Заявление за дерегистрация по ЗДДС

 

Това заявление се подава по реда на чл. 77, ал. 1 от ППЗДДС.

Регистрацията се прекратява:

 1. по инициатива на регистрираното лице, когато:
  • е налице основание за задължителна дерегистрация;
  • е налице основание за дерегистрация по избор;
 2. по инициатива на органа по приходите, когато:
  • е установил основание за задължителна дерегистрация;
  • е налице обстоятелство по чл. 176 от ЗДДС, а именно:
 3. регистрираното лице не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 4. промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 5. системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 6. има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.

Основанията за задължителна дерегистрация са:

 1. смъртта на физическото лице;
 2. смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;
 3. заличаването на едноличния търговец от търговския регистър;
 4. прекратяването на юридическо лице, прекратяване на кооперацията;  прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.

В последните два случая лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

При смърт на физическото лице, както и при смърт на физическото лице – едноличен търговец, регистрацията се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

Основания за дерегистрация по избор

 1. Основание за дерегистрация по избор възниква:
 2. за лице, регистрирано на основание чл. 96 , 97 , чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1 , когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация;
 3. за лице, регистрирано на основание чл. 98, ал. 2 или чл. 100, ал. 3 , когато:
  • за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., и
  • към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация;
 4. за лице, регистрирано на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 (задължителна регистрация и регистрация по избор за вътреобщностно придобиване), когато:
  • за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и
  • към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.

Регистрираните лица по избор за вътреобщностно придобиване нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.

В случаите на дерегистрация по избор регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Внимание: При прекратяване на регистрацията по инициатива на лицето, за дата на дерегистрацията се смята датата на връчването на акта за дерегистрация.

При прекратяване на регистрацията по инициатива на органа по приходите в случаите, когато регистриарното лице не е изпълнило в срок задължението си за задължителна дерегистрация, актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство за задължителна дерегистрация.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив