Издаване на разрешения за носене на оръжие/боеприпаси

 

Огнестрелно оръжие за граждански цели предоставено на физически и юридически лица и на търговци се използва за самоотбрана (самоохрана), ловни, спортни и културни цели.

 1. оръжията за самоотбрана - пистолети и револвери;
 2. оръжията за ловни цели - гладкоцевни и нарезни пушки;
 3. оръжията за спортни цели - пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки;
 4. оръжията за културни цели (филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли, колекциониране и други културни прояви) - всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки и автоматично оръжие, обезопасени от нежелателен достъп.
 5. за изпълнение на охранителни дейности с висока степен на опасност за охранявания обект и охраняващите го министърът на вътрешните работи може да разреши използването на огнестрелно оръжие с автоматична стрелба.

Боеприпаси са съвкупност от взривни вещества и други елементи, както и твърди предмети, които самостоятелно или изхвърлени от оръжие или друго техническо устройство имат разрушително, запалително, отровно, разяждащо, задушливо, упойващо, сълзотворно и друго увреждащо действие или светлинен и звуков ефект.

Физическите и юридическите лица, както и търговците могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси(ООБ) чрез: закупуване, по наследство, замяна, награда или дарение.

Органите на МВР издават следните видове разрешения:

 • за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от юридически лица и на търговци;
 • за придобиване на огнестрелни оръжия за самоотбрана от физически лица;
 • за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси на получилите разрешение за придобиване физически и юридически лица;
 • за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица, от служители на юридически лица и от еднолични търговци;
 • за носене и употреба на оръжия и боеприпаси за ловни цели от физически лица;

Получените разрешения могат да бъдат използвани само от лицата, на които са предоставени. Разрешенията важат само за посочените в тях дейности.

Необходими документи за издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и  боеприпаси 

За придобиване на ООБ от юридически лица и търговци:

Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси се издават на юридически лица и на търговци от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ, на чиято територия ще осъществяват дейности с ООБ.

За издаване на разрешенията лицата подават искане, в което се посочват: основанието за искане на разрешението; начинът на придобиване на ООБ;  целите, за които ще се използват;  видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

 1. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние;
 2. копие от данъчната регистрация;
 3. документ от данъчната служба, удостоверяващ, че юридическите лица, едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;
 4. свидетелства за съдимост - за едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице;
 5. документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу едноличните търговци, управителите, членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че едноличните търговци, управителите и членовете на управителния или надзорния орган на юридическото лице не страдат от психически заболявания;
 7. протокол от приемателна комисия - за стрелбище, и разрешение за употреба - когато оръжията са предназначени за спортни цели;
 8. разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;
 9. заповед за определяне на отговорно лице (не се изисква за едноличните търговци);
 10. документи по т. 4, 5 и 6 за отговорното лице;
 11. документ за платена държавна такса;

За издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси на лицата, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси, за които има издадени разрешения за съхраняване или носене и срокът им не е изтекъл, лицата представят само искането, към което прилагат документите по т. 8, 9 и 11 и копие от съответното разрешение.

За издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за културни цели не се изискват документите по т. 7 и 8.

Лицата, придобили разрешение по реда, посочен по-горе, водят отчетни документи по образец.

Органът, който издава разрешението, служебно проверява дали срещу лицето има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер.

Разрешения за придобиване на ООБ за самоотбрана на физически лица:

Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния им адрес.

За издаване на разрешенията лицата подават искане, в което се обосновава необходимостта от издаването му и се посочват начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват.  Към искането се прилагат:

 1. документ от данъчната служба, удостоверяващ, че лицата не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;
 2. свидетелство за съдимост;
 3. документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 4. медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
 5. разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;
 6. удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
 7. документ за платена държавна такса.
 8. Българските граждани и чужденците, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен документите по т. 1 - 4 и 7 представят и заверен билет за лов. Когато се иска разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие, българските граждани представят и удостоверение за подборен отстрел.
 9. Физическите лица, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, освен документите, посочени по-горе представят и документ за членство от съответната лицензирана спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.
 10. За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси на физически лица, които имат издадено разрешение за съхраняване или носене и срокът му не е изтекъл, лицата представят молбата, документите по т. 5 и 7 и копие от разрешението за съхраняване или носене.

Органите на МВР, издаващи разрешения за дейностите с ООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаване на искането.

За придобиване на ООБ по наследство физическото лице представя документи, удостоверяващи съответно наследяването и произхода на ООБ.

На чуждестранно лице, наградено за особени заслуги с огнестрелно оръжие, се издава разрешително за придобиване и/или износ от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице. За целта се представят искане и копие от заповедта за награждаване на чуждестранното лице, както и документ за платена държавна такса.

Органът, който издава разрешението, служебно проверява дали срещу лицето има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер.

Лицата, получили разрешение за придобиване на ООБ, подават искане за издаване на:

 1. разрешение за съхраняване, или
 2. разрешение за носене и употреба и разрешение за съхраняване

Разрешения за съхранение на ООБ:

Лице, придобило огнестрелно оръжие и боеприпаси за него въз основа на издадено разрешение, в едноседмичен срок е длъжно да подаде необходимите документи за получаване на разрешение за носене и употреба.

При необходимост от удостоверяване на обстоятелствата, свързани със системна злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества или грубо нарушаване на обществения ред, може да се изискват и  други документи.

Физическо лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, при подаването на заявление за промяна на постоянния адрес или адресна карта за нов настоящ адрес в едноседмичен срок е длъжно писмено да уведоми службата на Министерството на вътрешните работи, в която му е издадено разрешението.

Забележка: Физическите лица могат да носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана от изброените в разрешението за носене и употреба.

Изисквания и ограничения към лицата, получили разрешения за носене и употреба на ООБ

Лицата, на които се издава разрешение за носене и употреба на ООБ, преминават курс и полагат изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

Забранено е откритото носене на огнестрелно оръжие, освен при осъществяване на охранителна дейност.

Не се разрешава съхраняването, носенето и пренасянето на огнестрелни оръжия за охрана, за самоотбрана (самоохрана), за спортни и културни цели с патрон в цевта.

Ловното оръжие се пренася до мястото на лова в разглобен вид или в калъф, като боеприпасите се пренасят отделно от оръжието.

Употребата на огнестрелни оръжия  и боеприпаси за спортни  и тренировъчни цели се извършва само на стрелбища. Лица, не навършили пълнолетие се допускат до употребата им под ръководството на правоспособни инструктори или треньори. За изразходване на боеприпасите, лицата, които са собственици или ползватели на стрелбищата, съставят протокол.

Забранено е носенето на огнестрелно оръжие:

 • на политически, синдикални и културни мероприятия;
 • на спортни мероприятия, освен ако не е необходимо за самото мероприятие;
 • в увеселителни и питейни заведения и барове за времето от 22,00 до 06,00 ч.;
 • при и след употреба на наркотични вещества.

*Забраната по т. 1 - 3 не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти.

Основания за отказ за издаване и отнемане на разрешенията:

Разрешения за придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси не се издават, а издадените се отнемат от физическите лица, включително от лица, регистрирани като еднолични търговци:

 1. на лица, ненавършили пълнолетие;
 2. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;
 3. са укрили доходи, печалби, имущество и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчен ревизионен акт или с влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл едногодишен срок;
 4. страдат от психическо заболяване;
 5. през последните три години принудително са настанявани в лечебни заведения или са лекувани за употреба на наркотични вещества;
 6. през последните три години два или повече пъти са настанявани в заведение за отрезвяване;
 7. през последните три години три или повече пъти са нарушавали обществения ред, за което са им налагани административни наказания.
 8. Обстоятелствата по т. 5, 6 и 7 се установяват по служебен път от директора на Национална служба "Полиция", от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление по постоянния адрес на лицата.
 9. на лица, които не са преминали курса за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
 10. при недоказана или отпаднала необходимост.

Разрешения за придобиване на огнестрелно оръжие за охрана от търговски дружества и други юридически лица не се издават, а издадените се отнемат в следните случаи:

 1. са укрили доходи, печалби, имущество и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчен ревизионен акт или с влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл двугодишен срок;
 2. управител или член на управителния или надзорния орган е лице, което:
  а) е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу което е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;
  б) страда от психическо заболяване;
  в) през последните три години принудително е настанявано в лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;
  г) през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
  д) през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания.

Взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, за които е отказано подновяването на разрешения, се изземват от полицейските органи с документ и се съхраняват по установения ред.

Собственикът на вещите може да прехвърли собствеността върху взривните вещества в срок шест месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок една година от изземването, на юридически лица и физически лица, имащи разрешения за придобиване. В случаите, когато собственикът не прехвърли собствеността в сроковете, вещите остават в полза на държавата.

Който изгуби взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси или разрешението за дейности с тях, е длъжен незабавно да уведоми органите на Министерството на вътрешните работи.

Който намери взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, незабавно уведомява органите на Министерството на вътрешните работи, без да нарушава месторазположението им.

При наследяване на вещите, посочени по-горе, наследникът в срок седем дни от откриване на наследството иска разрешение от органите на Министерството на вътрешните работи за съхраняването или носенето им.

В такъв срок се иска разрешение и когато огнестрелното оръжие е придобито като награда.

Забранява се преотстъпването на други лица за ползване или съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и даването на разрешения за дейности с тях освен в случаите, посочени в нормативните актове.

Срокове на валидност на разрешенията

Разрешенията се издават:

 • за срок от 3 години – за съхраняване, носене и употреба
 • за срок от 3 месеца – за придобиване

Разрешенията за придобиване  на ООБ  важат еднократно в тримесечен срок.

Такси за издаване на разрешения

За издаването на разрешения и продължаването на сроковете им се събират такси в размер, определен от Министерския съвет:

 • за придобиване на ООБ от търговци и юридически лица – 50 лв.
 • за придобиване на ООБ от граждани – 5 лв.
 • за съхраняване на ООБ от търговци и юридически лица – 100 лв.
 • за съхраняване на ООБ от граждани – 5 лв.
 • за съхраняване с цел колекциониране на ООБ – 50 лв.
 • за носене на ООБ от граждани – 5 лв.
 • за употреба на ООБ от търговци и юридически лица – 150 лв.

За преиздаване и продължаване на сроковете на разрешенията за придобиване, съхраняване и употреба на ООБ се събират таксите, определени за първоначалното им издаване.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

plamen pavlov 24.05.2012 | 07:22
разрешителното като се издава за носене и съхранение ,на мен ми беше съставен акт в размер на 500лв защото трябвало 1 месец преди да изтече да ида да подам документи за подновяване.Въпросът ми по-точно е че старото важи още 12 дена и аз предадох оръжието в полицията докато имам валидно разрешително и мисля че не съм нарушил закона ,след като нямам пистолет ,нямам разрешително не съм носил и съхранявал оръжие през този поериод , би следвало да няма и глоба. номера ми е 0887883683 ,ако някой може да ми помогне с нещо по темата да пиши тук.
Iohan Iohan 17.07.2012 | 14:56
Скайп имаш ли за да се свържа с теб?
Iohan Iohan 17.07.2012 | 14:56
Скайп имаш ли за връзка..
Manol Cholakov 25.05.2016 | 18:45
мене ми трябва само за охранителна денот
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив