Издаване на лиценз за управление на данъчен склад

 

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, "лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, а "данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател.

Лицензирането на данъчен склад е необходимо, тъй като, съгласно Закона, производството на някои акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки; тютюневи изделия и енергийни продукти, се извършва само в лицензиран данъчен склад.

Придобиване на статут на "лицензиран складодържател"

Изисквания към лицата за придобиване на статут "лицензиран складодържател"

Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал.2 от ЗАДС (производството на акцизни стоки в данъчен склад; складирането на акцизни стоки в данъчен склад; движението на акцизни стоки) които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона;

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.

Необходими документи

За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници". С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Издаване на лиценз

Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, директорът на Агенция "Митници" се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на подаването му.

Директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.

Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.

Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове. Всеки лицензиран складодържател има право да получава информация от регистъра.

Прекратяване действието на лиценза и отнемане на лиценза

Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на физическото лице - едноличен търговец;

2. по писмено искане от лицензирания складодържател;

3. при отнемане на лиценза.

Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:

1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията за издаване на лиценз, или

2. в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив