Издаване на разрешение за работа по трудово правоотношение на чужденци в Република България

 
 
І. Вид и характеристика на процедурата
 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (НУРИООРРЧРБ), разрешението за работа е личен документ, който удостоверява правото на чужденеца да извършва трудова дейност на територията на България само за конкретно физическо или юридическо лице и за посочените в документа място, длъжност, вид и срок на работа.

Най-общо казано чужденец може да работи по трудово правоотношение след получаване на разрешение за работа в съответствие с изискванията, определени с акт на Министерския съвет или в международен договор, по който България е страна.

Чужденците в България пребивават краткосрочно - за срок до 90 дни, или дългосрочно. Дългосрочното пребиваване може да бъде продължително - до 1 година, или постоянно - за разрешен неопределен срок, за който чужденецът трябва да има валиден задграничен паспорт. Описаните правила се прилагат за продължително пребиваващите чужденци, които желаят да работят по трудово правоотношение.

Не се изисква разрешение за работа на чужденци, които са с постоянно пребиваване на територията на страната, както и на чужденци, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут. В изброените по-долу случаи също не е необходимо разрешение за работа на чужденци, които:

- са наети или изпратени на работа по силата на международен договор, страна по който е Република България, когато освобождаването от задължението за притежаване на разрешение за работа е предвидено в договора;

- са изпратени в страната по силата на междуправителствени договори и програми за оказване на правна, финансова, експертна, хуманитарна и друга помощ на български институции, с които не са в трудови правоотношения;

- са управляващи търговски дружества или клон на чуждестранно юридическо лице;

- са членове на управителни съвети и съвети на директорите на търговски дружества, доколкото не работят и по трудово правоотношение;

- са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;

- са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на международни организации в Република България;

- са официално акредитирани в Министерството на външните работи на Република България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;

- при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са участници в научни, културни или спортни мероприятия от обществена значимост, ако дейността им в Република България не надхвърля 3 месеца;

- кандидатстват за статут на бежанец, за право на убежище или за хуманитарен статут - за трудова дейност, организирана в центровете, създадени от Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет.

Без разрешение за работа може да бъде осъществявана краткосрочна заетост от чужденци в следните случаи:

1. чуждестранни студенти от български произход, които са стипендианти на Република България, за заетост в рамките на:

а) 20 часа седмично по време на учебната година, или б) 3 месеца в една календарна година по време на официално обявените за съответното висше училище ваканции.

2. чуждестранни студенти в български висши училища за заетост до 6 месеца във връзка с провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на тяхното обучение;

3. студенти в чуждестранни висши учебни заведения за заетост до 6 месеца във връзка с провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на тяхното обучение, при което обменът е в рамките на реализирана от младежка или студентска организация международна програма за обмен, предварително съгласувана с Министерството на труда и социалната политика по отношение на броя и конкретните работни места на чуждестранните студенти;

4. студенти и ученици в чуждестранни висши учебни заведения и професионални училища за ваканционна заетост до 3 месеца в една календарна година по международен обмен, осъществяван чрез посредничеството на Агенцията по заетостта;

Посочените случаи на краткосрочна заетост се регистрират в дирекция "Бюро по труда" от работодателя в 3-дневен срок, считано от началото на заетостта.

 
ІІ. Осъществяване на процедурата
 

Заявител на процедурата по издаване на разрешение за работа на чужденец в България може да бъде местен работодател. По смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗНЗа местен е работодател, регистриран по българското законодателство. Така например търговските дружества и едноличните търговци трябва да бъдат регистрирани по реда на Търговския закон, кооперациите - по Закона за кооперациите. Структури и поделения на юридически лица следва да представят изрично пълномощно при подаване на заявлението за издаване на разрешение за работа.

Работодателят депозира в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденеца следните документи:

1. Искане-декларация в два екземпляра по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;

2. обосновка на искането;
3. три снимки на чужденеца;

4. копие от съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние;

5. документи за образование, специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца, които са легализирани по съответния ред;

6. справка-декларация за работещите във фирмата чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане и гражданство за:

а) наетите по трудов договор - с посочени номер, дата на издаване, срок на разрешението за работа, на визата или на разрешението за пребиваване;

б) упълномощените да управляват дружеството, работещите по договор за управление и контрол - с посочени номер и срок на валидност на личната карта на чужденеца;

7. справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗа в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и главния счетоводител;

8. трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила с издаването на разрешението, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца;

9. други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;

10. копие на задграничния паспорт на чужденеца.

Дирекция "Бюро по труда" в 7-дневен срок изпраща до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта приетите документи и становище по искането. Органът, компетентен да издаде разрешението за работа е Агенцията по заетостта (чл. 70, ал. 2 ЗНЗа). Изпълнителният директор на Агенцията взема решение за издаване на разрешението или отказва това. Произнасянето е в 1-месечен срок, като заявителят се уведомява писмено.

Разрешение за работа се издава на чужденец, който притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната работа или длъжност, съобразно обществените потребности и пазара на труда и при условие, че общият брой работещи чужденци не надхвърля 10% от средносписъчния състав на работещите по трудово правоотношение български граждани и чужденци с предоставено право на убежище при съответния работодател за предходните 12 месеца. Също така е необходимо трудовото възнаграждение да осигурява необходимите средства за издръжка в страната съобразно размера, установен с акт на МС.

Освен спазването на горепосочените изисквания за издаване на разрешение за работа е необходимо и наличието на следните предварителни условия:

- местният работодател е представил доказателства, че активно е търсил в предходен период, не по-малък от 1 месец, в рамките на пазара на труда нужния му специалист, включително в дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта и чрез обяви в националните и местни средства за масово осведомяване;

- няма български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец или приравнен на такъв по правен статут, които да притежават средно специално или по-висока степен образование и/или съответните професионална квалификация и опит за съответната длъжност/работа.

Извън посочените условия разрешение за работа на чужденци може да бъде издадено на:

1. чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна;

2. висш ръководен персонал на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България, при наемане по условията на вътрешнокорпоративен трансфер;

3. специалисти на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България, които притежават специални познания за овладяване на производствени технологии, оборудване и техники на управление, при наемане по условията на вътрешнокорпоративен трансфер и при доказана образователно-квалификационна степен, съответстваща на длъжността;

4. гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с решение съответно на академичните съвети на висшите училища и на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката;

5. командировани служители на чуждестранна фирма във връзка с координацията на дейността и/или реализацията на проекти за усъвършенстване дейността на създадено от нея на територията на Република България дружество или клон;

6. специалисти на чуждестранни фирми във връзка с договорен монтаж, пуск и ремонт на вносно оборудване, внедряване на специални технологии, ноу-хау, прилагане на специализирана и уникална техника;

7. лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са изпратени от чуждестранния им работодател за:

а) обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи;

б) преминаване курс на обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор.

8. спортисти и треньори в професионални спортни клубове при потвърден от българските национални спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради техните особени лични качества и висока степен на професионални знания и умения;

9. лице, сключило брак с български гражданин, при условие че има разрешено продължително пребиваване на това основание.

10. служители на чуждестранни туроператори, които са командировани на територията на Република България с цел контрол и координация на изпълнението на сключен договор с български туроператор или хотелиер по Закона за туризма.

Разрешението за работа се издава за срока, за който на чужденеца се предлага договор за работа, но за не повече от 1 година. Когато той пребивава като член на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване, разрешението за работа се издава за срока на разрешението за пребиваване.

Издаденото разрешение за работа може да бъде продължено за срок от 12 месеца, ако са налице основанията за първоначалното издаване и няма прекъсване на заетостта, като общата продължителност на разрешението не може да надвишава 3 години. Това ограничение не засяга определена категория чужденци, а именно лицата, съставляващи висш ръководен персонал на дружества и клонове на чуждестранни фирми, установени на територията на Република България; учители и преподаватели в средни и висши училища; професионални спортисти и треньори в професионални спортни клубове; специалисти на чуждестранни фирми за осъществяване на контрол и приемане на договорена продукция.

 
ІІІ. Завършване на процедурата
 

Копия от издадените, продължените и преиздадените разрешения за работа и отказите се изпращат в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на външните работи и в съответната дирекция "Бюро по труда".

Възникналите трудови и осигурителни отношения във връзка с наеманите от местни работодатели на територията на страната чужденци се уреждат от нормите на българското трудово и осигурително законодателство.

В случаите на сключване на трудов договор с чужденец без разрешение за работа, когато такова се изисква, е предвидена глоба за работодателя и чуждестранния гражданин, респ. имуществена санкция. За чужденец, извършвал без разрешение трудова дейност, и за физическото лице, приело на работа такъв, глобата е от 500 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 20 000 лв.

 
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив