Издаване и подмяна на документи за самоличност

 

Българските документи за самоличност удостоверяват самоличността, а при необходимост – и гражданството на лицето, чрез съдържащите се в тях данни. Всеки български гражданин има право да напуска страната и да се завръща в нея с паспорт или заместващ го документ през определените за това места.

  

Издаване и подмяна на паспорт

Паспортът, по смисъла на чл. 34, ал. 1  от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) и заместващите го документи (временен паспорт за завръщане в Република България; граничен пропуск; временен паспорт за окончателно напускане на Република България.), е един от трите вида основни  български документи за самоличност  заедно с личната карта и свидетелството  за  управление на МПС. Паспорти се издават на български граждани с цел преминаването през ГКПП и за пребиваване извън страната. Паспортите и заместващите ги документи се издават от органите на МВР, с изключение на:

 • временните паспорти за завръщане от чужбина
 • дипломатическите паспорти
 • служебните паспорти
 • моряшките паспорти

Необходими документи за издаване и подмяна на паспорт
Документите необходими за издаването се подават в съответния орган на МВР по постоянен адрес на заявителя:

 • в звено "Документи за самоличност" при РПУ ,ако искането е в срок от 30 дни;
 • в СДВР или РДВР, ако искането е за експресно (8 работни часа) или бързо - за 3 работни дни.

Заявление по образец
Заявлението за издаване на паспорт съдържа данни за:

 • родители (имена, дата на раждане, гражданство и личен номер на чужденец)
 • съпруг(а) (имена, дата на раждане, гражданство, единен граждански номер или личен номер на чужденец)
 • деца до 14 години (имена, дата на раждане, гражданство, единен граждански номер или личен номер на чужденец)
 • законен представител (имена, дата на раждане, гражданство, единен граждански номер или личен номер на чужденец)
 • указ на Президента на Република България за промяна на гражданството

Могат да се подават само бланки на заявления, получени от териториалните служби на МВР, като всяка бланка получава уникален идентификационен номер.

Заявлението се подава лично, а по изключение - от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава от техните родители, настойници или попечители. Към заявлението се прилагат:

 • Удостоверителни документи по гражданското състояние, потвърждаващи данните от заявлението
 • Удостоверение за раждане за лица под 18 години
 • Предишни паспорти (ако има такива)
 • Снимки по образец (отговарящи на изискванията)
 • Документ за платена държавна такса

При подмяна на паспорт при промяна на постоянния адрес се представя и удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

В случаите на загубване, кражба или унищожаване на паспорта в срок от три дни лицето подава писмена декларация (по образец) относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ, за пребиваващите в чужбина – в съответното дипломатическо консулство на Република България.

Срокове за издаване на паспорта

 1. паспорта се издава (подменя) в срок от 30 дни след подаването на заявлението, при нормална поръчка
 2. при бърза поръчка, срокът е до 3 дни
 3. при експресна – до 8 часа

когато заявлението за издаване на паспорт е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни.

Срок на валидност на паспорта:

 1. паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 години;
 2. паспортите, издавани от Министерството на външните работи и от Министерството на транспорта, са със срок на валидност до 5 години;
 3. В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт.

Такси за издаване (подмяна) на паспорт

Паспорт

Обикн. услуга

Бърза услуга

Експресна

 

до 30 дни

до 3 раб.дни

до 8 раб.часа

Издаване на първи паспорт на лица до 14г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Втори паспорт за деца до 14 години и възрастни от 58 до 70 години

20 лв.

40 лв.

100 лв.

За възраст между 15 и 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

За възрастни над 70 години

10 лв.

20 лв.

50 лв.

За лица с трайно намалена работоспособност и със степен на увреждане 50% и от 50 на сто нагоре

3 лв.

6 лв.

15 лв.

 

 

Издаване и подмяна на лична карта

Личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори. Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст дa поиска издаването на лична карта, той може да притежава само една лична карта. Същото задължение имат лицата възстановили или придобили българско гражданство след получаване на удостоверение за това, както и български граждани навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната.

Срок на валидност и видове лични карти
Според срока за, който се издават личните карти са срочни и безсрочни:  

 • безсрочни: издават се на лица, навършили 58 години;
 • срочни с валидност 4 години: издават се на лица на възраст между 14 и 18 години;
 • срочни с валидност 10 години: издават се на лица на възраст между 18 и 58 години.

Необходими документи за издаване и подмяна на лична карта
Личните карти се издават и подменят от органите на МВР. Необходимите за издаването документи се подават в съответния орган на МВР по постоянния адрес на заявителя:  

 • в звено "Документи за самоличност" при РПУ, ако искането е за издаване в срок от 30 дни;
 • в Столичната (СДВР) или в съответната дирекция на вътрешните работи (РДВР, ако искането е експресно (8 работни часа) или бързо (3 работни дни).

1. Заявление по образец – попълва се на машина или четливо с ръкописен текст. Имената се изписват на български и подписа се полага лично, в присъствието на упълномощено длъжностно лице, а не предврително. Този подпис се пренася в документа за самоличност, по дигитален път и се полага чрез тънкописец предоставен от длъжностното лице.

2. Удостоверение за раждане, и други официални документи потвърждаващи данните от заявлението(документ по гражданско състояние).

3. Снимки по образец (отговарящи на изискванията)

4. Документ за платена държавна такса

 Бланките на заявленията се получават от териториалните служби на МВР. Всеки формуляр получава уникален идентификационен  код.  Могат да се подават единствено формуляри, получени от териториалните служби на МВР.

Останалите документи се представят при подмяна на лична карта:

 • Удостоверение от МВР – при загубване, кражба или унищожаване;
 • Писмена декларация (образец) – лицето е длъжно в срок от 3 дни да подаде декларация, в най-близкото РПУ, относно обстоятелствата при загубване, унищожаване или кражба;
 • Удостоверителен документ от съответната общинска администрация, обслужваща общината по постоянен адрес – при промяна на ЕГН;
 • Официален документ удостоверяващ промяната на имената – при промяната им, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите когато промяната не е отразена в националната база данни "Население";
 • Удостоверителен документ от съответната служба ГРАО – при промяна на постоянен адрес;
 • Официален документ за придобиване на българско гражданство – при придобиването му;
 • Официален документ от съответните компетентни органи при съществени и трайни изменения на образа или промяна на пола;
 • Старата лична карта – при изтичане срока на валидност на личната карта, като и в някои от посочените по-горе случаи (напр. при промяна на ЕГН).

  

Срокове за издаване и подмяна на лична карта

 1. обикновена поръчка: 30 дни след подаване на заявлението;
 2. бърза поръчка: 3 дни след подаване на заявлението;
 3. експресна: 1 ден (8 работни часа).

Такси за издаване(подмяна) на лична карта

 

Лична карта

Обикн. услуга

Бърза
услуга

Експресна

 

до 30 дни

до 3 раб.дни

до 8 раб.часа

Лична карта за лица под 14 години

Безплатно

Безплатно

 

Лична карта за лица между 14 и 18 години

13 лв.

26 лв.

65 лв.

За възраст между 15 и 58

18 лв.

36 лв.

90 лв.

За възраст между 58 и 70

11 лв.

22 лв.

55 лв.

За възрастни над 70 години

Безплатно

Безплатно

 

За лица с трайно намалена работоспособност и със степен на увреждане 50 % и от 50 на сто нагоре

2 лв.

4 лв.

10 лв.

 

 

Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС

Българското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство. Служи също и като идентификационен документ за самоличност на територията на  Република България, когато лицето не може да представи друг документ за самоличност, тъй като свидетелството за управление на МПС е един от трите основни документа за самоличност на територията на страната, заедно с личната карта и паспорта. Свидетелството за управление на МПС се издава само след придобиване на правоспособност за управление на МПС по реда определен  в Закона за движение по пътищата и подзаконовите актове по прилагането му. Лице, което управлява МПС без да притежава свидетелство за управление, носи административнонаказателна отговорност.  

Необходими документи за издаване (подмяна) на свидетелство за управление на МПС
Свидетелството за управление на МПС се издава от органите на МВР. 

Необходимите документи се подават в звено "Пътна полиция" на РДВР или СДВР по постоянния адрес на заявителя.

Заявителя подава лично или чрез упълномощено лице следните документи:

 • Заявление по образец – при подаване на заявлението се представя лична карта или паспорт.
  Бланките на заявленията се получават от териториалните служби на МВР.
 • Декларация (образец) за изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление на МПС - само когато са налице тези обстоятелства. Декларацията следва да се подаде в 3-дневен срок от изгубването, открадването или унищожаването на свидетелството.
 • Документ за платена държавна такса.

Други документи изисквани в съответствие с актовете по прилагането на Закона за движение по пътищата. Тези документи са:

1. При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС или при издаване на ново свидетелство след придобиване на нова категория от водача или възстановяване на правоспособност при отнемане на контролните точки на водача:

 • копие от свидетелството за завършена подготовка;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
 • удостоверение за психическа годност;
 • документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС – само в случаите на първоначално издаване на свидетелството;
 • старото свидетелство за управление на МПС – само в случаите на придобиване на нова категория от водача или възстановяване на правоспособност поради отнети контролни точки.
 • Оригинал на протокол за успешно положен изпит, доказващ добитата от водача правоспособност за управление на МПС, нова категория на водач на МПС или възстановена правоспособност поради отнемане на контролните точки. Протоколът се изпраща служебно от регионалните отдели на ДАИ.

2. При подмяна на свидетелство за управление на МПС:

 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия(ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия(ТЦЛЕК);
 • старото свидетелство за управление на МПС.

3. При издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС:

 • декларация за унищожаване, изгубване или кражба на свидетелството за управление на МПС – в случаите когато са налице тези обстоятелства;
 • старото свидетелство за управление на МПС – в случаите, когато се иска издаване на дубликат поради повреждането на старото свидетелство.

Срок за издаване

 1. при обикновена услуга – Свидетелството за управление на МПС се издава в срок от 30 дни от приемане на заявлението;
 2. при бърза услуга - до 10 дни.

Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя.

Срок на валидност

Свидетелството за управление на МПС се издава със срок на валидност- 10 години, а на лица с физически недостатъци – до 5 години. За начална дата на срока на валидност се счита датата на издаването му.

Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС

Свидетелство за управление на МПС

Обикн. услуга
до 30 дни

Бърза услуга
до 10 раб. дни

За възраст между 15 и 58 г.

25 лв.

50 лв.

За възраст между 58 и 70 г.

11 лв.

22 лв.

За възрастни над 70 години

Безплатно

 

За лица с трайно намалена работоспособност и със степен на увреждане 50% и от 50 на сто нагоре 3 лв. 6 лв.

Източник: pravna-kantora.com

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Драгомир ккк 22.06.2012 | 16:27
Въпрос. Мога ли да подам документи за издаване на лична карта бърза поръчка в СДВР и да я получа там ако постоянният ми адрес не е в столицата?
Nadya Tsaneva 27.06.2012 | 11:13
отпадна ли изискването за представяне на натуриален акт за жилището в което живеем при подмяна на лична карта
Valentina Apostolova 31.08.2012 | 23:34
колко е глобата за открадната лична карта ?
Ива Ганчева 10.10.2012 | 10:27
"в звено "Документи за самоличност" при РПУ ,ако искането е в срок от 30 дни; в СДВР или РДВР, ако искането е за експресно (8 работни часа) или бързо - за 3 работни дни." Надявам се, че повечето хора, които ще прочетат този материал ще обърнат внимание и на коментарите, защото бих искала да поправя една неточност, която би довела до доста загубени нерви и време както се случи с мен...прочитайки тази статия и по-точно по-горния цитат, отидох в СДВР за издаване на паспорт с бърза поръчка за 3 дни, след като изчаках достатъчно дълго време, дойде и моят ред, служителите ме уведомиха, че в СДВР се издават паспорти само с ЕКСПРЕСНА поръчка, а за ОБИКНОВЕНАТА и БЪРЗА поръчка документи се подават в съответното РПУ, така че ми се наложи да пътувам до моето РПУ и да се наредя на опашката там отново! Бих желала да помоля авторите на тази статия да поправят посочената неточност, ако е възможно, за да спестим нервите и загубеното време на останалите хора, които ще я прочетат и ще и се доверят! Благодаря ви!
Диди Петрова 21.10.2012 | 14:26
Изтича ми личната карта,трябва да се подмени.Работя в София,но съм русенка. Възможно ли е да подам в София документи за подмяна ,въпреки че адресната ми регистрация е в Русе?
LadyTan Iv 06.02.2013 | 14:28
Моят въпрос е навършващите 18 години лица кога подават заявление за издаване на лична карта- преди навършване или след навършване на пълнолетие?
Aia Dim 07.03.2013 | 09:46
Имам нужда да подновя личната си карта. Постоянният ми адрес в София е ул. Лакатица. Къде трябва да отида за бърза услуга помяна на личната карта и какви докумети трябва да предствя? Благодаря.
Vladova Silviya 08.04.2013 | 09:18
след навършване на 18г.Около месец преди да изтече личната карта, която е издадена на 14г.
Milena Irshad 16.07.2013 | 12:59
С бащата на детето ми нямаме брак, той работи в чужбина. Детето е родено на 30.07.2003 - след 2 седмици навършва 10 години. С пълномощно от страна на бащата мога ли да направя междунроден паспорт на детето?
10  Sevdelina Ryseva 26.07.2013 | 09:08
В Швеция съм от няколко месеца, нямам възможност да се върна в БГ да сменя личната си карта която вече изтече юни месец.Чувала съм че в посолството могат да издадът нова- така ли е ?
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив