Издаване на сертификати и удостоверителни документи за съответствие с изискванията за противопожарна безопасност

 

Процедурата урежда реда и условията за извършване на проверки и издаване на сертификати за съответствие с изискванията за противопожарна безопасност по искане на заинтересованите лица. Процедурата е уредена в чл. 33- 44 на Наредба N: I-117 от 15.05.2003 г.

Компетентни органи

Компетентен орган по издаване на сертификат за съответствието с нормативните изисквания е Директорът на Националната служба "Пожарна и аварийна безопасност" (НСПАБ) или упълномощените от него длъжностни лица в едномесечен срок от датата на писменото искане. Непосредствената цел на настоящата процедура е удостоверяване съответствието на обектите с изискванията за пожарна безопасност по действащите към момента на проверката нормативни актове.

Необходими документи за започване на производството

За издаване на сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност заинтересованото лице отправя писмено искане до директора на НСПАБ или чрез началника на Районна служба "Пожарна и аварийна безопасност" (РСПАБ) до началника на Регионално звено "Пожарна и аварийна безопасност" (РЗПАБ). При поискване заинтересуваното лице е длъжно да представи протоколи, издадени от акредитирани изпитателни центрове и лаборатории, за съответствие на инсталации и съоръжения с нормативните актове за пожарна безопасност, както и информация за използваните в обекта суровини и материали. Заинтересуваните лица, отправили искане за сертификация:

 1. осигуряват необходимата строително-техническа, технологична и друга  документация;
 2. при необходимост осигуряват присъствието на свои специалисти при извършване на сертификационните проверки;
 3. представят документ за платена държавна такса.

Ред за извършване на сертификацията

Органите на НСПАБ, осъществяващи Държавен противопожарен контрол (ДПК), извършват проверка в обекта за удостоверяване на пригодността му с изискванията за пожарна безопасност и издават протокол в едномесечен срок от писменото искане. Въз основа на протокола с резултатите от проверката се оценява степента на съответствие на обекта с противопожарните изисквания, както следва:

 1. обектът съответства на противопожарните изисквания- налице е пълно съответствие между фактическото състояние на обекта и изискванията на нормативно-техническите, технологичните и други актове, регламентиращи пожарната безопасност, както и че са създадени условия за тяхното спазване. Протоколът с резултатите от проверката на обекта и сертификатът се изпращат на заинтересуваното лице е двуседмичен срок след издаване на протокола.;
 2. обектът не съответства на противопожарните изисквания- налице са несъответствия с нормативните изисквания за пожарна безопасност или не са създадени условя за тяхното спазване. В случаите, когато обектът не отговаря на изискванията за пожарна безопасност, заинтересованите лица се уведомяват писмено за отказа от директора на НСПАБ или от упълномощените от него длъжностни лица.

Анулиране на сертификата

В случаите, когато са настъпили изменения на условията в обекта (строително-технически, технологични, организационни, структурни и др.), които могат да доведат до несъответствие с изискванията за пожарната му безопасност, заинтересованото лице задължително трябва да уведоми органа, издал сертификата. В тези случи органът, издал сертификата, извършва контролни проверки по спазване на условията, при които е издаден, като при констатиране на несъответствия го анулира. При поискване от страна на заинтересованото лице органът издава нов сертификат по реда на тази наредба. Издадените сертификати се анулират с писмена заповед от органа, който го издал, или от по-горестоящият орган.

Срок на валидност на сертификата

Сертификатът се издава за срок от три години.

Издаване на други удостоверителни документи за противопожарна безопасност

За удостоверяване на съответствието с правилата на пожарна безопасност органите на НСПАБ, осъществяващи ДПК, издават следните документи за пожарна безопасност:

 • протоколи за извършена проверка по образец;
 • разрешение за определяне на критериите и показателите за институционална акредитация на обектите на лечебните заведения за болнична помощ, диагностично-консултативни центрове и заведения за профилактика и рехабилитация;
 • становища:
     а/ за съответствия с  изискванията за пожарна и аварийна безопасност във връзка с регистрация (лицензиране) на обектите в експлоатация
     б/ за противопожарната осигуреност на строежите
     в/ за разрешаване ползването на строежите

Процедура по издаване на удостоверителни документи за противопожарна безопасност

За издаване на съответния документ за пожарна безопасност заинтересуваното лице подава писмено искане до директора на НСПАБ, началниците на РЗПАБ и началниците на РСПАБ.

Писменото искане се придружава от копие на документи, индивидуализиращи обекта по отношение на вид, площ, категория и др.

Ако органите на ДПК установят съответствие с противопожарните изисквания и норми, издават искания документ съгласно приложенията. Издаденият документ съдържа данни относно вида, площта, етажността, броя на местата, леглата и други индивидуализиращи обекта признаци.

Отказ за издаване на сертификати

В случаите, когато се иска издаване на документи и органите на ДПК констатират нарушения на противопожарните изисквания, те съставят протокол, в който се описват всички несъответствия с противопожарните нормативни изисквания. Въз основа на протокола се изготвя писмен мотивиран отказ, който се изпраща на лицето. За издаването на протокола се събира такса в размер, определен от МС.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив