Издаване на разрешение за строеж в урбанизираните територии на общината от главния архитект на общината (района)

 

Действието на процедурата е регламентирано от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Производството е насочено към издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. При общини с районно деление, след решение на общинския съвет разрешението за строеж се издава от главния архитект на района.

Термини:

  1. "строителна площадка" е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с работен проект за организация и изпълнение на строителството, а ако такъв не се изисква – с границите на поземления имот, в който се извършва строителството;
  2. "строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират и реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

 

Приложение на издаденото разрешение за строеж

Въз основа на одобрените инвестиционни проекти, издаденото разрешение за строеж и съставения протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, възложителят на строежа може да започне извършването на строително-монтажните работи.

Издаденото разрешение за строеж е основание за:

  1. възложителят да поиска от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта да състави протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
  2. лицето, упражняващо строителен надзор за обекта да поиска от органа, издал разрешението за строеж, да завери заповедната книга на строежа, тогава когато за започване на строително-монтажните работи не се изисква съставянето на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Разрешение за нов строеж не се издава в случаите, когато възложителят има незаконен строеж в същия недвижим имот, за който иска издаване на разрешение за строеж, докато този незаконен строеж не бъде узаконен или премахнат. Тази забрана не важи за новия собственик на такъв имот. Той може да поиска да му бъде издадено разрешение за строеж, а спрямо незаконно построените сгради в имота ще бъде предприета процедура по узаконяване (до 26.01.2004 г.), или по премахване.

 

Ход на процедурата. Компетентен орган

С молбата за одобряване на технически или работни инвестиционни проекти (заявление по образец) възложителят може да поиска да му бъде издадено разрешение за строеж. Ако не е направил това, трябва впоследствие да подаде втора молба за издаване и на разрешение за строеж (заявление по образец). Когато за издаване на разрешение за строеж не е необходимо одобряване на проекти, възложителят (собственик, лице, което има учредено право на строеж в чужд имот или лице, което по силата на специален закон има право да строи в чужд имот) подава молба в деловодство на общинската (районната) администрация, адресирана до главния архитект на общината (района). В този случай искането за издаване на разрешение за строеж се придружава от документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения, към разрешението се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини. Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го издал. Строежите, за които разрешението е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

 

Срок на процедурата

Ако възложителят е направил изрично искане в молбата си, разрешение за строеж се издава едновременно с одобряване на инвестиционния проект. В противен случай, срокът за издаване на разрешението за строеж не може да надвишава 7 дни от постъпване на заявлението, когато има одобрени технически или работни проекти. За издаване на разрешението за строеж или за постановения отказ да  се издаде такова разрешение заинтересуваните лица се уведомяват по реда на Гражданския процесуален кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Заинтересованите лица, на които се съобщава за издаденото разрешение за строеж или за отказа, са:

  1. в случите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на  заварен строеж – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон;
  2. в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен строеж - собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата;
  3. в случаите на преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях – собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.

 

Отказ и обжалване

Разрешението за строеж е индивидуален административен акт и в него задължително се вписват всички фактически и правни основания за издаването му. Отказът на главния архитект също има характера на индивидуален административен акт и трябва задължително да бъде мотивиран. Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект, както и отказът за издаване на разрешение за строеж се обжалват по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от тяхното издаване, съответно в 14-дневен срок от получаване на мотивирания отказ за издаване. Жалбата се подава чрез органа, издал или отказал да издаде разрешението, и има суспензивен ефект, т.е. спира изпълнението на акта. Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 15-дневен срок от постъпването й се произнася с мотивирана заповед относно нейната допустимост и основателност. Той може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да го остави в сила. Неговата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно чл. 215 от ЗУТ.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект, както и разрешенията за строеж, когато не се изисква одобряване на проекти, могат да бъдат отменени и от органите на ДНСК, ако при извършената служебна проверка се констатира незаконосъобразност при издаването им.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив