Издаване на разрешение за организиране на лотарийни игри, залагания и томболи

Правна характеристика
На територията на Република България предвидените в Закона за хазарта (ЗХ) хазартни игри се организират само с разрешение на Държавната комисия по хазарта, което дава право за организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
Съгласно чл. 36, ал. 1 ЗХ хазартни игри, които могат да бъдат разрешавани и организирани са лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено", игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития.
Издаването на индивидуален административен акт - разрешение за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи, на основание на който да се осъществяват дейностите по организиране и провеждане на хазарт е целта на настоящата процедура. Легалното определение на понятието хазарт е дадено в чл. 2, ал. 1 ЗХ съгласно което хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.
Чл. 37, ал. 1 ЗХ определя лотарийните игри като хазартни игри, при които печалбите се обявяват и се разпределят публично чрез жребий по предварително обявена схема. Печалбата се дължи при откриване на определена цифра, комбинация от цифри, знак, фигура и други или при изтегляне на печеливш билет.
Тото и лото игрите са хазартни игри, при които се залага върху една или повече състезателни цифрови комбинации, изтеглят се определен брой числа и се присъжда премия на участника, който правилно е прогнозирал тези числа или комбинация от числа - чл. 39, ал. 1 ЗХ.
Съобразно чл. 46, ал. 1 ЗХ томболите са еднократни или многократни хазартни игри, които се разиграват с участието само на продадените билети. Билетите на томболите са ценни книги на приносител. Печалбите от томболите се обявяват и се разпределят публично, чрез жребий, по предварително обявена схема, като печеливш е участникът, открил знак или фигура или изпълнил друго условие при изтегляне на билета.
Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания са хазартни игри, при които печалбата зависи само от вярното предвиждане на тези резултати. При игрите със залагания върху случайни събития печалбата зависи изключително от случайността. Хазартни са и игрите със залагания, при които печалбата е обвързана с познаване на факти или събития - аргумент от чл. 62, 64 и 65 ЗХ.
 
Осъществяване на процедурата
I. Компетентен орган
Държавната комисия по хазарта (ДКХ) осъществява държавния надзор върху хазарта. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на финансите. Състои се от 4 члена и един председател, за които чл. 14 ЗХ въвежда забрана за влизане в каквито и да е икономически взаимоотношения с организаторите на хазартни игри.
Държавната комисия по хазарта дава, отказва да даде и отнема разрешения за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират; приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри; утвърждава задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри; утвърждава задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри и задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри (чл. 18, ал. 1 ЗХ). Тя приема писмените искания за издаване на разрешенията по Закона за хазарта, извършва проверки и проучвания по тях и се произнася с мотивирани решения, които вписва в съответните регистри по смисъла на § 1, т. 10 ДР ЗХ.

II. Нормативно установени изисквания
Организатори на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи могат да бъдат:
- български търговски дружества;
- юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на политическите партии - сдруженията и фондациите могат да организират само еднократни лотарии и томболи с благотворителна цел. ДКХ проверява и разходването на чистия приход след облагане с данъци за предварително декларираната благотворителна цел;
- държавата - съобразно чл. 9 ЗХ може да организира само лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания чрез държавни предприятия към Министерството на финансите и Българския спортен тотализатор към Министерството на младежта и спорта - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.

III. Необходими документи
Производството пред Държавната комисия по хазарта за издаване на разрешение за организиране на лотарийни игри или томболи започва с писмено искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ. То трябва да съдържа органа, до когото е отправено искането; наименованието, данните за съдебната регистрация и адрес за кореспонденция, както и данните за представляващото лице; вида на хазартната игра, за която се иска разрешение; срока, за който се иска разрешението; мястото на организиране на играта; териториалния обхват на играта; и подпис и печат.
Списък на документите:
 1. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник;
 2. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския регистър;
 3. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър, издадено не по-късно от 1 месец преди подаване на искането (ще бъде приет и официално заверен препис);
 4. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
 5. свидетелства за съдимост на лицата собственици, управители, прокуристи и др.:
 6. нотариално заверени декларации по образец
 7. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на лотарийната игра или томболата (по образец);
 8. длъжностни характеристики, подписани от лицата и фотографии на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на лотарийните игри или томболите;
 9. правила за игралните условия за организиране и провеждане на лотарийната игра или томболата;
 10. правила за техническите изисквания към системите за контрол върху лотарийната игра или томболата;
 11. правила и системи за подаване на информация за формиране и разпределяне на печалбите;
 12. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за формирането и разпределянето на печалбите (може да бъде приложен и официално заверен препис);
 13. образци на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в лотарийна игра или томбола;
 14. план-сметка за приходите и разходите (за еднократна лотария или томбола);
 15. документ за платена държавна такса.
Когато хазартните игри се организират от държавата чрез държавни предприятия, не се изискват съдебни решения за вписвания в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние и актуален учредителен акт.

IV. Срокове
Съгласно чл. 34, ал. 2 ЗХ, ДКХ издава разрешение за организирането и провеждането на хазартни игри:
 • със срок на действие до 5 години, като при доказани пред ДКХ инвестиции в активи, които надвишават 500 000 лв., разрешението за хазартни игри се издава за срок 10 години;
 • за еднократното им организиране;
 • на заявителя е дадена възможност да иска разрешение и за по-кратък срок - той трябва да направи това изрично.
ДКХ може да продължи за същия срок разрешението, ако са налице условията, посочени в чл. 35 ЗХ:
 • в предходната дейност на лицето да не са констатирани нарушения по ЗХ;
 • лицето да е заплатило половината от таксата за издаване на първоначалното разрешение;
 • да представи нотариално заверена декларация, че до подаване на искането за продължаване не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартна дейност по ЗХ.
Съгласно изискванията на чл. 16 ННДИРЗХ за продължаване на срока на издадено разрешение лицето трябва да подаде:
 • искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
 • нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането се подава от пълномощник;
 • удостоверение за актуално състояние по търговския регистър, издадено не по-късно от 1 месец преди подаване на искането;
 • удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение от Държавната агенция за метрология и технически надзор;
 • документ за платена такса;
 • опис на подадените документи.

Искането се разглежда на заседание на ДКХ. Заседанията са открити за заинтересованите страни и ведомства, включително и браншови организации на организаторите на хазартни игри, които се уведомяват за датата и часа на заседанието, в което ще се разглежда направеното искане - чл. 20, ал. 1 ЗХ. Държавната комисия може да изисква допълнителна информация от заявителя, когато счете за необходимо ДКХ разполага с възможността да изисква допълнителна информация, да задължи заявителя, представителите му и собственика, мажоритарния съдружник, управителя, член на управителен орган на дружество или юридическото лице с нестопанска цел да се явят лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси за обстоятелства, от значение за решаване на искането. Тя е длъжна да съобщи въпросите писмено и да предупреди лицата за последиците по чл. 5, ал. 3 ЗХ от неизпълнението на това задължение. ДКХ може да откаже издаването на разрешение и когато лицето не се е явило, за да отговори, създало е пречки или е отказало да отговори, както и когато е дало непълни или неясни отговори или не е представило исканата информация.
Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на ДКХ. Когато приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, държавната комисия приключва разглеждането му и приема решение. Решението се приема след тайно съвещание с явно гласуване, ако за него са гласували най-малко трима от членовете на ДКХ, участвали в заседанието, в което е завършено разглеждането на искането - чл. 21, ал. 1-3 ЗХ.
Държавната комисия обявява решението с мотивите най-късно в 7-дневен срок след заседанието чрез вписване в съответния регистър и го съобщава на заинтересованите страни - чл. 21, ал. 8 ЗХ. То има реквизитите, определени в чл. 21, ал. 7 ЗХ. След като обяви решението, ДКХ не може сама да го отмени или измени, а разполага с правомощието по свой почин или по молба на заинтересованото лице да поправи само допуснатите в него очевидни фактически грешки.
Решенията на Държавната комисия по хазарта могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Софийския градски съд в 14-дневен срок от съобщаването им. Подадените жалби се разглеждат по реда на Закона за административното производство съгласно чл. 25, ал. 2 ЗХ.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив