Издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

 
Правна характеристика
 

Българското свидетелство за управление на МПС съгласно легалната дефиниция на чл. 50, ал. 1 Закон за българските документи за самоличност (ЗБДС) е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС. За да управлява МПС водачът задължително трябва да притежава свидетелство за управление на МПС, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.

Категориите, на които се делят моторните превозни средства са изброени в чл. 150а, ал. 2 Закон за движението по пътищата (ЗДвП). Свидетелството за управление на МПС се издава само след придобиване на правоспособност за водач на МПС по реда, определен в ЗДвП и подзаконовите актове по прилагането му.

Лице, което управлява МПС без да притежава свидетелство за управление носи административнонаказателна отговорност в съответствие с чл. 177 ЗДвП.

Свидетелството за управление на МПС освен това е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България заедно с личната карта и паспортите. Чужденците, които притежават българско свидетелство за управление на МПС, удостоверяват своята самоличност с документа за задгранично пътуване, с който са влезли в Република България или с някой от българските документи за самоличност, издавани на пребиваващите у нас чужденци.

Свидетелството за управление е със срок на валидност 10 години, а на лица с физически недостатъци - до 5 години. Срокът започва да тече от датата на издаване на свидетелството.

 
Осъществяване на процедурата
 

I. Свидетелство за управление на МПС се издава и подменя в следните случаи:

- първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория;

- придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория;

- възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки;

- подмяна на стар образец свидетелство с нов;

- подмяна поради изтичане срока на валидност;

- подмяна поради промяна в данните на водача;

- издаване на дубликат;

- подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление.

 
II. Компетентни органи.

Съгласно чл. 51, ал. 1 ЗБДС свидетелство за управление на МПС се издава и подменя от органите на МВР.

Необходимите за издаването, респ. за подмяна документи, се подават по постоянния адрес на заявителя в звената "Пътна полиция" на областна дирекция "Полиция" (ОД "П") или на Столичната дирекция "Полиция" (СД "П").

Българските граждани, живеещи в чужбина, следва да подадат нужните документи за издаване на лична карта в консулското или дипломатическо представителство на нашата страна в съответната държава, което ги препраща чрез Министерството на външните работи до Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" при Министерството на вътрешните работи, а ако не е препратено се подава в РПУ или в съответната ОД "П" по посочения постоянен адрес от упълномощено лице.

 

III. Необходими документи за издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС.

За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС са нужни:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, съдържащо данните по чл. 18 и чл. 53, ал. 2 от ЗБДС. При подаване на заявлението се представя лична карта или паспорт. Бланките на заявленията се получават от териториалните служби на МВР срещу заплащане на 50 стотинки;

2. Копие на свидетелството за завършена подготовка;

3. КАРТА ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДАЧ НА МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);

4. Удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията на ЗДвП;

5. Документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;

6. Цветна снимка, която да отговаря на изискванията на чл. 22 ЗБДС;

7. Документ за платена държавна такса.

За издаване на ново свидетелство при възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки на водача и при придобиване на нова категория към заявлението се прилагат:

1. Копие на свидетелството за завършена подготовка;

2. Карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК;

3. Удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията на ЗДвП;

4. Цветна снимка, която да отговаря на изискванията на чл. 22 ЗБДС;

5. Документ за платена държавна такса;

6. Старото свидетелство за управление, което се унищожава.

За подмяна на свидетелството за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача към заявлението се прилагат:

1. Карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК;

2. Цветна снимка, която да отговаря на изискванията на чл. 22 ЗБДС;

3. Документ за платена държавна такса;

4. Старото свидетелство за управление, което се унищожава.

За издаване на дубликат в случаите на унищожаване, повреждане, изгубване или кражба към заявлението се прилагат:

1. ДЕКЛАРАЦИЯ за удостоверяване на твърдяното обстоятелство;

2. Цветна снимка, която да отговаря на изискванията на чл. 22 ЗБДС;

3. Старото свидетелство - само в случаите на повреждане.

 

IV. Срок за издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС.

Свидетелството за управление на МПС се издава и подменя до 30 дни от подаване на заявлението при обикновена поръчка и до 10 дни при бърза.

 
V. Вътрешен ход на процедурата.

При подаване на заявлението за издаване на свидетелство за управление на МПС длъжностното лице от съответната служба проверява няколко групи обстоятелства:

1. Дали заявлението е попълнено в съответствие с изискванията;

2. Дали към заявлението са приложени всички необходими съпровождащи го документи;

3. Дали приложената към заявлението снимка е направена в съответствие с нормативните изисквания.

Длъжностното лице отказва да приеме заявлението:

- когато е попълнено нечетливо или е с поправка, зачеркване и изтриване;

- при констатиране на несъответствие или липса на ЕГН, в резултат на което данните за лицето не могат да бъдат проверени в Автоматизираната информационна система "Български документи за самоличност";

- когато приложената снимка не отговаря на изискванията;

- при явно несъответствие на образа на лицето с образа от снимката.

При подаване на заявлението гражданинът лично полага подпис върху него на предвиденото за целта място в присъствието на длъжностното лице с изключение на ненавършилите 14 години, които не се подписват.

В случаите, когато заявителят не може да се яви, за да подпише заявлението, подписът се полага предварително и лично пред нотариус, като последният прави заверка в полето за служебна информация на заявлението.

Самото заявление се подава от упълномощено за целта лице.

След извършване на посочените действия, длъжностното лице приема редовното заявление, завежда го в регистър, връчва на гражданина талон за приетото заявление и завежда заявлението в съответна книга според вида на документа за самоличност и исканата услуга.

Свидетелството за управление на МПС се получава лично от заявителя.

Длъжностното лице, което връчва свидетелството сверява данните в него с данните в заявлението и удостоверява съответствието с подпис върху заявлението.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив