ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ

ЗАКОН ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ

В сила от 21.04.2015 г.
Обн. ДВ. бр. от 21 Април 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда създаването, дейността и състава на Фискалния съвет, както и създаването и прилагането на автоматичните корективни механизми по .
Чл. 2. Този закон има за цел да създаде условия за спазването на фискалните правила, предвидени в , с оглед поддържането на устойчиви публични финанси.

Глава втора.

ФИСКАЛЕН СЪВЕТ

Раздел I.

Цели и принципи

Раздел II.

Дейност

Чл. 6. (1) Съветът:
1. наблюдава спазването на числовите фискални правила, предвидени в , които се отнасят за сектор "Държавно управление" и за консолидираната фискална програма;
2. изготвя мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите в срок до 10 дни от публикуването им на на Министерството на финансите;
3. изготвя мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет, по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по законопроектите за тяхното изменение и допълнение, по проектите на средносрочна бюджетна прогноза, както и на други стратегически документи на Министерския съвет, относими към спазването на числовите фискални правила по т. 1, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;
4. изготвя мотивирано становище по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на бюджетите на държавното обществено осигуряване и останалите социално-осигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;
5. изготвя и предоставя на председателя на Народното събрание мотивирано становище и препоръки по одобрените от Министерския съвет законопроекти и документи по т. 3 и отчетите по т. 4 в срок не по-късно от 14 дни от внасянето им в Народното събрание;
6. при установяване на значително отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни в рамките на период от поне четири последователни години препоръчва на министъра на финансите предприемането на мерки за коригиране на отклонението;
7. следи за прилагането на автоматичните корективни механизми по , като изготвя мотивирано становище за:
а) наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за нейното постигане и необходимостта от задействане на автоматичните корективни механизми - в сроковете по т. 2 - 5;
б) корективния план - в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет, както и за неговото изпълнение;
8. изготвя мотивирано становище за наличието и прекратяването на извънредни обстоятелства съгласно , за което информира министъра на финансите;
9. изготвя мотивирани становища относно рисковете за устойчивостта на публичните финанси, за което информира министъра на финансите и други заинтересовани институции.
(2) Мотивираните становища и препоръките на Съвета нямат задължителен характер. Когато Министерският съвет не приема тези от тях, които са относими към него, трябва да се мотивира писмено. Мотивите се публикуват на интернет страниците на и на .
(3) Мотивираните становища и препоръките на Съвета се публикуват на интернет страницата му.
(4) Председателят и членовете на Съвета осъществяват дейността си по този закон въз основа на собствена експертиза. Те имат право да изискват и получават информация от държавните органи, които са длъжни да им я предоставят при спазване на действащото законодателство.
(5) Председателят и членовете на Съвета нямат право да искат или да приемат указания от Министерския съвет или от други органи и институции.
(6) Съветът разработва и приема методология, съдържаща обективни критерии за целите на становищата и препоръките си относно официалните макроикономически и бюджетни прогнози, както и критерии за установяване на значително отклонение на показателите в макроикономическите прогнози от отчетните данни. Методологията се публикува на интернет страницата на Съвета.

Раздел III.

Състав

Раздел IV.

Организация на дейността

Глава трета.

АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ

Чл. 17. (1) Автоматичните корективни механизми по обхващат изготвянето, приемането и прилагането на корективен план.
(2) Механизмите по ал. 1 имат за цел коригиране на възникнало значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за постигането й съгласно на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, наричан по-нататък "Регламент 1466/97".
Чл. 18. Наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за постигането й се установява от един или повече органи, както следва:
1. Европейската комисия съгласно ;
2. министъра на финансите в рамките на бюджетния процес;
3. Съвета съгласно .
Чл. 19. (1) При значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й министърът на финансите в срок до два месеца от установяване на отклонението изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет корективен план.
(2) В случай че корективният план предвижда мерки, свързани с правомощия на Народното събрание, Министерският съвет внася плана за приемане в Народното събрание.
Чл. 20. Корективният план по включва:
1. периода на корекция, който може да бъде до две последователни бюджетни години след годината, в която е установено наличието на значително отклонение;
2. средногодишното подобрение на структурния баланс в размер най-малко 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт за периода на корекция;
3. приходните и разходните корективни мерки, подробно описани по вид, размер и количествена оценка на въздействието им върху подсекторите на сектор "Държавно управление".
Чл. 21. Мерките в корективния план трябва да водят до постигане на средносрочната бюджетна цел в срока, определен преди установяване на отклонението от нея или от стъпката за постигането й.
Чл. 22. Корективният план отчита препоръките за преодоляване на значителното отклонение от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й, отправени към България съгласно .
Чл. 23. (1) Изпълнението на корективния план може да бъде временно преустановено при наличието на извънредно обстоятелство по смисъла на , без това да излага на риск устойчивостта на публичните финанси в средносрочен план.
(2) При прекратяване на обстоятелствата по ал. 1 министърът на финансите при необходимост внася за одобрение от Министерския съвет ревизиран корективен план. В случаите по Министерският съвет внася ревизирания корективен план за приемане в Народното събрание.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Този закон въвежда изискванията на на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.).

Заключителни разпоредби

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив