, оптимизирането на енергопотреблението, децентрализацията на производството, понижаване на разходите за доставка или за инвестиции в мрежите и от оптимизация на работата на мрежите;
10. цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да позволяват повишаване участието на крайните клиенти в подобряване ефективността на електроенергийната система чрез оптимизиране на потреблението;
11. насърчаване на операторите на преносни и разпределителни мрежи да предлагат системни услуги за оптимизация на потреблението на електрическа енергия, за управление на енергопотреблението и на децентрализирано производство в рамките на организирани електроенергийни пазари и да подобряват ефективността при проектирането и функционирането на мрежите, и по-специално:
а) прехвърляне на натоварването от върхови часове към ненатоварени часове от страна на крайните клиенти, като се взема предвид наличността на енергия от възобновяеми източници, от комбинирано производство на енергия и от децентрализирано производство;
б) спестяване на енергия чрез оптимизация на потреблението от децентрализирани източници на производство посредством съчетаване на предоставяне на енергийноефективни услуги и участие на балансиращия пазар на електрическа енергия;
в) намаляване на потреблението чрез мерки за енергийна ефективност, реализирани от доставчици на енергийноефективни услуги;
г) присъединяване и диспечерско управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия на средно и ниско напрежение;
д) присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, разположени по-близко до точките на потребление;
е) предоставяне на достъп до мрежите на съоръжения за акумулиране на енергия;
12. въвеждане на динамично ценообразуване за мерки за оптимизация на потреблението на електрическа енергия от страна на крайните клиенти чрез:
а) цени, отчитащи периода на потребление;
б) цени за критичните периоди на върхово натоварване;
в) ценообразуване в реално време;
г) отстъпки при намалено потребление през върхови периоди."
6. В думите "чл. 10, ал. 1" се заменят с "чл. 14, ал. 4 и чл. 15".
7. В глава трета на раздел VI се изменя така: "Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги".
8. В :
а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Договорите с потребители на енергийни услуги задължително съдържат:";
б) в т. 5 след думата "услуги" се добавя "включително при промяна на договорните условия и цени";
в) в т. 7 накрая се добавя "в срок до три месеца от постъпването им".
9. В :
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думата "предприятия" се заменя с "предприятия - страни по договорите";
бб) точка 3 се изменя така:
"3. реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за допълнително плащане за тази услуга;"
вв) създава се т. 8:
"8. условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури.";
б) създават се нова ал. 2 и ал. 3:
"(2) Доставчикът на енергия или природен газ осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.
(3) Доставчикът на енергия или природен газ предоставя на друг доставчик на енергия или природен газ данни за потреблението на битов клиент, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и доставчика на енергия или природен газ.";
в) досегашната ал. 2 става ал. 4;
г) създават се ал. 5 и 6:
"(5) Информация за фактурирането се предоставя поне веднъж на три месеца, а при поискване или когато потребителите са направили избор да получават електронни сметки - два пъти в годината.
(6) Енергийните предприятия по ал. 1 предоставят на потребителите на енергийни услуги, свързани с доставки на електрическа енергия или природен газ, допълнителна информация за:
1. кумулативни данни за период поне три предходни години или за периода от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък; данните съответстват на интервалите, за които е предоставена информацията от фактурирането;
2. подробни данни за потреблението, за който и да е ден, седмица, месец и година при използване на интелигентни системи за измерване чрез предоставяне на крайния клиент чрез интернет или чрез интерфейса на измервателния уред на данни за период, не по-кратък от 24 предходни месеца, или за периода от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък."
10. В :
а) в ал. 1 думите "чл. 38а, ал. 1" се заменят с "чл. 38б, ал. 1";
б) създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
"(5) Енергийните предприятия по чл. 38б, ал. 1 уведомяват своите потребители на енергийни услуги - битови клиенти, за всяка предложена промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото на потребителите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.
(6) Уведомяването за повишаването на цените се извършва в срока на фактуриране след влизането в сила на повишението на цените.
(7) Когато комисията одобрява общи условия, уведомяването за промяна на договорните условия се смята за направено от датата на публикуване на одобрените общи условия.
(8) Алинеи 5 - 7 не се прилагат за договори за доставка на топлинна енергия."
11. В думите "чл. 38а и 38б" се заменят с "чл. 38а, 38б и 38в".
12. В :
а) алинея 2 се отменя;
б) създава се нова ал. 5:
"(5) Производителите на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW, не подлежат на ежегоден контрол по ал. 4. Тези производители подлежат на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция по утвърден годишен план, на база оценка на риска, по следните критерии:
1. дата на въвеждане в експлоатация;
2. размер на преференциалната цена за задължително изкупуване на произведената електрическа енергия;
3. дата на сключване на договора за изкупуване с крайния снабдител;
4. вид на енергийния източник и технология на производството.";
в) досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11;
г) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите "ал. 10" се заменят с "ал. 11";
д) досегашната ал. 12 става ал. 13;
е) досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите "ал. 10" се заменят с "ал. 11", а думите "ал. 11" се заменят с "ал. 12";
ж) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея думите "ал. 10" се заменят с "ал. 11".
13. В :
а) в т. 4 след думите "за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа" се добавя "включително приоритетите за достъп и диспечерско управление";
б) в т. 5 след думите "за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи" се добавя "включително приоритетите за достъп и диспечерско управление".
14. В се създава ал. 8:
"(8) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия могат да предлагат допълнителни услуги на оператора на преносната мрежа в случаите по ал. 7, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство."
15. В :
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "т. 4" се заменят с "т. 5";
б) създава се ал. 2:
"(2) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия могат да предлагат допълнителни услуги на операторите на разпределителните мрежи в случаите по ал. 1, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство."
16. се изменя така:
"Чл. 135. (1) Сградните инсталации на клиентите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод и абонатна станция.
(2) Когато се присъединява нова сграда, във всеки отделен имот в сградата се монтира индивидуален топломер на конкурентна цена.
(3) Когато се присъединява съществуваща сграда след основен ремонт и преработка на сградните отоплителни инсталации от вертикално в хоризонтално разпределение, във всеки отделен имот в сградата се монтира индивидуален топломер на конкурентна цена."
17. В се създава нова ал. 6:
"(6) Когато се подменят съществуващи средства за дялово разпределение за отопление, се монтират индивидуални топломери на конкурентна цена, доколкото това е технически възможно или разходноефективно по отношение на потенциалните икономии на енергия."
18. се изменя така:
"Чл. 143. (1) Потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, избират метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители съгласно наредбата по чл. 125, ал. 3.
(2) Когато потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, не изберат метод за определяне на количеството топлинна енергия, количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 съгласно методиката по наредбата по чл. 125, ал. 3.
(3) Изборът по ал. 1 се извършва с решение на общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост.
(4) Топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост, в които има отоплителни тела, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя въз основа на:
1. мощността на отоплителните тела, или
2. показанията на инсталираните върху тях индивидуални разпределители.
(5) В случаите по ал. 1, 2 и 4 топлинната енергия се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект."
19. В думите "чл. 143, ал. 1 и ал. 2, т. 1" се заменят с "чл. 143, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1".
20. В :
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;"
б) създава се нова ал. 2:
"(2) Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно.";
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
21. В се създава ал. 5:
"(5) За всеки отказ за признаване на сертификат за произход се уведомява Европейската комисия."
22. В :
а) в ал. 1 накрая се добавя "при облекчени процедури съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7";
б) създава се нова ал. 4:
"(4) Операторите на електропреносната мрежа и на електроразпределителните мрежи при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от този закон и , са длъжни да:
1. предоставят гарантиран достъп до съответната мрежа на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство;
2. гарантират преноса и разпределението на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство;
3. предоставят приоритет при диспечиране на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство."
23. се изменя така:
"Чл. 163. Критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство по чл. 4, ал. 2, т. 11, се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката."
24. В глава единадесета, раздел II се създава :
"Чл. 163а. (1) При разработване на инвестиционни проекти се извършва анализ на разходите и ползите в съответствие с наредбата по чл. 163 за инсталации с обща входяща топлинна мощност над 20 MW в случаите на:
1. планиране на нова топлоелектрическа инсталация за производство на електроенергия, за да бъдат оценени разходите и ползите от проектиране на инсталация, която да функционира като инсталация за високоефективно комбинирано производство на енергия;
2. значително преоборудване на топлоелектрическа инсталация за производство на електроенергия, за да бъдат оценени разходите и ползите от преоборудване на инсталацията като инсталация за високоефективно комбинирано производство на енергия;
3. значително преоборудване на промишлена инсталация, генерираща отпадна топлина на полезно температурно ниво, с цел използването на отпадната топлина за задоволяване на икономически оправдано търсене, в т.ч. чрез комбинирано производство на енергия, както и от свързването на тази инсталация с районна отоплителна или охладителна мрежа;
4. планиране на нова районна отоплителна и охладителна мрежа; при съществуваща районна отоплителна или охладителна мрежа се планира нова инсталация за производство на енергия или значително преоборудване на съществуваща инсталация с цел оползотворяване на отпадната топлина от съседни промишлени инсталации.
(2) Дружествата, отговарящи за експлоатацията на районни отоплителни и охладителни мрежи, по искане на лицата, които извършват анализ на разходите и ползите по ал. 1, оказват съдействие и предоставят необходимата информация в случаите по ал. 1, т. 3 и 4.
(3) Монтирането на оборудване, с което да се улавя въглероден диоксид, произведен от горивна инсталация, с оглед на съхранението му в геоложки формации, не се смята за преоборудване в случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4."
25. В думите "чл. 38г" се заменят с "чл. 38г, ал. 1, 38д".
26. В от допълнителните разпоредби:
а) създава се т. 24в:
"24в. "Ефективни районни отоплителни и охладителни системи" са районни отоплителни или охладителни системи, използващи поне 50 на сто възобновяема енергия, 50 на сто отпадна топлина, 75 на сто топлинна енергия от комбинирано производство на енергия или 50 на сто от съчетание на такава енергия и топлина.";
б) създава се нова т. 25:
"25. "Значително преоборудване" е преоборудване, разходите за което надхвърлят 50 на сто от инвестиционните разходи за съпоставима нова инсталация.";
в) в т. 41б, буква "а" думите "от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес" се заличават.
§ 24. Оценката по се изготвя и предоставя на Европейската комисия в срок до 31 декември 2015 г. По искане на Европейската комисия оценката се актуализира на всеки 5-годишен период.
§ 25. До 31 декември 2016 г. в сгради с централен източник на отопление/охлаждане или които се снабдяват от районна отоплителна мрежа или от централен източник, обслужващ множество сгради, се монтират и индивидуални измервателни уреди за отчитане на потреблението на топлинна и охлаждаща енергия или на топла вода за всеки агрегат, когато това е технически възможно, икономически обосновано и такива измервателни уреди не са монтирани към датата на влизането в сила на този закон.
§ 26. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) До приемането, съответно издаването на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на .
§ 27. В (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г., бр. 8, 12, 14 и 17 от 2015 г.) в след думата "съюз" се добавя "както и за услугите по ЕСКО договори по смисъла на Закона за енергийната ефективност".
§ 28. В (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 22 от 2015 г.) в "Закона за енергийната ефективност" се заменят с "отменения Закон за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)".
§ 29. В (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в думите "чл. 25" се заменят с "чл. 48".
§ 30. В (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В думите "чл. 23а" се заменят с "чл. 44".
2. В думите "чл. 23" се заменят с "чл. 43".
§ 31. Изпълнението на закона се възлага на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив