Издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност


Правна характеристика
Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, на мероприятия и на лица, и на техните права и законни интереси от противоправни посегателства. Такава дейност могат да извършват търговци, регистрирани по Търговския закон, въз основа на писмен договор, или звена за самоохрана в структурите на еднолични търговци или юридически лица (Съгласно чл. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД)
Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗЧОД частна охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз или регистрация по реда на закона.
Притежанието на лиценз съгласно чл. 13 ЗЧОД е задължително условие за извършване на дейностите, посочени в чл. 5, ал. 1, т. 1-4 ЗЧОД, а именно:

 1. лична охрана на физически лица – дейност по защита на телесната неприкосновеност на физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане;
 2. охрана на имуществото на физическите или юридическите лица, която представлява дейност по физическа защита на имуществото от противоправни посегателства; дейността по физическата защита може да включва и осигуряването на пропускателен режим в обектите;
 3. охрана на мероприятия - комплекс от действия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер (чл. 8 ЗЧОД);
 4. охрана на ценни пратки и товари - дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита.
Съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЧОД лицензът може да бъде за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на отделни области.
Самоохраната е дейност, осъществявана от служители на търговците, обособени в самостоятелни структурни звена за охрана на техни служители, обекти, мероприятия, имущество, ценни пратки и товари (чл. 11, ал. 1 ЗЧОД). Дейност по самоохрана се извършва при условията на регистрационен режим.
 1. Съгласно чл. 5, ал. 2 ЗЧОД дейностите по чл. 5, ал. 1 ЗЧОД могат да се осъществяват и чрез технически системи за сигурност и помощни средства. Охраната с помощта на технически системи за сигурност е дейност по наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали (чл. 10 ЗЧОД).
 2. Охранителната дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана, като при въоръжената охрана се спазват изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.Осъществяване на процедурата

І. Издаване на лиценз за извършване на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1-4 ЗЧОД
Іа. Компетентен орган
Лицензи за извършване на частна охранителна дейност се издават от директора на Национална служба "Полиция" или от упълномощени от него лица (чл. 14 ЗЧОД).
Іб. Необходими документи
За получаване на лиценз за извършване на всички или на отделни дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1-4 ЗЧОД търговците подават писмено искане до директора на Национална служба "Полиция".
Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 15, ал. 2 ЗЧОД, а именно:
 1. удостоверение от съда за актуално състояние по търговския регистър;
 2. регистрация по БУЛСТАТ и в Националния осигурителен институт и копие от данъчната регистрация;
 3. документ от данъчната служба, удостоверяващ, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат неиздължени данъчни задължения;
 4. декларация, че търговецът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
 5. образци на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;
 6. документ за внесена държавна такса.
Освен гореизброените документи физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество прилагат допълнително:
 1. свидетелство за съдимост;
 2. служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
 3. декларация от лицата, че срещу тях няма започнато полицейско производство за извършено умишлено престъпление от общ характер (това обстоятелство се проверява и служебно);
 4. медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психически заболявания.
Ів. Такси
За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират такси, размерът на които е определен в чл. 57 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи, по Закона за държавните такси, както следва:
Іг. Ход на процедурата
Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на ЗЧОД, търговецът се уведомява писмено за това в 14-дневен срок от постъпването им. Търговецът отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и сведения в 14-дневен срок от уведомлението. Ако в този срок недостатъците на бъдат отстранени, производството по издаване на лиценз се прекратява.
Компетентният орган издава или отказва издаването на лиценз в срок един месец от подаване на искането, съответно от отстраняване на непълнотите или несъответствията в документите, или от представянето на допълнително изисканите документи (чл. 17 ЗЧОД).
Лицензът е по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи, и се издава без срок (чл. 15, ал. 5 и чл. 18, ал. 1 ЗЧОД).
Лиценз не се издава, а издаденият се отнема в случаите, посочени в чл. 21, ал. 1 ЗЧОД, когато:
 1. търговецът:
 1. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 2. е обявен в несъстоятелност;
 3. осъществява вид охранителна дейност, за която няма лиценз или я осъществява извън територията, за която има лиценз;
 4. предостави на назначените от него охранители огнестрелно оръжие, без те да притежават съответно разрешение за носене и употреба.
2.     едноличният търговец, управителят или членът на управителния орган или неограничено отговорният съдружник в командитно или събирателно дружество:
 1. е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 2. срещу него е започнато наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;
 3. страда от психическо заболяване.
3. ръководителят на охранителната дейност или определените за охранители служители не отговарят на условията по чл. 27, ал. 1 ЗЧОД.
Забележка: Издаденият лиценз не се отнема, ако в едномесечен срок търговецът отстрани допуснатото нарушение на чл. 27, ал. 1 ЗЧОД (чл. 21, ал. 2 ЗЧОД).
При отнемане на лиценза лицата не могат да кандидатстват за издаване на нов лиценз за срок от една година от отнемането, а при отказ за издаване на лиценз срокът е 6 месеца (чл. 21, ал. 3 ЗЧОД).
Отказът за издаване на лиценз и отнемането му могат да се обжалват по съдебен ред чрез органа, който е издал акта, в 14-дневен срок по реда на Закона за административното производство (чл. 22 ЗЧОД).

Резултат от процедурата

Лицата, получили лиценз за извършване на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1-4 или регистрирани за дейност по самоохрана, могат да започнат осъществяването на съответните дейности при спазване изискванията на ЗЧОД. Правата и задълженията на лицата, извършващи частна охранителна дейност, и на техните служители са подробно уредени в глава трета на ЗЧОД.
При осъществяване на частна охранителна дейност лицата следва да спазват принципите, установени в чл. 3 ЗЧОД:
 1. зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;
 2. взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) в борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
 3. гарантиране на сигурност и безопасност в охраняваните обекти;
 4. осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията за правонарушения в охраняваните обекти.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив