Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Оценката по въздействието на околната среда (ОВОС) придоби особена популярност в последната една година, поради което по-подробно разглеждаме процедурата по нейното извършване. ОВОС се извършва по планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда.

Крайният ефект от изготвянето на ОВОС е да бъдат определени, описани и оценени по подходящ за всеки конкретен случай начин преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях. 

Осъществяване на процедурата

А. Органи, компетентни да издават решения по ОВОС.

Съгласно чл. 82, ал. 5 Закона за опазване на околната среда (ЗООС), оценката на инвестиционните предложения завършва с решение, издадено от компетентен орган, което има обвързващо действие по отношение на инвеститора. По своята същност то представлява индивидуален административен акт и подлежи на съдебен контрол по реда, предвиден в Закона за административното производство, съответно в Закона за Върховния административен съд, в зависимост от неговия издател.

Разпоредбата на чл. 94, ал. 1 ЗООС очертава кръга от правни субекти, компетентни да постановят решение по ОВОС. Министърът на околната среда и водите разполага с това правомощие по отношение на:

- инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии, посочени в приложение № 1 към ЗООС, при спазване на установените в него (колона № 3) критерии за компетентност;

- инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда, съгласно приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст;

- в хипотезите по чл. 93, ал. 1, т. 3, 4 и 5 ЗООС. В тази ситуация органът, компетентен да постанови мотивирано решение относно необходимостта от извършването на ОВОС е министърът на околната среда и водите. Логично и обосновано е той да постанови и финализиращия тази процедура акт - решение по ОВОС.

Решение по ОВОС издава директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, за:

- инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии, описани в приложение № 1 към ЗООС, при спазване на установените в него (колона № 2) критерии за компетентност;

- в хипотезите, предвидени в чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, когато директорът на РИОСВ постановява мотивирано решение за необходимостта от извършването на ОВОС.

Б. Обект на ОВОС

Законодателят въвежда диференциран подход по отношение на инвестиционните предложения, като ги обособява в две категории:

1. инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, изчерпателно изброени в приложение № 1 към Закона за опазване на околната среда, по отношение на които задължително следва да се извърши ОВОС (чл. 92 ЗООС);

2. инвестиционни предложения, описани в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, при които необходимостта от извършване на ОВОС се преценява от съответния компетентен орган във всеки конкретен случай (чл. 93, ал. 1 ЗООС).

В. Действия, предшестващи издаването на решение по ОВОС

1. Провеждане на консултации

Инициатор на процедурата по извършване на ОВОС е инвеститорът, който е длъжен да информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население. Той е натоварен с ангажимента да проведе консултации (чл. 95, ал. 2 ЗООС). В зависимост от характеристиките на инвестиционното предложение, инвеститорът определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост е наложително тяхното провеждане.

2. Изработване на задание

След приключването на този етап от процедурата, инвеститорът изготвя справка за проведените консултации, в която отбелязва мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки. Той поема ангажимента да осигури изработването на задание за обхвата на ОВОС, чието съдържание е регламентирано в разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

3. Изработване и оценяване на качеството на доклад за ОВОС

Въз основа на съдържащите се в заданието констатации, инвеститорът възлага и поема финансово изработването на доклад за ОВОС от колектив от независими експерти, вписани в нарочен публичен регистър, съгласно чл. 83, ал. 4 ЗООС.

Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който включва следните компоненти:

- съдържателна част, която трябва да съответства на заданието и да отговаря на установените с чл. 96, ал. 1 ЗООС изисквания;

- списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада;

- справката за проведените консултации;

- списък на експертите с посочване на ръководителя на екипа, изработил доклада;

- писмени декларации по чл. 83, ал. 1 ЗООС, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, подписани лично от експертите;

- копия от удостоверенията за вписване на експертите в регистъра при Министерство на околната среда и водите.

Като самостоятелно приложение към доклада за ОВОС се оформя нетехническо резюме. Съгласно легалната дефиниция на понятието "нетехническо резюме", то представлява кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за ОВОС, в обем, не по-малък от 10% от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали (§ 1, т. 27 ДР ЗООС).

Съгласно чл. 96, ал. 6 ЗООС, качеството на представения доклад подлежи на оценяване, като установените по законодателен ред критерии са съответствието му с проведените консултации и с изискванията на нормативната уредба в сферата на опазването на околната среда.

В случай, че оценката на компетентният орган е положителна, той изисква от инвеститора да представи допълнително не по-малко от три копия от доклада за Министерство на околната среда и водите и не по-малко от две - за съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

4. Организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС

След получаването на позитивна оценка, инвеститорът организира обществено обсъждане на доклада, съвместно с определените от компетентния орган засегнати общини, кметства и райони, като им предоставя по един екземпляр от него. Провеждането на общественото обсъждане протича при спазването на установените в разпоредбите на чл. 97, ал. 2-4 ЗООС изисквания и срокове.

Засегнатите общини, райони и кметства, съвместно с инвеститора определят датата, мястото и часа, в който ще стартира обсъждането, мястото и времето за обществен достъп до съдържанието на доклада за ОВОС, както и мястото за предоставяне на писмени становища.

За проведеното обществено обсъждане се съставя протокол от длъжностно лице, определено от кмета на общината/района/кметството, на чиято територия се провеждат срещите. Той се подписва от инвеститора и от протоколчика и като приложение към него се оформят писмените становища, представени предварително или в рамките на обсъждането.

Цялата документация, съпътстваща общественото обсъждане, следва да се представи на органа, компетентен да вземе крайното решение по ОВОС.

Г. Процедура по постановяване на решение по ОВОС

Искането на инвеститора за издаване на решение по ОВОС постъпва в Министерство на околната среда и водите, съответно в регионална инспекция по околната среда и водите, придружено от следните документи:

1. доклад за ОВОС, заедно с приложенията към него;

Докладът се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител.

2. задание за обхвата на ОВОС;

3. протокол от проведеното обществено обсъждане на доклада;

4. документ за платена такса.

Размерът на дължимите такси е определен в разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Компетентният да постанови решение по ОВОС орган задължително извършва преглед на качеството на представената документация, организира срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС, изисква становища от специалисти.

Документацията по ОВОС се разглежда на заседание на колективен орган - Висш експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите или Експертен екологичен съвет към съответната регионална инспекция по околната среда и водите, за което са съставя протокол.

Въз основа на направеното от ВЕЕС или ЕЕС предложение се постановява решение по ОВОС, като компетентен да издаде този акт е министърът на околната среда и водите, съответно директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите.

Компетентният орган взема решение по ОВОС в 3-месечен срок от провеждането на общественото обсъждане, като взема предвид резултатите от него (чл. 99, ал. 2 ЗООС). Със своето решение той одобрява или не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, при спазване на установените с чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда критерии.

Решението по ОВОС съдържа реквизитите, определени в разпоредбата на чл. 99, ал. 3 ЗООС. Министерството на околната среда и водите води публичен регистър с данни за извършване на процедурата по ОВОС, за проведеното обществено обсъждане, за постановените решения по ОВОС и за осъществения контрол по отношения на тези решения. За всяка процедура по ОВОС се открива отделно досие, което съдържа информацията, определена в приложение № 1 към Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

В 7-дневен срок от постановяване на решението, то се довежда до знанието на инвеститора и се оповестява чрез централните средства за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

Резултат от процедурата

Решението по ОВОС за незапочнато строителство и дейности е скрепено с 3-годишен срок за валидност, считано от датата на неговото издаване. Наличието на позитивно за инвеститора решение по ОВОС е необходима предпоставка за издаване на скица (виза) за проектиране.

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Христина Татарова 23.04.2013 | 15:12
Моля, под статиите да се вписва дата, за да може да се провери актуалността на изнесената информация. Благодаря!
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив