Заличаване на едноличен търговец - вписване в Търговския регистър

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец  А1

I. Заличаване на ЕТ

Едноличният търговец се заличава от Търговския регистър при наличието на обстоятелствата, изчерпателно изброени в чл. 60а от Търговския закон (ТЗ), а именно:

  • при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;
  • при смъртта му - по заявление от наследниците;  
  • при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за търговския регистър (ЗТР) всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване. На вписване в Търговския регистър подлежат обстоятелствата, свързани с особеностите на търговеца и неговото предприятие, които законът има за цел да направи публични. Оповестяването им е свързано с правната сигурност и защита интересите на третите добросъвестни лица.

Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, освен ако със закон е определен друг срок. Законът допуска, когато по съдебен ред се установи нищожност или недопустимост на вписване, както и несъществуване на вписано обстоятелство, заличаване на вписването или съответното обстоятелство  по искане на прокурора или на заинтересуваното лице.В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на търговеца в срок не по-късно от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при условията и в срока по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. В удостоверението и съобщението не се включват задължения, които са обезпечени по реда на ДОПК. Това Удостоверение задължително се прилага към заявлението за вписване.  Подаване на заявление за заличаване от ТР може да се направи пред всяко едно от териториалните звена на Агенцията по вписванията. Заявлението може да се подаде и в електронна форма по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис

II. Регистърно производство по вписване на заличаването на ЕТ

Необходими документи за вписване на заличаването на ЕТ в Търговския регистър:

  • Заявление за заличаване по образец: „Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1"
  • смъртен акт - при смърт на търговеца;
  • съдебно решение за поставяне под запрещение - при поставяне под запрещение на търговеца;
  • удостоверение от Териториалната дирекция на НАП по местоседалището за прекратяването на дейността на едноличния търговец и за извършеното уведомяване по чл.77, ал.1 от ДОПК;
  • декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;

квитанция за платена държавна такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

За извършеното заличаване Агенцията по вписванията издава удостоверение, а ако заявлението има недостатъци, длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК. Уведомяването за отказа се извършва по електронен път, ако заявителят е поискал изрично това в заявлението си. Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на едноличния търговец в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата срещу отказа се подава чрез Агенция по вписванията, която незабавно я изпраща на съда заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него.Окръжният съд разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно - чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

При отказ и при неизвършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР. За да избегне нов отказ, заявителят следва само да внесе нужните промени в представените пред Агенцията документи, така че те да отговарят на нормативните изисквания.

Лице, което е задължено, но не поиска в определения срок вписване или не представи предвидените в Търговския закон или ЗТР книжа или подписи, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗТР. Редът за установяване на нарушенията и налагането на глобите е визиран в чл. 41, ал. 1 от ЗТР. Процедурата по установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глоби в същия размер, посочен в чл. 40 от ЗТР, всеки месец до извършване на действията.

III. Правни последици от вписването в Търговския регистър на заличаването на ЕТ

Агенцията по вписванията автоматизирано подава информация за извършеното вписване на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон. Съгласно чл. 82, ал. 3 от ДОПК съответната компетентна териториална дирекция на НАП служебно вписва необходимите данни по чл. 81, ал. 1 от ДОПК за търговеца в своя регистър въз основа на данните от Търговския регистър. Съгласно чл. 5, ал.3 от КСО, регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица в Националния осигурителен институт се извършва пак служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от ДОПК.

Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписано обстоятелство в отношенията си с търговеца, дори да се окаже, че вписаното обстоятелство не съществува, т.е. до доказване на противното, вписаното обстоятелство се смята за съществуващо. Третите лица могат да се позовават на всички, подлежащи на вписване обстоятелства, макар вписването още да не е извършено, освен ако законът изрично предвижда те да проявят действие след вписването. Добросъвестни са тези лица, които не са знаели обстоятелството. Известността се отлага до изтичането на 15 дни от вписването, когато по независещи причини третите лица на са могли да го узнаят, но върху тях е тежестта на доказване на тези причини. Според установената съдебна практика обаче, ако при смърт на ЕТ, наследниците му не са поискали от съда заличаването му от търговския регистър, т.е. ако той все още е вписан, това не означава, че той продължава да съществува в правния мир.

 

Приложение: Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец А1

 

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив