Издаване на свидетелство за съдимост на гражданин

 

Процедурата е уредена в НАРЕДБА № 1 от 24.01.2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., изм., бр. 54 от 4.07.2000 г., в сила от 4.07.2000 г., доп., бр. 28 от 19.03.2002 г.

Свидетелство за съдимост на гражданин се издава въз основа на писмена молба, подадена до районния съд ("Бюро съдимост") по месторождението на лицето, за което се отнася исканото свидетелство. Молбата може да бъде подадена и чрез районния съд по местоживеенето на молителя.  В този случай служебно се изисква справка от съответното бюро за съдимост и след получаването й се издава свидетелство за съдимост.  Справката може да се поиска с телеграма, факс или по телефон. В справката се посочват всички осъждания, независимо от настъпила амнистия или реабилитация, като се отбелязват пълните имена на служителя, дал справката. Към справката се прилагат заверени ксерокопия от бюлетините за съдимост. По изключение молбата за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде устна, ако "Бюрото за съдимост" в съответния районен съд е компютъризирано.

Кръг на лицата, които могат да искат издаване на свидетелство за съдимост. Молителят може да иска издаване на свидетелство за съдимост за себе си, за свой починал роднина, за свои живи роднини или за други лица.

Съдържание на молбата
Молбата по образец за издаване на свидетелство за съдимост съдържа:

  1. собствено, бащино, фамилно име и адрес на лицето, за което се иска свидетелство;
  2. единния граждански номер на лицето, за което се иска свидетелството, ако е български гражданин, или личния номер за чужденец;
  3. деня, месеца и годината на раждането на лицето, за което се иска свидетелството;
  4. месторождението на лицето, за което се иска свидетелството;
  5. гражданството на лицето, за което се иска свидетелството;
  6. собствено, бащино и фамилно име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелството;
  7. целта, за която се иска свидетелството, а когато се касае за постъпване на работа - точната длъжност.

Ако свидетелството се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за друго лице, в молбата се посочват и собственото, бащиното и фамилното име на този, който иска свидетелството, и адресът му.

Приложения към молбата.

При подаване на молбата за удостоверяване на посочените в нея данни се представят документ за самоличност и акт за раждане или документ, съдържащ извлечение от акта за раждане или от друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ сведения от акта за раждане на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост.

Когато молителят не иска свидетелството за себе си, към молбата се прилага удостоверение за наследници, когато се иска издаване на свидетелство за съдимост за починал роднина, изрично писмено пълномощно, когато се иска издаване на свидетелство за роднина и  нотариално заверено пълномощно, когато се иска издаване на свидетелство за съдимост за друго лице.

Свидетелство за съдимост по искане на учреждение, ведомство и организация за служебна цел в кръга на тяхната дейност се издава въз основа на искане, което трябва да съдържа данните, посочени по-горе и след представяне на документ за самоличност и акт за раждане или документ, съдържащ извлечение от акта за раждане и изрично нотариално заверено пълномощно.

Доказателства за изрично постановена съдебна реабилитация, ако има такава.

Издаване на свидетелството за съдимост

Съответното длъжностно лице от бюрото за съдимост при приемане на молбата извършва проверка за съответствието на посочените данни с представените документи.

Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, когато това е възможно, но не по-късно от 3 дни от постъпването на молбата. Когато тя е подадена чрез районен съд, различен от този по месторождението на молителя, свидетелството се издава в срок до 7 дни от подаването на молбата.

В свидетелството за съдимост се вписват данните посочени по-горе и всички осъждания на лицето.

В свидетелството за съдимост се отбелязва конкретната цел, за която то се издава.  Когато се касае за постъпване на работа, отбелязва се точната длъжност, за която кандидатства лицето.

В свидетелството за съдимост не се вписва осъждането за деяние:

  • което е амнистирано
  • за което лицето е реабилитирано

Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва само когато реабилитацията съгласно закон, указ или правилник не заличава последиците на осъждането.  В този случай в свидетелството за съдимост се отбелязва, че лицето е реабилитирано, и се отбелязва датата на реабилитацията. Осъжданията се вписват в свидетелството за съдимост по реда на влизане в сила на присъдите.

След издаването на свидетелството за съдимост представените документи се връщат.  Това се отбелязва върху молбата за издаване на свидетелството.

Срок на валидност
Свидетелството за съдимост важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.

Такса
Свидетелството за съдимост се издава на гражданин срещу заплащане на такса, определена с Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието. При подаване на молбата молителят прилага вносна бележка за внесена държавна такса по сметка на районния съд в размер на 2 (два) лева.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари 3
Подреди по: Най-нови | Най-стари

Petar Ivanov 01.12.2012 | 16:00
здравейте трудно ми е да издам акт за раждане, какво мога да направя за да издам свидетелството за съдимост без да ходя до мястото по рождение и има ли друг вариант без акт за раждане, другият ми въпрос е има ли начин за издаване на акт за раждане от града в който живея в момента онлайн или по пощата
Pavel Dzurov 17.06.2013 | 11:51
акта за раждане адаш искат навсякъде мамка им само проблеми правят уж имаме единно електронно правителство и всичко ще се издава по електронен път а искат стари удостоверения и разни електронни подписи а като напишеш в гуглето направи ми електронен подпис ти се показва среден пруст никой не ти казва как се прави тоя подпис а го искат а бе ходене по мъките е това да си извадиш едно документче през компютъра а си плащаш ежемесечно таксата за интернет и за какво само да ти се стъжнява живота с това електронно обслужване вместо да го направят по лесно те искат подписи криптове пароли а бе праосто трябва да го направят да се издава по ЕГН аз така мисля всички хора и имат ЕГН и то е е автентично .........
Елица Джонева-Боянова 09.02.2014 | 23:24
Здравейте, бих искала да знам, имам ли право да изискам издаване на свидетелство за съдимост за моята сестра, без да имам пълномощно от нея. Благодаря Ви предварително!
Елица Джонева-Боянова 09.02.2014 | 23:27
Здравейте, бих искала да знам, имам ли право да изискам издаване на свидетелство за съдимост за моята сестра, без да имам пълномощно от нея. Благодаря Ви предварително!
iolantta dimitrova 20.04.2015 | 14:58
за какви два лева става дума за свидетелство за съдимост взимат 5 пъти повече. ЗАЩО?
iolantta dimitrova 20.04.2015 | 15:01
свидетелството за съдимост не е 2 лева а 5 пъти по скъпо
мадлена вълчева 29.06.2015 | 10:49
Уздравейте, аз имам пълномощно с което трябва да издам свидетелство за съдимост на моят приятел. Но има една подробност. Той по рождение е македонец от Струмица. Притежава и българско гражданство. Каква е процедурата сега и къде трябва да подам молба за свидетелство. Това свидетелство трябва да послужи пред Камарата на Архитектите в България
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив